หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 74 49 69.01% 14 19.72% 4 5.63% 4 5.63% 71
2 โรงเรียนบ้านแร่ 49 35 72.92% 9 18.75% 2 4.17% 2 4.17% 48
3 โรงเรียนบ้านผักคำภู 50 30 63.83% 8 17.02% 5 10.64% 4 8.51% 47
4 โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 35 26 78.79% 2 6.06% 2 6.06% 3 9.09% 33
5 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 39 25 65.79% 9 23.68% 1 2.63% 3 7.89% 38
6 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 35 25 78.13% 5 15.63% 1 3.13% 1 3.13% 32
7 โรงเรียนบ้านภูตะคาม 42 23 56.1% 10 24.39% 3 7.32% 5 12.2% 41
8 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 32 22 73.33% 5 16.67% 1 3.33% 2 6.67% 30
9 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 26 22 84.62% 3 11.54% 1 3.85% 0 0% 26
10 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 35 20 58.82% 6 17.65% 2 5.88% 6 17.65% 34
11 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 39 20 74.07% 2 7.41% 3 11.11% 2 7.41% 27
12 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 27 20 76.92% 2 7.69% 2 7.69% 2 7.69% 26
13 โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 29 19 70.37% 6 22.22% 2 7.41% 0 0% 27
14 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 36 19 73.08% 3 11.54% 2 7.69% 2 7.69% 26
15 โรงเรียนบ้านคำแหว 30 18 62.07% 10 34.48% 1 3.45% 0 0% 29
16 โรงเรียนบ้านคำสะอาด 39 18 51.43% 9 25.71% 5 14.29% 3 8.57% 35
17 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 43 17 43.59% 13 33.33% 1 2.56% 8 20.51% 39
18 โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 33 17 56.67% 9 30% 1 3.33% 3 10% 30
19 โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 40 17 50% 8 23.53% 4 11.76% 5 14.71% 34
20 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 28 17 68% 6 24% 1 4% 1 4% 25
21 โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 29 17 60.71% 5 17.86% 3 10.71% 3 10.71% 28
22 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 23 17 73.91% 4 17.39% 1 4.35% 1 4.35% 23
23 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 20 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
24 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 42 16 43.24% 11 29.73% 6 16.22% 4 10.81% 37
25 โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 35 16 50% 11 34.38% 4 12.5% 1 3.13% 32
26 โรงเรียนบ้านดงบาก 29 16 59.26% 7 25.93% 1 3.7% 3 11.11% 27
27 โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 27 16 59.26% 6 22.22% 2 7.41% 3 11.11% 27
28 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 22 16 72.73% 5 22.73% 1 4.55% 0 0% 22
29 โรงเรียนบ้านบึงโน 26 16 64% 4 16% 2 8% 3 12% 25
30 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 17 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
31 โรงเรียนบ้านตาดภูวง 34 15 51.72% 9 31.03% 1 3.45% 4 13.79% 29
32 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 19 15 78.95% 2 10.53% 1 5.26% 1 5.26% 19
33 โรงเรียนบ้านตาลเลียน 28 14 53.85% 5 19.23% 3 11.54% 4 15.38% 26
34 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 22 14 63.64% 5 22.73% 2 9.09% 1 4.55% 22
35 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 18 14 82.35% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.88% 17
36 โรงเรียนบ้านอูนโคก 31 13 43.33% 11 36.67% 5 16.67% 1 3.33% 30
37 โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 35 13 39.39% 8 24.24% 7 21.21% 5 15.15% 33
38 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 28 13 54.17% 6 25% 2 8.33% 3 12.5% 24
39 โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 22 13 59.09% 6 27.27% 2 9.09% 1 4.55% 22
40 โรงเรียนบ้านหนองบัว 26 13 52% 4 16% 2 8% 6 24% 25
41 โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 20 13 68.42% 1 5.26% 3 15.79% 2 10.53% 19
42 โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 15 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
43 โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 16 12 75% 1 6.25% 1 6.25% 2 12.5% 16
44 โรงเรียนบ้านนาเตียง 14 12 85.71% 1 7.14% 1 7.14% 0 0% 14
45 โรงเรียนบ้านบึง 23 11 50% 7 31.82% 3 13.64% 1 4.55% 22
46 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 25 11 50% 7 31.82% 0 0% 4 18.18% 22
47 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 25 11 61.11% 6 33.33% 1 5.56% 0 0% 18
48 โรงเรียนบ้านโคกศิลา 24 11 45.83% 5 20.83% 3 12.5% 5 20.83% 24
49 โรงเรียนบ้านชัยชนะ 21 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
50 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 17 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
51 โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 19 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
52 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 15 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
53 โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 22 10 50% 6 30% 2 10% 2 10% 20
54 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 19 10 62.5% 6 37.5% 0 0% 0 0% 16
55 โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุภูมิพิทยา) 15 10 66.67% 5 33.33% 0 0% 0 0% 15
56 โรงเรียนหนองแวง(ประชาราษฎร์อำนวย) 20 10 52.63% 3 15.79% 4 21.05% 2 10.53% 19
57 โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 14 10 71.43% 2 14.29% 1 7.14% 1 7.14% 14
58 โรงเรียนบ้านเชิงชุม 27 9 33.33% 9 33.33% 4 14.81% 5 18.52% 27
59 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 25 9 42.86% 6 28.57% 3 14.29% 3 14.29% 21
60 โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 18 9 56.25% 3 18.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
61 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
62 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
63 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านอูนดง 22 8 36.36% 7 31.82% 5 22.73% 2 9.09% 22
65 โรงเรียนบ้านถ่อน 21 8 38.1% 7 33.33% 3 14.29% 3 14.29% 21
66 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 14 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
67 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 16 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
68 โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 15 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
69 โรงเรียนบ้านโคก 13 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
70 โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
71 โรงเรียนบ้านหนองแปน 12 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
72 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 13 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 3 23.08% 13
73 โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 11 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
74 โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง(โพธิราชอำนวย) 21 7 41.18% 7 41.18% 1 5.88% 2 11.76% 17
76 โรงเรียนบ้านบัว(สระพังวิทยา) 17 7 41.18% 6 35.29% 2 11.76% 2 11.76% 17
77 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 17 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
78 โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 19 7 43.75% 4 25% 2 12.5% 3 18.75% 16
79 โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 13 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
80 โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
81 โรงเรียนบ้านหนองตาล 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
82 โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
83 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
84 โรงเรียนอนุบาลภัทรวรรณ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
85 โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 17 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
86 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 13 6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 0 0% 13
87 โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 13 6 46.15% 4 30.77% 0 0% 3 23.08% 13
88 โรงเรียนตาลโกน(สามัคคีราษฎร์อำนวย) 16 6 42.86% 3 21.43% 3 21.43% 2 14.29% 14
89 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 11 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
90 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
91 โรงเรียนบ้านคำข่า 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
92 โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านดอนกอย 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
94 โรงเรียนบ้านคำบ่อ 10 6 60% 0 0% 3 30% 1 10% 10
95 โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
96 โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 11 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
97 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
98 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 11 5 45.45% 3 27.27% 0 0% 3 27.27% 11
99 โรงเรียนบ้านดอนหัน 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
100 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 14 5 41.67% 2 16.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
101 โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 10 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
102 โรงเรียนบ้านโคกมะนาว 11 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
103 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 10 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
104 โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
105 โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 10 5 50% 2 20% 0 0% 3 30% 10
106 โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
107 โรงเรียนบ้านหนองน้อย 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
108 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
109 โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
111 โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 18 4 25% 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 16
113 โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
114 โรงเรียนบ้านหนองจาน 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
115 โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
116 โรงเรียนบ้านตาล 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
117 โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านหนองแสง 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
121 โรงเรียนบ้านโคกสีไค 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
122 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 9 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 4 44.44% 9
123 โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
124 โรงเรียนบ้านนาล้อม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
127 โรงเรียนอนุบาลสรัลพร 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านสว่าง 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านท่าลาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 10 3 30% 6 60% 0 0% 1 10% 10
132 โรงเรียนบ้านบะฮี 9 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
133 โรงเรียนบ้านบาก 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
134 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
135 โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
136 โรงเรียนบ้านดงสง่า 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
137 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
138 โรงเรียนบ่านถ่อน ต.พันนา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
139 โรงเรียนบ้านคำนาดี 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
140 โรงเรียนคำเจริญวิทยา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
141 โรงเรียนบ้านม้า 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
142 โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
143 โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
144 โรงเรียนบ้านยางคำ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
145 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
146 โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
147 โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านนาเลา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
149 โรงเรียนเมธาศึกษา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
152 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
153 โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 13 2 16.67% 5 41.67% 4 33.33% 1 8.33% 12
157 โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 11 2 20% 5 50% 1 10% 2 20% 10
158 โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36) 11 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
159 โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
160 โรงเรียนบ้านนาบ่อ 7 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
161 โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
162 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
163 โรงเรียนบ้านขาว 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
164 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
165 โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
166 โรงเรียนบ้านคำบอน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
167 โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
168 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
169 โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
170 โรงเรียนบ้านนาทม 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
171 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
172 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนชุมชนส่องดาว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
177 โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
178 โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
179 โรงเรียนบ้านห้วยบาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
180 โรงเรียนบ้านแวง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
181 โรงเรียนบ้านดอนม่วย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
182 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
184 โรงเรียนบ้านนางัว 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านขมิ้น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านเปือย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
192 โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
193 โรงเรียนดอนยาวประชากรอุปการ 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
194 โรงเรียนบ้านหนองชาด 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
195 โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
196 โรงเรียนบ้านคำสะแนน 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
197 โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
198 โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
199 โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
200 โรงเรียนบ้านโคกหลวง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านหินแตก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
205 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านธาตุ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
207 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
209 โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านนาใน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านพันนา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนบ้านคันชา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนบ้านค้อใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านนาดี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านนาตากาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านบ่อร้าง(ผลานิวรรต) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
225 โรงเรียนบ้านโพนสวางยางชุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
226 โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
228 โรงเรียนบ้านโพนสูง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
229 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
230 โรงเรียนบ้านทันสมัย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
231 โรงเรียนบ้านผักตบ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
232 โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
233 โรงเรียนชุมพลศิกษา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
234 โรงเรียนบ้านเหลาโพนทองขอนขว้าง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
235 โรงเรียนบ้านท่าวารี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านหวาย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
238 โรงเรียนบ้านโนนพอก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
239 โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
240 โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
241 โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]