สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 17 8 11 36 49 14 4 4 67
2 หนองใสพรเจริญวิทยา 13 1 4 18 23 2 1 3 26
3 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 12 3 3 18 22 5 1 2 28
4 บ้านผักคำภู 8 4 5 17 28 8 5 4 41
5 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 8 2 3 13 17 2 1 0 20
6 บ้านดงบาก 6 5 1 12 16 7 1 3 24
7 บ้านแร่ 6 3 4 13 35 9 2 2 46
8 บ้านนาสีนวล 6 2 2 10 22 5 1 0 28
9 อนุบาลสุวรรณเทน 6 1 0 7 14 1 1 1 16
10 บ้านภูตะคาม 5 3 3 11 23 10 3 5 36
11 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 5 0 1 6 7 4 0 0 11
12 มารีย์พิทักษ์พังโคน 4 9 2 15 22 3 1 0 26
13 อนุบาลสว่างแดนดิน 4 2 3 9 13 5 2 1 20
14 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 4 2 0 6 16 2 3 2 21
15 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 3 7 3 13 19 6 2 0 27
16 การกุศลวัดบูรพา 3 7 2 12 15 2 1 1 18
17 ชุมชนบ้านท่าศิลา 3 4 2 9 19 3 2 2 24
18 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 3 3 3 9 17 5 3 3 25
19 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 3 2 6 11 16 4 1 1 21
20 บ้านตาลเลียน 3 2 2 7 14 5 3 4 22
21 บ้านนาดอกไม้ 3 2 0 5 5 2 1 1 8
22 หนองหลวงวิทยานุกูล 3 1 4 8 20 6 2 6 28
23 บ้านต้นผึ้ง 3 0 1 4 16 6 1 1 23
24 บ้านนาเตียง 3 0 0 3 12 1 1 0 14
25 บ้านสีสุกห้วยโมง 2 4 4 10 16 5 1 0 22
26 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 2 4 1 7 11 7 6 5 24
27 บ้านบึง 2 3 3 8 11 7 3 1 21
28 บ้านคำแหว 2 2 4 8 18 10 1 0 29
29 บ้านโคกศิลา 2 2 3 7 10 4 3 5 17
30 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 2 2 2 6 16 1 0 0 17
31 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 2 2 1 5 13 1 3 2 17
32 ไทยรัฐวิทยา62 2 2 1 5 9 1 0 0 10
33 บ้านหนองแวงน้อย 2 2 0 4 10 2 1 1 13
34 บ้านโนนทรายคำ 2 1 3 6 15 11 6 4 32
35 บงใต้โนนรังพัฒนา 2 1 2 5 17 9 1 3 27
36 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 2 1 1 4 10 3 4 2 17
37 บ้านโคก 2 1 1 4 8 4 0 0 12
38 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 2 1 1 4 6 5 0 0 11
39 อนุบาลวาริชภูมิ 2 0 1 3 6 1 1 1 8
40 บ้านคำสะอาด 1 5 2 8 18 8 5 3 31
41 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 1 5 0 6 14 6 2 3 22
42 บ้านสูงเนินสามัคคี 1 4 7 12 20 2 2 2 24
43 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 1 4 1 6 8 4 1 0 13
44 บ้านผ้าขาวโพนแพง 1 4 1 6 8 1 1 3 10
45 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 1 2 5 8 17 13 1 8 31
46 บ้านชัยชนะ 1 2 1 4 11 4 2 1 17
47 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 1 2 1 4 8 1 1 2 10
48 บ้านตาดภูวง 1 2 0 3 15 9 1 4 25
49 อนุบาลภัทรวรรณ 1 1 1 3 7 1 0 0 8
50 บ้านคำข่า 1 1 1 3 5 1 0 1 6
51 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 1 1 0 2 8 3 1 1 12
52 บ้านดงสว่าง 1 1 0 2 5 3 0 3 8
53 อนุบาลสรัลพร 1 1 0 2 4 1 0 0 5
54 บ้านดอนชัยวิทยา 1 1 0 2 2 1 0 0 3
55 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 1 0 4 5 11 6 1 0 18
56 บ้านไร่บ้านไฮ่ 1 0 4 5 7 1 0 2 8
57 บ้านอูนโคก 1 0 2 3 13 11 5 1 29
58 บ้านกุดตะกาบ 1 0 1 2 17 8 4 5 29
59 บ้านหนองม่วง 1 0 1 2 9 0 0 0 9
60 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 1 0 1 2 4 4 1 0 9
61 บ้านตาล 1 0 1 2 4 2 1 0 7
62 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 1 0 1 2 4 0 1 0 5
63 บ้านโคกคอนดอนม่วย 1 0 1 2 3 3 0 1 6
64 บ้านไฮ่ปลาโหล 1 0 1 2 2 2 1 1 5
65 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 1 0 1 2 2 1 0 0 3
66 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 1 0 1 2 2 0 1 0 3
67 บ้านโนนเสาขวัญ 1 0 1 2 1 2 1 1 4
68 อภัยดำรงธรรม 1 0 0 1 12 2 0 0 14
69 บ้านทุ่งเชือก 1 0 0 1 8 4 2 0 14
70 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 1 0 0 1 8 1 0 0 9
71 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 1 0 0 1 7 6 2 2 15
72 ราชประชานุเคราะห์ 53 1 0 0 1 4 2 0 0 6
73 บ้านหนองแสง 1 0 0 1 4 1 1 1 6
74 บ้านดงสง่า 1 0 0 1 3 2 1 0 6
75 บ้านคำนาดี 1 0 0 1 3 2 1 0 6
76 บ้านดอนดู่ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
77 บ้านสงเปลือย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านบะทองนาหัวช้าง 1 0 0 1 1 1 2 0 4
79 บ้านหินแตก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 อนุบาลพรรณานิคม 0 6 3 9 25 9 1 3 35
81 บ้านบึงโน 0 5 4 9 16 4 2 3 22
82 บ้านหนองบัว 0 4 0 4 13 4 2 6 19
83 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 0 3 1 4 11 7 0 3 18
84 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 0 3 1 4 10 5 0 0 15
85 บ้านหนองไผ่ 0 2 2 4 10 6 0 0 16
86 บ้านนาล้อม 0 2 2 4 4 1 0 0 5
87 อนุบาลเจริญศิลป์ 0 2 1 3 13 6 2 3 21
88 บ้านหนองแปน 0 2 1 3 8 1 2 1 11
89 บ้านหนองตาล 0 2 1 3 7 2 1 0 10
90 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 0 2 1 3 2 2 1 1 5
91 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 0 2 0 2 5 2 0 0 7
92 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 0 2 0 2 4 6 3 3 13
93 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 0 1 3 4 10 4 1 1 15
94 บ้านคำบ่อ 0 1 3 4 6 0 3 1 9
95 บ้านม่วงคำ 0 1 2 3 10 2 0 0 12
96 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 0 1 2 3 9 3 0 0 12
97 บ้านถ่อน 0 1 1 2 8 7 3 3 18
98 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 0 1 1 2 6 1 0 0 7
99 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 0 1 1 2 5 2 1 0 8
100 บ้านดอนหัน 0 1 1 2 4 2 0 0 6
101 บ้านบะฮี 0 1 1 2 3 5 0 0 8
102 บ้านดอนเชียงยืน 0 1 1 2 3 1 0 0 4
103 เมธาศึกษา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
104 วาริชภูมิพิทยาคาร 0 1 1 2 1 3 1 1 5
105 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 0 1 0 1 7 2 0 0 9
106 ชุมชนบ้านหนองปลิง 0 1 0 1 5 2 4 1 11
107 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 0 1 0 1 5 2 0 0 7
108 บ้านสว่าง 0 1 0 1 4 0 0 0 4
109 คำเจริญวิทยา 0 1 0 1 3 2 0 1 5
110 อุดมสังวรวิทยา 0 1 0 1 2 3 1 1 6
111 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 0 1 0 1 2 0 0 1 2
112 บ้านขมิ้น 0 1 0 1 2 0 0 0 2
113 บ้านคำชนดงต้อง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 บ้านสุวรรณคาม 0 0 3 3 16 11 4 1 31
115 จงกลกิตติขจรวิทยา 0 0 3 3 7 4 2 3 13
116 บ้านโคกดินแดง 0 0 3 3 4 3 1 1 8
117 ชุมชนดงม่วงไข่ 0 0 2 2 13 6 2 1 21
118 บ้านเชิงชุม 0 0 2 2 9 9 4 5 22
119 บ้านโพนบกหนองผือ 0 0 2 2 9 4 2 2 15
120 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 0 0 2 2 9 3 3 1 15
121 บ้านอูนดง 0 0 2 2 8 6 5 2 19
122 บ้านห้วยเหล็กไฟ 0 0 2 2 8 5 3 3 16
123 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 0 0 2 2 5 2 0 3 7
124 บ้านยางคำ 0 0 2 2 3 1 1 1 5
125 บ้านหนองชาด 0 0 2 2 1 3 0 1 4
126 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 0 0 1 1 7 7 1 2 15
127 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 0 0 1 1 7 2 1 0 10
128 บ้านดงคำโพธิ์ 0 0 1 1 7 2 0 2 9
129 บ้านจำปานาถ่อน 0 0 1 1 7 0 0 1 7
130 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 0 0 1 1 6 3 3 2 12
131 บ้านสร้างแป้น 0 0 1 1 6 3 0 0 9
132 บ้านหนองหมากแซว 0 0 1 1 5 2 2 0 9
133 บ้านโคกมะนาว 0 0 1 1 5 2 1 2 8
134 บ้านหนามแท่ง 0 0 1 1 5 0 1 0 6
135 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 0 0 1 1 4 3 0 0 7
136 บ้านช้างมิ่ง 0 0 1 1 4 2 0 0 6
137 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 0 0 1 1 4 1 0 1 5
138 บ้านนาสาวนาน 0 0 1 1 4 1 0 0 5
139 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 3 4 1 0 8
140 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 0 0 1 1 3 1 1 2 5
141 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
142 บ้านหนองหอยคัน 0 0 1 1 2 5 4 1 11
143 บ้านหนองเบญจ 0 0 1 1 2 5 1 2 8
144 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 0 0 1 1 2 3 3 2 8
145 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
146 บ้านหนองบัวแพ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
147 บ้านทุ่งปลากัด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
148 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
149 ดอนยาวประชากรอุปการ 0 0 1 1 1 3 0 2 4
150 บ้านพันนา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
151 บ้านนาดี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
152 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 0 0 1 1 0 1 1 3 2
153 ชุมพลศิกษา 0 0 1 1 0 1 0 1 1
154 บ้านโคกสำราญ 0 0 0 0 6 4 3 0 13
155 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 0 0 0 0 6 4 0 3 10
156 บ้านดอนกอย 0 0 0 0 6 1 0 0 7
157 บ้านอุ่มเหม้า 0 0 0 0 5 5 1 0 11
158 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 5 4 0 0 9
159 บ้านหนองน้อย 0 0 0 0 5 2 0 0 7
160 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 0 0 0 0 5 0 0 0 5
161 บ้านโคกสีไค 0 0 0 0 4 1 1 1 6
162 บ้านโพนสวาง 0 0 0 0 4 1 0 4 5
163 บ้านสร้างฟาก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
164 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 4 0 0 0 4
165 บ้านปทุมวาปี 0 0 0 0 3 6 0 1 9
166 บ้านบาก 0 0 0 0 3 4 1 1 8
167 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 3 3 0 0 6
168 บ้านนาถ่อน 0 0 0 0 3 2 1 0 6
169 บ้านม้า 0 0 0 0 3 2 0 0 5
170 บ้านโคกสวัสดี 0 0 0 0 3 2 0 0 5
171 กุดจิกนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 3 1 2 0 6
172 บ้านโคกหนองกุง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
173 บ้านนาเลา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
174 บ้านบะหัวเมย 0 0 0 0 3 0 1 0 4
175 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
176 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 3 0 1 0 4
177 วัดสุทธิมงคล 0 0 0 0 3 0 1 0 4
178 บ้านดงบังป่าโจด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
179 บ้านกลางหนองดินดำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
180 บ้านหนองฮังแหลว 0 0 0 0 3 0 0 0 3
181 บ้านนาบ่อ 0 0 0 0 2 3 1 0 6
182 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
183 บ้านโคกสามัคคี 0 0 0 0 2 2 3 0 7
184 บ้านขาว 0 0 0 0 2 2 2 0 6
185 บ้านดอนหวาย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
186 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
187 บ้านหนองบัวบาน 0 0 0 0 2 2 0 0 4
188 บ้านงิ้วพังฮอ 0 0 0 0 2 1 1 2 4
189 บ้านนาทม 0 0 0 0 2 1 1 1 4
190 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
191 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
192 ชุมชนส่องดาว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
193 บ้านท่าสองคอน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
194 บ้านห้วยบาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
195 บ้านแวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
196 บ้านดอนม่วย 0 0 0 0 2 0 1 0 3
197 บ้านนางัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
198 บ้านทุ่งคำ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
199 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
200 บ้านเปือย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
201 บ่านถ่อน ต.พันนา 0 0 0 0 1 2 1 0 4
202 บ้านคำสะแนน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
203 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
204 บ้านโนนเรือตอเรือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
205 บ้านโคกหลวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
206 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
207 บ้านธาตุกุดพร้าว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
208 บ้านหนองดินดำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
209 บ้านไทยเจริญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
210 บ้านธาตุ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
211 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
212 บ้านโพนสวางกลางเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
213 บ้านคำไชยวาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านนาใน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านโพนไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 ชุมชนบงเหนือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านคันชา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านค้อใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านนาขามผดุงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านนาตากาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านโนนสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 บ้านโพนสวางยางชุม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 อนุบาลนิคมน้ำอูน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
228 บ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
229 บ้านโพนสูง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
230 บ้านทันสมัย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
231 บ้านผักตบ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
232 บ้านหนองหลักช้าง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
233 บ้านเหลาโพนทองขอนขว้าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
234 บ้านคำบอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านท่าวารี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 บ้านโนนพอก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 0 0 0 0 0 0 2 0 2
240 บ้านดอนตาลโนนสูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
241 บ้านดอนม่วงไข่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 204 195 223 622 1,505 610 223 213 2,338