หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๒
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

[ ทั้งหมด   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   11 ต.ค. 2556   12 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน อาคารICT ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2556 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน อาคารICT ห้อง ป.3/2 10 ต.ค. 2556 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน อาคารICT ห้อง ป.3/3 10 ต.ค. 2556 09.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน อาคารICT ห้อง ป.3/1-4 10 ต.ค. 2556 09.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ห้อง ป.4/1-4 10 ต.ค. 2556 09.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 10 ต.ค. 2556 13.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 10 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ห้อง ป.6/1-2 10 ต.ค. 2556 09.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ห้อง ป.6/3-4 10 ต.ค. 2556 09.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ห้อง ป.6/1-4 10 ต.ค. 2556 13.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ห้อง ป5/1-4 10 ต.ค. 2556 13.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน หน้าอาคาร ป.1-2 10 ต.ค. 2556 09.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน หน้าอาคาร ป.1-2 10 ต.ค. 2556 13.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน โดมข้างสนามฟุตบอล 10 ต.ค. 2556 09.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน โดมข้างสนามฟุตบอล 10 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ห้อง ป.1/4 10 ต.ค. 2556 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ห้อง ป.1/1 10 ต.ค. 2556 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ห้อง ป.2/1 10 ต.ค. 2556 09.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ห้อง ป.5/1-4 10 ต.ค. 2556 09.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ห้อง ป.1 10 ต.ค. 2556 09.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 13.00
7 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 อาคารเอนกประสงค์ 10 ต.ค. 2556 09.00
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 หอประชุมรวมใจสามัคคี ห้อง B 10 ต.ค. 2556 10.30
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ห้อง วิทย์ ป.4/6 10 ต.ค. 2556 10.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ห้อง พยาบาล 10 ต.ค. 2556 10.00
11 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ห้อง ซาวด์แลป ป.1-3 10 ต.ค. 2556 10.00
12 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ห้อง ประชุมมิตรภาพ 10 ต.ค. 2556 09.00
13 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ห้อง สมุด 10 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน หอประชุม 10 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน โรงรถด้านตะวันออก 10 ต.ค. 2556 13.00
2 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน หอประชุมอาคารเรียน 2 10 ต.ค. 2556 09.00
3 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน หอประชุมอาคารเรียน 2 10 ต.ค. 2556 09.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน หอประชุมอาคารเรียน 2 10 ต.ค. 2556 09.00
5 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน หอประชุมอาคารเรียน 2 10 ต.ค. 2556 09.00
6 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน หอประชุมอาคารเรียน 2 10 ต.ค. 2556 09.00
7 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน หอประชุมอาคารเรียน 2 10 ต.ค. 2556 09.00
8 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน หอประชุมอาคารเรียน 2 10 ต.ค. 2556 09.00
9 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน หอประชุมอาคารเรียน 2 10 ต.ค. 2556 09.00
10 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน หอประชุมอาคารเรียน 2 10 ต.ค. 2556 09.00
11 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน หอประชุมอาคารเรียน 2 10 ต.ค. 2556 09.00
12 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน หอประชุมอาคารเรียน 2 10 ต.ค. 2556 09.00
13 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน หอประชุมอาคารเรียน 2 10 ต.ค. 2556 09.00
14 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน หอประชุมอาคารเรียน 2 10 ต.ค. 2556 09.00
15 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน หอประชุมอาคารเรียน 2 10 ต.ค. 2556 09.00
16 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 หอประชุมรวมใจสามัคคี ห้อง A 10 ต.ค. 2556 10.30
17 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 หอประชุมรวมใจสามัคคี ห้อง A 10 ต.ค. 2556 10.30
18 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 เวทีอาคารอนุบาล 10 ต.ค. 2556 09.00
19 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 เวทีอาคารอนุบาล 10 ต.ค. 2556 09.00
20 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน เวที2โรงอาหาร 10 ต.ค. 2556 09.00
21 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน เวที2โรงอาหาร 10 ต.ค. 2556 09.00
22 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน หอประชุม 10 ต.ค. 2556 09.00
23 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน หอประชุม 10 ต.ค. 2556 09.00
24 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน หอประชุม 10 ต.ค. 2556 13.00
25 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน หอประชุม 10 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ใต้อาคารนิเทศ 10 ต.ค. 2556 13.00
2 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน โรงรถด้านตะวันออก 10 ต.ค. 2556 09.00
3 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน โรงรถด้านตะวันตก 10 ต.ค. 2556 09.00
4 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน โรงอาหาร 10 ต.ค. 2556 09.00
5 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน โรงอาหาร 10 ต.ค. 2556 13.00
6 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ใต้อาคารนิเทศ 10 ต.ค. 2556 09.00
7 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง คอม1 10 ต.ค. 2556 10.00
8 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน ห้อง คอม1-2 10 ต.ค. 2556 09.00
9 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง คอม2 10 ต.ค. 2556 10.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.2/1 10 ต.ค. 2556 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.2/2 10 ต.ค. 2556 09.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.2/3 10 ต.ค. 2556 09.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.3/1 10 ต.ค. 2556 09.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.3/2 10 ต.ค. 2556 09.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.3/3 10 ต.ค. 2556 09.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.1/4 10 ต.ค. 2556 09.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.1/3 10 ต.ค. 2556 09.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.1/2 10 ต.ค. 2556 09.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.1/1 10 ต.ค. 2556 09.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง จริยะมารีย์3 10 ต.ค. 2556 09.00
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ป.6/3-4 10 ต.ค. 2556 09.00
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ป.6/2 10 ต.ค. 2556 09.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ม.3/4 10 ต.ค. 2556 09.00
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ป.6/1 10 ต.ค. 2556 09.00
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน ห้อง ป.6/1 10 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน สนามฟุตบอล 10 ต.ค. 2556 09.00
2 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ห้อง ประชุมเล็ก 10 ต.ค. 2556 09.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ห้อง ประชุมเล็ก 10 ต.ค. 2556 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน เวทีอนุบาล 10 ต.ค. 2556 09.00
2 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน เวทีอนุบาล 10 ต.ค. 2556 09.00
3 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน เวทีอนุบาล 10 ต.ค. 2556 09.00
4 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน เวทีอนุบาล 10 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]