สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 49 14 4 4 67
2 บ้านแร่ 35 9 2 2 46
3 บ้านผักคำภู 28 8 5 4 41
4 อนุบาลพรรณานิคม 25 9 1 3 35
5 บ้านภูตะคาม 23 10 3 5 36
6 หนองใสพรเจริญวิทยา 23 2 1 3 26
7 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 22 5 1 2 28
8 บ้านนาสีนวล 22 5 1 0 28
9 มารีย์พิทักษ์พังโคน 22 3 1 0 26
10 หนองหลวงวิทยานุกูล 20 6 2 6 28
11 บ้านสูงเนินสามัคคี 20 2 2 2 24
12 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 19 6 2 0 27
13 ชุมชนบ้านท่าศิลา 19 3 2 2 24
14 บ้านคำแหว 18 10 1 0 29
15 บ้านคำสะอาด 18 8 5 3 31
16 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 17 13 1 8 31
17 บงใต้โนนรังพัฒนา 17 9 1 3 27
18 บ้านกุดตะกาบ 17 8 4 5 29
19 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 17 5 3 3 25
20 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 17 2 1 0 20
21 บ้านสุวรรณคาม 16 11 4 1 31
22 บ้านดงบาก 16 7 1 3 24
23 บ้านต้นผึ้ง 16 6 1 1 23
24 บ้านสีสุกห้วยโมง 16 5 1 0 22
25 บ้านบึงโน 16 4 2 3 22
26 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 16 4 1 1 21
27 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 16 2 3 2 21
28 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 16 1 0 0 17
29 บ้านโนนทรายคำ 15 11 6 4 32
30 บ้านตาดภูวง 15 9 1 4 25
31 การกุศลวัดบูรพา 15 2 1 1 18
32 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 14 6 2 3 22
33 บ้านตาลเลียน 14 5 3 4 22
34 อนุบาลสุวรรณเทน 14 1 1 1 16
35 บ้านอูนโคก 13 11 5 1 29
36 อนุบาลเจริญศิลป์ 13 6 2 3 21
37 ชุมชนดงม่วงไข่ 13 6 2 1 21
38 อนุบาลสว่างแดนดิน 13 5 2 1 20
39 บ้านหนองบัว 13 4 2 6 19
40 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 13 1 3 2 17
41 อภัยดำรงธรรม 12 2 0 0 14
42 บ้านนาเตียง 12 1 1 0 14
43 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 11 7 6 5 24
44 บ้านบึง 11 7 3 1 21
45 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 11 7 0 3 18
46 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 11 6 1 0 18
47 บ้านชัยชนะ 11 4 2 1 17
48 บ้านหนองไผ่ 10 6 0 0 16
49 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 10 5 0 0 15
50 บ้านโคกศิลา 10 4 3 5 17
51 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 10 4 1 1 15
52 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 10 3 4 2 17
53 บ้านหนองแวงน้อย 10 2 1 1 13
54 บ้านม่วงคำ 10 2 0 0 12
55 บ้านเชิงชุม 9 9 4 5 22
56 บ้านโพนบกหนองผือ 9 4 2 2 15
57 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 9 3 3 1 15
58 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 9 3 0 0 12
59 ไทยรัฐวิทยา62 9 1 0 0 10
60 บ้านหนองม่วง 9 0 0 0 9
61 บ้านถ่อน 8 7 3 3 18
62 บ้านอูนดง 8 6 5 2 19
63 บ้านห้วยเหล็กไฟ 8 5 3 3 16
64 บ้านทุ่งเชือก 8 4 2 0 14
65 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 8 4 1 0 13
66 บ้านโคก 8 4 0 0 12
67 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 8 3 1 1 12
68 บ้านหนองแปน 8 1 2 1 11
69 บ้านผ้าขาวโพนแพง 8 1 1 3 10
70 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 8 1 1 2 10
71 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 8 1 0 0 9
72 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 7 7 1 2 15
73 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 7 6 2 2 15
74 จงกลกิตติขจรวิทยา 7 4 2 3 13
75 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 7 4 0 0 11
76 บ้านหนองตาล 7 2 1 0 10
77 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 7 2 1 0 10
78 บ้านดงคำโพธิ์ 7 2 0 2 9
79 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 7 2 0 0 9
80 บ้านไร่บ้านไฮ่ 7 1 0 2 8
81 อนุบาลภัทรวรรณ 7 1 0 0 8
82 บ้านจำปานาถ่อน 7 0 0 1 7
83 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 6 5 0 0 11
84 บ้านโคกสำราญ 6 4 3 0 13
85 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 6 4 0 3 10
86 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 6 3 3 2 12
87 บ้านสร้างแป้น 6 3 0 0 9
88 อนุบาลวาริชภูมิ 6 1 1 1 8
89 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 6 1 0 0 7
90 บ้านดอนกอย 6 1 0 0 7
91 บ้านคำบ่อ 6 0 3 1 9
92 บ้านอุ่มเหม้า 5 5 1 0 11
93 บ้านหนองผือ 5 4 0 0 9
94 บ้านดงสว่าง 5 3 0 3 8
95 ชุมชนบ้านหนองปลิง 5 2 4 1 11
96 บ้านหนองหมากแซว 5 2 2 0 9
97 บ้านโคกมะนาว 5 2 1 2 8
98 บ้านนาดอกไม้ 5 2 1 1 8
99 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 5 2 1 0 8
100 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 5 2 0 3 7
101 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 5 2 0 0 7
102 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 5 2 0 0 7
103 บ้านหนองน้อย 5 2 0 0 7
104 บ้านคำข่า 5 1 0 1 6
105 บ้านหนามแท่ง 5 0 1 0 6
106 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 5 0 0 0 5
107 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 4 6 3 3 13
108 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 4 4 1 0 9
109 บ้านโคกดินแดง 4 3 1 1 8
110 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 4 3 0 0 7
111 บ้านตาล 4 2 1 0 7
112 ราชประชานุเคราะห์ 53 4 2 0 0 6
113 บ้านดอนหัน 4 2 0 0 6
114 บ้านช้างมิ่ง 4 2 0 0 6
115 บ้านหนองแสง 4 1 1 1 6
116 บ้านโคกสีไค 4 1 1 1 6
117 บ้านโพนสวาง 4 1 0 4 5
118 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 4 1 0 1 5
119 อนุบาลสรัลพร 4 1 0 0 5
120 บ้านนาล้อม 4 1 0 0 5
121 บ้านนาสาวนาน 4 1 0 0 5
122 บ้านสร้างฟาก 4 1 0 0 5
123 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 4 0 1 0 5
124 บ้านสว่าง 4 0 0 0 4
125 บ้านท่าลาด 4 0 0 0 4
126 บ้านปทุมวาปี 3 6 0 1 9
127 บ้านบะฮี 3 5 0 0 8
128 บ้านบาก 3 4 1 1 8
129 บ้านโคกสะอาด 3 4 1 0 8
130 บ้านโคกคอนดอนม่วย 3 3 0 1 6
131 บ้านหนองจาน 3 3 0 0 6
132 บ้านดงสง่า 3 2 1 0 6
133 บ้านคำนาดี 3 2 1 0 6
134 บ้านนาถ่อน 3 2 1 0 6
135 คำเจริญวิทยา 3 2 0 1 5
136 บ้านม้า 3 2 0 0 5
137 บ้านโคกสวัสดี 3 2 0 0 5
138 กุดจิกนาสมบูรณ์ 3 1 2 0 6
139 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 3 1 1 2 5
140 บ้านยางคำ 3 1 1 1 5
141 บ้านโคกหนองกุง 3 1 0 1 4
142 บ้านดอนเชียงยืน 3 1 0 0 4
143 เมธาศึกษา 3 1 0 0 4
144 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 3 1 0 0 4
145 บ้านนาเลา 3 1 0 0 4
146 บ้านบะหัวเมย 3 0 1 0 4
147 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 3 0 1 0 4
148 บ้านโนนขมิ้น 3 0 1 0 4
149 วัดสุทธิมงคล 3 0 1 0 4
150 บ้านดงบังป่าโจด 3 0 0 0 3
151 บ้านกลางหนองดินดำ 3 0 0 0 3
152 บ้านหนองฮังแหลว 3 0 0 0 3
153 บ้านหนองหอยคัน 2 5 4 1 11
154 บ้านหนองเบญจ 2 5 1 2 8
155 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 2 3 3 2 8
156 อุดมสังวรวิทยา 2 3 1 1 6
157 บ้านนาบ่อ 2 3 1 0 6
158 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 2 3 0 0 5
159 บ้านโคกสามัคคี 2 2 3 0 7
160 บ้านขาว 2 2 2 0 6
161 บ้านไฮ่ปลาโหล 2 2 1 1 5
162 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 2 2 1 1 5
163 บ้านดอนหวาย 2 2 0 0 4
164 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 2 2 0 0 4
165 บ้านหนองบัวบาน 2 2 0 0 4
166 บ้านงิ้วพังฮอ 2 1 1 2 4
167 บ้านนาทม 2 1 1 1 4
168 บ้านโนนอุดม 2 1 1 0 4
169 บ้านดอนชัยวิทยา 2 1 0 0 3
170 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 2 1 0 0 3
171 บ้านดอนดู่ 2 1 0 0 3
172 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 2 1 0 0 3
173 บ้านหนองบัวแพ 2 1 0 0 3
174 บ้านหนองหว้า 2 1 0 0 3
175 ชุมชนส่องดาว 2 1 0 0 3
176 บ้านท่าสองคอน 2 1 0 0 3
177 บ้านห้วยบาง 2 1 0 0 3
178 บ้านแวง 2 1 0 0 3
179 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 2 0 1 0 3
180 บ้านดอนม่วย 2 0 1 0 3
181 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 2 0 0 1 2
182 บ้านสงเปลือย 2 0 0 0 2
183 บ้านขมิ้น 2 0 0 0 2
184 บ้านทุ่งปลากัด 2 0 0 0 2
185 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 2 0 0 0 2
186 บ้านนางัว 2 0 0 0 2
187 บ้านทุ่งคำ 2 0 0 0 2
188 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 2 0 0 0 2
189 บ้านเปือย 2 0 0 0 2
190 วาริชภูมิพิทยาคาร 1 3 1 1 5
191 ดอนยาวประชากรอุปการ 1 3 0 2 4
192 บ้านหนองชาด 1 3 0 1 4
193 บ้านโนนเสาขวัญ 1 2 1 1 4
194 บ่านถ่อน ต.พันนา 1 2 1 0 4
195 บ้านคำสะแนน 1 2 0 0 3
196 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 1 2 0 0 3
197 บ้านบะทองนาหัวช้าง 1 1 2 0 4
198 บ้านโนนเรือตอเรือ 1 1 1 0 3
199 บ้านโคกหลวง 1 1 0 0 2
200 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 1 1 0 0 2
201 บ้านธาตุกุดพร้าว 1 1 0 0 2
202 บ้านหนองดินดำ 1 1 0 0 2
203 บ้านไทยเจริญ 1 1 0 0 2
204 บ้านธาตุ 1 0 1 1 2
205 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 1 0 1 0 2
206 บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1 0 0 1 1
207 บ้านหินแตก 1 0 0 0 1
208 บ้านคำชนดงต้อง 1 0 0 0 1
209 บ้านพันนา 1 0 0 0 1
210 บ้านนาดี 1 0 0 0 1
211 บ้านคำไชยวาน 1 0 0 0 1
212 บ้านนาใน 1 0 0 0 1
213 บ้านโพนไผ่ 1 0 0 0 1
214 ชุมชนบงเหนือ 1 0 0 0 1
215 บ้านคันชา 1 0 0 0 1
216 บ้านค้อใต้ 1 0 0 0 1
217 บ้านนาขามผดุงวิทยา 1 0 0 0 1
218 บ้านนาตากาง 1 0 0 0 1
219 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 1 0 0 0 1
220 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 1 0 0 0 1
221 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 1 0 0 0 1
222 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 0 1
223 บ้านโนนสะอาด 1 0 0 0 1
224 บ้านโพนสวางยางชุม 1 0 0 0 1
225 อนุบาลนิคมน้ำอูน 1 0 0 0 1
226 บ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 0 2 0 0 2
227 บ้านโพนสูง 0 2 0 0 2
228 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 0 1 1 3 2
229 บ้านทันสมัย 0 1 1 0 2
230 บ้านผักตบ 0 1 1 0 2
231 บ้านหนองหลักช้าง 0 1 1 0 2
232 ชุมพลศิกษา 0 1 0 1 1
233 บ้านเหลาโพนทองขอนขว้าง 0 1 0 1 1
234 บ้านคำบอน 0 1 0 0 1
235 บ้านท่าวารี 0 1 0 0 1
236 บ้านหนองหอย 0 1 0 0 1
237 บ้านหวาย 0 1 0 0 1
238 บ้านโนนพอก 0 1 0 0 1
239 บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 0 0 2 0 2
240 บ้านดอนตาลโนนสูง 0 0 1 0 1
241 บ้านดอนม่วงไข่ 0 0 0 1 0
รวม 1,505 610 223 213 2,551