หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-snk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายไพวัน ไขลาเมาโรงเรียนบ้านโพนแพงประธานกรรมการ
2. นางพรสวาท ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชยกรรมการ
3. นางพักตร์วิไล สารโภคาโรงเรียนบ้านวังโพนกรรมการ
4. นางรักเล่ห์ ริยะบุตรโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
5. นางฤหัยกานต์ ศรีระวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำจั้นกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ นรภารโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายไพวัน ไขลาเมาโรงเรียนบ้านโพนแพงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ พรหมพินิจโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางจริยา แก้วศรีนวมโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
4. นางนิจวรรณ แก้วก่าโรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
5. นางเสี้ยม ทิพย์สุนาโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
6. นางปาริยา พันธ์เสนาโรงเรียนบ้านดงอีด่อยกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายชัดเจน กุลอักโรงเรียนบ้านบะยาวประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ ทายะโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
3. นางสาวรัชดากร แว่นแคว้นโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
4. นางวริชรา ชินวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางบุญเพ็ง บุญเทียมโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณภาโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
7. นางสาวปทุมวรรณ ทองลาโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
8. นางบุญช่วย พันธ์เสนาโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางเมตตา หาญรักษ์โรงเรียนบ้านตาดประธานกรรมการ
2. นางแจ่มจันทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
3. นางสาวสมนึก นุชแม้นโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
4. นางรุจิรา ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
5. นางสุภาวดี แก้วกันหาโรงเรียนบ้านลืมบองกรรมการ
6. นางเปรมนภา วงศ์เตชะโรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางเมตตา หาญรักษ์โรงเรียนบ้านตาดประธานกรรมการ
2. นางจินดา ก่อบุญโรงเรียนบ้านบะนกทากรรมการ
3. นางสุจิตรา ศรีสร้อยโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
4. นางนิจวรรณ แก้วก่าโรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
5. นางสุชาดา คนเสงี่ยมโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
6. นางนงคลักษณ์ ทิพนนท์โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเมตตา หาญรักษ์โรงเรียนบ้านตาดประธานกรรมการ
2. นางวีรวรรณ์ สิทธิไชยโรงเรียนบ้านปลาหลายกรรมการ
3. นางสาววารีรัตน์ ไชยวงค์โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
4. นางนาฏยา สุขจรโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
5. นางลำไพมณี สู่สุขโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
6. นางสาวชลธิดา เงินงามโรงเรียนบ้านกุดจานกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวณัฐชาสกุล เกสรศรีโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพูนศรี ศรีประทุมโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา ผาคงคำโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
4. นางปริวัตร แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านดอนทอยกรรมการ
5. นางสมพร อ่อนทุมโรงเรียนบ้านคำปลาฝานาทวีกรรมการ
6. นางสาวประไพศรี เพชรพรรณโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐชาสกุล เกสรศรีโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ซึมเมฆโรงเรียนบ้านท่าศีไคลกรรมการ
3. นางประนอม กุลอักโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นางสายพิน เศษเพ็งโรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
5. นางรัตนา เหมือยพรหมโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
6. นางสมทรง ไชยเทพโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐชาสกุล เกสรศรีโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ ฉายาวงศ์โรงเรียนบ้านวังเยี่ยมกรรมการ
3. นายชาญสิงห์ กิณเรศโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
4. นางทองมี ธรรมวงศ์โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดันกรรมการ
5. นางสาววิภารัตน์ คำผิวโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
6. นางวีรพร โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายเสรี พลาชัยโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดประธานกรรมการ
2. นางทิพย์อักษร สุนสินโรงเรียนบ้านจำปาดงกรรมการ
3. นางภัทราพร ปิ่นทะวงศ์โรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
4. นางพิไลรัตน์ คิดโสดาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
5. นายกิติศักดิ์ ไตรโยธีโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
6. นางศิริพร บัวพุธโรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
7. นางสาวปิยะนุช บัวพรมโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วงกรรมการ
8. นายทรงศาสตร์ โมกมูลโรงเรียนแพดพิทยารัตน์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นางพรนภา อัศวาวุฒิโรงเรียนบ้านท่างามประธานกรรมการ
2. นางประภากรณ์ โฮมวงศ์โรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
3. นางเบญจภรณ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านจารกรรมการ
4. นางเกษร อนุเวชโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
5. นางสาวพัลลภา สมเกษตรินทร์โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
6. นางจินดา สุจริตโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางพรนภา อัศวาวุฒิโรงเรียนบ้านท่างามประธานกรรมการ
2. นางเทวา ไชยเชษฐ์โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นางจินตนา ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ สารเนตรโรงเรียนบ้านวาใหญ่กรรมการ
5. นางสาวทัศนาวัน ปัตพีโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
6. นางอรุณวรรณ สาขาสุวรรณโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสุวรรณ จุ้ยเตยโรงเรียนกรรมการ
2. นายประจักษ์ สุระทัดโรงเรียนกรรมการ
3. นางปราณี ปกพันธ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางอนงค์ พรมวังโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย อาแพงพันธ์โรงเรียนกรรมการ
2. นายไพรศรี งาสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวจริยา แก้วไพทูรย์โรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวบังอร พลศรีดาโรงเรียนกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ หมั่นมีโรงเรียนกรรมการ
6. นางสมสะอาด สุวรรณพันธ์โรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวพิศมัย วงศ์คำษาโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวมารศรี ถาบุตรโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิญัติ คำเครือโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวลัดดาวรรณ์ วรนามโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี หล้าหิบโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวรัตนาพร คะสารโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวสรญา วัชระสังกาศโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวยุวะธิดา ไตรธรรมโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายอนันตเดช งิ้วโสมโรงเรียนบ้านวาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยา พลเสนาโรงเรียนโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
3. นางอัญชนีย์ คำแก้วโรงเรียนกรรมการ
4. นายสันติ อุสุมสารเสรีโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวนาตพร วรรณศิลป์โรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวพิชญ์ชญานิษฐ์ ตุตะเวชโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวจิราพร พิศสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวณะภา ลีพรมโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายอนันตเดช งิ้วโสมโรงเรียนบ้านวาใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิทยา พลเสนาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
3. นายสมจิตร เรืองทองโรงเรียนบ้านดอนทอยกรรมการ
4. นางสาวณะภา ลีพรมโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
5. นางสาวนาตพร วรรณศิลป์โรงเรียนบ้านท่าศรีไคลกรรมการ
6. นายสันติ อุสุมสารเสรีโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายสันติ อุสุมสารเสรีโรงเรียนกรรมการ
2. นางอนงค์ วรสารโรงเรียนกรรมการ
3. นางเพียงจันทร์ ไชยยศโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายสันติ อุสุมสารเสรีโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางฐิติวรดา บุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
3. นางปนัดดา พิมสารโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เขตโสภาโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางนันทิยา จางยางโรงเรียนบ้านโนนทับช้างกรรมการ
6. นางธนาพร เชื้อนนท์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายกุลชาติ อุปรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ แช่มชื่นโรงเรียนกรรมการ
3. นายไชยา พันธ์เสนาโรงเรียนกรรมการ
4. นางรัตนชิต ประสารวงศ์โรงเรียนกรรมการ
5. นางสุกัญญา จันทร์ศิริโรงเรียนกรรมการ
6. นายกนกพงษ์ มณีวรรณโรงเรียนกรรมการ
7. นางสลิตา อุปจันโทโรงเรียนกรรมการ
8. นายสิทธิชัย นามเดชโรงเรียนกรรมการ
9. นายนรินทร์ อุปจันโทโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายกุลชาติ อุปรีโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ แช่มชื่นโรงเรียนกรรมการ
3. นายไชยา พีนธ์เสนาโรงเรียนกรรมการ
4. นางสลิตา อุปจันโทโรงเรียนกรรมการ
5. นางรัตนชิต ประสารวงค์โรงเรียนกรรมการ
6. นางสุกัญญา จันทร์ศิริโรงเรียนกรรมการ
7. นายนรินทร์ อุปจันโทโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวีรศักดิ์ ไตรคำโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสประธานกรรมการ
2. นางบรรจง พลาชัยโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
3. นางพิศมัย อาแพงพันธ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
4. นายต่อมใจ แง้มสุราชโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
5. นางสาวพรนภา ธุระนนท์โรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
6. นายชิณวร ชิตประสงค์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
7. นางสาวฐิติมา เห็นหลอดโรงเรียนบ้านนาจารกรรมการ
8. นางสาวภัทราวดี อุปทุมโรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
9. นายธนบัตร พละชัยโรงเรียนบ้านจารกรรมการ
10. นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ ไตรคำโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
3. นางบรรจง พลาชัยโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
4. นางพิศมัย อาแพงพันธ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายต่อมใจ แง้มสุราชโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
6. นางสาวพรนภา ธุระนนท์โรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
7. นายชิณวร ชิตประสงค์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
8. นางสาวฐิติมา เห็นหลอดโรงเรียนบ้านนาจารกรรมการ
9. นางสาวภัทราวดี อุปทุมโรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
10. นายธนบัตร พละชัยโรงเรียนบ้านจารกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ไตรคำโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนภา ธุระนนท์โรงเรียนกรรมการ
3. นายชิณวร ชิตประสงค์โรงเรียนกรรมการ
4. นายต่อมใจ แง่สุราชโรงเรียนกรรมการ
5. นายบรรจง พลาชัยโรงเรียนกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ โคตรวิชาโรงเรียนกรรมการ
7. นางสาวฐิติมา เห็นหลอดโรงเรียนบ้านนาจารกรรมการ
8. นางสาวภัทราวดี อุปทุมโรงเรียนกรรมการ
9. นายพิศมัย อาแพงพันธ์โรงเรียนกรรมการ
10. นายวงศ์นรินทร์ แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทรงฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนทับช้างประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนิภา สำรองพันธ์โรงเรียนบ้านวาใหญ่กรรมการ
3. นายอดิศร ศรีดาพลโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
4. นางสาวเกษมณี เงินลางโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนกรรมการ
5. นางจิรติกาล อภิวัชรกุลโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
6. นางอุราพร ธุระแพงโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
7. นางสาวเนตระญา ปัญจันทร์สิงห์โรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
8. นางอรัญญา แวงดีสอนโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
9. นางสาวศิขรินทร์ธาร โคตรสิงห์โรงเรียนขวาสง่าเจริญวิทย์กรรมการ
10. นางสาวปริศนา แก้วคำสอนโรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกุงศรีกรรมการ
11. นายสุรชัย เดชขันธ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
12. นายสังวาลย์ เวินชุมโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
13. นางจินตนา หลานเศรษฐาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสราวุธ อินทร์คำน้อยโรงเรียนบ้านคูสะคามประธานกรรมการ
2. นายสันติ สุนันธรรมโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ
3. นางสุมนา อ่อนนางโรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบงกรรมการ
4. นางพิมพ์พัฒฑรา อาจสาระมนต์โรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
5. นางสายสมร ไตรธิเลนโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ แก้วดีโรงเรียนบ้านน้ำจั้นกรรมการ
7. นางสาวนิตยา ไชยปัญหาโรงเรียนบ้านโนนแสบงกรรมการ
8. นายวัชรินทร์ ศรีสร้อยโรงเรียนบ้านนาแต้กรรมการ
9. นางภควดี กวานปรัชชาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
10. นางกาญจนา การุญโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
11. นางมัลลิกา สุขเกษมโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
12. นายสมบัติ พระราชโรงเรียนบ้านโคกแสงกรรมการ
13. นางนิศากร โคตรคำโรงเรียนอนุบาลบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพงศ์ กุลวงศ์โรงเรียนบ้านคำยางประธานกรรมการ
2. นางปรียานุช วงศ์ก้อมโรงเรียนบ้านดงเหนือกรรมการ
3. นายเรวัต ปานสมุทรโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนกรรมการ
4. นางรุ่งสิยาภรณ์ อนุศาสน์โรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
5. นายแคล้ว บุญรอดโรงเรียนคำตากล้ากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางภาวินี ผิวบุญเรืองโรงเรียนบ้านวังหว้าประธานกรรมการ
2. นายคงศักดิ์ ผิวบุญเรืองโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
3. นางอริสา ธุระนนท์โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นางจันทร์ธิมา รัตนโกสุมโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ มหาชัยโรงเรียนดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยนต์ เถายะบุตรโรงเรียนบ้านนาจารประธานกรรมการ
2. นายสะอาด เจริญชัยไธสงค์โรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
3. นางสุพัตตรา ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านนาซอกรรมการ
4. นางอร่าม ใจแน่นโรงเรียนบ้านกุดจานกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายยนต์ ดั่นเจริญโรงเรียนบ้านดงอีด่อยประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ งอยภุธรโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายเชาวฤทธิ์ หมั่นมีโรงเรียนบ้านท่าศรีไคลกรรมการ
4. นายเฉลิมชัย เพชรโคตรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
5. นางเกสร สำราญวงศ์โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ฯกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ พิมพิสารโรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบงประธานกรรมการ
2. นายอเนก ทอนฮามแก้วโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
3. นางสาววงจันทร์ ตุ่ยไชยโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
4. นายสายัณห์ บาลจบโรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านดอนทอยประธานกรรมการ
2. นายเล้ง บุษภาโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ แก้วกันหาโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
4. นางภาวนา ศรีถาพรโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์อินทร์อยู่โรงเรียนกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นายอเนก ทอนฮามแก้วโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
3. นางสาววงจันทร์ ตุ่ยไชยโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
4. นายณัฐพล แสนศรีโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
5. นายวิชาญ บัณฑิตโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทักษิณ ผาคุยคำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอำนวย มูลดีโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
3. นายอาวุธ บุตรวังโรงเรียนบ้านปลาหลายกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ วรสารโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายครองศิลป์ ทาพิมพ์โรงเรียนบ้านยางคำประธานกรรมการ
2. นายวุฒินันท์ เคนไชยวงศ์โรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
3. นางสุมาลี สุดาชาติโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยงกรรมการ
4. นายสุรเดช ปกพันธ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
5. นางเกษสินี ไขไพวันโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
6. นางรัตติกาล อรรควงษ์โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงค์ พรมวังโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
3. นายอดิศร วิริยะสถิตย์กุลโรงเรียนบ้านโคกไม้ล้มกรรมการ
4. นางสุตานันท์ ปางชาติโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
5. นางสาวรัษฎากร อัครจันทร์โรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
6. นายวุฒิชัย หงส์บินมาโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยงกรรมการ
7. นางรัชนี สุขสกุลโรงเรียนบ้านหนองนาหารกรรมการ
8. นายธนูทอง รัตนกรโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงค์ พรมวังโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
3. นายอดิศร วิริยะสถิตย์กุลโรงเรียนบ้านโคกไม้ล้มกรรมการ
4. นางสุตานันท์ ปางชาติโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
5. นางสาวรัษฎากร อัครจันทร์โรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
6. นายวุฒิชัย หงส์บินมาโรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยงกรรมการ
7. นางรัชนี สุขสกุลโรงเรียนบ้านหนองนาหารกรรมการ
8. นายธนูทอง รัตนกรโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ มานิตย์โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายแสวง แก้วกันหาโรงเรียนบ้านท่าศรีไคลกรรมการ
3. นายธวัชชัย เพริศแก้วโรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำค้อกรรมการ
4. นางประพันธ์ นามวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
5. นายสมคิด ชิงชัยโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีสุราชโรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญกรรมการ
7. นางสาวกนกพร วิทยารัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ มานิตย์โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายแสวง แก้วกันหาโรงเรียนบ้านท่าศรีไคลกรรมการ
3. นายธวัชชัย เพริศแก้วโรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำอ้อกรรมการ
4. นางประพันธ์ นามวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
5. นายสมคิด ชิงชัยโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
6. นายพุทธา ศรีสุราชโรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญกรรมการ
7. นางสาวกนกพร วิทยารัตนพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเริ่ม เหลาฤทธิ์โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลมาศ แสนมะฮุงโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81กรรมการ
3. นายกงใจ ริยบุตรโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
4. นายทองดี แก้วศรีรังโรงเรียนบ้านศรีวิชัยกรรมการ
5. นายสมคิด นุ่มกัลยาโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเริ่ม เหลาฤทธิ์โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81ประธานกรรมการ
2. นางสลวย กลยนีโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
3. นายบัวทอง ศรีประทุมโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยวกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ ผ่าชัยภูมิโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นายทองเพชร กวานดาโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเริ่ม เหลาฤทธิ์โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ แสงเลิศโรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดันกรรมการ
3. นายไกรศักดิ์ เคี่ยงคำผงโรงเรียนบ้านวาใหญ่กรรมการ
4. นายเมธี จำปาสิทธิ์โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
5. นางจารุวรรณ ชุมภูพื้นโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญเชิด ชัยโพธิ์คำโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยประธานกรรมการ
2. นายไพวัน ไขลาเมาโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
3. นายประวิทย์ อุ่นวิเศษโรงเรียนบ้านจำปาดงกรรมการ
4. นายสันติ มาละอินทร์โรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
5. นายสทธี กำทองดีโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
6. นางสายพิณ เศษเพ็งโรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา ถาบุตรโรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญเชิด ชัยโพธิ์คำโรงเรียนบ้านโพนแพงประธานกรรมการ
2. นายเจน ศรีคุณโรงเรียนบ้านเม่นน้อยกรรมการ
3. นางนติยา งิ้วไชยราชโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
4. นางสาวอัญชลี อัครจันทร์โรงเรียนบ้านวาน้อยกรรมการ
5. นายพินัย จันทร์ละครโรงเรียนบ้านสรศรีกรรมการ
6. นางจารุวรรณ ขันละโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิวรรัตน์ สีมาโรงเรียนบ้านนาจารประธานกรรมการ
2. นายบุญเชิด ชัยโพธิ์คำโรงเรียนนาอวนน้อยกรรมการ
3. นายเมธา ปัญญารัตน์โรงเรียนบ้านหนองสามขากรรมการ
4. นายปรีชา ฝ่ายรีย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางละมัย เกลี้ยงไธสงโรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยากรรมการ
6. นางดวงเดือน แก้วฝ่ายโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายก่อโชค โยตะสีโรงเรียนบ้านโนนแต้ประธานกรรมการ
2. นางนงค์รักษ์ เพชรรามโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
3. นายวิมาลย์ การุณโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
4. นายพรรณา มาตเลียงโรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาลกรรมการ
5. นางสาวคชาภรณ์ ก่ำจำปาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายก่อโชค โยตะสีโรงเรียนบ้านโนนแต้ประธานกรรมการ
2. นางยุพาภรณ์ วงศ์ศิริโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
3. นายอุทัย บังพะจารโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์กรรมการ
4. นายปิยะพงศ์ บุญตาโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณกูฏโรงเรียนบ้านนาดูนนาดีกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายจอมใจ บุญสินชัยโรงเรียนบ้านนาฮีประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย พลไชยโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
3. นางภัคฐิญา ภูลวรรณโรงเรียนบ้านหินเหิบกรรมการ
4. นายสนั่น จุลชันธ์โรงเรียนบ้านวาน้อยกรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ ฟองอ่อนโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
6. นางทองใจ กาสินพิลาโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายจอมใจ บุญสินชัยโรงเรียนบ้านนาฮีประธานกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ พลศักดิ์โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์กรรมการ
3. นางกมลรัตน์ อินจำปาโรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาลกรรมการ
4. นางชลิดา ยศมาโรงเรียนสุวรรณคีรีกรรมการ
5. นางสาวเกศินี ศรีพรหมโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
6. นางสาวปิยาภรณ์ นามไพรโรงเรียนนาอวนน้อยกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายชวลิต อวนป้องโรงเรียนบ้านข้าวแป้งประธานกรรมการ
2. นางธีระดา นิสิทธิชัยโรงเรียนบ้านแพงใหญ่กรรมการ
3. นายแสงจันทร์ เพ็งสีแสงโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอมกรรมการ
4. นายพูนสุข อุปชัยโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
5. นางมัธติกา กล่อมจิตรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
6. นายปัญญา ศรีสมยาโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
7. นายโกญจนาท ใจซื่อโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายชวลิต อวนป้องโรงเรียนบ้านข้าวแป้งประธานกรรมการ
2. นางธีระดา นิสิทธิชัยโรงเรียนบ้านแพงใหญ่กรรมการ
3. นายแสงจันทร์ เพ็งสีแสงโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอมกรรมการ
4. นายพูนสุข อุปชัยโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
5. นางมัธติกา กล่อมจิตรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
6. นายปัญญา ศรีสมยาโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
7. นายโกญจนาท ใจซื่อโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิทิต บุญอาษาโรงเรียนบ้านหนองแสงคำประธานกรรมการ
2. นางมันยา ผิวละมุลโรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการ
3. นางสาวเนตรนุช พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
4. นางรติยา โพชะราชโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
5. นางนิษา นะวะสดโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิทิต บุญอาษาโรงเรียนบ้านหนองแสงคำประธานกรรมการ
2. นางศภาวรรณ บุษภาโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
3. นางจิตรอมร บรรเทาโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
4. นายประวิตร ชมภูทัศน์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวชนัญชิดา อ้อยรักษาโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิทิต บุญอาษาโรงเรียนบ้านหนองแสงคำประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ธิวา โสภาโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
3. นายเสมียน จันทะลุนโรงเรียนบ้านคำปลาฝานาทวีกรรมการ
4. นายเล้ง ขันทะชาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการ
5. นางจิตประสงค์ บุญชาญโรงเรียนบ้านปลาหลายกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสมพงศ์ ดีวันไชยโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนประธานกรรมการ
2. นางอรุณี บงค์บุตรโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
3. นายสินธุวัต มามิมินโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
4. นางสาวภักดี บุญสุนีย์โรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
5. นายสันทยา พลศรีดาโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมพงศ์ ดีวันไชยโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาพร เชื้อคำจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
3. นายไมตรี ธงหารโรงเรียนบ้านวังเยี่ยมกรรมการ
4. นางวราศิลป์ กุลวงค์โรงเรียนบ้านดงเหนือกรรมการ
5. นางสาวดวงฤทัย จิตบัวลอยโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมพงศ์ ดีวันไชยโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนกรรมการ
2. นางดนารัตน์ ถาบุตรโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
3. นายจำเนียร พลศรีดาโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ บัวหอมโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
5. นางละมัย มณีปกรณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสมปรารถนา แสนแก้วโรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมาย เจินยุหะโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนกรรมการ
3. นางสาวภาวินี มาตรราชโรงเรียนบ้านวังหว้ากรรมการ
4. นายสถิตย์ ชาไมล์โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
5. นางสุขสม นาคบุตรโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสมปรารถนา แสนแก้วโรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชำนาญ ไตรโยธีโรงเรียนบ้านเม่นน้อยกรรมการ
3. นางกมลพร วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
4. นางสาววรณิดา เครือบุดดีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
5. นางสาวสกาวเดือน กางทองโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเสริมชัย โพธิไชยรัตน์โรงเรียนบ้านท่าศรีไคลประธานกรรมการ
2. นายพล ทองประทุมโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายสมบัติ บงบุตรโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
4. นายชอบใจ กลยณีโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
5. นายพีระพงษ์ อินทรสันติ์โรงเรียนบ้านคำภูทองกรรมการ
6. นายวิรัตน์ ศรีอักเศษโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์กรรมการ
7. นางประภัสสร แจ้งโทโรงเรียนบ้านหนองแสงคำกรรมการ
8. นางสาวปิยะดา ก้วนหางฮองโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเสริมชัย โพธิไชยรัตน์โรงเรียนบ้านท่าศรีไคลประธานกรรมการ
2. นายไพมณี พรหมศรีโรงเรียนบ้านวาใหญ่กรรมการ
3. นายเสน่ห์ เหลือขันธ์โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกุงศรีกรรมการ
4. นางดนตรี ศรีเทพโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
5. นายไพศาล สวัสดิ์วงศ์ไชยโรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
6. นายอธิชัย แก้วสีขาวโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
7. นายอัชลีย์ งอสอนโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
8. นายสุรสิทธิ์ สมแสนโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายตรีเนตร ตรงดีโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา พละจิตต์โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบงกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ประณมศรีโรงเรียนบ้านบ่อแดงกรรมการ
4. นางนัยนา สาขันธ์โคตรโรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์กรรมการ
5. นายสำราญ พรมวังโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
6. นายสราวุธ หล่าเพียโรงเรียนโนนเจริญศิลป์กรรมการ
7. นางสาวบูรณา ชัยคิรินทร์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายตรีเนตร ตรงดีโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ เหง้าละครโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
3. นางกิมหลี ทองประทุมโรงเรียนบ้านท่าศรีไคลกรรมการ
4. นางครองชิต แง่มสุราชโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนกรรมการ
5. นายสนั่น วรสารโรงเรียนชุมชนบ้านโคกแสงกรรมการ
6. นายวิทต ศรีหาพงษ์โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
7. นายชัยวัฒน์ บุตรแสนโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ ศรีถาพรโรงเรียนบ้านหนองลาดประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ หัตถสารโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
3. นายจรัสพงษ์ สุวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการ
4. นายบุญรักษ์ ศรีระวงศ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
5. นางสุวรรณี พันธุ์โยธินโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
6. นายสุพจน์ พิมพ์สุทธิ์โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้วกรรมการ
7. นายสมศักดิ์ ศรีพรหมทัดโรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ศรีถาพรโรงเรียนบ้านหนองลาดประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ฉัตรทองโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
3. นายสมควร บุษราคำโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
4. นายชาติชาย วารีย์โรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
5. นายนิคม อุปชัยโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
6. นายพิชัย คำทะเนตรโรงเรียนแพดพิทยารัตน์กรรมการ
7. นายลิขิต แก้วคำแสนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายปิยะ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย สอนวงษาโรงเรียนบ้านกุดจานกรรมการ
3. นายเทพฤทธิ์ สมบูรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนกรรมการ
4. นายวันชัย สาลิกรโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
5. นางพิพาพันธุ์ เขื่อนกองแก้วโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ พรหมกสิสรโรงเรียนโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ ป้อมไชยาโรงเรียนบ้านนาแต้กรรมการ
8. นายทวีสุข นารินรักษ์โรงเรียนบะป่าคากรรมการ
9. นายวัชรพันธ์ ใครบุตรโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายปิยะ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายจีโรจน์ จูมสุพรรณโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ ใครบุตรโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์ พรหมกสิกรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายปิยะ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ ป้อมไชยาโรงเรียนบ้านนาแต้กรรมการ
3. นางพิพาพันธุ์ เขื่อนกองแก้วโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นายทวีสุข นารินรักษ์โรงเรียนบ้านบะป่าคากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวรวิทย์ บุญพูลโรงเรียนบ้านหินเหิบประธานกรรมการ
2. นางสุรีพร เอ้มะราชโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
3. นายบุญลักษณ์ หนูดาโรงเรียนบ้านโคกแสงกรรมการ
4. นายสุเมธ อาจวิชัยโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
5. นางบัวสอน ธิสาไชยโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวรวิทย์ บุญพูลโรงเรียนบ้านหินเหิบประธานกรรมการ
2. นางละไมล์ อินธิปีกโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
3. นายลิขิต พรหมวงศ์โรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
4. นายไพศาล บัวทองโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ บุญพูลโรงเรียนบ้านหินเหิบประธานกรรมการ
2. นายเอนก คำจวงโรงเรียนบ้านกุดจอกกรรมการ
3. นายวรเชษฐ์ คุ้มหนองฮีโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
4. นายเด่น ศรีสิงห์พันธ์โรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชัย ไตรโยธีโรงเรียนบ้านบะหว้าประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ จางวางโรงเรียนบ้านโนนทับช้างกรรมการ
3. นางศิรินันท์ สำเภาโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการ
4. นายสุภาหุ เฮียงราชโรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ก่ำจำปาโรงเรียนบ้านห้วยหินประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บาทวงศ์โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นายวิรัตน์ แง่พรหมโรงเรียนบ้านนาจานกล้วยน้อยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายตรีชนนท์ แสนอุบลโรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญกรรมการ
2. นายสนิท มุสิกะพันธ์โรงเรียนบ้านนาฮีกรรมการ
3. นายไพศาล อาจหาญโรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำค้อฯกรรมการ
4. นายเดชา ไชยแสงราชโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายชิณวร ชิตประสงค์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายตรีชนนท์ แสนอุบลโรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญกรรมการ
2. นายประเสริฐ วะเศษสร้อยโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
3. นายเสรี ปานแก้วโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
4. นายเสถียร ดกเอียร์โรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายตรีชนนท์ แสนอุบลโรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ แก้วบัวสาโรงเรียนบ้านข้าวแป้งกรรมการ
3. นายเชาวนา เฮียงราชโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสฯกรรมการ
4. นายเสถียร ศรีประทุมโรงเรียนบ้านโนนแต้กรรมการ
5. นางบูรณกิจ โคตรหานามโรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบุญศรี ใสลำเพาะโรงเรียนบ้านนาดูนนาดีกรรมการ
2. นายสมถวิล เหลาพรมโรงเรียนบ้านขุนภูมิกรรมการ
3. นายภาสกรณ์ ทองกาลโรงเรียนบ้านดงเหนือกรรมการ
4. นางศรีสุดา มานะวงศ์โรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นายสมอ นิ่มมาโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายไพบูลย์ ศศิธรานนท์โรงเรียนบ้านศรีวิชัยกรรมการ
2. นายศรีจันทร์ เพียรภูเขาโรงเรียนบ้านดอนทอยกรรมการ
3. นางสุทธิลักษณ์ โคตรลาคำโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
4. นายเสรี กุลอักโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ ศศิธรานนท์โรงเรียนบ้านศรีวิชัยกรรมการ
2. นางพิมพ์ภัทรา ศิริจารุกิตติ์โรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ ศรีพรหมทัตโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
4. นางตรียาภรณ์ อินลีโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ศศิธรานนท์โรงเรียนบ้านศรีวิชัยกรรมการ
2. นายเสอ็ม คิดโสดาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ไตรคำโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีกรรมการ
4. นายพัฒนวุฒิ ชาญชัยโรงเรียนบ้านนาจารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
6. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
6. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
6. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายหนูใจ ทมถาโรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สิรถนอมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นายเพิ่มศักดิ์ อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนไทยกรรมการ
4. นายอธิคม ศรีเดชโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
5. นางจิรภัทร์ พลศรีดาโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
6. นายไพศาล ประคองพวกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ เวยสารโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
8. นางสุพรรณี ทองสะอาดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
9. นางอุมาพร อินทรสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายฐิตินันท์ นันทะศรีโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นายเอกพงศ์ วงศ์สุริยวรรณโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
3. นางสาวพัชรี กลยนีย์โรงเรียนบ้านวังเยี่ยมกรรมการ
4. นายธิรศักดิ์ งามนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
5. นางลักขณา ต้นเจริญกิจโรงเรียนบ้านหินเหิบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายฐิตินันท์ นันทะศรีโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นายเอกพงศ์ วงศ์สุริยวรรณโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ คุณมีโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
4. นายไตร สุจริตโรงเรียนบ้านสรศรีกรรมการ
5. นายจักรพล พลเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
6. นายธิรศักดิ์ งามนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
7. นางสาวอลิตาตาร์ แสงวงศ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวพัชรี กลยนีย์โรงเรียนบ้านวังเยี่ยมกรรมการ
9. นางลักขณา ต้นเจริญกิจโรงเรียนบ้านหินเหิบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเอกพงศ์ วงศ์สุริยวรรณโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ คุณมีโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นายธิรศักดิ์ งามนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
4. นางสาวอลิตาตาร์ แสงวงศ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวพัชรี กลยนีย์โรงเรียนบ้านวังเยี่ยมกรรมการ
6. นางลักขณา ต้นเจริญกิจโรงเรียนบ้านหินเหิบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายฐิตินันท์ นันทะศรีโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นายเอกพงศ์ วงศ์สุริยวรรณโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ คุณมีโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
4. นายไตร สุจริตโรงเรียนบ้านสรศรีกรรมการ
5. นางสาวอลิตาตาร์ แสงวงศ์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์กรรมการ
6. นายจักรพล พลเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
7. นางสาวพัชรี กลยนีย์โรงเรียนบ้านวังเยี่ยมกรรมการ
8. นายธิรศักดิ์ งามนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
9. นางลักขณา ต้นเจริญกิจโรงเรียนบ้านหินเหิบกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบรรจงศักดิ์ จินดาแป้นโรงเรียนบ้านนาคอยประธานกรรมการ
2. นายอุลิต ทอนฮามแก้วโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
4. นายนรินทร์ อุตรนครโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
5. นางฐิติพร ศรีถาพรโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
6. นางศิริพร การุณโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
7. นางสาวโฉมสุรีย์ แสนเสนโรงเรียนบ้านดงอีด่อยกรรมการ
8. นางยุดา สัพโสโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบรรจงศักดิ์ จินดาแป้นโรงเรียนบ้านนาคอยประธานกรรมการ
2. นายอุลิต ทอนฮามแก้วโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
4. นายนรินทร์ อุตรนครโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
5. นางบรรจง อนันตวุฒิโรงเรียนบ้านลึมบองกรรมการ
6. นางฐิติพร ศรีถาพรโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
7. นางศิริพร การุณโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
8. นางสาวโฉมสุรีย์ แสนเสนโรงเรียนบ้านดงอีด่อยกรรมการ
9. นางยุดา สัพโสโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบรรจงศักดิ์ จินดาแป้นโรงเรียนบ้านนาคอยประธานกรรมการ
2. นายอุลิต ทอนฮามแก้วโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
4. นายนรินทร์ อุตรนครโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
5. นางบรรจง อนันตวุฒิโรงเรียนบ้านลึมบองกรรมการ
6. นางฐิติพร ศรีถาพรโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
7. นางศิริพร การุณโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
8. นางสาวโฉมสุรีย์ แสนเสนโรงเรียนบ้านดงอีด่อยกรรมการ
9. นางยุดา สัพโสโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบรรจงศักดิ์ จินดาแป้นโรงเรียนบ้านนาคอยประธานกรรมการ
2. นายอุลิต ทอนฮามแก้วโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ทองมนต์โรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
4. นายนรินทร์ อุตรนครโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
5. นางบรรจง อนันตวุฒิโรงเรียนบ้านลึมบองกรรมการ
6. นางฐิติพร ศรีถาพรโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
7. นางศิริพร การุณโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
8. นางสาวโฉมสุรีย์ แสนเสนโรงเรียนบ้านดงอีด่อยกรรมการ
9. นางยุดา สัพโสโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิเลิศ พรไธสงโรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย คำผุยโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายสำนวน แสงกล้าโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
4. นายพรสวรรค์ ทองมุนโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
5. นายสายันต์ ศรีระวงศ์โรงเรียนบ้านนาดอกไม้กรรมการ
6. นางพาณี ราชกรมโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ นิวาสประกฤติโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิเลิศ พรไธสงโรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย คำผุยโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายพรสวรรค์ ทองมุนโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
4. นางพาณี ราชกรมโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ นิวาสประกฤติโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิเลิศ พรไธสงโรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย คำผุยโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายพรสวรรค์ ทองมุนโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
4. นางพาณี ราชกรมโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ นิวาสประกฤติโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิเลิศ พรไธสงโรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคามประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย คำผุยโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายพรสวรรค์ ทองมุนโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
4. นางพาณี ราชกรมโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ นิวาสประกฤติโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัตร นารินรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยแสงประธานกรรมการ
2. นายบรรเจิด กัลยาโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
3. นายเสกสันต์ จูมจันทาโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
4. นายนิกร มัครรมย์โรงเรียนบ้านโคกแสงกรรมการ
5. นายธวัชชัย วรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยากรรมการ
6. นายคมกฤษ ไวยพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
7. นางสาวชลธิชา ดอบุตรโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
8. นางสาวธนิตา อุปสิทธิ์โรงเรียนบ้านขัวก่ายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัตร นารินรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยแสงประธานกรรมการ
2. นายเสกสันต์ จูมจันทาโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
3. นายนิกร มัครรมย์โรงเรียนบ้านโคกแสงกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ดอบุตรโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปฏิวัตร นารินรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยแสงประธานกรรมการ
2. นายเสกสันต์ จูมจันทาโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
3. นายนิกร มัครรมย์โรงเรียนบ้านโคกแสงกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ดอบุตรโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวธนิตา อุปสิทธิ์โรงเรียนบ้านขัวก่ายกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปฏิวัตร นารินรักษ์โรงเรียนบ้านห้วยแสงประธานกรรมการ
2. นายเสกสันต์ จูมจันทาโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
3. นายนิกร มัครรมย์โรงเรียนบ้านโคกแสงกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ดอบุตรโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภาพิชญ์ ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภาพิชญ์ ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
2. นายธราดล ชัยเดชโกสินวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ไชยศิวามงคลวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์กรรมการ
4. นางพิไลวรรณ ยะวรรณวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายธราดล ชัยเดชโกสินวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์กรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ไชยศึกมงคลวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์กรรมการ
3. นางพิไลวรรณ ยะวรรณวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภาพิชญ์ ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภาพิชญ์ ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภาพิชญ์ ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายธราดล ชัยเดชโกสินวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์กรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ไชยศึกมงคลวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์กรรมการ
3. นางพิไลวรรณ ยะวรรณวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายธราดล ชัยเดชโกสินวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์กรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ไชยศึกมงคลวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์กรรมการ
3. นางพิไลวรรณ ยะวรรณวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวศุภาพิชญ์ ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวศุภาพิชญ์ ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางจุฬารัตน์ การุณโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
2. นายพงษ์เทพ บุญพงษ์โรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
3. นายสมจิตร เพ็ชรเทพโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายสันทนา จักโสภาโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์กรรมการ
5. นายปรเมศวร์ อาจหาญโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
6. นางฐิติมา บุษราคัมโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
7. นางยุคลธร ธวบุรีโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
8. นายเลิศวิทยา พรหมจันทราโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
9. นางสำลี โสเพ็งโรงเรียนบ้านหนองสามขากรรมการ
10. นายยรรยง เฮียงราชโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายยรรยง เฮียงราชโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
2. นายสันทนา จักโสภาโรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสำลี โสเพ็งโรงเรียนบ้านหนองสามขากรรมการ
4. นางฐิติมา บุษราคำโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ การุณโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
6. นางยุคลธร ธวบุรีโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
7. นายสมจิตร เพ็ชรเทพโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
8. นายเลิศวิทยา พรหมจันทราโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
9. นายปรเมศวร์ อาจหาญโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายนิรันดร โฮมวงค์โรงเรียนบ้านแก้งประธานกรรมการ
2. นายไกรเดช คะลีล้วนโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นายบุญมี อินจำปาโรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาลกรรมการ
4. นายสุรพล ศรีษะโคตรโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
5. นายพิชัย กาลจักรโรงเรียนบ้านดงอีด่อยกรรมการ
6. นายอุดร ขันละโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
7. นายชูชาติ คุณสุบรรณโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
8. นายชัยภัทร สถิตกุลรัตน์โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
9. นายประจักษ์ แสนพันนาโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
10. นายถนัดศรี สุดำภาโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร โฮมวงค์โรงเรียนบ้านแก้งประธานกรรมการ
2. นายนายไกรเดช คะลีล้วนโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นายบุญมี อินจำปาโรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาลกรรมการ
4. นายสุรพล ศรีษะโคตรโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
5. นายพิชัย กาลจักรโรงเรียนบ้านดงอีด่อยกรรมการ
6. นายอุดร ขันละโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
7. นายชูชาติ คุณสุบรรณโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
8. นายชัยภัทร สถิตกุลรัตน์โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
9. นายประจักษ์ แสนพันนาโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
10. นายถนัดศรี สุดำภาโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวประพิณ ใครลามเมาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ บุญพรมมาโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางเพียรพิศ กวานดาโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ จำปาสีโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการ
5. นางกัลย์รวี ไชยพงศ์โรงเรียนบ้านแพงใหญ่กรรมการ
6. นางสาวศรีจันทร์ เพื่อนใจมีโรงเรียนบ้านนากะทาดกรรมการ
7. นายเรืองเดช เทอำรุงโรงเรียนแพดพิทยารัตน์กรรมการ
8. นายเดชธนู มณีปกรณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
9. นางอรัญญา ควรคำโรงเรียนบ้านบ่อแดงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวประพิณ ใครลามเมาโรงเรียนกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ จำปาสีโรงเรียนกรรมการ
3. นายเดชธนู มณีปกรณ์โรงเรียนกรรมการ
4. นายเรืองเดช เทอำรุงโรงเรียนกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ บุญพรมมาโรงเรียนกรรมการ
6. นางนวพร ปานสมุทรโรงเรียนกรรมการ
7. นางกัลย์รวี ไชยพงศ์โรงเรียนกรรมการ
8. นางเพียรพิศ กวานดาโรงเรียนกรรมการ
9. นางอรัญญา ควรคำโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุพงษ์ พิมพาโรงเรียนกรรมการ
2. นายปรีชา อิ่มศรีโรงเรียนกรรมการ
3. นางพรรณี วงศ์คำจันทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นายบุญทัน ทุมสะกะโรงเรียนกรรมการ
5. นายวรันตร์ สิทธิโรงเรียนกรรมการ
6. นางทับทิม สารเนตรโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางพรรณี วงศ์คำจันทร์โรงเรียนกรรมการ
2. นายบุญทัน ทุมสะกะโรงเรียนกรรมการ
3. นายวรันตร์ สิทธิโรงเรียนกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ อยู่ทองหลากโรงเรียนกรรมการ
5. นางจตุพร งามวิทยานนท์โรงเรียนกรรมการ
6. นายสกล ภูมิประเสริฐโรงเรียนกรรมการ
7. นางทับทิม สารเนตรโรงเรียนกรรมการ
8. นายปรีชา อิ่มศรีโรงเรียนกรรมการ
9. นายสุพงษ์ พิมพาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ สุพรมอินทร์โรงเรียนนาจานกล้วยน้อยประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือน จันทร์คงโรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
3. นางสาวิตรี อุ่นจางวางโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
4. นางนิตยา พลซื่อโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีกรรมการ
5. นางนภควรรณ เพชรโคตรโรงเรียนชุมชนหนองพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
6. นางมณีรัตน์ ศิริประทุมวงศ์โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
7. นางสาวอัมพิกา แก้วไพฑูรย์โรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
8. นางสาวตฤณมัย พลเวียงโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
9. นายหรรษา เกี่ยววงศ์โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายจำรัส สิงห์คามโรงเรียนบ้านโพนสวางประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ เพริศแก้วโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
3. นางสาวเกศสินี วงศ์ธรรมโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นายสุลิมา ผาอินทร์โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
5. นายภัทราวุธ โคตรเรืองโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
6. นางรสกรณ์ พลรัตน์โรงเรียนบ้านขามกรรมการ
7. นายดนัย ศรีวงษาสพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสราวุธ สุพรมอินทร์โรงเรียนนาจานกล้วยน้อยประธานกรรมการ
2. นางนภควรรณ เพชรโคตรโรงเรียนชุมชนหนองพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
3. นางมณีรัตน์ ศิริประทุมวงศ์โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
4. นางสาวตฤณมัย พลเวียงโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวอัมพิกา แก้วไพฑูรย์โรงเรียนบ้านโพนแพงกรรมการ
6. นางนิตยา พลซื่อโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีกรรมการ
7. นางสาวิตรี อุ่นจางวางโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
8. นางบุญเรือน จันทร์คงโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
9. นายหรรษา เกี่ยววงศ์โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางวิภาพรรณ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
2. นางรัตนาพร อินทร์บัวโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยกรรมการ
3. นางทองใบ พรหมดาโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นางณีรนุช แก้วบัวสาโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
5. นายวัฒนศักดิ์ แสงโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ ญาณรักษ์โรงเรียนบ้านหนองแสงคำกรรมการ
7. นายวีระชัย จักรไชยโรงเรียนบ้านโนนแพงกรรมการ
8. นางสาวทิฆัมพร นามโสโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
9. นายจรูญ อุณหะโชติโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางรัตนาพร อินทร์บัวโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยกรรมการ
2. นางวิภาพรรณ สุทธิประภาโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
3. นางทองใบ พรหมดาโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นายวีระชัย จักรไชยโรงเรียนบ้านโนนแพงกรรมการ
5. นางสาวทิฆัมพร นามโสโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
6. นางณีรนุช แก้วบัวสาโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ ญาณรักษ์โรงเรียนบ้านหนองแสงคำกรรมการ
8. นายวัฒนศักดิ์ แสงโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
9. นายจรูญ อุณหะโชติโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
10. นางสุนิสสัย มาต้นโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว โฮมวงศ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางรินนา ลาบัวใหญ่โรงเรียนกรรมการ
3. นางทัศนีย์ อริยพฤษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางจินดา อินทรสิทธิ์โรงเรียนกรรมการ
5. นายธนเสฏฐ์ จันทร์ทองโรงเรียนกรรมการ
6. นางสาวพิสมัย ศรีอักเศษโรงเรียนกรรมการ
7. นางเพลินนภา แสงสุวรรณโรงเรียนกรรมการ
8. นางสาวทัศดินา ทิพย์สุริย์โรงเรียนกรรมการ
9. นางสุวีนา ตะนันท์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวรรณวิภา เฒ่าอุดมโรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางนภารัตน์ การีชุมโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนกรรมการ
3. นางกาญจนา บุตรบรรเทิงโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
4. นางสายสมร อินทรพาณิชย์โรงเรียนบ้านสร้างแก้วอ่างคำค้อฯกรรมการ
5. นางสาวเนรัญชญา เดชทองทิพย์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
6. นายวิวัฒน์ สาโรธกันทรโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยวกรรมการ
7. นายทองชัย คำมุงคุณโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
8. นายฉัตรชัย จำรักษาโรงเรียนบ้านขัวก่ายกรรมการ
9. นางเกวลิน ใหลบุดดาโรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรีกรรมการ
10. นายสุริยา เอ้มะราชโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวรรณวิภา เฒ่าอุดมโรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางเกวลิน ใหลบุดดาโรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรีกรรมการ
3. นายทองชัย คำมุงคุณโรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
4. นายฉัตรชัย จำรักษาโรงเรียนบ้านขัวก่ายกรรมการ
5. นายวิวัฒน์ สาโรธกันทรโรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยวกรรมการ
6. นายเนรัญชญา เดชทองทิพย์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
7. นางนภารัตน์ การีชุมโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนกรรมการ
8. นางสายสมร อินทรพาณิชย์โรงเรียนบ้านสร้างแก้วฯกรรมการ
9. นางกาญจนา บุตรบรรเทิงโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
10. นายสุริยา เอ้มะราชโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณโรงเรียนบ้านนากะทาดประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ ขันบรรจงโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
3. นายบุญเติม พรมอารักษ์โรงเรียนบ้านนาแต้กรรมการ
4. นางสาวคนิตย์ถา โป๊ะพนมโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
5. นางสาวสุทธิดา รักษาขันธ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายสัญญา วัฒนาเนตรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
7. นายธนากร เรืองฤาหารโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสง่า ฮุงหวนโรงเรียนบ้านสร้างแก้วฯประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ยาวะโนภาสโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา นาใจคงโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่81กรรมการ
4. นายอาธร คนเสงี่ยมโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
5. นายจีระพันธ์ แสงสุขโรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้วกรรมการ
6. นายธเนศ ศรีท้าวโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธงชัย เหลาแตวโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพจณี เกสรศรีโรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบงกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ นิลนิตย์โรงเรียนบ้านดงอีด่อยกรรมการ
4. นางสาวผ่องพรรณ เจินธรรมโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
5. นางวิราวรรณ เทอำรุงโรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
6. นายกฤษณะ จูมคำตาโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ หมายมั่นโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ ก้อนแพงโรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
3. นายธีระพันธ์ เนตรกันหาโรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
4. นายราเมนทร์ สมใจโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
5. นางทิชากร จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านโคกไม้ล้มกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุบรรณ นาสพัสโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอมประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์โรงเรียนบ้านปลาหลายกรรมการ
3. นายพิทักษ์ เพียรสบายโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นายมนัสนนท์ โพนศรีสมโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
5. นายสหรัฐ โทอิ้งโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
6. นายนิสิทธิ์ นวลตาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยงกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเหรียญชัย ภูริษีโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยประธานกรรมการ
2. นายประชาชาติ ไชยพรมโรงเรียนบ้านโนนแต้กรรมการ
3. นายนิวัฒน์ อินทร์บัวโรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยกรรมการ
4. นายชูชีพ เหลือผลโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
5. นายชยันต์ กิติศรีวรพันธ์โรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
6. นางสาวภทรา ปัญจมาตย์โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคมกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณโรงเรียนบ้านบะนกทาประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ ขันบรรจงโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
3. นายบุญเติม พรมอารักษ์โรงเรียนบ้านนาแต้กรรมการ
4. นางสาวคนิตย์ถา โป๊ะพนมโรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
5. นางสาวสุทธิดา รักษาขันธ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
6. นายสัญญา วัฒนาเนตรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
7. นายธนากร เรืองฤาหารโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสง่า ฮุงหวนโรงเรียนบ้านสร้างแก้วฯประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ยาวะโนภาสโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา นาใจคงโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่81กรรมการ
4. นายอาธร คนเสงี่ยมโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
5. นายจีระพันธ์ แสงสุขโรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้วกรรมการ
6. นางสาวฑิฆัมพร นามโสโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
7. นายธเนศ ศรีท้าวโรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายปัญญา พันธุ์เสนาโรงเรียนบ้านกุดจานประธานกรรมการ
2. นายธนศักดิ์ สุวรรณเทนโรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
3. นายพิทักษ์ เพียรสบายโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นายกฤษฎา โพยนอกโรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยากรรมการ
5. นายคมพิทักษ์ แมดมิ่งเหง้าโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
6. นายนิมิตร แก้วก่าโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
7. นายพนมพร มาตราชสพป.สกลนคร เขต 3กรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายปัญญา พันธุ์เสนาโรงเรียนบ้านกุดจานประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ ไปยะพรหมโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายยุทธศาสตร์ ปะนามะทังโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
4. นางสาวปราณี กุลอักโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่81กรรมการ
5. นางสาวนงนุช แก้ววิเศษโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
6. นายสมศักดิ์ ทองสุทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
7. นายจีรศักดิ์ ศรีรัตน์โรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. ดร.บุญมี ก่อบุญโรงเรียนบ้านขัวก่ายประธานกรรมการ
2. นางปรียา สารผลโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
3. นางทิพวัลย์ ชูทองศรีโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
4. นายวิษณุ ชัยชาติโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
5. นายประจักร์ กวานปรัชชาโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
6. นางทำเนียม คำประชาโรงเรียนบ้านโคกแสงกรรมการ
7. นางนิโรจน์ คำสงค์โรงเรียนบ้านวาใหญ่กรรมการ
8. นางเสาวนีย์ พลขันธ์โรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
9. นางมัลลิกา งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
10. นางวัชราภรณ์ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
11. นางสาวโชติกา นาสมคิดโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
12. นางสุภัค ปะทะโกโรงเรียนบ้านเสาวัดกรรมการ
13. นางเสาวภา ชูรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. ดร.บุญมี ก่อบุญโรงเรียนบ้านขัวก่ายประธานกรรมการ
2. นางปรียา สารผลโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
3. นางทิพวัลย์ ชูทองศรีโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
4. นายวิษณุ ชัยชาติโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
5. นายประจักร์ กวานปรัชชาโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
6. นางทำเนียม คำประชาโรงเรียนบ้านโคกแสงกรรมการ
7. นางนิโรจน์ คำสงค์โรงเรียนบ้านวาใหญ่กรรมการ
8. นางเสาวนีย์ พลขันธ์โรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
9. นางมัลลิกา งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
10. นางวัชราภรณ์ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
11. นางสาวโชติกา นาสมคิดโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
12. นางสุภัค ปะทะโกโรงเรียนบ้านเสาวัดกรรมการ
13. นางเสาวภา ชูรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. ดร.บุญมี ก่อบุญโรงเรียนบ้านขัวก่ายประธานกรรมการ
2. นางปรัยา สารผลโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
3. นางทิพวัลย์ ชูศรีทองโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ
4. นายวิษณุ ชัยชาติโรงเรียนบ้านเพียกรรมการ
5. นายประจักร์ กวานปรัชชาโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
6. นางทำเนียม คำประชาโรงเรียนบ้านโคกแสงกรรมการ
7. นางนิโรจน์ คำสงค์โรงเรียนบ้านวาใหญ่กรรมการ
8. นางเสาวนีย์ พลขันธ์โรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
9. นางมัลลิกา งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์กรรมการ
10. นางวัชราภรณ์ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
11. นางสาวโชติกา นาสมคิดโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
12. นางสุภัค ปะทะโกโรงเรียนบ้านเสาวัดกรรมการ
13. นางเสาวภา ชูรัตน์โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ แสนโคตรโรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกฤติยาภรณ์ แชมรัมย์โรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
3. นายพร้อมพรรณ์ สุกเหลืองโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
4. นางสาวระวิวรรณ ประทุมทองโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
5. นางธนิษฐา กุลวงค์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
6. นายนพดล หล่าเพียโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
7. นายยุทธนา หมื่นแพนโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
8. นางรติยา ไพชะราชโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
9. นางสาวรัชนี ศรีพรหมโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ แสนโคตรโรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกฤติยาภรณ์ แชมรัมย์โรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
3. นายพร้อมพรรณ์ สุกเหลืองโรงเรียนบ้านดงหม้อทองกรรมการ
4. นางสาวระวิวรรณ ประทุมทองโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
5. นางธนิษฐา กุลวงค์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
6. นายนพดล หล่าเพียโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
7. นายยุทธนา หมื่นแพนโรงเรียนบ้านหนองตากวยกรรมการ
8. นางสาวรัชนี ศรีพรหมโรงเรียนบ้านห้วยทรายกรรมการ
9. นางรติยา ไพชะราชโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายนิธิพงศ์ เถายะบุตรโรงเรียนบ้านโพนก่อประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ นิธิเจริญโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
3. นางสามินี ขันธุปัทม์โรงเรียนบ้านบะนกทากรรมการ
4. นายอุทัย แง่มสุราชโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
5. นางสาวทิพวัลย์ อินรีย์โรงเรียนบ้านบ่อแดงกรรมการ
6. นางอุดมพร คำอ้วนโรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
7. นายบุญแสง เถาโคตรศรีโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
8. นางสุวนีย์ วงค์ภาคำโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
9. นางสาววัชราภรร์ คำโพธิ์ชาโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
10. นางสมสอาด อินสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายนิธิพงศ์ เถายะบุตรโรงเรียนบ้านโพนก่อกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ นิธิเจริญโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
3. นางสามินี ขันธุปัทม์โรงเรียนบ้านบะนกทากรรมการ
4. นายอุทัย แง่มสุราชโรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่กรรมการ
5. นางสาวทิพวัลย์ อินรีย์โรงเรียนบ้านบ่อแดงกรรมการ
6. นางอุดมพร คำอ้วนโรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
7. นายแสงบุญ เถาโคตรศรีโรงเรียนบ้านดงเสียวกรรมการ
8. นางทองเพชร งิ้วไชยราชโรงเรียนบ้านแพงใหญ่กรรมการ
9. นางสุวนีย์ วงค์ภาคำโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
10. นางสาววัชราภรณ์ คำโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
11. นางสมสอาด อินสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่างกรรมการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสุวิช ศรีโยธีโรงเรียนบ้านส้งเปือยประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ภูละครโรงเรียนบ้านสร้างแก้วกรรมการ
3. นางกิ่งเพชร สุวรรณเทนโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
4. นางสาวสิริณณารส รุณธาตุโรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
5. นางสาวพรรรณิภา ศรีท้าวโรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีกรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ วงศ์กระจ่างโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายทองทวี พรมสีดาโรงเรียนบ้านกุดจิกประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกชญา คุณสมบัติโรงเรียนบ้านท่าศรีไคลกรรมการ
3. นางสาวชนม์นิภา โพชะราชโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
4. นางภิรมย์ ดชพลโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางสาวดาริน ทองแสงโรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้วกรรมการ
6. นายอารมณ์ ชินชาโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
7. นายญาณิศา เกียววงค์โรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
8. นางลาวัลย์ อุ่นเสนีย์โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายทองทวี พรมสีดาโรงเรียนบ้านกุดจิกประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกชนา คุณสมบัติโรงเรียนท่าศรีไคลกรรมการ
3. นางสาวชนม์นิภา โพชะราชโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
4. นางภิรมย์ ดชพลโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางสาวดาริน ทองแสงโรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้วกรรมการ
6. นายอารมณ์ ชินชาโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
7. นายญาณิศา เกียววงค์โรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
8. นางลาวัลย์ อุ่นเสนีย์โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายทองทวี พรมสีดาโรงเรียนบ้านกุดจิกประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกชญา คุณสมบัติโรงเรียนบ้านท่าศรีไคลกรรมการ
3. นางสาวชนม์นิภา โพชะราชโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
4. นางภิรมย์ ดชพลโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นางสาวดาริน ทองแสงโรงเรียนบ้านหนองแซงโนนงิ้วกรรมการ
6. นายอารมณ์ ชินชาโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
7. นายญาณิศา เกียววงค์โรงเรียนบ้านโพนสวางกรรมการ
8. นางลาวัลย์ อุ่นเสนีย์โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย ไชยแสงท้าวโรงเรียนบ้านหนองฮางประธานกรรมการ
2. นางเอมอร แง่มสุราชโรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ฤทธิ์ทานันท์โรงเรียนหนองท่มท่ากระดันกรรมการ
4. นางบุญโฮม มูลราชโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
5. นางแก้วใจ สีมาคามโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการ
6. นางสาวพัชนีย์ กาสุริย์โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
7. นายสมรชัย สมบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
8. นางปิ่นเกศ มณีเนตรโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
9. นายนาถณรงค์ กุลอักโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
10. นางอรวรรณ อุปชิตโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
11. นางภาพตะวัน มาตราชโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านหนองฮางประธานกรรมการ
2. นางเอมอร แง่มสุราชโรงเรียนบ้านบ่อแก้วดงมะไฟกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ฤทธิ์ทานันท์โรงเรียนหนองท่มท่ากระดันกรรมการ
4. นางบุญโฮม มูลราชโรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคีกรรมการ
5. นางแก้วใจ สีมาคามโรงเรียนบ้านหนองสนมกรรมการ
6. นางสาวพัชรีย์ กาสุริย์โรงเรียนชุมนขัวสูงสวรรค์กรรมการ
7. นายสมรชัย สมบูรณ์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
8. นางปิ่นเกศ มณีเนตรโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
9. นายนาถณรงค์ กุลอักโรงเรียนบ้านห้วยหินกรรมการ
10. นางอรวรรณ อุปชิตโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
11. นางภาพตะวัน มาตราชโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัวกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมเด็จ ขาวนาเขโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
2. นายพลชัย แก้วก่าโรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
3. นายเอกชัย อุตระหงษ์โรงเรียนบ้านวาใหญ่กรรมการ
4. นายศุภวิทย์ กลิ่นลั่นทมโรงเรียนบ้านแพงใหญ่กรรมการ
5. นายสมสมัย หารธงชัยโรงเรียนบ้านดงสารกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ ไชยบุญตาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ต้นภูบาลโรงเรียนโคกกลางกรรมการ
3. นายปัทมา อริยพฤกษ์โรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
4. นายมงคล ปางชาติโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
5. นายชวนากร ลาภอุดมศักดาโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
6. นายพิรุณ อ่อนสุระทุมโรงเรียนบ้านคำยางกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย สิงห์วงค์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ เสวาภพโรงเรียนบ้านถ้ำเต่ากรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ไชยยศโรงเรียนบ้านบะนกทากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเจริญพร พลรัตน์โรงเรียนบ้านส้งเปลือยกรรมการ
2. นายวชิรุณ ภูกะเดาโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
3. นายวารินทร์ หอมเฮ้าโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเจริญพร พลรัตน์โรงเรียนบ้านส้งเปลือยกรรมการ
2. นายวชิรุณ ภูกะเดาโรงเรียนบ้านคำลอดพื้นกรรมการ
3. นายวารินทร์ หอมเฮ้าโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ อ่อนทุมโรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อกรรมการ
2. นายฉลาด พลบุตรโรงเรียนบ้านตาดโตนกรรมการ
3. นายวีระศักดิิ์ จันทร์ตื้อโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายไพรรัตน์ แดนขนบโรงเรียนบ้านเสาวัดกรรมการ
2. นางจวง แผ่นทองโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ พรหมสุรีย์โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา นาโสกโรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81กรรมการ
5. นางจงรักษ์ ดอนอาจทันโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ แดนขนบโรงเรียนบ้านเสาวัดกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ศรีเทียนไทยโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายศราวุธ บุตดาโรงเรียนผาศักดิ์ทรัพย์เจริญกรรมการ
4. นางอรอุษา พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านโนนทับช้างกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางอุษา มั่นใจโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
2. นางสุภาวดี ไตรโยธีโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
4. นายพายุ อุปพงษ์โรงเรียนบ้านวังเยี่ยมกรรมการ
5. นายวิไล เบญจรูญโรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนกรรมการ
6. นายชัยณรงค์ วงศ์สง่าโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตรโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่กรรมการ
2. นางอรอุมา มั่นใจโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
3. นางสุภาวดี ไตรโยธีโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
4. นายพายุ อุปพงษ์โรงเรียนวังเยี่ยมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ ทองประเสริฐโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย แหลมทองกรรมการ
2. นายวิทยา ดอนแสงโรงเรียนบ้านโคกถาวรกรรมการ
3. นายเฉลิมยศ สุจริตโรงเรียนบ้านนาแต้กรรมการ
4. นายทองจันทร์ คำทองไชยโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
5. นายโคจร อินธิปีกโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
6. นายสมควร บุษราคัมโรงเรียนนาอวนน้อยกรรมการ
7. นายมานพ ปะปีดาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ ทองประเสริฐโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทองกรรมการ
2. นายวิทยา ดอนแสงโรงเรียนบ้านโคกถาวรกรรมการ
3. นายเฉลิมยศ สุจริตโรงเรียนบ้านนาแต้กรรมการ
4. นายทองจันทร์ คำทองไชยโรงเรียนบ้านนาหวายกรรมการ
5. นายโคจร อินธิปีกโรงเรียนบ้านคำตากล้ากรรมการ
6. นายสมควร บุษราคัมโรงเรียนนาอวนน้อยกรรมการ
7. นายมานพ ปะปีดาโรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามกรรมการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายพนาศักดิ์ ชาคำหลอยโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ขันธ์แก้วโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
3. นางสุรินทร์ อุดชมนารีโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
4. นางมณทิพย์ เครือคำโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
5. นายกฤษณะ นวลตาโรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์กรรมการ
6. นายชัยณรงค์ วงศ์สง่าโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางมณทิพย์ เครือคำโรงเรียนอนุบาลบ้านม่วงกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ขันธ์แก้วโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
3. นางสุรินทร์ อุดชุมนารีโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมกรรมการ
4. นายพนาศักดิ์ ชาคำหลอยโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
5. นายกฤษณะ นวลตาโรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์กรรมการ
6. นายชัยณรงค์ วงศ์สง่าโรงเรียนบ้านยางคำกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายไพรสันต์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ไชยวงค์คตโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ คติยะจันทร์โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นายวิฑูร ศรีนุกูลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายนคร จำปาศิลป์โรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายไพรสันต์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ไชยวงค์คตโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ คติยะจันทร์โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นายวิฑูร ศรีนุกูลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
5. นายนคร จำปาศิลป์โรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายไพรสันต์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
3. นายบรรจบ ตรีละพรรณโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
4. นายแมน มาละอินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ คิอินธิโรงเรียนกรรมการ
6. นายประไพ อัตสารโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายไพรสันต์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นายแมน มาละอินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายธีระพงศ์ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
4. นายประดิษฐ์ คิอินธิโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
5. นายบรรจบ ตรีละพรรณโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
6. นายประไพ อัตสารโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายไพรสันต์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ไชยวงค์คตโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ คติยะจันทร์โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
4. นายวีระวัฒน์ ทอนฮามแก้วโรงเรียนบ้านวังเยี่ยมกรรมการ
5. นายนคร จำปาศิลป์โรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายไพรสันต์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ไชยวงค์คตโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
3. นายนคร จำปาศิลป์โรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
4. นายสุรสิทธิ์ คติยะจันทร์โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายไพรสันต์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นายแมน มาละอินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายธีระพงศ์ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
4. นายประไพ อัตสารโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ คิอินธิโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
6. นายบรรจบ ตรีละพรรณโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายไพรสันต์ พละศักดิ์โรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นายแมน มาละอินทร์โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายธีระพงศ์ ดวงสุภาโรงเรียนบ้านบะหว้ากรรมการ
4. นายประไพ อัตสารโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ คิอินธิโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
6. นายบรรจบ ตรีละพรรณโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายจำรัส พิมพาโรงเรียนบ้านดงเสียวประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง สัพโสโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชยกรรมการ
3. นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ พานิชพงษ์โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์กรรมการ
5. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์โรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายจำรัส พิมพาโรงเรียนบ้านดงเสียวประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง สัพโสโรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชยกรรมการ
3. นายสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกรโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ พานิชพงษ์โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์กรรมการ
5. นายวรวุฒิ ไชยสัตย์โรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายเด่นณรงค์ มาลาทองโรงเรียนบ้านตาดโตนประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ พละไกรโรงเรียนบ้านท่าก้อนรองประธานกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ ภูวงศ์โรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ วันเสนโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสุกัญญา บัณฑิตโรงเรียนบ้านท่าศรีไคลกรรมการ
6. นางสาววารุณี อุดารักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามกรรมการ
7. นางนิสาชน ล้านสาโรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือดกรรมการ
8. นางนิตยา โพธิ์ศรีโรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์กรรมการ
9. นางหนูพร ภูนาคาโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
10. นางบุณณดา ช่วยรักษาโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
11. นายสมหวัง มังธานีโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายเด่นณรงค์ มาลาทองโรงเรียนบ้านตาดโตนประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง มังธานีโรงเรียนบ้านหนองม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางณิชาภัทร สุวชาติโรงเรียนบ้านอากาศกรรมการ
4. นางขวัญ ใครบุตรโรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
5. นางสุมัจชา ศรีสำราญโรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
6. นางประวีนา สุทธิเสนโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์กรรมการ
7. นางสุดารัตน์ ประมาชิดโรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์กรรมการ
8. นางสีทัด จันทร์มาลาโรงเรียนบ้านเสาวัดกรรมการ
9. นายเกรียงศักดิ์ พละไกรโรงเรียนบ้านท่าก้อนกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายเด่นณรงค์ มาลาทองโรงเรียนบ้านตาดโตนประธานกรรมการ
2. นายสมหวัง มังธานีโรงเรียนบ้านหนองม่วงรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ พละไกรโรงเรียนบ้านท่าก้อนรองประธานกรรมการ
4. นางศศิธร โคตรโยธาโรงเรียนบ้านคำปลาฝานาทวีกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราพร พรไธสงโรงเรียนบ้านโนนแสบงกรรมการ
6. นางรัศมี ทาลาโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
7. นางดวงจันทร์ ยืนยงค์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นกรรมการ
8. นางสาววิริยา บาลตำบลโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
9. นางสาวบรรจง สุขสร้อยโรงเรียนบ้านท่างามกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทธิ สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
2. นางสมควร อุปพงษ์โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
3. นางพัทธจรี ชูพันธ์โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้วกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ คำผุยโรงเรียนนาจานกล้วยน้อยกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์โรงเรียนกรรมการ
2. นางศุจิกา อ้วนละมัยโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวราวดี อ่อนคำหล้าโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุทธิ สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
2. นางสมควร อุปพงษ์โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
3. นางพัทธจรี ชูพันธ์โรงเรียนสันติสุขสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุณี สุราราชโรงเรียนบ้านคึมกรรมการ
2. นางอภิญญา เมืองแสนโรงเรียนอนุบาลวานรนิวาสกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ แก้วพาดีโรงเรียนบ้านสงเปือยกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดารุณี สุราราชกรรมการ
2. นางอภิญญา เมืองแสนกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ แก้วพาดีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดารุณี สุราราชกรรมการ
2. นางอภิญญา เมืองแสนกรรมการ
3. นางพัชรินทร์ แก้วพาดีกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางดารุณี สุราราชกรรมการ
2. นางอภิญญา เมืองแสนกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ แก้วพาดีกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางลำใย ไชยมาตย์โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้อกรรมการ
2. นางยุพิน งามนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
3. นางสุจิตรา ลุนาวันโรงเรียนนาจานกล้วยน้อยกรรมการ
4. นางมณเทียร ฝาดแสนศรีโรงเรียนบ่แก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81กรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย จันทประการโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวเสารักษ์ สมสาโรงเรียนกรรมการ
3. นางศศิธร นาเมืองรักษ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ คำผุยโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร อ่อนจงไกลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ คำผุยโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ สมสาโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ รักเสมอวงค์โรงเรียนบ้านนาดูนนาดีกรรมการ
4. นายทรงชัย จันทรประสานโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร อ่อนจงไกรโรงเรียนบ้านดอนคำกรรมการ
6. นางศศิธร นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านตาดโตนกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทรงชัย จันทรประสารโรงเรียนบ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางศศิธร นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านตาดโตนกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ รักเสมอวงศ์โรงเรียนนาดูนนาดีกรรมการ
4. นางสาวเสาวรักษ์ สมสาโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ คำผุยโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
6. นางสาวประภัสสร อ่อนจงไกลโรงเรียนดอนคำกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์โรงเรียนกรรมการ
2. นายบัณฑิต เดชขันธ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายอำนวย เหล่าคมโรงเรียนกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุฑามาศ จันทวงศ์โรงเรียนคอนศรีบะสะแบงกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ วังทะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนดกรุงศรีกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี อัครจันทร์โรงเรียนบ้านวาน้อยกรรมการ
4. นางประทุมพร แก้วอินทร์ตาโรงเรียนบ้านดงเหนือกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุฑามาศ จันทวงศ์โรงเรียนกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ วังทะพันธ์โรงเรียนกรรมการ
3. นางอัญชลี อัครจันทร์โรงเรียนกรรมการ
4. นางประทุมพร แก้วอินทร์ตาโรงเรียนกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเสาวลักษ์ สมสาโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการ
2. นางเดือนเพ็ญ รักเสมอวงค์โรงเรียนนาดูนนาดีกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ คำผุยโรงเรียนชุมชนบ้านมายกรรมการ
4. นางสมควร อุปพงษ์โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือยกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร อ่อนจงไกลโรงเรียนบ้านดอนคำกรรมการ
6. นายสุทธิ สุวรรณจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวสำลี พลสวัสดิ์โรงเรียนแพดพิทยารัตน์กรรมการ
2. นางสุวิมล โพสาวังโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
3. นางสาวลักขณา เหง้าละครโรงเรียนบ้านส้งเปลือยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสำลี พลสวัสดิ์โรงเรียนแพดพิทยารัตน์กรรมการ
2. นางสาวลักขณา เหง้าละครโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
3. นางสุวิมล โพสาวังโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสำลี พลสวัสดิ์โรงเรียนแพดพิทยารัตน์กรรมการ
2. นางสาวลักขณา เหง้าละครโรงเรียนบ้านส้งเปือยกรรมการ
3. นางสุวิมล โพสาวังโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ พุทธดีโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
2. นางมาลัย ไตรโยธีโรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
3. นายสมรัก โสมศรีโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ พุทธดีโรงเรียนบ้านกุดเรือคำกรรมการ
2. นางมาลัย ไตรโยธีโรงเรียนบ้านเซือมกรรมการ
3. นายสมรัก โสมศรีโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์โรงเรียนกรรมการ
2. นายสมชาย สมบูรณ์โรงเรียนกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สุติบุตรโรงเรียนกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจงรัก บุตรแสนคมโรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์กรรมการ
2. นางสาวฝ้าย คำจันดาโรงเรียนคำปลาฝานาทวีกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา ผินแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจงรัก บุตรแสนคมโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวฝ้าย คำจันดาโรงเรียนคำปลาฝานาทวีกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา ผินแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจงรัก บุตรแสนคมโรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์กรรมการ
2. นางสาวฝ้าย คำจันดาโรงเรียนคำปลาฝานาทวีกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา ผิวแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจงรัก บุตรแสนคมโรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์กรรมการ
2. นางสาวฝ้าย คำจันดาโรงเรียนคำปลาฝานาทวีกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา ผิวแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจงรัก บุตรแสนคมโรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์กรรมการ
2. นางสาวฝ้าย คำจันดาโรงเรียนคำปลาฝานาทวีกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา ผิวแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจงรัก บุตรแสนคมโรงเรียนห้วยโทงดอนสวรรค์กรรมการ
2. นางสาวฝ้าย คำจันดาโรงเรียนคำปลาฝานาทวีกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา ผิวแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายบรรจง วิเชียรโรงเรียนบ้านบะนกทากรรมการ
2. นางสุมนา อ่อนนางโรงเรียนคอนศรีบะสะแบงกรรมการ
3. นางรัศมี ศรีคลังไพรโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์โรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวราวดี อ่อนคำหล้าโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณสนธ์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองวาด คำภูษาโรงเรียนบ้านหนองสามขากรรมการ
2. นางพิสมัย อุปทุมโรงเรียนบ้านท่าควายกรรมการ
3. นางพรนภา มาละอินทร์โรงเรียนบ้านวังเวินกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศุภกฤต นนตะแสนโรงเรียนกรรมการ
2. นายศรี ปงผาบโรงเรียนกรรมการ
3. นางพลูศรี ทิพม่อมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายศุภกฤต นนทะแสนโรงเรียนกรรมการ
2. นายศรี ปงผาบโรงเรียนกรรมการ
3. นางพลูศรี ทิพม่อมโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนภาพร รองทองโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยกรรมการ
2. นางพัชณี แก้วบัวสาโรงเรียนผาศักดิ์ทรัพย์เจริญกรรมการ
3. นางเกษสินี ไขไพวันโรงเรียนแสนสุขสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายกิติชัย สมบัติดีโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านทับช้างกรรมการ
3. นางสาวปาริชาต บุษบงค์โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุวรรณ หล้าหิบโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
2. นายอรรถพล วงกิ่งโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ปานจันทร์โรงเรียนโคกสว่างกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุวรรณ หล้าหิบโรงเรียนบ้านนาอวนน้อยกรรมการ
2. นายอรรถพล วงค์กิ่งโรงเรียนหนองฮางกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ ปานจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.0892798899 (ในวันและเวลาราชการ)
และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวาง Facebook : @ศิลปหัตถกรรมสกลนคร เขตสาม (24 ซม.)
Facebook:ศิลปหัตถกรรมสกลนคร เขตสาม
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]