หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๒
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
2 นายกษม โสมศรีแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
3 นายแสงศิริ ศิริมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
4 นายเจริญ ราชโสภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
5 นายวิวัฒน์ สมานชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
6 นายปริวัฏฏ์ พุกพูน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
7 นายสำราญ ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
8 นายพงษ์สวัสดิ์ สาขามุละ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
9 นายปราณีต ศรีสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
10 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
11 นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
12 นายสุนทร สีดาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
13 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
14 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
15 นายวีระชน ธิมะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการการอำนวยการ
16 นายวิจิตร สายสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 คณะกรรมการการอำนวยการ
17 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน คณะกรรมการการอำนวยการ
18 นางสาวสุนิตย์ ราชจำปี ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน คณะกรรมการการอำนวยการ
19 นายพจน์ กาญจนกันโห ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
20 นายวีระพันธ์ นันทราช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
21 นางจิตรา ทรัพย์โฉม ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
22 นางสาวจิรพรรณ พื้นชมพู ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
23 นางกมลทิพย์ ประชานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
24 นายเกษม คำมุงคุณ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
25 นางบุญรวม ศรีสร้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
26 นางนีวรรณ นันทราช ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
27 นายวิวัฒน์ ชาเสน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
28 นายยอดยิ่ง เสียงเลิศ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
29 นายเรืองยศ พลราชม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
30 นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
31 นายทรงศักดิ์ อุปรีย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
32 นางสาวฉลุไล วงษ์ประชุม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
33 นายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
34 นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
35 นายพิชญาย์ ไพสีขาว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
36 นางชุติปภา ไตรทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
37 นายชรินทร์ เจริญชัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
38 นางปลาทอง อัยวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
39 นายวิจิตร สัพโส ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง คณะกรรมการการอำนวยการ
40 นายปัญญา ศรีสร้อย ครู โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ คณะกรรมการการอำนวยการ
41 นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
42 นางสาวสุดารัตน์ ศรีสำราญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
43 นางสนธยา ลำต้น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
44 นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
45 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
46 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการอำนวยการ
47 นายปริวัฏฏ์ พุกพูน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
48 นายสำราญ ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
49 นายวิวัวัฒน์ ไขไพวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
50 นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
51 นางนีวรรณ นันทราช ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
52 นายยอดยิ่ง เสียงเลิศ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
53 นายวิวัฒน์ ชาเสน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
54 นางสาวสุดารัตน์ ศรีสำราญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
55 นางสาวฉลุไล วงษ์ประชุม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
56 นายเรืองยศ พลราชม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
57 นายทรงศักดิ์ อุปรีย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
58 นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
59 นายพิชญาย์ ไพสีขาว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
60 นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
61 นายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
62 นางชุติปภา ไตรทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
63 นายชรินทร์ เจริญชัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
64 นางปลาทอง อัยวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
65 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
66 นางสนธยา ลำต้น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
67 นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
68 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
69 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
70 นายวีระชน ธิมะสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
71 นายประเสริฐ สาขามุละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
72 นายรัชมงคล อุดมลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
73 นางบังอร อาษาเสน ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
74 นายวิจิตร สายสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
75 นายสุพรรณ เอ้มะราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
76 นายนิมิต สัตถาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
77 นางมัลลิกา ไชยเชษฐ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
78 นางวรรณา สว่างแวว ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
79 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
80 นายเดชขจร ไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
81 นางชนัญญา ชินจักร ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
82 นายกฤษภา เขมะสิงคิ ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
83 นางอุษณี ภูศรีฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
84 นางสุชาดา สมคะเณย์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
85 นางสาวสุนิตย์ ราชจำปี ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
86 นายบุญมั่น สมบูรณ์พร้อม ครู โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
87 นายสุเนตร วรบุตร ครู โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
88 นายปริวรรต มุงคุณ ครู โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
89 นางขวัญใจ งอกงาม ครู โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
90 นางสุรีย์พร ปาละสานต์ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
91 นายเจริญ ราชโสภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
92 นางฉายา กองแก้ว นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นางสุชาดา พินทอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางวิไลวรรณ โง่นแน่น นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางเกษมณี สานุศิษย์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางโสณาลักษณ์ วิราฑูรย์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางสุพัชนิดา ดังวาย นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางสุวรรณี ทุมไมล์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางกนกพร มากเหลือ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางสาวฐิตวันต์ วรรณโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางฐิตาภรณ์ แก้วก่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางนภสร มีระหันนอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นางดรุณี เจริญจิตร์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
104 นางธนิภากร กิตติ์ภาวัลย์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางสุภาพร เวียงสมุทร นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางนวพร คำแหงพล นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นางบังอร ปรีชา นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
108 นางสายใจ ศรีประทุมวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
109 นางจิราวรรณ กาศสนุก นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
110 นางรัตนา เสนารักษ์ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
111 นางรอยพิมพ์ รัตนานิคม เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
112 นางสาวจิราภรณ์ มะณี ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
113 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
114 นางสาววลีย์พัชญ์ บุญเฉลียว เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
115 นางรุ่งนภา บุราณสาร นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
116 นางเพียรพธู ธิโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
117 นางวราภรณ์ โสมศรีแพง ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
118 นางสาวรัตนาภรณ์ ฤทธิ์ธรรม ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
119 นางกาญจนิศ โกษาแสง ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
120 นางสุบรรณ์ วรสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นางอุไรวรรณ ริศจรจาก ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นางอนงค์ ณ หนองคาย ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นางศิวาภรณ์ สมานชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นางสาวรัชนี กาญจนะกันโห เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
126 นายธนวิชญ์ แก่นท้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
127 นายวัชระ อันโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
128 นายพิเชษฐ์ พรมเมือง นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
129 นายอัครเดช สุราชวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
130 นายมีศิลป์ ศิษยศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
131 นายสมคิด ประครองญาติ นิติกร คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
132 นายสุชาติ พวงทอง นิติกร คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
133 สิบเอกวัชระ ไชยสาส์น เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
134 นายอิสระ ไชยพงศ์ พนักงานธุรการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
135 นายวุฒิไกร ดาทอง พนักงานธุรการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
136 นายจำลอง จันทะจ้อย ยาม คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
137 นายนิเวศ ขันติยู นักการภารโรง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
138 นายอรุณ บุราณสาร ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
139 นายอนุสรณ์ บุษบรรณ ยาม คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
140 นายประกฤตพงษ์ โสมศรีแพง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
141 นางศรีประไพ สมสะอาด ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
142 นางพิสมัย ราชประสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
143 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
144 นายรัชมงคล อุดมลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
145 นายประเสริฐ สาขามุละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
146 นายพิสิษฐ์ เหล่าการ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
147 นายวัฒนา มหาโยธี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
148 นางอนงค์ ณ หนองคาย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
149 นางอุไรวรรณ วงศาพาน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
150 นางอารีย์ ศรีโคตร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
151 นางศมนนันท์ ธารานุกูล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
152 นางรัตดาวัน จันทศรี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
153 นางจิราภรณ์ ด้วงประสิทธิ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
154 นางปิยะเวียง สุตะภักดี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
155 นางสุบรรณ์ วรสุทธิ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
156 นายทนงศักดิ์ อาจหาญ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
157 นางอุไรวรรณ ริศจรจาก ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
158 นายวัฒนา ชัยอุดม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
159 นายอุดมชัย จิตรธรรม นักการภารโรง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
160 นายเจริญ บุราณสาร นักการภารโรง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
161 นายสุวรรณ บุตรอุดม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
162 นางบังอร อาษาเสน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
163 นายนิมิต สัตถาผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
164 นางวรรณา สว่างแวว ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
165 นางมัลลิกา ไชยเชษฐ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
166 นายบุญกาญจน์ ร่มวาปี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
167 นางอรวรรณ ยศตะโคตร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
168 นางศิริลักษณ์ สอระสัน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
169 นางดวงใจ พรมอินทร์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
170 นางศิริลักษณ์ ภุ่ระหงษ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
171 นางโชติกา คำน้อย ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
172 นางสาวพรนิภา อินธิจันทร์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
173 นางสุมาลี กางบุญเรือง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
174 นางลำพูน จันทร์มาลา ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
175 นางมณฑา ยุทธคราม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
176 นางบุญเพ็ง แสนอุบล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
177 นายอภิสิทธิ์ ศรีบุศยกุล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
178 นางสาวอรชร ศรีเวียงธวัช ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
179 นายบัณฑิต ชิณเทศ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
180 นางจุฬาลักษณ์ คอยส์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
181 นางสุภรณ์ ทิพเนตร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
182 นางวีณา มิตรยอดวงศ์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
183 นางสองเมือง ภูมิบุตร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
184 นางรวิวรรณ ล่ำสัน ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
185 นางวรวรรณ ใจไหว ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
186 นางกุหลาบ เปลรินทร์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
187 นางเบญจพร สุรินทร์เลิศ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
188 นางสาวจรรยา โคตรคำหาร ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
189 นางสาวนิระมัย นิทัสนะศาสน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
190 นางสาวเนตรนภา โพธิ์สาวัง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
191 รังสรรค์ มนดาล ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
192 นางลัดดาวรรณ โสโคกกรวด ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
193 นางวิมลพักตร์ ดาบพิมพ์ศรี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
194 นางวรรณชนก โสมปัดทุม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
195 นายสุพัฒน์ พรหมอุดม ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
196 นายวิญญู ไชยทะ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
197 นางวิลัยวรรณ งอยผาลา ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
198 นายธีรศักดิ์ ไชยทะ ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
199 นายนุกูล กระโจม ครู คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
200 นายพีรพล สุนารักษ์ พนักงานราชการ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
201 นายพรชนก อ่อนสุระทุม ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
202 นายรักพงศ์ บุญล้อม ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
203 นายสุวิทย์ นิลนนท์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
204 นายอุทิศ ศรีทา ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
205 นายจักรี บุญพูล ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
206 นางสาวสิริรัตน์ จันทร์มาลา ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
207 นายวรุตม์ โคตรคำหาญ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
208 นางทิพญา สุขสำราญ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
209 นายแสนสุข แสนอุบล ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
210 นายดาบชัย ผิวงาม นักการภารโรง คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
211 นางบุหงา วารินทร์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่การแข่งขัน
212 นายคำภา เพชรดีคาย ช่างไฟฟ้า4 คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
213 นายสุภาพ พิลาโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
214 นายกฤษพงษ์ อยู่เย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูตะคาม คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
215 นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
216 นางสุภัคชญา บุญมาก ครู โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
217 นายเอกราช เกษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม้า คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
218 นางบังอร อาษาเสน ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
219 นางศรัณย์ภัทร อินทรธิวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางคำ คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
220 นายเสงี่ยม นรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
221 นางสาวยุภาวดี ธิโสภา พนักงานธุรการ คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
222 นางสุนันท์ จันทร์มาเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
223 นางสุชาดา สมคะเณย์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
224 นางปราณี สาไพวัน นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
225 นายกฤษฎา เขมะสิงคิ ครู โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
226 นายประสิทธิ์ จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองกุง คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
227 นางวิภารัตน์ คำชมพู ครู โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
228 นายณรงค์ จันทรักษ์ ครู โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
229 นายวิจิตร สายสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
230 นางชรินดา พิมพบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อใต้ คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
231 นางอุบลรัตน์ หล้าชาญ ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
232 นางดวงใจ แพงศรี ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
233 นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
234 นายบัณฑิต ชิณเทศ ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
235 นางนิระมัย นิทัสนะศาสน์ ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
236 นางสาวพอใจ อินสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
237 นายไพโรจน์ บุราณสาร ครู โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
238 นางนภาพร พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางัว คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
239 นางทิพย์สุดา ศรีสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันชา คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
240 นางรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
241 นายเกริกภพ คำภาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้น คณะกรรมการประสานงาน/พิธีการและประชาสัมพันธ์
242 นายสุรเกียรติ รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
243 นายโยธิน เขียววิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
244 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
245 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
246 นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
247 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
248 นายปริวัฏฏ์ พุกพูน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
249 นายวิจิตร สายสิงห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
250 นายกิตติพงศ์ สุวรรณเทน ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
251 นายประเสริฐ สาขามุละ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
252 นางขวัญใจ งอกงาม ครู โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
253 นางบังอร อาษาเสน ครู โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
254 นายแกล้วกล้า ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการจัดทำแผนผังรายการแข่งขัน
255 นายแสงศิริ ศิริมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
256 นายสุนทร สีดาบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
257 นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
258 นายทรงศักดิ์ อุปรีย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
259 นายชรินทร์ เจริญไชย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
260 นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
261 นายปริวัฏฏ์ พุกพูน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
262 นางนีวรรณ นันทราช ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
263 นางสาวฉลุไล วงษ์ประชุม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
264 นางสนธยา ลำต้น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
265 นายสำราญ ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
266 นางชุติปภา ไตรทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
267 นายสนธยา หลักทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
268 นายพิชญาย์ ไพสีขาว ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
269 นายปราณีต ศรีสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
270 นายปราณีต ศรีสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
271 นายพงษ์สวัสดิ์ สาขามุละ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
272 นางปลาทอง อัยวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
273 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
274 นายกษม โสมศรีแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
275 นายศักดิ์ชัย อินทร์ธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
276 นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
277 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
278 นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
279 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
280 นายวิวัฒน์ ไขไพวัน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
281 นายประสาท วงค์กาฬสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
282 นายเรืองยศ พลราชม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
283 นายวิวัฒน์ ชาเสน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
284 นายยอดยิ่ง เสียงเลิศ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
285 นางสาวสุดารัตน์ ศรีสำราญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
286 นายยอดยิ่ง เสียงเลิศ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
287 นางสาวสุดารัตน์ ศรีสำราญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประสานงานประจำจุดการแข่งขัน
288 นายเสฏฐวุฒิ รวมธรรม พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
289 นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
290 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
291 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
292 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
293 นางสาวเปมิกา ประจงจิตร์ พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
294 นางสาวเรณู ปลัดศรีช่วย พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
295 นางสาวจีราวรรณ ไชยมงค์ พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
296 นางสาวมยุรี ฤทธิธรรม พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
297 นายเอนก รุ่งเรือง พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
298 นางสาวพันธุ์ทิตย์ ฮามวัน พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
299 นายปราโมทย์ เสนาคำ พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
300 นางสาวอรพรรณ วงศ์คำพระ พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
301 นายพิทยวัฒน์ เนื่องจากจันทร์ พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
302 นางสาววรัญญา เพ็งสาเกษ พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
303 นางสาววิลาสินี พิมพาเลีย พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
304 นางสาวอันธิกา กลางบุญเรือง พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
305 นางสาวอรอุมา สัพโส พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
306 นางสาวจงกลณีย์ ไขประกาย พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
307 นายชานนท์ อนันตภักดิ์ พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
308 นายภัคพงษ์ โพธิ์สิม พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
309 นางสาวธิดาลักษณ์ คลังทอง พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
310 นางสาวธีรนันท์ แก้วศรีรัง พนักงานธุรการ คณะกรรมการประมวลผลการแข่งขัน
311 นางสาวสุดารัตน์ ศรีสำราญ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผล
312 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผล
313 นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผล
314 นางสนธยา ลำต้น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประเมินผล
315 นางจิตรา ทรัพย์โฉม ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทร์ทรัพย์ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน
316 นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน
317 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน
318 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน
319 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการจัดทำเกียรติบัตรการแข่งขัน
320 นายศิวกานต์ ไตรยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม
321 นายชิณเทพ เกษเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม
322 นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม
323 นายเสฏฐวุฒิ รวมธรรม พนักงานธุรการ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม
324 นางสาวชุลีพร ขันธะโฮม นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม
325 นายเจริญ ราชโสภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
326 นายพจน์ กาญจนกัณโห ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
327 นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
328 นางปราณี สาไพวัน นักทรัพยาการบุคคล คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
329 สิบเอกวัชระ ไชยสาส์น เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
330 นางสาวชุลีพร ขันธะโฮม นักประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
331 นายวิวัฒน์ สมานชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 คณะกรรมการการเงิน
332 นางจิตรา ทรัพย์โฉม ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทร์ทรัพย์ คณะกรรมการการเงิน
333 นางสาวขวัญตา สุรินทร์ นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการการเงิน
334 นางณัฏฐนิช ดวงสุภา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการการเงิน
335 นางวราภรณ์ ไชยแสง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ คณะกรรมการการเงิน
336 นางสาวกาญจนา ภาวงศ์ นักทรัพยาการบุคคล คณะกรรมการการเงิน
337 นางสุดารัตน์ นาถาดทอง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติการ คณะกรรมการการเงิน
338 นางวิราวรรณ ตันศิริ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเงิน
339 นางปาจารีย์ เจริญด่านกลาง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการการเงิน
340 นางสาวสุจิตรา ปัญญาสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการการเงิน
341 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการการเงิน
342 นายชอบกิจ กนกหงส์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ คณะกรรมการการเงิน
343 นางสาวพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการเงิน
344 นางสนธยา ลำต้น ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการเงิน
345 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]