รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๒
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงนราพร  ระหวยหา
 
1. นางลำไพ  ลือแสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 1. เด็กหญิงเขมิกา  สุนรบดี
 
1. นางชฎาพรรณ  ไชยตะมาตย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 1. นางสาวสุภีพร  หงษา
 
1. นางพาณี  ชัยราช
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงปรีญาดา   สมฤทธิ์
 
1. นางสุดใจ  ทองเหลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูตะคาม 1. เด็กหญิงวีรดา  โคกฉวะ
 
1. นายสำเริง  เลิศสงคราม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงสายธาร  ไชยนนท์
 
1. นางวรรณี  มายูร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายศักรินทร์  จันสอน
 
1. นางสาวกาญจนา  สุริยะวิทยะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูตะคาม 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  คำคูณ
 
1. นางอัจฉรากรณ์  อยู่เย็น
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุวลักษณ์  สมเทพ
 
1. นางงามตา  พรหมพินิจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงวันวิสา  ดาสินธ์
 
1. นางวรรณี  มายูร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงอรณี  ศรีหาสร้อย
2. นางสาวเอกนรี  โกมลวิภาต
 
1. นางอุบลรัตน์  หล้าชาญ
2. นายไพโรจน์  บุราณสาร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กชายนิติรัฐ  สุวรรณศรี
 
1. นางบุษราพรรณ  ป้อสาย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 1. เด็กหญิงปทิตตา  สุโพธิ์ทิพย์
 
1. นายสมคิด  ราชไชย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. นางสาวดุษฎี  ศรีมีชัย
 
1. นายศราวุธ  เกษสะอาด
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  เศษสุวรรณ
2. เด็กหญิงนภัสร  พร่ำยี
3. เด็กหญิงพิชญา  ศิริ
 
1. นายประจักร  แก้วกิจ
2. นายวิรัชต์  แสนเมือง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทันแก้ว
2. เด็กหญิงสุธิตา  อภัยโส
3. เด็กหญิงอรญา  สุวรรณการ
 
1. นายธีรศักดิ์  ไชยทะ
2. นางวรรณชนก  โสมปัดทุม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงกานต์รวี  หอมไสย
2. เด็กชายภูรินทร์  ประจันนวล
3. เด็กหญิงสุวารินทร์  พิมพ์พงษ์
 
1. นางสาวนิภาพร  ทินโนรส
2. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วบัณฑิต
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สีเทียวไทย
2. นางสาวนิภาพร  วงค์สีดา
3. เด็กหญิงปิยพรรณ  โถชาลี
 
1. นางสาวธรรมนัด  โถบำรุง
2. นางวลัยรัตน์  งามสิทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงพรชิตา  วงศรีลา
2. เด็กชายอัสนี  วงศรีลา
 
1. นางสาวรัตนา  โถปาสอน
2. นางวลัยรัตน์  งามสิทธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. นางสาวนิภาพร   วงค์สีดา
2. นางสาวมาลีวัลย์  โคตะมา
 
1. นางสาวธรรมนัด  โถบำรุง
2. นางวลัยรัตน์  งามสิทธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กชายสันติสุข  ชาทองยศ
 
1. นางโขมพัสต์  อัมวงศา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กชายเจษฏา  สุระโคตร
 
1. นางอ้อยทิพย์  พรหมทะสาร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กหญิงสาธิตา  ลีทอง
 
1. นางอ้อยทิพย์  พรหมทะสาร
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1. เด็กหญิงณัฐนิช  ตั้งจิตรจิรภัทร
2. เด็กหญิงปรียาพร  สว่างศรี
3. เด็กหญิงภัทรลดา  วงศ์ประทุม
 
1. นางตุลยา  เต็งวัฒนโชติ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โกสายา
2. นายณัฐวุฒิ  วงศ์ภาคำ
3. นายประชา  แซ่เลี่ยว
 
1. นายทักษิณ  ศรีหนองห้าง
2. นางพัสนีย์  ศรีหนองห้าง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงพรรวษา  เทียมราช
2. เด็กหญิงอารียา   พรมเทวา
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ประกอบจิตร
 
1. นางจุไรวรรณ  พัฒน์มะณี
2. นายทนงศักดิ์  อาจหาญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 1. นางสาวนิศาชล  ศรีผูย
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีลาราช
3. เด็กชายอานันท์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางดาริกา  อ่อนทา
2. นางสาวธันยพร  แก้วดี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายชลธร  สร้อยสด
2. เด็กชายธวัชชัย  ทิมกระโทก
3. เด็กชายสหรัฐ  อุดมลาภ
 
1. นางกัลยกร  ซาซุม
2. นางปณิดา  เทศประสิทธิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายชานนท์  พิมมะเสน
2. เด็กหญิงพรนภา  ทิพย์กองลาด
3. เด็กหญิงศุจีภรณ์  ยินดีมาก
 
1. นายนุกูล  กระโจม
2. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กหญิงทยากร  กาคำผุย
2. เด็กหญิงมัณฑนา  วงษ์สูงเนิน
3. เด็กหญิงสุมินตรา  สมจิตร
 
1. นายวัลลภ  ปริญทอง
2. นางเกตุมะณีย์  คำจันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กหญิงอรชร  เปลี่ยนผึ้ง
2. เด็กหญิงอลิษา  แก้วกั้น
3. เด็กหญิงเจนจิรา  หงส์ชูตา
 
1. นายถวิล  คำอาจ
2. นางสาววิจิตรา  บัณฑิต
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไก่ขัน
2. เด็กชายศิริศักดิ์  มาละอินทร์
 
1. นายนุกูล  กระโจม
2. นางสาวศรีสุดา  นาถประนิล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกาญจน์หทัย  ขันติยู
2. เด็กชายเจนภพ  ทวีชัย
 
1. นายปิยะนันท์  ธิโสภา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 99.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายธนากร  ธรรมขันธ์
2. เด็กชายปิยะพงษ์  เหลาทอง
 
1. นางกรรณิการ์  ฐานทองดี
2. นางเกศรี   สมบูรณ์พร้อม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเตียง 1. เด็กชายยศพร  ยังสุข
2. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีหมุน
 
1. นายบุญเรือง  เพชรโคตร
2. นายประภาส  เขียวดวงดี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเตียง 1. เด็กชายจักรพงษ์  ยันตะพันธ์
2. เด็กชายยศพล  ยังสุข
 
1. นายประภาส  เขียวดวงดี
2. นายวสันต์  สานุการ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. นายจีรเดช  พิษสุวรรณ
2. นายโดมปกรณ์  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาววัลย์วิภา  บุบผา
2. นางสุมาลี  ทองแก้ว
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ลีทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  บุดดาคำ
 
1. นายชัยวัฒน์   อินทรพานิช
2. นายอังกูร  บุญรักษา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงบุญขวัญข้าว  ศรีทัพไทย
2. เด็กหญิงพวงเพชร  ศรีบุญแปลง
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีสร้อย
4. เด็กหญิงสาวิตรี  ผลถวิล
5. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แกมนิรัตน์
 
1. นางสาวธัญญพร  ผิวเงิน
2. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงชลดา  นวนอาสา
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พลบุตร
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ปทุมชัย
4. เด็กหญิงรุจิรา  สุจริตจิตร
5. เด็กหญิงศิรดาพร  บุญหด
 
1. นางสาวธัญญพร   ผิวเงิน
2. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงจิรวดี  โปสาวาท
2. เด็กหญิงวรินทร  ขัดทะขันธ์
3. เด็กหญิงอภิรดี  โนนตูม
4. เด็กหญิงอรอมล  ต้นสาย
5. เด็กหญิงอินทิรา  หมื่นพรม
 
1. นายอภิสิทธิ์  ศรีบุศยกุล
2. นางอุบลรัตน์  หล้าชาญ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 1. เด็กชายจักรพงศ์  แสงคำปาน
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ประชานันท์
3. เด็กชายธีรชาติ  พจนา
4. เด็กชายนภัสกร  ทุมสุด
5. เด็กหญิงวรรรณภา  ศรีจันทร์
 
1. นางพงษ์พิศ  พงษ์อินทร์ธรรม
2. นางลักขณา  ศรีจำพลัง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงจิรวัจน์  ดวงพลา
2. เด็กหญิงญารินดา  ตาปนานนท์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสมบุญ
4. เด็กหญิงอัญชลีกร  ศรีโคตร
5. เด็กหญิงเพชรแก้ว  สุทธิอาจ
 
1. นางพรสวรรค์  ศิวะโสภา
2. นางลำพูน  จันทร์มาลา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงจันทรวิมล  โทษา
2. เด็กชายธนากร  ราชธา
3. เด็กชายนวมินทร์  โคตะมา
4. เด็กชายวงศธร  บุตรเพ็ง
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองสอดแสง
 
1. นางมัลลิกา  ไชยเชษฐ์
2. นางวีณา  มิตรยอดวงศ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงกุลิศรา  ทองหลอม
2. เด็กชายธีระภณ  แซ่นิ้ม
3. เด็กหญิงปภัสรา  ชาติชำนิ
4. เด็กหญิงพิจิตตรา  พวงจันทร์
5. เด็กหญิงวิลาสินี  กิ่งทอง
 
1. นายธนพล  แจ่มจรัส
2. นางปิยพร  แจ่มจรัส
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงจิราพัชร   ดาบพลอ่อน
2. เด็กหญิงปินตญา  สีเที่ยวไทย
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  คนเพียร
4. เด็กหญิงพรชิตา  วงศรีลา
5. เด็กชายเกริกพล  พิทักษ์กุล
 
1. นางสาวยุพิน  โถคำนาม
2. นายสีลา  กาแก้ว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. นายกฤษฎา   สำราญวงษ์
2. นายกิตติศักดิ์  แสนทิพย์
3. เด็กหญิงญาณี  กรหล่ม
4. นายธีระพัฒน์  มะโนรัตน์
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงโยธา
6. เด็กชายยุทธนา   แสงโยธา
7. เด็กหญิงรินทร์ลณีย์  ทะดาดิษ
8. เด็กชายวสุธร   บานสดชื่น
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พลอาจ
10. เด็กชายสรนันท์  ชารีเรือง
11. เด็กชายสิทธิพล  วิเศษทรัพย์
12. เด็กชายอธิพงษ์  ทะดาดิษ
13. เด็กชายอิทธิรัตน์  โพธิจักร
14. นายเจษฎา   แสงโยธา
15. เด็กชายเชิงชาย  แสงโยธา
16. เด็กชายไชยยา  แสนโชติ
 
1. นายคึกฤทธิ์  เทียมราช
2. นางชมัยพร  พุทธิวาณิชย์
3. นางดวงกมล   มหาโยธี
4. นายสุรจิต   พงศ์สิทธิศักดิ์
5. นายแกล้วกล้า  ประชานันท์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกนกอร  เพิ่มเพียรสิน
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยเชษฐ์
3. เด็กหญิงกุลปรียา  ละเอียบคง
4. เด็กชายตะวัน  วงค์ศรีดา
5. เด็กชายปลื้ม  กางทอง
6. เด็กหญิงพินนภา  บุพศิริ
7. เด็กหญิงภัสราภรณ์  กางทอง
8. เด็กชายวัชรินทร์  จันทวงค์
9. เด็กชายศราวุธ  ผ่านสุวรรณ
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  ละเอียบคง
11. เด็กชายสุทธศร  ไชยเชษฐ์
12. เด็กชายอติเทพ  ไชยเชษฐ์
13. เด็กหญิงอภิญญา  ตะปัดชุม
14. เด็กหญิงอริสรา  ละเอียบคง
15. เด็กชายเอกราช  คำโพธิ์
16. เด็กชายเอกสิทธิ์  ฮุงหวล
 
1. นายประยูร  สาขา
2. นางปินยา  สมภูมิ
3. นางลำไพ  ลือแสน
4. นางศรีตระกูล  สุทธิโคตร
5. นางเทวา  สาราโรจ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  แสงมะณี
2. เด็กชายชยพล  ฝุ่นเงิน
3. เด็กหญิงช่อลัดดา  สุระทิพย์
4. เด็กหญิงณัฐริดา  ภาวงศ์
5. เด็กชายทรงเดช  ฤทธิธรรม
6. เด็กชายธนูเอก  สาขามุละ
7. เด็กหญิงธีราภร  ไกยะล้ำ
8. เด็กหญิงปฏิมา  มะณีนพ
9. เด็กหญิงปนัดดา  คำผอง
10. เด็กหญิงประภา  มุสิกชาติ
11. เด็กชายปิติณัฐ  โตทรัพย์
12. เด็กชายมงคลชัย  สีส่อง
13. เด็กหญิงวรพรรณ  ชานันโท
14. เด็กหญิงวิจิตรา  พวงประดิษฐ์
15. เด็กหญิงวิภารัตน์  วุฒิสาร
16. เด็กชายศรัณยู  วรรณไสย
17. เด็กหญิงสรัลธิกา  ไพรสณฑ์
18. เด็กหญิงสิริรัตน์  ศรีประไหม
19. เด็กชายอนันตศักดิ์  คำพิชชู
20. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ไกยะล้ำ
 
1. นายชรินทร์  ที่พักบ้านโจด
2. นายพจริน  สาระบาล
3. นางพรรณนี  หัสเดช
4. นางสาวศิริยา  นันทราช
5. นายสถิต  แสงศิริ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีประภา
 
1. นางชนัญญา  ชินจักร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงรัตนากร  ปัทถาพงษ์
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  คงบุญมา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเนตรชนก  นามเสนา
 
1. นายพรชัย  ปาระพิมพ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เหลาแตว
2. เด็กชายเบญจพล  จอมลา
 
1. นางสาวบัวพรรณ  ฟองอ่อน
2. นางสาวอุไรวรรณ  ฟองอ่อน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงพิมมาดา  แก้วขาว
2. เด็กชายพีรดนย์  โพธิสาร
 
1. นางพิกุล  แสงศรี
2. นายเอกวิทย์  พรมดีราช
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูตะคาม 1. เด็กหญิงณิศรา  สมทิพย์
2. เด็กชายสิทธินันท์  เพริดพราว
 
1. นางทิพสุคนธ์  นามมะณี
2. นายสุริย์  เครือดง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวจิราวรรณ  ทำทาทอง
2. นางสาวนารีนุช  มะลิจันทร์
3. นางสาวนิราภร  สีสุโท
4. นางสาวสิริโชค  คณิสาร
5. นางสาวสุวนัน  จันทร์ชาติ
6. นางสาวอรทัย  วิเศษทรัพย์
7. นางสาวอัจฉราวดี  ผ่องศรี
8. นางสาวเบญจวรรณ  สุวรรณเขตต์
9. นางสาวเมทะนี  ชาภูวงษ์
10. นางสาวไอยดา  เยี้ยมเจริญ
 
1. นางมัลลิกา  ไชยเชษฐ์
2. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกณิกา  มาลัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญมา
3. เด็กหญิงณัฐชา  เกี๊ยวสันเทียะ
4. เด็กหญิงทิพยาดา  เสนามาตย์
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุสาพรม
6. เด็กหญิงธิณัญญา  พิลาน
7. เด็กหญิงพิสมัย  บุญกระจ่าง
8. เด็กหญิงรุจิรา  รักษาสิทธิ์
9. เด็กหญิงอนุธิดา  แสงภักดี
10. เด็กหญิงอัจฉราพร  อินตา
 
1. นางนิตยา  โคตะมา
2. นางสาวพัชรี  หลักทอง
3. นางสมสมัย  ศิริบุตร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  บุราญรมย์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงฐิติมา  จันทร์ดี
4. เด็กหญิงธิดามาศ  พระราช
5. เด็กชายนันธวัฒน์  โคตอารัญ
6. เด็กหญิงนันธิดา  สุขวงศ์
7. เด็กหญิงนิพาดา  ดวงผุยทอง
8. เด็กหญิงพีรพันธ์  พันแก้ว
9. เด็กหญิงภัชรา  สีหามาตร
10. เด็กชายมนตรี  ศิริสุวรรณ
11. เด็กหญิงมินผกา  ไกรสินธุ์
12. เด็กหญิงวิภาวณี  พรมสากล
13. เด็กหญิงศศินา  แก้วหล่อ
14. เด็กชายสิทธิชัย  มุถาพร
15. เด็กหญิงอนิศรา  สารมานิตย์
 
1. นายประยุร  ดารา
2. นายพรชัย  บุราณสาร
3. นางสาวรัญดร  ทองเดช
4. นางลักขณา  ศรีจำพลัง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกวิสรา  ภูอาลัย
2. เด็กหญิงจันทกานต์  แสงภักดี
3. เด็กชายจิรศีกดิ์  ตรีเดช
4. เด็กหญิงณัฐชา  ปานรัตน์
5. เด็กหญิงทิวาพร  ละครคิด
6. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีไชย
7. เด็กหญิงนันทนาพร  แก้วเคน
8. เด็กหญิงนิตยา  วงศ์อนุ
9. เด็กหญิงภานุมาศ  ศรีชมพู
10. เด็กหญิงมาริษา  วงศ์จำปา
11. เด็กหญิงรินรดา  โสดาบุตร
12. เด็กชายวทัญญู  พรมจักร
13. เด็กหญิงอทิตยา  ลักษณะศรี
14. เด็กหญิงอริสรา  ไชยธรรม
15. เด็กหญิงอุไรภรณ์  ลักษณะศรี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ใจดี
2. นายทิพย์  ยำยวน
3. นางพิศมัย  เหล่าการ
4. นางสิริวรรณ  อินทรมณี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงจตุพร  ธิอัมพร
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  ราชพลี
3. เด็กหญิงญารินดา  ตาปนานนท์
 
1. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
2. นางมณฑา  ยุทธคราม
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวปัทมา  สารโพคา
2. เด็กหญิงมาริสา  เสนสุวรรณ
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จำปีคุณ
 
1. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
2. นางมณฑา  ยุทธคราม
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ทรงความสง่า
2. เด็กชายเมธาสินธุ์  พจนา
 
1. นายธนาคม  ทัศมี
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยชนะ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยวนใจ
2. เด็กหญิงณิศวรา  ลอดสุโข
 
1. นายคงเดช  ทิพวัน
2. นางพจนา  ทิพวัน
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 1. เด็กหญิงอรจิรา  จันทร์มาเมือง
 
1. นางทรงพร  ช่างสอน
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วกอ
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. นางสาวอาธิติญา  อินทโชติ
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 1. เด็กหญิงนิภาพร  หิตะคุณ
 
1. นางพาณี   พลราชม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 1. เด็กชายอภิชาติ   พงษ์บู่
 
1. นางสาวแสงจันทร์   ชินมา
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายทรงวุฒิ   สมบูรณ์พร้อม
 
1. นายพิเชษฐ์   บุญคง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. นางสาวอรปรียา  สักขาพรม
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 1. นางสาววรลักษณ์  ทองขาว
 
1. นายศุภวัทน์  ปานนิล
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุแพง
2. เด็กหญิงวริยา  ฝ่ายรีย์
 
1. นางพรประภา  สมพมิตร
2. นางเทวี  สุวรรณศิริ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พาชอบ
2. เด็กหญิงกรวิภา  บุดดีคง
 
1. นางนุดาวัลย์   สัมฤทธิคุณากร
2. นางสาวศรีเวียง   บุตรแสน
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพรนภา  ไชยศรี
2. นางสาวสุภารัตน์  ปานเชี่ยวชาญ
 
1. นางจารุวรรณ  พิมพ์มีลาย
2. นางสาวจีรนันท์  จันทรเสนา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. นางสาวปฏิญญา  ลีทอง
 
1. นายสมมาตย์  เพียรชนะ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเตียง 1. เด็กชายบุลากร  นิจโชติ
2. เด็กชายศุภกร  โคตรปัญญา
3. เด็กชายสิทธิเดช  มาสุข
 
1. นางพิสมัย  อินพิทักษ์
2. นางสาวภัสรา  สาขามุละ
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุทธิ์   สมพินิจ
2. เด็กชายณวัฒน์  สูตรไชย
3. เด็กหญิงศิรินาถ  บุญรักษา
 
1. นายประกอบ   ศรีโยธา
2. นางสนิท  เหมะธุลิน
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 1. เด็กชายศิริพงษ์  เจริญเขต
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  หารจางสิทธิ์
3. เด็กชายอัฐพงฐ์  ทองลอง
 
1. นางรวิวรรณ  สมบัติดี
2. นายเกียรติศักดิ์  บุญคง
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แก้วดวงสี
 
1. นายพิทักษ์  มาตราช
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. นายธวัชชัย  ภูมิดง
 
1. นางภัทรา  มละมาตย์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายอัครพล  หิรัญนิล
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายภูมิศักดิ์  ภูมิภาค
 
1. นายพิทักษ์  มาตราช
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. นางสาวสุชาฎา  อ่อนไทย
 
1. นางภัทรา  มละมาตย์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ผ่านชมภู
 
1. นายพิทักษ์  มาตราช
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. นางสาวสุธิดา  จุใจล้ิำ
 
1. นางภัทรา  มละมาตย์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายธนดล  วรรณพัฒน์
 
1. นายพิทักษ์  มาตราช
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินทรา  สีแดง
 
1. นางภัทรา  มละมาตย์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กชายธีรภัทร   วงค์อนุ
 
1. นายวีระชัย   วัฒนาเนตร
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงประภารัตน์  สุขแพทย์
 
1. นางภัทรา  มละมาตย์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กชายธนพล   นาคพรมมินทร์
 
1. นายวีระชัย  วัฒนาเนตร
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัสสร  ราชบุดดี
 
1. นางภัทรา  มละมาตย์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธรรมิกา  มีสูงเนิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวชิราพร  ทุมมา
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วดวงสี
 
1. นางภัทรา  มละมาตย์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายชัชวาล  การะจักษ์
2. เด็กชายธนดล  วรรณพัฒน์
3. เด็กชายธีระเดช  แก้วดวงสี
4. เด็กชายนนทวัฒน์  ผ่านชมภู
5. เด็กชายภูมิศักดิ์  ภูมิภาค
6. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทร์ศรีโคตร
7. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์โคตรแก้ว
8. เด็กหญิงอารียา  ภูมิดง
 
1. นายครองศักดิ์  ขาวขันธ์
2. นายพิทักษ์  มาตราช
3. นางภัทรา  มละมาตย์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วดวงสี
2. เด็กชายกิตติภพ  วงค์คลัง
3. เด็กหญิงประภารัตน์  สุขแพทย์
4. เด็กหญิงศิรินทรา  สีแดง
5. นางสาวสุชาฎา  อ่อนไทย
6. นางสาวสุธิดา  จุใจล้ิำ
7. เด็กหญิงสุพัสสร  ราชบุดดี
 
1. นายครองศักดิ์  ขาวขันธ์
2. นายพิทักษ์  มาตราช
3. นางภัทรา  มละมาตย์
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธ์วงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  วงศ์แก้ว
3. เด็กหญิงณัฐภรณ์  วงศ์แก้ว
4. เด็กชายธนากร  ศรีวังไสย
5. เด็กหญิงธัญรดา  ดวงมาลย์
6. เด็กหญิงนันทกานต์  อาจวิเชียร
7. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วโงน
8. เด็กชายปฎิภาณ  อัศวาวุฒิ
9. เด็กชายปิยพงศ์  เปรมปรี
10. เด็กหญิงพิราพร  วงศ์แก้ว
11. เด็กหญิงพิลัยลักษณ์  อุตศาสตร์
12. เด็กชายพีรพัฒน์  การุญ
13. เด็กหญิงภัทรวดี  นามมุงคุณ
14. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ก้อนตาล
15. เด็กชายวิรัช  วอดทอง
16. เด็กหญิงศศิธร  มาตพงศ์
17. เด็กชายศิรศักดิ์  พรมจักขุ
18. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุริวรรณ
19. เด็กชายอนวัช  จันนามวงศ์
20. เด็กชายอนุรักษ์  ไชยกว้าง
21. เด็กหญิงเจนจิรา  สิทธิจันทร์
 
1. นางจอมใจ  เลิศศิริ
2. นางสาวพิไลวรรณ  ปัญญาประชุม
3. นางวินิจตา  จันทร์โพธิ์
4. นางสุกานดา  เลิศศิริ
5. นางสุดาวดี  ชูสุวรรณ
6. นายไพวัน  จันทร์โพธิ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. นางสาวกัณจนา  ประพาศรี
2. เด็กหญิงกัณธิมา  ภิรมย์ไทย
3. เด็กชายจิระศักดิ์  หลานเศรษฐา
4. เด็กชายชัยยา  ชาพิทักษ์
5. เด็กหญิงธรารัตน์  แท่นมะณี
6. เด็กหญิงนภัสสร  นันทเพชร
7. เด็กชายบัณฑิตพงษ์  เเสนเสน
8. นางสาวปณัฐดา  ป่าลั่นทม
9. นางสาวปรียาภรณ์  มาตรา
10. เด็กหญิงปวีณา  กุลสุวรรณ
11. เด็กหญิงพิยะดา  ปทุมวัน
12. เด็กหญิงรัศมี  วงสาสาย
13. เด็กหญิงวรัญญา  พินทะ
14. เด็กหญิงวรัญญา  พินทะ
15. เด็กหญิงวัชรินทร์  พรมศาลาเมฆ
16. นายสุทธิพงษ์  ยมโคตร
17. เด็กหญิงอนัญญา  เเสนเสน
18. เด็กชายอภิเดช  สีมันตะ
19. เด็กหญิงอมร  มะวงษ์สน
20. เด็กหญิงอัจฉรา  บุราโส
21. นายอาทิตย์  บุดดา
22. เด็กชายอานนท์  มณีกัน
23. เด็กหญิงเกศฎา  สานนท์
24. นายเดชา  ปริสุธรรม
 
1. นายชูเกียรติ  ศิริดล
2. นางสาวณฤดี  บัวเทศ
3. นางสาวปุญชรัสมิ์  นามไพรธัญศิริ
4. นายวีระยุทธ  ศรีชาทุม
5. นายไพโรจน์  พิมทา
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) 1. เด็กชายอริญชย์  พิมพา
 
1. นางรำไพ  ผาพรหม
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. นายอดิศักดิ์  สมเทพ
 
1. นายมาลา  เหิมหอม
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูตะคาม 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  คำคูณ
 
1. นางสงสาร  แก้วคำแสน
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นามนาง
 
1. นางประนอม  ปัดเสนา
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงนภสรณ์  ศิริปาณี
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สมเทพ
 
1. นายมาลา  เหิมหอม
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  นามนาง
 
1. นางประนอม  ปัดเสนา
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแหว 1. เด็กชายสมศักดิ์  นนจันทร์
 
1. นางธัญลักษณ์  ศรีสร้อย
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดภูวง 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ภูเวียนวงศ์
 
1. นายวิรัช  โคตะมา
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 1. เด็กหญิงอาภัสรา  จันทร์โคตรแก้ว
 
1. นายณัชชา  ไตรยขันธ์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงนภสรณ์  ศิริปาณี
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1. เด็กชายรุ่งคุณ  รังสินารา
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  มาตราช
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  สันประภา
 
1. นางอุทัย  ไชยพันธ์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงนภสรณ์  ศิริปาณี
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
113 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุวลักษณ์   สมเทพ
 
1. นางบำรุง  เหิมหอม
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 1. เด็กชายกนกพล  ทิพนงค์
2. เด็กชายคมชาญ  โคตรปัญญา
3. เด็กชายครรชิต  อำนัยมาตย์
4. เด็กชายจตุพร  หาคำ
5. เด็กชายจักราช  เพียพรมมา
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินรัตน์
7. เด็กชายจีรกิตต์  หาระโคตร
8. เด็กหญิงชิดชนก  แสงสุข
9. เด็กหญิงณัฐชานัน  หาระโคตร
10. เด็กหญิงณัฐณิศา  ภูมิเพ็ง
11. เด็กชายณัฐพร  นาสุข
12. เด็กชายณัฐพล  งามสง่า
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองชุม
14. เด็กชายดนัย  คะบุตร
15. เด็กหญิงธัญรัตน์  พวาศิริ
16. เด็กหญิงนริศรา  แก้วนารี
17. เด็กหญิงนันทิชา  จันทะนัด
18. เด็กชายประกาศิต  สิงห์เสนา
19. เด็กหญิงภัทรดา  เขียวดวงดี
20. เด็กหญิงมณทิรา  อ้วนชัย
21. เด็กหญิงรจนา  คำหงษา
22. เด็กหญิงรุจิรา  ชามะลิ
23. เด็กหญิงวรรณกานต์  รวดเร็ว
24. เด็กหญิงวาสนา  สร้อยเสนา
25. เด็กหญิงวิภารัตน์  เงาะเศษ
26. เด็กหญิงศรัญญา  ไชยเวศ
27. เด็กชายศิครินทร์  ฮะยีบีลัง
28. เด็กหญิงศิริพร  พิมพาเลีย
29. เด็กหญิงศุภวรรณ  หวังผล
30. เด็กหญิงสุชาดา  พร้อมพรหม
31. เด็กหญิงสุชานุช  มงคลสกุลกิจ
32. เด็กชายสุทธิพงษ์  ศิลารักษ์
33. เด็กหญิงสุนิตตา  วงษา
34. เด็กชายสุรชัย  ดวงมณี
35. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทองหมื่น
36. เด็กชายอนุกูล  หาระโคตร
37. เด็กหญิงอริศรา  พินิจพันธ์
38. เด็กหญิงอัจริยา  กระพุทธา
39. เด็กชายเสกสรรค์  คำวันดี
40. เด็กหญิงเอมิตรา  หาระโคตร
 
1. นางสาวมนฤดี  ชานกระโทก
2. นายศักดิ์ชัย  สุภาษร
3. นางสุกัลยา  ปาสานะเต
4. นางอำนวย  พันนาดี
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จั้นวันดี
2. เด็กหญิงจีรนันท์  พุดนา
3. เด็กชายชนศักดิ์  สารีวงษ์
4. เด็กชายชัยนันท์  โภคทรัพย์
5. เด็กหญิงญาติกา  ไชยสี
6. เด็กหญิงณัฐทิชา  พันธุ์เทียม
7. เด็กชายณัฐพงษ์  คำคุูณคำ
8. เด็กหญิงปนัดดา  ชื่นใจ
9. เด็กชายประยุทธ  ต้นเตย
10. เด็กชายศราวุธ  พลขันต์
 
1. นางสาวนรินทิพย์  สุริยันต์
2. นางพลอยภิรมย์  ทรงสุนทรวัฒน์
3. นางลัดดาวัลย์  บุญรักษา
 
116 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กชาย-  -
3. นางสาวจิตรดา  ไชยบัติ
4. เด็กชายชัยวัฒน์  หลักคำ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  นะธิศรี
6. นายนันทวัฒน์  สุโพเพียง
7. เด็กหญิงปริชญา  นพบุญ
8. เด็กหญิงมณีนุช  รักชาติ
9. นางสาวศิรินญา  แสนสุด
10. นายไชยวัฒน์  ศิริบุตร
 
1. นางสาวชุติมณทน์  รินทะชัย
2. นางมะลิวรรณ  ศรีพันธ์
3. นายวายุพักต์  เหมือดเขื่อนขัน
 
117 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กหญิงจริยา  หงส์ษาชุม
2. เด็กหญิงทิตยา  สีพบ
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทาบุดดา
4. เด็กหญิงสุมิตรา  สีนาบุญ
5. เด็กหญิงเกตนิภาน์  ใจทน
6. เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำอาษา
 
1. นายธิติธาดา  ดวงเคน
2. นางสาวนัดทพร  สีสถาน
3. นางมณฑา  สุทธิพิบูลย์
4. นางอาระดิน  คำทะเนตร
 
118 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กหญิงจันทิดา  แสนตุ้ย
2. เด็กหญิงฉัตรชฎา  โคตรอ่อน
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สีพิมเมือง
4. เด็กหญิงน้ำฝน  นามนาง
5. เด็กหญิงอรชร  เปลี่ยนผึ้ง
6. เด็กหญิงเจนจิรา  หงส์ชูตา
 
1. นายธิติธาดา  ดวงเคน
2. นางสาวนัดทพร  สีสถาน
3. นางมณฑา  สุทธิพิบูลย์
4. นางอาระดิน  คำทะเนตร
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   ชัยนคร
2. เด็กหญิงจริยา  สุดสะดี
3. เด็กหญิงชลลดา   ไชยวารี
4. เด็กหญิงปณิดา   ไชยกันยา
5. เด็กหญิงศรุตา   จันทัย
6. เด็กหญิงสุภาวิดา   ภาไสย์
7. เด็กหญิงอวัศดา   ลีเอาะ
8. เด็กหญิงอิสรา   แซงลาด
 
1. นางลำดวน  เริ่มรักษ์
2. นางวนิดา  วัฒนาเนตร
3. นางแววยุรี  ใบภักดี
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กหญิงจันทิดา  แสนตุ้ย
2. เด็กหญิงฉัตรชฎา  โคตรอ่อน
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สีพิมเมือง
4. เด็กหญิงน้ำฝน  นามนาง
5. เด็กหญิงอรชร  เปลี่ยนผึ้ง
6. เด็กหญิงอริษา  แก้วกั้น
7. เด็กหญิงเจนจิรา  หงส์ชูตา
 
1. นายธิติธาดา  ดวงเคน
2. นางสาวนัดทพร  สีสถาน
3. นางมณฑา  สุทธิพิบูลย์
4. นางอาระดิน  คำทะเนตร
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สิมพานดง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ถาก๊ะ
3. เด็กชายณัฐนันท์  วันดี
4. เด็กชายณัฐพงษ์  นามอุบล
5. เด็กหญิงทรัพย์พราว  บุรุษสุจริต
6. เด็กหญิงทิพย์สุดา  จันทะดวง
7. เด็กหญิงนรินทร์  ชื่นชม
8. เด็กหญิงพัชรพร  แสงสุรินทร์
9. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พลธิราช
10. เด็กหญิงศรุติยา  เหมะธุลิน
11. เด็กหญิงศศิธร  สาธุชาติ
12. เด็กหญิงสกุณา  พรหมผัน
13. เด็กชายสัมพันธ์  กาญบุตร
14. เด็กหญิงอรัญญา  นามอุบล
15. เด็กชายอานนท์  โพสาวัง
16. เด็กหญิงเจนนภา  จันทา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  นันทราช
2. นางสาววรรณภา  ศรีพิมพ์สอ
3. นางวิราภา  วารีย์
4. นางสินทอง  พจนา
5. นายสุรศักดิ์  วารีย์
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  มะลิลอด
2. นายประวิทย์   โพธิ์จันทร์
3. เด็กชายประสงค์   พรมอินทร์
4. เด็กหญิงพรรณนารา  จันทร์ทอง
5. เด็กชายศราวุฒิ  พวงระย้า
6. เด็กหญิงศิรินญา  อินธิสาร
7. เด็กหญิงศิรินญา  แสนสวาท
8. นายสำราญ   สาริกา
9. เด็กหญิงสุนิษา  บุราณสาร
10. เด็กหญิงสุพัตรา  พุฒธรรม
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขานหัวโทน
12. นางสาวอรปรียา  ปัญจรักษ์
13. เด็กหญิงอาธิมา  สุววณหอม
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นามแสน
15. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  อุ่นแก้ว
 
1. นางจันทิพา  นรสาร
2. นางสาวชญานิศ  รัตนวรรณี
3. นางณัฐภัทร  บริบูรณ์
4. นางสาวทัศนีย์  กลยนีย์
5. นางรุ้งนภา  รัตนพันธ์
 
123 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายชินกฤต  โสมชัย
2. นางสาวณัฎฐธิดา  แก้วดารา
3. นางสาวดลยา  มงคลชาติ
4. นายยศกร  โถชารี
5. เด็กชายสหรัฐ  ทาดี
 
1. นายสีลา  กาแก้ว
2. นายเกริกเกียรติ  เผ่ามงคล
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 1. เด็กชายปราการ  ไชยปัญหา
2. เด็กชายปรเมศ  ศรีไทย
3. เด็กชายวิฑูรย์  นนท์พละ
 
1. นางกชนันท์  บัวชุม
2. นายสำเริง  ฉ่ำไกร
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสง่า 1. เด็กชายจักพันธ์  สังยวน
2. เด็กชายวีระศักดิ์  พัดสดร
3. เด็กชายสุธินัน  เพียรัก
 
1. นายสังวาล  จอมไธสงค์
2. นายเมฆา  สกุลเดช
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่ 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ฮุงหวล
2. เด็กชายสรวิชญ์  สุนารักษ์
3. เด็กชายอัครพล  อ่อนสุระภูมิ
 
1. นางสาวทัดทรวง  สัตยารักษ์
2. นายวีระวุฒิ  สัพโส
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 1. เด็กชายดนุสรณ์  ชาภูวงศ์
2. เด็กชายรชานนท์  สีเหลือง
3. เด็กชายเพชรเอก  สมบัติศรี
 
1. นางสวาสดิ์  สมบูรณ์
2. นายอภิชัย  เมืองแทน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐยาน์  สายมายา
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หางสลัด
3. เด็กหญิงรัฐยา  มะลิลา
4. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  คำหล่า
5. เด็กหญิงหทัยกาญต์  สุเมผา
6. เด็กหญิงอรพินธ์  บ่อแก้ว
 
1. นายสมัย  ดอกไม้ทอง
2. นางสาวอรวรรณ  คนขยัน
3. นางอ่อนศรี  คนขยัน
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พิมพ์ชัยน้อย
2. เด็กหญิงธณัฐฐา  มูลเพ็ญ
3. เด็กหญิงปนัสสยา  สายจันทร์
4. เด็กหญิงพรชิตา  สุมาโท
5. เด็กหญิงวรัญญา  พร้อมใจ
6. เด็กหญิงศจีทิพย์  มิ่งขวัญอาชา
 
1. นางกัลยกร  ซาซุม
2. นายสมัย  ดอกไม้ทอง
3. นางเจริญสุข  ไสยกุล
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  มาตย์นอก
2. เด็กหญิงบุสดี  ภูมี
3. เด็กหญิงอริยา  ทองใคร้
 
1. นางสาวจิรวรรณ  สาระด่วน
2. นางวราพร  สนิทรัมย์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงณัชชา  พวกแก้ว
2. เด็กหญิงพรชิตา  พิศวงษ์
3. เด็กหญิงสายชล  หารธงชัย
 
1. นายบันลือ  ใบภักดี
2. นางอทิตยา  ณ หนองคาย
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กหญิงชลดา  อิ้มพัฒน์
2. เด็กหญิงรัติกาล  แสนไชย
3. เด็กหญิงเมษา  เรืองสวัสดิ์
 
1. นางประกายแก้ว  จันทร์นามวงค์
2. นายวิทิต  นนธิราช
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแหว 1. เด็กชายพัฒน์  นวนอาสา
2. เด็กชายสุรศักดิ์  กามุตเสน
3. นายสุวัฒน์  ไสวิจิตร
 
1. นางธัญลักษณ์  ศรีสร้อย
2. นายไชยา  ศรีสร้อย
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 1. เด็กหญิงณัฏณิชา  ผิวบาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์กันยา
3. เด็กหญิงสายธาร  เจริญภูมิ
 
1. นายสัมฤทธิ์  ทาณะระ
2. นางสุกัญญา  จันทสาร
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงสุภัชชา  ชินะคำ
2. เด็กชายอชิตพล  สุกาวงศ์
 
1. นายจิตรกร  คำธิมา
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาล 1. เด็กหญิงกุสุมา  กาหอม
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   วรรณมา
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์   แก้วทาสี
 
1. นางสมเด็จ  ไชยรา
2. นางอุบลรัตน์  มุริจันทร์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   นิมิตร
2. เด็กหญิงบุษราวรรณ  ฤทธิธรรม
3. เด็กหญิงศิรินันท์  สายทองสด
 
1. นางจินตนา   หาญทองชัย
2. นางเพลินตา  สุวรรณไตรย์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวชลิตา  เนื้อทอง
2. นางสาวนิภาพร  นันทจันทร์
3. นางสาวอัญชิสา  แวงวรรณ
 
1. นางลัดดาวรรณ  โสโคกกรวด
2. นางสาวเนตรนภา  โพธิ์สาวัง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุพุ
2. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  บุญมา
3. เด็กหญิงอัญชลี  หัสดร
 
1. นางนิตยา  สมจิตร
2. นางเอมอร  พิยารักษ์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. นางสาวฐิติมา  โคตรประดา
2. นางสาวลิรีธร  จันทร์สุพรรณ
3. นางสาววริษฐา  ธะนะคุณ
 
1. นางสมสมัย  ศิริบุตร
2. นายสมเดช  ศิริบุตร
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจินตพร  สีทะโล
2. เด็กหญิงวริศรา  คำคูณคำ
3. เด็กหญิงอรวี  ศรีสมรักษ์
 
1. นายพิบูลศักดิ์  พรหมวิชัย
2. นางละม่อม  พรหมวิชัย
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. นางสาวดารุณี  อ่อนมิ่ง
2. นางสาวนฤมล  สุ่มมาตย์
3. นางสาวนิรชา  กองแซง
 
1. นายพิบูลศักดิ์  พรหมวิชัย
2. นางละม่อม  พรหมวิชัย
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพศ  พรมไพสน
2. เด็กชายรัชนาท  ศิริคุณ
 
1. นางธัญลักษณ์   อัคพิน
2. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงดารุณี  แก้วกอ
2. เด็กหญิงพิยะดา  ปทุมวัน
 
1. นายจิตรกร  คำธิมา
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนาดี 1. เด็กหญิงจิรัญญา  อ่อนเหลา
2. เด็กหญิงสุธาดา  แววศรี
 
1. นายคำสิงห์  พิบูลภักดี
2. นางสาวนุชนภางค์  พ่อคุณตรง
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินแตก 1. เด็กหญิงปริยากร  แก้วไชยา
2. เด็กหญิงปวีณา  กันยาวงศ์
 
1. นางสาวนิรามัย  ป้อมไชยา
2. นางมณีโสม  พุทธโคตร
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงนิภาพร  ถึงภูวงค์
2. เด็กชายวราวุฒิ  วงศรีลา
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ศรีเทียวไทย
 
1. นางสาวรัตนา  โถปาสอน
2. นางรุ่งนภา  โถบำรุง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายชาญณรงค์  แก้วเกตุ
2. เด็กชายอานนท์  มะณีกัน
 
1. นายจิตกร  คำธิมา
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 1. เด็กชายจักรวาล  งันลาโสม
2. เด็กชายตะวัน  โพธิ์คำมา
 
1. นายกิตติ  ถามะพันธ์
2. นายทวีศักดิ์  ยศรักษา
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายกิตติภัทร์  สายตะขบ
2. เด็กชายนวมินทร์  โคตะมา
 
1. นายพีรพล  สุนารักษ์
2. นายรังสรรค์  มนดาล
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูนโคก 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ติงยะ
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  แก้วศรีไตร
 
1. นายทองเพชร  การุญ
2. นายโกวิท  สุวรรณพันธ์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายชาญณรงค์  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงพัชรี  สุทธิประภา
 
1. นายจิตรกร  คำธิมา
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นพรัตน์
2. เด็กชายอชิตพล  มีน้อย
 
1. นายจิตรกร  คำธิมา
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรัลพร 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ฝ่ายขันธ์
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  สายวงค์
3. เด็กชายอิทธิเดช  พลเยี่ยม
 
1. นายคมสัน  นันธิเสน
2. นายปริวรรต  ฟองอ่อน
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  คำทะเนตร
2. เด็กชายอดิศร  พิรักษ์
3. เด็กชายอาทิตย์  คูณฝ่าย
 
1. นายไพวัน  จันทร์โพธิ์
2. ว่าที่ร้อยโทไพโรจน์  ก้อนตาล
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายธนภณ   สวัสดิ์ถาวร
2. เด็กชายธนภัทร   สวัสดิ์ถาวร
3. เด็กชายศุภกฤต   พุทธชาติ
 
1. นายปิยะนันท์   ธิโสภา
2. นางสมจิต   ศรีกุล
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. นายตุลยวัต  ตั้งไพฑูรย์สกุล
2. เด็กชายธีระศักดิ์  กรุณา
3. นายอนุชา  วริปัญโญ
 
1. นายชัยวัฒน์  อินทรพาณิชย์
2. นายอังกูร  บุญรักษา
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กชายพีรวัฒน์  เต็งสุวรรณ์
 
1. MissSuu Suu  Lwin
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงสุขิตา  ภูชะธง
 
1. นางศลิษา  สัตถาผล
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 1. นางสาวกวินทรา  ประชาแปลง
 
1. นายศักดิ์ชัย  สุภาษร
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงพัชรพร  สัพโส
 
1. MissSuu Suu  Lwin
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายวิศรุต  โคตรบุญเรือง
 
1. นางวารีวัน  นาใจคง
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 1. เด็กหญิงธนพร  ทองบ่อ
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  คำผิว
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงสโรชา  แสงโยธา
 
1. Mrs.Rosannarin  Paengpa
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายทนุพงษ์   ลาภปัญญา
 
1. นางดวงใจ  แพงศรี
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1. เด็กหญิงปภิชญา  พานพินิจ
 
1. นางสาวพัฒน์นรี  ครเกษม
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงชานนท์ หลงซาง  ลี
 
1. นางสาวจรวยพร  เบ็ญจา
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 1. เด็กหญิงช่อรัดดา  เสนศรี
2. เด็กหญิงนันธิดา  เมืองซอง
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุทธิประภา
4. เด็กหญิงสายสุวรรณ  สำราญศิลป์
5. เด็กชายอัศดา  ทาลุน
 
1. นางดาวรุ่ง  ฝุ่นเงิน
2. นางสาววันวิษา  โม้ดา
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  เทพกิจ
 
1. MissMu  de chao
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายนนทวัฒน์  ซึ่น
 
1. นางสาวสิริรัตน์  จันทร์มาลา
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 1. เด็กหญิงศัณห์สิรี  แผ่นบุตร
 
1. นางสาวเบญจพร  ชามะลิ
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  นาสว่าง
2. เด็กชายเลิศพิพัฒน์  นครินทร์สาคร
 
1. นายธีระยุทธ  อุปพงษ์
2. นางสาวพิมจันทร์  ผิวบุญเรือง
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. นางสาวสุดารัตน์  โตปิตะ
2. นางสาวอัจฉรา  อินทรา
 
1. นางรัตนา  สีสุด
2. นางสิริวรรณ  อินทรมณี
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สง่างาม
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุราราช
3. เด็กชายธรรยธรณ์  สุริวรรณ
4. เด็กชายพีระศิลป์  สอนสมนึก
5. เด็กชายอดิศร  คุณไชย
6. เด็กชายเอกชัย  สอนสมนึก
 
1. นายประยุทธ  เกตุวงศ์ษา
2. นายวรกิจ  ทิพวงษา
3. นายสุวัฒน์  กลยนี
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 1. เด็กชายจตุรพร  สุขสร้อย
2. เด็กชายจักรพงษ์  หวังอ้อมกลาง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมผัน
4. เด็กชายณิชพล  รูขะจี
5. เด็กชายธีรภาพ  สูงใส
6. เด็กชายพชร  ไสวดี
 
1. นายบุญเถิง  ภาวงศ์
2. นายพิศมัย  ศรีสำราญ
3. นางเสาวนีย์  แช่มชื่น
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายณัฐกร  บุญแน่น
2. เด็กชายธนพร  โคตรแก้ว
3. เด็กชายสาริส  พาหะ
4. เด็กชายสิทธิชาติ  พิมพ์เสน
5. เด็กชายอานนท์  เฉลิมวัฒน์
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภููศีฤทธิ์
7. เด็กชายเมมินทร์  สีสมพาน
8. เด็กชายเอกรัตน์  มาโคตร
 
1. นางละออง  วงศ์กระจ่าง
2. นายอนุชิต  วงศ์กระจ่าง
3. นายอภิชาติ  แสงสี
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง 1. นายธีระพงศ์  จันณรงค์
2. เด็กชายปรกฤษณ์  พลศักดิ์ขวา
3. นางสาวพนิดา  มาตราช
4. นางสาวพรลภัส  พิจารณ์
5. นางสาวพิมพิไล  กิณเรศ
6. เด็กหญิงรัตนากร  สีดาพันธุ์
7. เด็กหญิงวรรณิกา  บัวชุม
8. นางสาวสุดาพร  ธิวะโต
9. นางสาวอาทิพย์สร  สีเสนา
10. นางสาวโสภาวรรณ  สุวรรณรงค์
 
1. นางมาลัยพร  ซองทุมมินทร์
2. นายสมหวัง  ทิพวงศ์ษา
3. นางสุภาณี  จันทร์เพ็งเพ็ญ
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  อันทะสี
2. เด็กหญิงชนารดี  จันทศรี
3. เด็กหญิงธนิดา  ใยรีอ่าง
4. เด็กหญิงพรชิดตา  สุขานนท์
5. เด็กหญิงวรรณนิษา  เรือนทอง
6. เด็กหญิงวศินี  โพสาราช
7. เด็กหญิงศิริวิมล  คำมูล
8. เด็กหญิงอรัชพร  แก่นเกษม
9. เด็กหญิงอาภาภัทร  ทุมวงศ์
10. เด็กหญิงไอรีน  เพ็ชรดี
 
1. นายพิสิษฐ์  เหล่าการ
2. นางรุ่งนภา  ยะพลหา
3. นางอุไรวรรณ  วงศาพาน
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีวังไสย
2. นางสาวนิศาชล   ศรีผูย
3. นางสาวมยุรี  เสตสิงห์
4. นางสาวสุจิตรา  แพงศรี
5. เด็กชายอัครพล  สอนวงษา
 
1. นางประภาพรรณ  ชาแสน
2. นายประยูรชัย  กันบุรมย์
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูตะคาม 1. เด็กหญิงยุวธิดา  ศรีกุลคร
2. เด็กหญิงวีรดา  โคกฉวะ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  แพงคำฮัก
 
1. นายประดิษฐ์  แก้วคำแสน
2. นางสงสาร  แก้วคำแสน
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 1. เด็กหญิงวริศรา  ตามประสี
2. นายศักดิ์สิทธิ์  โต่งตาล
3. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วกะหาด
 
1. นางกุลนิษฐ์  วงค์ดำ
2. นางสาววราภรณ์  แสงลี
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงพรชิตา   สุวรรณโถง
2. เด็กหญิงศุธิตา   ชาคำลอด
3. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  ไพรีรนต์
 
1. นางบังอร   อาษาเสน
2. นางสุบรรณ์   วรสุทธิ์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงทัญธิวา  แก้วเคน
2. เด็กหญิงนันทนัช  นรบุตร
3. เด็กชายวราวุฒิ  วงศรีลา
 
1. นางสาวยุพิน  โถบำรุง
2. นางรุ่งนภา  โถบำรุง
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  คามวัน
2. เด็กหญิงนารีนาฎ  รันทม
 
1. นางชูมิตร  สุระทัศน์
2. นางปรารถนา  นิระเคน
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1. เด็กชายชิติพัทธ์  สัพโส
2. เด็กหญิงปภิชญา  พานพินิจ
 
1. นางสาวพัฒน์นรี  ครเกษม
2. นางสาวศศิธร  สมแสน
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธราดล  กาญจนะสาร
2. เด็กหญิงศิริเทพ  แสนโชติ
 
1. นางชมัยพร  พุทธิวาณิชย์
2. นายวิศรุต  พรมชัย
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงนลินี  ศักดิ์เทวิน
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  อยู่ชัยกิจ
 
1. นายทศพล  มีพรหม
2. นางอุไรวรรณ  เชื้อเพชร
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศิลา 1. เด็กชายจตุพล   ราชประสิทธิ์
2. เด็กชายฐาปกรณ์   ลือชาพูล
 
1. นางปิยนุช  กาญจนะกันโห
2. นางวนิดา  อิ่มรักษา
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปริตา  บุตรษยา
2. เด็กหญิงปุลพร  แสงดารา
 
1. นางบุษราพร  อารมณ์
2. นายพายัพ  พรหมจรรย์
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศิลา 1. เด็กชายคมสัน   ลือชาพูล
 
1. นายอธิวัฒน์   แก้วลอดหล้า
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงวิชุดา  สาพรเจริญ
 
1. นางศรัญรัตน์   ขัดทรายขาว
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 92.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 1. เด็กหญิงนฤมล  ธรรมไทยทิพย์
 
1. นายสมจิต  สุนารักษ์
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายภูวนาถ  ผิวบาง
 
1. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กชายอภินันท์  ใจขัด
 
1. นายทักษิณ  คำทวี
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายอานนท์  พวงเพ็ชร
 
1. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กชายบุญส่ง  พาลึก
 
1. นายทักษิณ  คำทวี
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1. เด็กชายพงษ์เพชร  สาระปัญญา
 
1. นายทักษิณ  คำทวี
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายศักดา  อาป้อง
 
1. นายเวียงชัย  นามวงษ์
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 1. เด็กชายจิรายุทธ  ภิรมย์พล
 
1. นายศักดิ์ชัย  สุภาษร
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 1. เด็กชายกรกต  คณิตสาร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เสนศรี
3. เด็กหญิงชฎาภัทร  สารมานิตย์
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  ชัยเพชร
5. นางสาวนุชจรินทร์  สารมานิตย์
6. เด็กหญิงปณัฐดา  ชนะเทพ
7. นางสาวปิ่นมณี  แสงชาติ
8. เด็กชายพงษ์เพชร  สาระปัญญา
9. นางสาวพัชญากร  ประชานันท์
10. เด็กหญิงพิจิตรา  บุญสมจิตร
11. เด็กชายมนตรี  สารมานิตย์
12. เด็กหญิงศศิมา  คำทอง
13. นายสรศักดิ์  แสนอุบล
14. เด็กหญิงสุตลัักษณ์  แสงมืด
15. เด็กหญิงสุภาดา  สาวะทา
16. เด็กชายอธิชัย  ใจขัด
17. นายอนุพล  จันทร์จงวิจิตร
18. นางสาวอภิญญา  อินทร์ตา
19. เด็กชายอภิวัฒน์  อาจสด
20. นางสาวอมรรัตน์  ภักดีรักษ์
21. เด็กชายเจตษฎา  จันทะมา
22. นางสาวไพรินทร์  บุญปก
 
1. นายทักษิณ  คำทวี
2. นางรัจฉนา  ศรีประทุมวงศ์
3. นางสาวหทัยชนก  สารมานิตย์
 
201 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสนสุวรรณ
2. เด็กชายกฤษณะพล  อุปโคตร
3. เด็กหญิงขัตติยาณี  ท้าวแก้ว
4. เด็กหญิงชุติภา  ศิริวาร
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  อนุมาตย์
6. เด็กหญิงณิชากานต์  สาธี
7. เด็กชายธนบดี  แก่นท้าว
8. เด็กชายธนบดี  กิณเรศ
9. เด็กหญิงธนภรณ์  ยันตะพันธ์
10. เด็กชายนครินทร์  นวลอึ่ง
11. เด็กชายนราธิป  นวลสิงห์
12. เด็กหญิงนิกิต้า  พาร์คิน
13. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีซองเซต
14. เด็กหญิงปิยะดา  ชาวประสัน
15. เด็กหญิงพัชริดา  พิกุลทอง
16. เด็กหญิงพิชญา  กว้างเงิน
17. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไชยจันดี
18. เด็กหญิงภัทราพร  อุปโคตร
19. เด็กชายวุฒิกร  พรมชัย
20. เด็กหญิงศศิวรรณ  ราชประสิทธิ์
21. เด็กหญิงศิรประภา  ไชยรบ
22. เด็กชายศิริชัย  วงศ์อักษร
23. เด็กหญิงศิริวิมล  พันธะสา
24. เด็กชายศิริโชค  วงศ์อักษร
25. เด็กชายอานนท์  วงศ์สง่า
26. เด็กหญิงเจษฎาพร  ขาวเสนา
27. เด็กหญิงเยาวพร  พงษ์สะพัง
 
1. นายวุชโร  สารโพธิดา
2. นางสาวศิรินาถ  ดวงแก้ว
3. นางสาวเนตรทราย  สีมี
 
202 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงสุชานันท์  หอมกระจาย
 
1. นางสาววิภาพร  อินทร์คำน้อย
 
203 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ 1. เด็กหญิงกนกพร  ดวงสีทอง
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  จิ่มอาษา
3. เด็กหญิงสุชานุช  แสนสุราช
 
1. นางนุชนาฎ  จันทร์หล้า
2. นางสาวศิริพร  พรมชัย
 
204 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุภา
2. เด็กหญิงนวพร  ศักดิ์ทรัพย์ศิริ
3. เด็กหญิงวิลาลินี  ระดมบุญ
 
1. นางจุฬารัตน์  คนเพียร
2. นางสมจิค  เกื้อทาน
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์มาลา
 
1. นางจุฑามาศ  ทองอ่วมใหญ่
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายทัศนพล  ทิคัมพร
 
1. นายพรชัย  ปาละพิมพื
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนพเก้า  ทองนนท์
 
1. นางกนกวรรณ  บุญโสภิณ
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 1. เด็กชายอานุภาพ  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวอังศณา  ศรีลาวงษ์
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่านถ่อน ต.พันนา 1. เด็กหญิงกิติยากร  แสงศรี
 
1. นางสาวอนงลักษณ์  แสนโคตร
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 1. เด็กชายกุลวัฒน์  ไชยปัญหา
 
1. นายนรงณ์  เห็นหลอด
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายชัชวาล  การะจักษ์
 
1. นางศศิชญาน์  แก้วคำสอน
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศิลา 1. เด็กชายสิงหราช  พรมเมือง
 
1. นางปิยนุช  กาญจนะกันโห
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่านถ่อน ต.พันนา 1. เด็กหญิงกิติยากร  แสงสี
 
1. นางสาวอนงลักษณ์  แสนโคตร
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 1. เด็กชายชนวีร์  สรรพโส
2. เด็กหญิงฐิติพร  เมืองทองสี
3. เด็กชายวิทวัส  ศิริวงศ์
 
1. นางพาณี  พลราชม
2. นายวัชรพงษ์  บุตรจันทร์
 
215 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุคคล
2. เด็กหญิงรัตติกาล  การุญ
 
1. นางดวงรัตน์  เหลาแตว
2. นางมัลลิกา  การุญ
 
216 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 7 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กชายณัฐพล  โกสุม
2. เด็กชายอนัตตา  ดากาวงค์
 
1. นางสาวชลธิชา  ศรีสมรส
2. นางฐิติรัช  อริยะไพสิฐ
 
217 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 1. เด็กชายปรีชา  รูทา
2. เด็กหญิงศศินิภา  มัครมย์
 
1. นางธิดารัตน์  สรรพโส
2. นางวงเดือน  คุณวงศ์
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายวีระพงษ์  พละสาร
 
1. นางสาว อมรรัตน์  สีระโคตร
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 1. เด็กหญิงภิรมยา  สายแก้ว
 
1. นางบัวลี  ธุรารัตน์
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 1. เด็กชายสิทธิชัย  โลมาสา
 
1. นายวัชรพล  แพร่เมือง
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศิลา 1. เด็กชายสิงหราช   พรมเมือง
 
1. นางปิยนุช   กาญจนะกันโห
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 1. เด็กหญิงชลลดา  พลเยี่ยม
 
1. นางสำราญ  สีลาวงศ์
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 1. เด็กชายอนุภาพ  โนตสุพา
 
1. นางสำรวย  สอนสมนึก
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหัน 1. เด็กชายพิสิษฐ์  อินทกูล
 
1. นางศิริวรรณ์  ทะสี
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)    
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กหญิงพรพนา  สุรินทร์
 
1. นางสาวเพชรลัดดา  นามเกศ
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงจันทิมา  รักษา
 
1. นางสาวลาวัณย์  จันทะนุด
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. เด็กหญิงสนธยา  สีหะวงษ์
 
1. นางอาภรณ์  ซองทุมมินทร์
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำบุญเกิน
2. เด็กชายธนชัย  ก้องเวหา
3. เด็กชายอมวรรณ  ภูดี
 
1. นางวิจัย  ติ่งหมาย
2. นางสาวเบญจพร  ขันธวิชัย
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 1. เด็กชายศุภนิมิตร  สุภีร์คำ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปะสาวะเท
3. เด็กหญิงสุภิตา  วัณโน
 
1. นางพงษ์พิศ  พงษ์อินทร์ธรรม
2. นายภัทรพล  ศรีจำพลัง
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กหญิงศิริพร  แก้วหิน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วหิน
3. เด็กชายเบญจพล  นีระปะกะ
 
1. นางพัทยา  ไชยกว้าง
2. นางอุไรรัตน์  ไชยทุุม
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 1. เด็กชายยุทธนา  เป้งคำภา
2. เด็กชายสรวิชญ์  อุประ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คุณศักดิ์
 
1. นางบังอร  เจริญไชย
2. นางภรินทร  อัคนิจ
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายธีรภัทร์  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายยศภัทร  บุญเกิด
 
1. นายฉัตรชัย  ถานะลุน
2. นางรุ่งนภา  โถบำรุง
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายชินกฤต    โสมไชย
2. เด็กชายถิรนัย  ลามคำ
 
1. นายฉัตรชัย  ถานะลุน
2. นางสาววัลย์วิภา  บุบผา
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 1. เด็กชายธนาธิป  ศรีปากดี
2. เด็กชายเนติพงษ์  พาชื้น
 
1. นางนฤทธิตา  ไชยเชษฐ์
2. นางสาวพิมพ์ใจ  ใบมะลิ
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนภัทร  อรัญปักษ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  คุณวงศ์
3. เด็กชายอำพล  ศรีกุลวงศ์
 
1. นายก  ก
2. นายข  ข
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงดวงตะวัน  สุโพธิ์ชัย
2. เด็กชายทรงพร  บุราณสาร
3. เด็กหญิงเกศินี  สมบูรณ์พร้อม
 
1. นายทนงศักดิ์  อาจหาญ
2. นางปิยะเวียง  สุตะภักดี