หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 199 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 30 57 44
2 019 โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 20 48 30
3 077 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 16 32 27
4 139 โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 5 6 6
5 124 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 27 62 48
6 042 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 38 98 59
7 066 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 26 50 39
8 061 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 29 81 47
9 022 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 20 49 22
10 152 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 36 88 60
11 101 โรงเรียนนาข่าวิทยา 2 4 4
12 069 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 16 51 24
13 123 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 27 74 44
14 038 โรงเรียนบ้านกุดจอก 0 0 0
15 054 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 0 0 0
16 186 โรงเรียนบ้านกุดจาน 9 27 16
17 168 โรงเรียนบ้านกุดจิก 1 2 2
18 163 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 5 10 9
19 200 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 29 56 36
20 095 โรงเรียนบ้านก่อ 5 17 6
21 133 โรงเรียนบ้านขัวก่าย 27 54 43
22 120 โรงเรียนบ้านขาม 12 30 18
23 090 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 35 74 48
24 049 โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 3 12 5
25 033 โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 13 41 24
26 172 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 10 17 12
27 046 โรงเรียนบ้านคำตากล้า 19 30 27
28 091 โรงเรียนบ้านคำภูทอง 0 0 0
29 016 โรงเรียนบ้านคำยาง 5 10 8
30 056 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 25 52 36
31 135 โรงเรียนบ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง 6 15 6
32 102 โรงเรียนบ้านคึม 9 31 17
33 118 โรงเรียนบ้านคูสะคาม 2 4 3
34 100 โรงเรียนบ้านจาร 8 13 12
35 130 โรงเรียนบ้านจำปาดง 2 3 3
36 099 โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 5 9 7
37 185 โรงเรียนบ้านดงบัง 19 39 31
38 029 โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 0 0 0
39 039 โรงเรียนบ้านดงยาง 31 63 52
40 030 โรงเรียนบ้านดงสาร 28 67 45
41 055 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 23 69 43
42 045 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 21 59 37
43 184 โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 11 20 17
44 023 โรงเรียนบ้านดงเสียว 21 57 34
45 015 โรงเรียนบ้านดงเหนือ 10 25 19
46 150 โรงเรียนบ้านดอนคำ 2 2 2
47 026 โรงเรียนบ้านดอนทอย 9 21 15
48 167 โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 1 1 1
49 161 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 4 8 7
50 082 โรงเรียนบ้านดอนแดง 6 9 9
51 146 โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 5 9 8
52 017 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 5 7 7
53 097 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 26 46 40
54 096 โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 6 35 12
55 183 โรงเรียนบ้านตาด 12 35 23
56 113 โรงเรียนบ้านตาดโตน 12 42 28
57 020 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 19 50 33
58 098 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 26 42 39
59 140 โรงเรียนบ้านท่าก้อน 15 35 24
60 144 โรงเรียนบ้านท่าควาย 12 24 20
61 182 โรงเรียนบ้านท่างาม 14 25 19
62 012 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 18 56 31
63 057 โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล 22 33 32
64 083 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 8 34 15
65 031 โรงเรียนบ้านท่าแร่ 0 0 0
66 075 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 10 11 11
67 141 โรงเรียนบ้านนากะทาด 16 44 28
68 089 โรงเรียนบ้านนาคอย 3 3 3
69 176 โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 5 10 6
70 106 โรงเรียนบ้านนาจาร 14 20 20
71 159 โรงเรียนบ้านนาซอ 11 22 15
72 021 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 17 27 25
73 043 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 15 34 26
74 187 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 6 22 10
75 004 โรงเรียนบ้านนาบัว 8 18 11
76 201 โรงเรียนบ้านนายม 12 48 22
77 122 โรงเรียนบ้านนายอ 0 0 0
78 148 โรงเรียนบ้านนาหวาย 4 12 8
79 052 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 17 34 19
80 143 โรงเรียนบ้านนาฮี 10 31 19
81 032 โรงเรียนบ้านนาเมือง 11 16 14
82 151 โรงเรียนบ้านนาแต้ 5 13 8
83 171 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 2 5 4
84 018 โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 11 19 14
85 116 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 9 31 16
86 072 โรงเรียนบ้านบะนกทา 15 20 20
87 112 โรงเรียนบ้านบะป่าคา 7 12 10
88 074 โรงเรียนบ้านบะยาว 3 19 5
89 063 โรงเรียนบ้านบะหว้า 32 46 38
90 048 โรงเรียนบ้านบ่อแดง 3 5 5
91 175 โรงเรียนบ้านปลาหลาย 14 33 25
92 154 โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 2 6 4
93 131 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 13 21 17
94 053 โรงเรียนบ้านยางคำ 23 73 43
95 094 โรงเรียนบ้านลืมบอง 13 19 18
96 169 โรงเรียนบ้านวังบง 52 109 78
97 084 โรงเรียนบ้านวังม่วง 8 10 9
98 059 โรงเรียนบ้านวังหว้า 6 12 10
99 007 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 8 9 9
100 128 โรงเรียนบ้านวังเวิน 10 45 20
101 126 โรงเรียนบ้านวังโพน 2 2 2
102 036 โรงเรียนบ้านวาน้อย 6 12 10
103 034 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 14 21 19
104 092 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 14 27 20
105 145 โรงเรียนบ้านสงเปือย 12 48 24
106 109 โรงเรียนบ้านสรศรี 6 14 8
107 157 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 4 11 7
108 138 โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 4 15 7
109 170 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 10 29 10
110 136 โรงเรียนบ้านส้งเปือย 18 43 34
111 076 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 7 16 10
112 165 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 4 9 7
113 088 โรงเรียนบ้านหนองตากวย 8 24 12
114 115 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 0 0 0
115 078 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 19 43 27
116 160 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 12 28 21
117 153 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 3 7 5
118 179 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 25 71 45
119 105 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 11 48 19
120 060 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 4 10 8
121 125 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 14 35 26
122 027 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 3 1
123 149 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 13 26 20
124 166 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 26 55 38
125 073 โรงเรียนบ้านหนองลาด 18 34 30
126 117 โรงเรียนบ้านหนองสนม 6 14 6
127 028 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 2 4 3
128 071 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 14 16 12
129 155 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 7 14 11
130 008 โรงเรียนบ้านหนองแวง 11 34 21
131 164 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 4 8 6
132 156 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 17 63 31
133 014 โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 10 19 13
134 087 โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 18 35 24
135 177 โรงเรียนบ้านหินเหิบ 8 26 11
136 068 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 9 11 9
137 009 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 35 87 56
138 010 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 35 89 55
139 086 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 6 11 9
140 178 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 6 15 8
141 081 โรงเรียนบ้านอากาศ 44 116 75
142 127 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 36 77 53
143 103 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 2 4 4
144 107 โรงเรียนบ้านเซือม 22 37 33
145 044 โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 6 12 8
146 180 โรงเรียนบ้านเพีย 19 35 30
147 093 โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 5 6 6
148 024 โรงเรียนบ้านเสาวัด 12 22 20
149 062 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 25 58 40
150 070 โรงเรียนบ้านแก้ง 16 34 25
151 114 โรงเรียนบ้านแพงน้อย 0 0 0
152 111 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 11 30 16
153 158 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 15 24 21
154 047 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 12 38 23
155 064 โรงเรียนบ้านโคกกสว่าง 6 10 7
156 132 โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 1 1 1
157 003 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 5 13 8
158 137 โรงเรียนบ้านโคกถาวร 2 11 4
159 079 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 0 0 0
160 121 โรงเรียนบ้านโคกแสง 3 9 5
161 035 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 2 2 2
162 119 โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 2 4 3
163 006 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 14 28 20
164 147 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 14 29 22
165 104 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 29 46 40
166 067 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 1 1 1
167 005 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 4 5 4
168 080 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 7 20 14
169 058 โรงเรียนบ้านโนนแพง 4 8 6
170 050 โรงเรียนบ้านโนนแสบง 3 3 3
171 013 โรงเรียนบ้านโนนไทย 3 10 6
172 041 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 9 19 13
173 173 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 0 0 0
174 142 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 3 4 4
175 002 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 13 30 21
176 085 โรงเรียนบ้านโพนแพง 7 12 9
177 051 โรงเรียนประชานาดอกไม้ 3 13 4
178 190 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 0 0 0
179 129 โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 6 10 8
180 134 โรงเรียนห้วยน้ำเที่ยง 7 32 15
181 037 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 21 36 30
182 198 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ 0 0 0
183 191 โรงเรียนอนุบาลร่มเกษ 0 0 0
184 162 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 59 144 92
185 197 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า 0 0 0
186 195 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 0 0 0
187 196 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) 0 0 0
188 189 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 12 24 18
189 188 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 26 55 45
190 192 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 0 0 0
191 193 โรงเรียนอนุบาลโกญจนาท 0 0 0
192 194 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 8 12 8
193 181 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 11 27 18
รวม 2256 5167 3495
8662

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.0892798899 (ในวันและเวลาราชการ)
และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง Facebook : @ศิลปหัตถกรรมสกลนคร เขตสาม (24 ซม.)
Facebook:ศิลปหัตถกรรมสกลนคร เขตสาม
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]