สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 17 8 11 36 49 14 4 4 67
2 หนองใสพรเจริญวิทยา 14 2 5 21 26 2 2 3 30
3 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 12 3 3 18 22 5 1 2 28
4 บ้านผักคำภู 10 4 5 19 30 8 5 4 43
5 บ้านนาสีนวล 8 4 2 14 25 5 1 1 31
6 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 8 2 3 13 17 2 1 0 20
7 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 7 3 0 10 20 2 3 2 25
8 บ้านดงบาก 6 5 1 12 16 7 1 3 24
9 บ้านแร่ 6 3 4 13 35 9 2 2 46
10 อนุบาลสุวรรณเทน 6 1 0 7 14 1 1 1 16
11 บ้านภูตะคาม 5 3 3 11 23 10 3 5 36
12 อนุบาลสว่างแดนดิน 5 2 3 10 14 5 2 1 21
13 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 5 0 1 6 7 4 0 0 11
14 มารีย์พิทักษ์พังโคน 4 9 2 15 22 3 1 0 26
15 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 4 3 1 8 12 1 1 2 14
16 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 4 2 6 12 17 4 1 1 22
17 บ้านโคกศิลา 4 2 3 9 11 5 3 5 19
18 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 3 7 3 13 19 6 2 0 27
19 การกุศลวัดบูรพา 3 7 2 12 15 2 1 1 18
20 ชุมชนบ้านท่าศิลา 3 4 2 9 19 3 2 2 24
21 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 3 3 9 17 5 3 3 25
22 บ้านตาลเลียน 3 2 2 7 14 5 3 4 22
23 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 3 2 1 6 8 5 0 0 13
24 บ้านนาดอกไม้ 3 2 0 5 5 2 1 1 8
25 หนองหลวงวิทยานุกูล 3 1 4 8 20 6 2 6 28
26 บ้านโนนทรายคำ 3 1 3 7 16 11 6 4 33
27 บ้านต้นผึ้ง 3 0 2 5 17 6 1 1 24
28 บ้านนาเตียง 3 0 0 3 12 1 1 0 14
29 ราชประชานุเคราะห์ 53 3 0 0 3 7 5 1 1 13
30 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 2 6 0 8 16 6 2 3 24
31 บ้านสีสุกห้วยโมง 2 4 4 10 16 5 1 0 22
32 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 2 4 4 10 13 8 7 5 28
33 บ้านบึง 2 3 3 8 11 7 3 1 21
34 บ้านคำแหว 2 2 4 8 18 10 1 0 29
35 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 2 2 6 16 1 0 0 17
36 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 2 2 1 5 13 1 3 2 17
37 ไทยรัฐวิทยา62 2 2 1 5 9 1 0 0 10
38 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 2 2 1 5 6 5 1 0 12
39 บ้านหนองแวงน้อย 2 2 0 4 10 2 1 1 13
40 บงใต้โนนรังพัฒนา 2 1 2 5 17 9 1 3 27
41 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 2 1 1 4 10 3 4 2 17
42 บ้านโคก 2 1 1 4 8 4 0 0 12
43 บ้านคำข่า 2 1 1 4 6 1 0 1 7
44 อนุบาลวาริชภูมิ 2 0 1 3 6 1 1 1 8
45 บ่านถ่อน ต.พันนา 2 0 0 2 3 2 1 0 6
46 บ้านคำสะอาด 1 5 3 9 18 9 5 3 32
47 บ้านสูงเนินสามัคคี 1 4 7 12 20 2 2 2 24
48 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 1 4 1 6 8 4 1 0 13
49 บ้านผ้าขาวโพนแพง 1 4 1 6 8 1 1 3 10
50 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1 3 1 5 11 7 0 4 18
51 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 1 2 5 8 17 13 1 8 31
52 บ้านชัยชนะ 1 2 1 4 11 4 2 1 17
53 บ้านดอนเชียงยืน 1 2 1 4 5 1 0 0 6
54 บ้านตาดภูวง 1 2 0 3 15 9 1 4 25
55 บ้านโพนบกหนองผือ 1 1 3 5 11 6 2 2 19
56 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 1 1 3 5 11 4 1 1 16
57 บ้านม่วงคำ 1 1 3 5 11 3 0 0 14
58 บ้านห้วยเหล็กไฟ 1 1 2 4 9 6 3 3 18
59 อนุบาลภัทรวรรณ 1 1 1 3 7 1 0 0 8
60 บ้านดอนหัน 1 1 1 3 5 3 0 0 8
61 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 1 1 0 2 8 3 1 1 12
62 วัดสุทธิมงคล 1 1 0 2 6 0 1 0 7
63 บ้านดงสว่าง 1 1 0 2 5 3 0 3 8
64 อนุบาลสรัลพร 1 1 0 2 4 1 0 0 5
65 บ้านดอนชัยวิทยา 1 1 0 2 3 1 1 0 5
66 บ้านไร่บ้านไฮ่ 1 0 5 6 8 1 0 2 9
67 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 1 0 4 5 11 6 1 0 18
68 บ้านอูนโคก 1 0 2 3 13 11 5 1 29
69 บ้านกุดตะกาบ 1 0 1 2 17 8 4 5 29
70 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 9 1 0 0 10
71 บ้านหนองม่วง 1 0 1 2 9 0 0 0 9
72 บ้านจำปานาถ่อน 1 0 1 2 8 0 0 1 8
73 บ้านตาล 1 0 1 2 4 2 1 0 7
74 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 1 0 1 2 4 0 1 0 5
75 บ้านโคกคอนดอนม่วย 1 0 1 2 3 3 0 1 6
76 บ้านไฮ่ปลาโหล 1 0 1 2 2 2 1 1 5
77 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 1 0 1 2 2 1 0 0 3
78 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 1 0 1 2 2 0 1 0 3
79 บ้านโนนเสาขวัญ 1 0 1 2 1 2 1 1 4
80 อภัยดำรงธรรม 1 0 0 1 12 2 0 0 14
81 บ้านทุ่งเชือก 1 0 0 1 8 4 2 0 14
82 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 1 0 0 1 7 6 2 2 15
83 บ้านโคกสวัสดี 1 0 0 1 4 2 0 0 6
84 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 4 1 1 1 6
85 บ้านดงสง่า 1 0 0 1 3 2 1 0 6
86 บ้านคำนาดี 1 0 0 1 3 2 1 0 6
87 บ้านดอนดู่ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
88 บ้านสงเปลือย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านบะทองนาหัวช้าง 1 0 0 1 1 1 2 0 4
90 บ้านหินแตก 1 0 0 1 1 1 0 0 2
91 อนุบาลพรรณานิคม 0 6 3 9 25 9 1 3 35
92 บ้านบึงโน 0 5 4 9 16 4 2 3 22
93 บ้านหนองบัว 0 4 0 4 13 4 2 6 19
94 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 0 3 2 5 11 3 0 0 14
95 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 0 3 1 4 10 5 0 0 15
96 บ้านคำบอน 0 3 0 3 2 2 0 0 4
97 บ้านหนองไผ่ 0 2 2 4 10 6 0 0 16
98 บ้านนาล้อม 0 2 2 4 4 1 0 0 5
99 อนุบาลเจริญศิลป์ 0 2 1 3 13 6 2 3 21
100 บ้านหนองแปน 0 2 1 3 8 1 2 1 11
101 บ้านหนองตาล 0 2 1 3 7 2 1 0 10
102 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 2 1 3 2 2 1 1 5
103 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 0 2 0 2 5 2 0 0 7
104 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 0 2 0 2 4 6 3 3 13
105 บ้านคำบ่อ 0 1 3 4 6 0 3 1 9
106 บ้านถ่อน 0 1 1 2 8 7 3 3 18
107 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 0 1 1 2 6 1 0 0 7
108 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 0 1 1 2 5 2 1 0 8
109 บ้านบะฮี 0 1 1 2 3 5 0 0 8
110 เมธาศึกษา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
111 วาริชภูมิพิทยาคาร 0 1 1 2 1 3 1 1 5
112 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 0 1 0 1 7 2 0 0 9
113 ชุมชนบ้านหนองปลิง 0 1 0 1 5 2 4 1 11
114 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 0 1 0 1 5 2 0 0 7
115 บ้านสว่าง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
116 คำเจริญวิทยา 0 1 0 1 3 2 0 1 5
117 อุดมสังวรวิทยา 0 1 0 1 2 3 1 1 6
118 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 0 1 0 1 2 0 0 1 2
119 บ้านขมิ้น 0 1 0 1 2 0 0 0 2
120 บ้านคำชนดงต้อง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
121 บ้านสุวรรณคาม 0 0 3 3 16 11 4 1 31
122 จงกลกิตติขจรวิทยา 0 0 3 3 7 4 2 3 13
123 บ้านโคกดินแดง 0 0 3 3 4 3 1 1 8
124 ชุมชนดงม่วงไข่ 0 0 2 2 13 6 2 1 21
125 บ้านเชิงชุม 0 0 2 2 9 9 4 5 22
126 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 0 0 2 2 9 3 3 1 15
127 บ้านอูนดง 0 0 2 2 8 7 5 2 20
128 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 0 0 2 2 5 2 0 3 7
129 บ้านยางคำ 0 0 2 2 3 1 1 1 5
130 บ้านหนองชาด 0 0 2 2 1 3 0 1 4
131 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 0 0 1 1 7 7 1 2 15
132 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 0 0 1 1 7 2 1 0 10
133 บ้านดงคำโพธิ์ 0 0 1 1 7 2 0 2 9
134 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 0 0 1 1 6 3 3 2 12
135 บ้านสร้างแป้น 0 0 1 1 6 3 0 0 9
136 บ้านหนองหมากแซว 0 0 1 1 5 2 2 0 9
137 บ้านโคกมะนาว 0 0 1 1 5 2 1 2 8
138 บ้านหนามแท่ง 0 0 1 1 5 0 1 0 6
139 บ้านหนองจาน 0 0 1 1 4 3 0 0 7
140 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 0 0 1 1 4 3 0 0 7
141 บ้านช้างมิ่ง 0 0 1 1 4 2 0 0 6
142 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 0 0 1 1 4 1 0 1 5
143 บ้านนาสาวนาน 0 0 1 1 4 1 0 0 5
144 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 3 4 1 0 8
145 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 0 0 1 1 3 1 1 2 5
146 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
147 บ้านหนองหอยคัน 0 0 1 1 2 5 4 1 11
148 บ้านหนองเบญจ 0 0 1 1 2 5 1 2 8
149 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 0 0 1 1 2 3 3 2 8
150 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
151 บ้านหนองบัวแพ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
152 บ้านทุ่งปลากัด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
153 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
154 ดอนยาวประชากรอุปการ 0 0 1 1 1 3 0 2 4
155 บ้านพันนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
156 บ้านนาดี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
157 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 0 0 1 1 0 1 1 3 2
158 ชุมพลศิกษา 0 0 1 1 0 1 0 1 1
159 บ้านโคกสำราญ 0 0 0 0 6 4 3 0 13
160 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 0 0 0 0 6 4 0 3 10
161 บ้านดอนกอย 0 0 0 0 6 1 0 0 7
162 บ้านอุ่มเหม้า 0 0 0 0 5 5 1 0 11
163 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 5 4 0 0 9
164 บ้านหนองน้อย 0 0 0 0 5 2 0 0 7
165 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 0 0 0 0 5 0 0 0 5
166 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 4 2 0 0 6
167 บ้านโคกสีไค 0 0 0 0 4 1 1 1 6
168 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 4 1 0 4 5
169 บ้านสร้างฟาก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
170 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 4 0 0 0 4
171 บ้านปทุมวาปี 0 0 0 0 3 6 0 1 9
172 บ้านบาก 0 0 0 0 3 4 1 1 8
173 บ้านนาถ่อน 0 0 0 0 3 2 1 0 6
174 บ้านม้า 0 0 0 0 3 2 0 0 5
175 กุดจิกนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
176 บ้านโคกหนองกุง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
177 บ้านนาเลา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
178 บ้านบะหัวเมย 0 0 0 0 3 0 1 0 4
179 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
180 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 3 0 1 0 4
181 บ้านดงบังป่าโจด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
182 บ้านกลางหนองดินดำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
183 บ้านหนองฮังแหลว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
184 บ้านนาบ่อ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
185 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
186 บ้านโคกสามัคคี 0 0 0 0 2 2 3 0 7
187 บ้านขาว 0 0 0 0 2 2 2 0 6
188 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
189 บ้านหนองบัวบาน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
190 บ้านงิ้วพังฮอ 0 0 0 0 2 1 1 2 4
191 บ้านนาทม 0 0 0 0 2 1 1 1 4
192 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
193 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
194 ชุมชนส่องดาว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
195 บ้านท่าสองคอน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
196 บ้านห้วยบาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
197 บ้านแวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
198 บ้านดอนม่วย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
199 บ้านนางัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
200 บ้านทุ่งคำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
201 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
202 บ้านเปือย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
203 บ้านคำสะแนน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
204 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
205 บ้านโนนเรือตอเรือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
206 บ้านโคกหลวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
207 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
208 บ้านธาตุกุดพร้าว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
209 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
210 บ้านไทยเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
211 บ้านธาตุ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
212 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
213 บ้านโพนสวางกลางเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
214 บ้านคำไชยวาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านนาใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านโพนไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 ชุมชนบงเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านคันชา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านค้อใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านนาขามผดุงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านนาตากาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 บ้านโพนสวางยางชุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
228 อนุบาลนิคมน้ำอูน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
229 บ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
230 บ้านโพนสูง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
231 บ้านทันสมัย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
232 บ้านผักตบ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
233 บ้านหนองหลักช้าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
234 บ้านเหลาโพนทองขอนขว้าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
235 บ้านท่าวารี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 บ้านโนนพอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
240 บ้านดอนตาลโนนสูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
241 บ้านดอนม่วงไข่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 238 213 234 685 1,563 625 227 216 2,415