สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 44 14 4 4 62
2 บ้านผักคำภู 30 8 5 4 43
3 บ้านแร่ 29 9 2 2 40
4 หนองใสพรเจริญวิทยา 26 2 2 3 30
5 อนุบาลพรรณานิคม 25 9 1 3 35
6 บ้านนาสีนวล 25 5 1 1 31
7 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 22 5 1 2 28
8 มารีย์พิทักษ์พังโคน 22 3 1 0 26
9 บ้านภูตะคาม 21 10 3 5 34
10 หนองหลวงวิทยานุกูล 20 6 2 6 28
11 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 20 2 3 2 25
12 บ้านสูงเนินสามัคคี 20 2 2 2 24
13 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ 19 6 2 0 27
14 บ้านคำสะอาด 18 9 5 3 32
15 บ้านคำแหว 18 9 1 0 28
16 บ้านกุดตะกาบ 17 8 4 5 29
17 บ้านต้นผึ้ง 17 6 1 1 24
18 บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 17 5 3 3 25
19 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 17 4 1 1 22
20 ชุมชนบ้านท่าศิลา 17 3 2 2 22
21 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 17 2 1 0 20
22 บ้านโนนทรายคำ 16 11 6 4 33
23 บ้านสุวรรณคาม 16 11 4 1 31
24 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 16 9 1 8 26
25 บ้านดงบาก 16 7 1 3 24
26 บ้านสีสุกห้วยโมง 16 5 1 0 22
27 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 16 1 0 0 17
28 บ้านตาดภูวง 15 9 1 4 25
29 บงใต้โนนรังพัฒนา 14 9 1 3 24
30 บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 14 6 2 3 22
31 อนุบาลสว่างแดนดิน 14 5 2 1 21
32 บ้านบึงโน 14 4 2 3 20
33 อนุบาลสุวรรณเทน 14 1 1 1 16
34 บ้านอูนโคก 13 11 5 1 29
35 บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 13 8 7 5 28
36 อนุบาลเจริญศิลป์ 13 6 2 3 21
37 ชุมชนดงม่วงไข่ 13 6 2 1 21
38 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 13 1 3 2 17
39 บ้านหนองบัว 12 4 2 6 18
40 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 12 1 1 2 14
41 บ้านนาเตียง 12 1 1 0 14
42 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 11 7 0 4 18
43 บ้านโพนบกหนองผือ 11 6 2 2 19
44 บ้านหนองทุ่มหนองโจด 11 6 1 0 18
45 บ้านโคกศิลา 11 5 3 5 19
46 บ้านชัยชนะ 11 4 2 1 17
47 ชุมชนบดมาดพอกน้อย 11 4 1 1 16
48 บ้านม่วงคำ 11 3 0 0 14
49 ชุมชนบ้านฝั่งแดง 11 3 0 0 14
50 บ้านบึง 10 7 3 1 20
51 บ้านหนองไผ่ 10 6 0 0 16
52 บ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 10 5 0 0 15
53 หนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 10 3 4 2 17
54 การกุศลวัดบูรพา 10 2 1 1 13
55 บ้านเชิงชุม 9 9 4 5 22
56 บ้านห้วยเหล็กไฟ 9 6 3 3 18
57 บ้านตาลเลียน 9 5 3 4 17
58 บ้านหนองแวงน้อย 9 2 1 1 12
59 อภัยดำรงธรรม 9 2 0 0 11
60 ไทยรัฐวิทยา62 9 1 0 0 10
61 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 9 1 0 0 10
62 บ้านอูนดง 8 7 5 2 20
63 บ้านถ่อน 8 7 3 3 18
64 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 8 5 0 0 13
65 บ้านเหล่าบ้านถ่อน 8 4 1 0 13
66 บ้านโคก 8 4 0 0 12
67 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 8 3 3 1 14
68 บ้านหนองลาดวิทยาคาร 8 3 1 1 12
69 บ้านหนองแปน 8 1 2 1 11
70 บ้านผ้าขาวโพนแพง 8 1 1 3 10
71 บ้านไร่บ้านไฮ่ 8 1 0 2 9
72 บ้านจำปานาถ่อน 8 0 0 1 8
73 บ้านหนองม่วง 8 0 0 0 8
74 บ้านบัว(สระพังวิทยา) 7 6 2 2 15
75 ราชประชานุเคราะห์ 53 7 5 1 1 13
76 จงกลกิตติขจรวิทยา 7 4 2 3 13
77 บ้านทุ่งเชือก 7 4 2 0 13
78 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 7 4 0 0 11
79 บ้านหนองตาล 7 2 1 0 10
80 ชุมชัยหนองย่างชิ้น 7 2 1 0 10
81 บ้านดงคำโพธิ์ 7 2 0 2 9
82 มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 7 2 0 0 9
83 อนุบาลภัทรวรรณ 7 1 0 0 8
84 บ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 6 7 1 2 14
85 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 6 5 1 0 12
86 บ้านโคกสำราญ 6 4 3 0 13
87 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 6 4 0 3 10
88 ตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 6 3 3 2 12
89 บ้านสร้างแป้น 6 3 0 0 9
90 อนุบาลวาริชภูมิ 6 1 1 1 8
91 บ้านคำข่า 6 1 0 1 7
92 บ้านดอนกอย 6 1 0 0 7
93 วัดสุทธิมงคล 6 0 1 0 7
94 บ้านหนองผือ 5 4 0 0 9
95 บ้านดอนหัน 5 3 0 0 8
96 ชุมชนบ้านหนองปลิง 5 2 4 1 11
97 บ้านหนองหมากแซว 5 2 2 0 9
98 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน 5 2 1 0 8
99 บ้านดงสว่าง 5 2 0 3 7
100 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 5 2 0 3 7
101 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 5 2 0 0 7
102 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 5 2 0 0 7
103 บ้านหนองน้อย 5 2 0 0 7
104 บ้านโคกมะนาว 5 1 1 2 7
105 บ้านดอนเชียงยืน 5 1 0 0 6
106 บ้านหนามแท่ง 5 0 1 0 6
107 บ้านต้ายนาคูณวิทยา 5 0 0 0 5
108 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 4 6 3 3 13
109 บ้านอุ่มเหม้า 4 4 1 0 9
110 บ้านโคกดินแดง 4 3 1 1 8
111 บ้านหนองจาน 4 3 0 0 7
112 บ้านเตาไหสร้างแก้ว 4 3 0 0 7
113 บ้านตาล 4 2 1 0 7
114 บ้านโคกสวัสดี 4 2 0 0 6
115 บ้านช้างมิ่ง 4 2 0 0 6
116 บ้านดอนหวาย 4 2 0 0 6
117 บ้านหนองแสง 4 1 1 1 6
118 บ้านโคกสีไค 4 1 1 1 6
119 บ้านโพนสวาง 4 1 0 4 5
120 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 4 1 0 1 5
121 อนุบาลสรัลพร 4 1 0 0 5
122 บ้านนาล้อม 4 1 0 0 5
123 บ้านนาสาวนาน 4 1 0 0 5
124 บ้านสร้างฟาก 4 1 0 0 5
125 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 4 0 1 0 5
126 บ้านสว่าง 4 0 0 0 4
127 บ้านท่าลาด 4 0 0 0 4
128 บ้านปทุมวาปี 3 6 0 1 9
129 บ้านบะฮี 3 5 0 0 8
130 บ้านบาก 3 4 1 1 8
131 บ้านโคกสะอาด 3 4 1 0 8
132 บ้านโคกคอนดอนม่วย 3 3 0 1 6
133 บ้านนาดอกไม้ 3 2 1 1 6
134 บ่านถ่อน ต.พันนา 3 2 1 0 6
135 บ้านดงสง่า 3 2 1 0 6
136 บ้านคำนาดี 3 2 1 0 6
137 บ้านนาถ่อน 3 2 1 0 6
138 คำเจริญวิทยา 3 2 0 1 5
139 บ้านม้า 3 2 0 0 5
140 กุดจิกนาสมบูรณ์ 3 1 2 0 6
141 บ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 3 1 1 2 5
142 บ้านยางคำ 3 1 1 1 5
143 บ้านดอนชัยวิทยา 3 1 1 0 5
144 เมธาศึกษา 3 1 0 0 4
145 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 3 1 0 0 4
146 บ้านนาเลา 3 1 0 0 4
147 บ้านคำบ่อ 3 0 3 1 6
148 บ้านเสาขวัญกุดก้อม 3 0 1 0 4
149 บ้านโนนขมิ้น 3 0 1 0 4
150 บ้านดงบังป่าโจด 3 0 0 0 3
151 บ้านกลางหนองดินดำ 3 0 0 0 3
152 บ้านหนองหอยคัน 2 5 4 1 11
153 บ้านหนองเบญจ 2 5 1 2 8
154 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 2 3 3 2 8
155 อุดมสังวรวิทยา 2 3 1 1 6
156 บ้านนาบ่อ 2 3 1 0 6
157 บ้านคำบิดโคกโพนยาง 2 3 0 0 5
158 บ้านโคกสามัคคี 2 2 3 0 7
159 บ้านขาว 2 2 2 0 6
160 บ้านไฮ่ปลาโหล 2 2 1 1 5
161 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 2 2 1 1 5
162 บ้านคำบอน 2 2 0 0 4
163 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 2 2 0 0 4
164 บ้านหนองบัวบาน 2 2 0 0 4
165 บ้านงิ้วพังฮอ 2 1 1 2 4
166 บ้านนาทม 2 1 1 1 4
167 บ้านโนนอุดม 2 1 1 0 4
168 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 2 1 0 0 3
169 บ้านดอนดู่ 2 1 0 0 3
170 บ้านหนองบัวแพ 2 1 0 0 3
171 บ้านหนองหว้า 2 1 0 0 3
172 ชุมชนส่องดาว 2 1 0 0 3
173 บ้านท่าสองคอน 2 1 0 0 3
174 บ้านห้วยบาง 2 1 0 0 3
175 บ้านแวง 2 1 0 0 3
176 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 2 0 1 0 3
177 บ้านดอนม่วย 2 0 1 0 3
178 บ้านบะหัวเมย 2 0 1 0 3
179 บ้านห้วยบุ่นนาทัน 2 0 0 1 2
180 บ้านสงเปลือย 2 0 0 0 2
181 บ้านขมิ้น 2 0 0 0 2
182 บ้านทุ่งปลากัด 2 0 0 0 2
183 บ้านสมสะอาด(พังโคน) 2 0 0 0 2
184 บ้านหนองแคนโคกสะอาด 2 0 0 0 2
185 บ้านทุ่งคำ 2 0 0 0 2
186 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 2 0 0 0 2
187 บ้านเปือย 2 0 0 0 2
188 วาริชภูมิพิทยาคาร 1 3 1 1 5
189 ดอนยาวประชากรอุปการ 1 3 0 2 4
190 บ้านหนองชาด 1 3 0 1 4
191 บ้านโนนเสาขวัญ 1 2 1 1 4
192 บ้านคำสะแนน 1 2 0 0 3
193 บ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 1 2 0 0 3
194 บ้านบะทองนาหัวช้าง 1 1 2 0 4
195 บ้านโนนเรือตอเรือ 1 1 1 0 3
196 บ้านโคกหนองกุง 1 1 0 1 2
197 บ้านหินแตก 1 1 0 0 2
198 บ้านโคกหลวง 1 1 0 0 2
199 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 1 1 0 0 2
200 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด 1 1 0 0 2
201 บ้านธาตุกุดพร้าว 1 1 0 0 2
202 บ้านไทยเจริญ 1 1 0 0 2
203 บ้านธาตุ 1 0 1 1 2
204 บ้านหนองกุง(ส่องดาว) 1 0 1 0 2
205 บ้านโพนสวางกลางเจริญ 1 0 0 1 1
206 บ้านคำชนดงต้อง 1 0 0 0 1
207 บ้านพันนา 1 0 0 0 1
208 บ้านนาดี 1 0 0 0 1
209 บ้านคำไชยวาน 1 0 0 0 1
210 บ้านนางัว 1 0 0 0 1
211 บ้านนาใน 1 0 0 0 1
212 บ้านโพนไผ่ 1 0 0 0 1
213 ชุมชนบงเหนือ 1 0 0 0 1
214 บ้านคันชา 1 0 0 0 1
215 บ้านค้อใต้ 1 0 0 0 1
216 บ้านนาขามผดุงวิทยา 1 0 0 0 1
217 บ้านนาตากาง 1 0 0 0 1
218 บ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 1 0 0 0 1
219 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 1 0 0 0 1
220 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 1 0 0 0 1
221 บ้านหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 0 1
222 บ้านหนองฮังแหลว 1 0 0 0 1
223 บ้านโนนสะอาด 1 0 0 0 1
224 อนุบาลนิคมน้ำอูน 1 0 0 0 1
225 บ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 0 2 0 0 2
226 บ้านโพนสูง 0 2 0 0 2
227 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 0 1 1 3 2
228 บ้านทันสมัย 0 1 1 0 2
229 บ้านผักตบ 0 1 1 0 2
230 บ้านหนองหลักช้าง 0 1 1 0 2
231 ชุมพลศิกษา 0 1 0 1 1
232 บ้านเหลาโพนทองขอนขว้าง 0 1 0 1 1
233 บ้านท่าวารี 0 1 0 0 1
234 บ้านหนองดินดำ 0 1 0 0 1
235 บ้านหนองหอย 0 1 0 0 1
236 บ้านหวาย 0 1 0 0 1
237 บ้านโนนพอก 0 1 0 0 1
238 บ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 0 0 2 0 2
239 บ้านดอนตาลโนนสูง 0 0 1 0 1
240 บ้านดอนม่วงไข่ 0 0 0 1 0
รวม 1,501 616 227 216 2,560