หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 59 42 73.68% 10 17.54% 0 0% 5 8.77% 57
2 โรงเรียนบ้านวังบง 52 29 56.86% 8 15.69% 1 1.96% 13 25.49% 51
3 โรงเรียนบ้านอากาศ 44 19 48.72% 6 15.38% 5 12.82% 9 23.08% 39
4 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 36 18 56.25% 7 21.88% 6 18.75% 1 3.13% 32
5 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 35 18 56.25% 7 21.88% 4 12.5% 3 9.38% 32
6 โรงเรียนบ้านขัวก่าย 27 17 62.96% 6 22.22% 0 0% 4 14.81% 27
7 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 36 16 50% 4 12.5% 7 21.88% 5 15.63% 32
8 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 35 15 48.39% 6 19.35% 2 6.45% 8 25.81% 31
9 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 29 15 53.57% 5 17.86% 5 17.86% 3 10.71% 28
10 โรงเรียนบ้านบะหว้า 32 13 41.94% 10 32.26% 1 3.23% 7 22.58% 31
11 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 25 13 56.52% 7 30.43% 0 0% 3 13.04% 23
12 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 25 13 54.17% 5 20.83% 3 12.5% 3 12.5% 24
13 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 26 13 50% 3 11.54% 6 23.08% 4 15.38% 26
14 โรงเรียนบ้านดงสาร 28 12 46.15% 6 23.08% 5 19.23% 3 11.54% 26
15 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 27 12 48% 6 24% 2 8% 5 20% 25
16 โรงเรียนบ้านดงยาง 31 12 52.17% 2 8.7% 1 4.35% 8 34.78% 23
17 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 29 11 40.74% 7 25.93% 5 18.52% 4 14.81% 27
18 โรงเรียนบ้านยางคำ 23 11 47.83% 5 21.74% 3 13.04% 4 17.39% 23
19 โรงเรียนบ้านดงเสียว 21 11 55% 5 25% 1 5% 3 15% 20
20 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 30 11 47.83% 4 17.39% 2 8.7% 6 26.09% 23
21 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 26 11 47.83% 3 13.04% 2 8.7% 7 30.43% 23
22 โรงเรียนบ้านแก้ง 16 11 68.75% 1 6.25% 1 6.25% 3 18.75% 16
23 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 14 11 78.57% 1 7.14% 0 0% 2 14.29% 14
24 โรงเรียนบ้านดงบัง 19 10 52.63% 8 42.11% 0 0% 1 5.26% 19
25 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 35 10 37.04% 7 25.93% 3 11.11% 7 25.93% 27
26 โรงเรียนบ้านเซือม 22 10 50% 5 25% 0 0% 5 25% 20
27 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 29 10 43.48% 4 17.39% 4 17.39% 5 21.74% 23
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 25 10 43.48% 4 17.39% 2 8.7% 7 30.43% 23
29 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 23 10 43.48% 4 17.39% 2 8.7% 7 30.43% 23
30 โรงเรียนบ้านท่าศรีไคล 22 10 45.45% 2 9.09% 1 4.55% 9 40.91% 22
31 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 19 10 55.56% 1 5.56% 1 5.56% 6 33.33% 18
32 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 16 10 71.43% 1 7.14% 1 7.14% 2 14.29% 14
33 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 26 9 34.62% 8 30.77% 5 19.23% 4 15.38% 26
34 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 38 9 34.62% 6 23.08% 6 23.08% 5 19.23% 26
35 โรงเรียนบ้านเพีย 19 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
36 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 13 9 81.82% 0 0% 1 9.09% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 20 8 40% 6 30% 4 20% 2 10% 20
38 โรงเรียนบ้านคำตากล้า 19 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 3 17.65% 17
39 โรงเรียนบ้านหนองลาด 18 8 53.33% 3 20% 2 13.33% 2 13.33% 15
40 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 18 8 57.14% 3 21.43% 0 0% 3 21.43% 14
41 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 21 8 50% 2 12.5% 1 6.25% 5 31.25% 16
42 โรงเรียนบ้านวังเวิน 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 13 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
44 โรงเรียนบ้านขาม 12 8 66.67% 1 8.33% 0 0% 3 25% 12
45 โรงเรียนบ้านนายม 12 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
46 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 11 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
47 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 26 7 28% 7 28% 7 28% 4 16% 25
48 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 21 7 33.33% 7 33.33% 2 9.52% 5 23.81% 21
49 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 19 7 36.84% 5 26.32% 3 15.79% 4 21.05% 19
50 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 15 7 50% 4 28.57% 0 0% 3 21.43% 14
51 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 17 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 14
52 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 13 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
53 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
54 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 12 7 63.64% 1 9.09% 0 0% 3 27.27% 11
55 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 26 6 27.27% 6 27.27% 1 4.55% 9 40.91% 22
56 โรงเรียนบ้านบะนกทา 15 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
57 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 17 6 37.5% 5 31.25% 0 0% 5 31.25% 16
58 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 15 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
59 โรงเรียนบ้านปลาหลาย 14 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
60 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 17 6 50% 3 25% 0 0% 3 25% 12
61 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 16 6 40% 2 13.33% 1 6.67% 6 40% 15
62 โรงเรียนบ้านตาด 12 6 50% 2 16.67% 1 8.33% 3 25% 12
63 โรงเรียนบ้านตาดโตน 12 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
64 โรงเรียนบ้านดงเหนือ 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
65 โรงเรียนบ้านนาฮี 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
66 โรงเรียนบ้านสงเปือย 12 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านส้งเปือย 18 5 27.78% 8 44.44% 3 16.67% 2 11.11% 18
69 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 14 5 35.71% 7 50% 2 14.29% 0 0% 14
70 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 14 5 38.46% 5 38.46% 1 7.69% 2 15.38% 13
71 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
72 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 27 5 38.46% 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 13
73 โรงเรียนบ้านนาซอ 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
74 โรงเรียนบ้านหนองแวง 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
75 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนบ้านหนองตากวย 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 18 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 5 41.67% 12
78 โรงเรียนบ้านดอนทอย 9 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
79 โรงเรียนบ้านบะป่าคา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านหินเหิบ 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
81 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 9 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
83 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 13 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
84 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 11 4 40% 5 50% 0 0% 1 10% 10
85 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 14 4 28.57% 4 28.57% 3 21.43% 3 21.43% 14
86 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 12 4 33.33% 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
87 โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 11 4 44.44% 4 44.44% 0 0% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนบ้านท่างาม 14 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 6 42.86% 14
89 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 14 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
90 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
91 โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 11 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
92 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 10 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านดอนแดง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านหนองสนม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านโคกกสว่าง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านคึม 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
98 โรงเรียนห้วยน้ำเที่ยง 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
99 โรงเรียนบ้านก่อ 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
100 โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 20 3 18.75% 6 37.5% 3 18.75% 4 25% 16
101 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 11 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
102 โรงเรียนบ้านนากะทาด 16 3 21.43% 4 28.57% 1 7.14% 6 42.86% 14
103 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 10 3 30% 4 40% 0 0% 3 30% 10
104 โรงเรียนบ้านท่าก้อน 15 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
105 โรงเรียนบ้านเสาวัด 12 3 25% 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 12
106 โรงเรียนบ้านนาจาร 14 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
107 โรงเรียนบ้านวังม่วง 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนบ้านกุดจาน 9 3 33.33% 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 9
109 โรงเรียนบ้านท่าควาย 12 3 30% 2 20% 2 20% 3 30% 10
110 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
111 โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
113 โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
115 โรงเรียนบ้านสรศรี 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
116 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 10 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 3 33.33% 9
118 โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
120 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
122 โรงเรียนบ้านโนนแสบง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านนาเมือง 11 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
124 โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านโพนแพง 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
126 โรงเรียนบ้านวังหว้า 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
128 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
129 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
130 โรงเรียนบ้านนาบัว 8 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
131 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
132 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
133 โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านโนนแพง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านบะยาว 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 14 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 11
142 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 7 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
143 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
144 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนประชานาดอกไม้ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านบ่อแดง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านโนนไทย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านนาคอย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนบ้านจำปาดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านดอนคำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านวังโพน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านโคกถาวร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านลืมบอง 13 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 5 55.56% 9
154 โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 5 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
155 โรงเรียนนาข่าวิทยา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
156 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
157 โรงเรียนบ้านกุดจิก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านวาน้อย 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
160 โรงเรียนบ้านนาแต้ 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
161 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านนาหวาย 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
163 โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านจาร 8 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
165 โรงเรียนบ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง 6 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 4 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4
167 โรงเรียนบ้านโคกแสง 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
168 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
169 โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านคำยาง 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
172 โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 10 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
173 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
174 โรงเรียนบ้านคูสะคาม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.0892798899 (ในวันและเวลาราชการ)
และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง Facebook : @ศิลปหัตถกรรมสกลนคร เขตสาม (24 ซม.)
Facebook:ศิลปหัตถกรรมสกลนคร เขตสาม
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]