รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนเมืองสกลนคร และโรงเรียนเเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) 1. เด็กหญิงนิโลบล  ลีทนทา
 
1. นางธิติสุดา  อัครศักดิ์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   ทุพแหม่ง
 
1. นางนัทธมน  ทวีกิตติเกษม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 1. เด็กหญิงอรัญญา  งอยจันทร์ศรี
 
1. นางศรีวรรณ  ศรีบานแจ่ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงานคุรุราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงรัชนี  หล่อพันธ์
 
1. นางประพร  หาชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงกานต์  ถนอมสมบัติ
 
1. นางแหวนเพชร    ทวีศักดิ์สมบูรณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงไอลดา  พิมพ์แสน
 
1. นายประชุม  เรียมแสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร   เบญจคุ้มครอง
 
1. นางนภาพร  กุลอ่อน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายวุฒิชัย    ไตรวงศ์ย้อย
 
1. นางแหวนเพชร   ทวีศักดิ์สมบูรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กชายปัญญา  มาตรเจริญ
 
1. นายอภิชาติ  ชมภูทัศน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 1. นางสาวพิมพิกา  มาหลุมข้าว
 
1. นางรัตนาภรณ์  ลาวงศ์เกิด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงรัฐติลักษณ์  สมัครการ
2. เด็กหญิงวรรณพิณ  ตั้งอยู่ศิริ
 
1. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
2. นายประมาณ  พิมพ์เภา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัณภิรมย์  ปัตพา
2. เด็กหญิงพรชิตา  ใชยวงค์
 
1. นางณฏวรรณ  แสงวงศ์
2. นางปาริชาติ  ชินโณ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายศุภกฤต   อุ่นสากล
 
1. นางพรรณทิพย์   มูลสวัสดิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายเทวินทร์    ราญคำรัตน์
 
1. นายอนุภาพ   บุญซ้าย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงอัญชลี  ข่วงทิพย์
 
1. นางเอื้อมพร  พองพรหม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายนิธิ  พรหมเทศ
2. เด็กหญิงปรียาพร  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงศิลาลักษณ์   จิระสุข
 
1. นางปุณยนุช  แก้วพิกุล
2. นายไผท  แถบเงิน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าผาง 1. เด็กหญิงปรานี  มิลสร
2. เด็กหญิงอรนุช  ศิริมาศ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กะวานธง
 
1. นายสมเด็จ  ไชยวงศ์คต
2. นายเอกวัช  เมืองโคตร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐมน    ว่องไววุฒิกุลเดช
2. เด็กหญิงพิชญา   จักษุจินดา
3. เด็กหญิงฟ้าใส  หาญชัย
 
1. นางปิยนารถ  วงศ์กาฬสินธุ์
2. นางสุมนทิพย์    อัมภาผล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. นายบุญรักษ์  ปุ่งคำน้อย
2. เด็กหญิงปิยะวัลย์  สิงหาคร
3. เด็กหญิงสุพัฒตา  แสงพรมชารี
 
1. นายคมสัน  แสงสุวรรณดี
2. นางเพ็ญพิชา  ศรีพลพา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายบุญญวัฒน์    ธรรมรักษ์
2. เด็กชายศิริสัก    เดชะวรานนท์
 
1. นางวิชชุดา  บุญยืน
2. นางวิรัชฎา   เพ็งธรรม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. นายภานุพงศ์  นารถชมสา
2. นายเจษฎา  ชีด้าม
 
1. นายทินกร  ประเสริฐหล้า
2. นางสาวสลิตตา  วงศ์ษาพาน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงออมทรัพย์  พิมพ์ชัย
 
1. นางสาวหวานใจ  ไชยบุตร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กชายอชิรวิชญ์  ภูธรเลิศ
 
1. นายบรรชา  บุตรศรีรักษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุกัญญา   อุตสาหพันธ์
 
1. นางสาวหนูจันทร์   วรรณกาล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงกิตติยา   เปลี่ยนเอก
2. เด็กหญิงจิรัชญา   เอื้อกิ่งเพชร
3. เด็กหญิงอุษา   มอญดี
 
1. นางระพีพรรณ   ทองพันธ์
2. นางอุดมลักษณ์   บุญซ้าย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงน้องเล็ก  มะอินทร์
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ฮาดทักษ์วงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์แดง
 
1. นายประชามิตร  เนาวะเศษ
2. นางสาววรรณภา  บุตรโคษา
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงงสิริกร    ศรีมงคล
2. เด็กหญิงปารยา   ชาศรี
3. เด็กหญิงอาทิตติยา   ทิลารักษ์
 
1. นางระพีพรรณ   ทองพันธ์
2. นางอุดมลักษณ์   บุญซ้าย
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนาราษฎร์ผดุง 1. เด็กหญิงจิราพร  พิสาลี
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  กุดวงศ์แก้ว
3. เด็กหญิงสุวีรยา  ฉัตรเฉลิม
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  วรรณภูมิ
2. นายไพทูล  เทพิน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กชายกัญญาณัฐ   กำเกี้ยง
2. เด็กหญิงนันท์ณภัส   ไชยมงคล
3. เด็กหญิงพรรณนิภา   สาขันธ์โคตร
 
1. นางระพีพรรณ   ทองพันธ์
2. นางอุดมลักษณ์   บุญซ้าย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 1. นายวันชนะ  รีทาศรี
2. นายวายุ  ผาละพัง
3. นายโสภณ  มานะโพน
 
1. นางพุทธรักษ์  จวนสาง
2. นายศิริไชย  จวนสาง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทะระภา
2. เด็กหญิงช่อลัดดา  โมริพันธ์
3. เด็กหญิงพรชิตา  เดือยพิมพ์
 
1. นายจรัส  มรดก
2. นางสาววรพรรณ  บุดดีด้วง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงณัฐติกานต์  แผงดา
2. เด็กหญิงวัชรกรณ์  แก้วก่า
3. เด็กหญิงศิริกาญจนา  ขันบรรจง
 
1. นางสาวนภาพร  ประชุมพร
2. นางสาวปราณี  กุลมิน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. นางสาววรัญญา   ทิพย์คำมี
2. นางสาวศุภากร  นามฮุง
 
1. นายจตุภัทร   พองพรหม
2. นางสุคนธ์   จีนคำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายจิรภัทร   พลตรี
2. เด็กชายปริญญา   ทองเปลว
 
1. นายขนิษฐา   กุลกานนท์
2. นางสุกัญญา   อุ่นสากล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายชัยณรงค์  จันทะรังษี
2. เด็กชายนวพล  คันทะนาด
 
1. นายคมพิศิษฐ์  ศรีบุญเรือง
2. นางอภิรดี  ศรีบุุญเรือง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขวาธิจักร
2. เด็กชายอรรถพล  ทะวงศ์นา
 
1. นางพูลทรัพย์  โพธิ์สุ
2. นางสาวศิรินภา  ทะวงศ์นา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1. เด็กชายพิชิตชัย  ตุพิลา
2. เด็กชายวิริยะ  ทิพย์คำมี
 
1. นายมนตรี  นามศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษดา  บุญมาตุ่น
2. เด็กชายสุพลมี  พลวงค์ษา
 
1. นายชูชาติ  ไฉนงุ่น
2. นายถวิล  งิ้วพรหม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายพรโชค  แก้วมะ
2. เด็กชายวิชัย  ทีคอโงน
 
1. นายคมพิศิษฐ์  ศรีบุญเรือง
2. นางอภิรดี  ศรีบุุญเรือง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 1. เด็กหญิงชญานิศ  แถมสมดี
2. เด็กหญิงฑีราภัค  ภูเพ็งใจ
3. เด็กหญิงพนารัตน์  ไพกรณ์
4. เด็กหญิงวริศรา  ฮามวงค์
5. เด็กหญิงศศิธร  หนองแคน
 
1. นางมยุรีย์  แพงไชย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   แสนบรรดิษฐ
2. เด็กหญิงนภัสกร   ลาสแดง
3. เด็กหญิงปนัดดา   ผาใต้
4. เด็กหญิงวิชุดา   จอมคำ
5. เด็กหญิงสุวพิชชา   อุปพงษ์
 
1. นางทิพพาพร   สุวรรณไตรย์
2. นายศิวกร   สุวรรณไตรย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. นางสาวชฎาภร  ยางธิสาร
2. นางสาวทิพรัตน์  ยางธิสาร
3. นางสาวปนัฐดา  ไขประภาย
4. นางสาวรจนา  โต๊ะชาลี
5. นางสาวสุนารี  นครศรี
 
1. นายประชุม  เรียมแสน
2. นางพันมณี  เรียมแสน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ดงแสนสุข
2. เด็กหญิงต้นข้าว  ลีนาลาด
3. เด็กหญิงนภาภรณ์  ธนะคำดี
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ลีนาลาด
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  พันธุ์แจ้ง
 
1. นางสาวนริศรา  ทัศคร
2. นางสาวปัฐมาภรณ์  ธนะคำดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ผ่านสุวรรณ
2. เด็กหญิงรักษ์สุดา  อ้วนอินทร์
3. เด็กหญิงรังสิยา  จันนามวงศ์
4. เด็กหญิงอิศรียา  แสนหูม
5. เด็กหญิงเกวลิน  อ้วนอินทร์
 
1. นางนภาพร  วงศ์อุดมศิลป์
2. นางสาวรวิดา  พันธ์ชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. นางสาวขนิษฐา  นิลทะราช
2. นางสาวธนัฎฐา  สายะเวช
3. นางสาวรุ่งทิพย์  เพียสา
4. นางสาวศิริลักษณ์  แสนธิจักร
5. นางสาวสุพัฒตรา  เพียสา
 
1. นางสาวภัชรินทร์  ชุมพร
2. นางวัชราภรณ์  ฤกษ์ฉวี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุฒทา
2. เด็กหญิงปิรัตดา   อุ่มจันทร์สา
3. เด็กชายอนุชิต   แก้วคำแจ้ง
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ละครท้าว
5. เด็กชายไตรรงค์   สีแก้ว
 
1. นางจีรนันท์   ฮังกาสี
2. นางนิ่มนวล    ศิริพัธุ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภวิกา 1. เด็กหญิงกฤชมณ  อันสุข
2. เด็กชายธีรพงศ์  ไชยวังราษฎร์
3. เด็กชายนันธิพัฒน์  ศรีกุลกิจ
4. เด็กชายภัทรพงษ์  บุญกอบ
5. เด็กชายศิริศักดิ์  โทแก้ว
 
1. นางประภัสสร  บัวทอง
2. นายยรรยงค์  วงค์ษาคร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายกฤษฎา   กาแก้ว
2. เด็กชายจิตรภานุ   วันดี
3. เด็กหญิงจินตนา   ครุธตำคำ
4. เด็กหญิงจิราวรรณ   อุปรีย์
5. เด็กหญิงทัศนีย์   นุชกระโทก
6. เด็กหญิงธนิตา   แสนบรรดิษฐ์
7. เด็กชายธีรยุทธ   ครุธตำคำ
8. เด็กชายนัฐพงษ์   ปาทะวงค์
9. เด็กหญิงพรชิตา   นาแพงสอน
10. เด็กชายพีรพันธ์   แสนบรรดิษฐ์
11. เด็กชายพีระพัฒน์  ประสงค์ทรัพย์
12. เด็กชายพีระพัฒน์   อำจุฬา
13. เด็กชายภากรณ์   อุ่นจางวาง
14. เด็กชายภูริเดช    ขันนาค
15. เด็กหญิงมะลิวรรณ   โถประคำ
16. เด็กหญิงวาสนา   เมืองมุงคุณ
17. เด็กชายสุธิราช   วันดี
18. เด็กหญิงสุภาพร   สังข์ยก
19. เด็กหญิงอรอุมาลี   ตันเสนา
20. เด็กหญิงเย็นจิตร    วงศ์รัตนะ
 
1. นางภัคสุดา  โสนาคู
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ฝ่ายเทศ
3. นางสาววันเพ็ญ  นามเมืองรักษ์
4. นางศิรพัชร์   รพีพัฒนวงศ์
5. นายอนันตชัย  เคนไชยวงศ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  เชื้อวังคำ
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  แสนบรรดิษฐ์
3. เด็กชายชลินธร   แสนบรรดิษฐ์
4. เด็กหญิงธิดาพร  ท้าวพรม
5. เด็กหญิงนิตยา   ครุธตำคำ
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  ตันเสนา
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  คงแก้ว
8. เด็กหญิงปัทมา  ท้าวพรม
9. เด็กหญิงพรชิตา  ผิวเหลือง
10. เด็กหญิงพรรณารี   โกษาแสง
11. เด็กชายมงคล  วรรณขันธ์
12. เด็กชายยุทธนา   วันดี
13. เด็กหญิงศิริรัตน์   ครุธตำคำ
14. เด็กชายศิวกร   ดวงคุณ
15. เด็กหญิงศุกร์   หอมนาน
16. เด็กชายศุภชัย   กาแก้ว
17. เด็กชายสุเมธ  บุตราช
18. เด็กชายอนุวัตร  ปีคุณ
19. เด็กหญิงอรพินท์  แสนบรรดิษฐ์
20. เด็กชายเจตดิลก    แก้วดี
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  สุริยา
2. นางระวีวรรณ   บุตรวงศ์
3. นางสาววันเพ็ญ   นามเมืองรักษ์
4. นางศิรพัชร์    รพีพัฒนวงศ์
5. นางโสภิดา    เชิดชน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงพรรณภัทร  ไชยทุม
 
1. นางดรุณี  ปานพรม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  พรมดม
 
1. นางวิกานดา  อิ่มเพ็ง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายบุญหลาย   หนูจันทร์
 
1. นางสุวรรณา   สุริรมย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายศราวุฒิ   บัวทะราช
2. เด็กหญิงสิริมา   สิงห์อุดม
 
1. นางมะลิ   ธารชัย
2. นางรักศรี   ศิริขันธ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอมแจ้ง
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ฟู
 
1. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
2. นายไพศาล  เลิศสงคราม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กชายพลอย  บุญศรี
2. เด็กหญิงอรยา  พิมพ์รส
 
1. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
2. นายประมาณ  พิมพ์เภา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  วงษ์ชาลี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นุสนทะลา
3. เด็กหญิงประวีณา  แสนชนะ
4. เด็กหญิงปัทมา  แสนเสนา
5. เด็กหญิงพรชิตา  มณีวรรณ
6. เด็กหญิงพรนัชชา  โถดาสา
7. เด็กหญิงมารศรี  โถปาสอน
8. เด็กหญิงสญาภรณ์  โถคำนาม
9. เด็กหญิงสุรารัตน์  ถาปันแก้ว
10. เด็กหญิงเจนจิรา  โถปาสอน
 
1. นางนภัสวรรณ  ชื่นชมบุญ
2. นางสมภาร  รัตนนท์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  ชาภูคำ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทวงศ์
3. เด็กชายศักดิ์รินทร์  ทิพย์เหลือง
4. เด็กชายศุพวัฒ  สีลาน
5. เด็กชายสิทธิพร  พลเสนีย์
6. เด็กชายสุทิน  ใจหาญ
7. เด็กหญิงสุนิลทรา  ศรีพันดอน
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันคำ
9. เด็กชายอภิสันต์  สุกดี
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กิติผง
 
1. นางบาหยัน  วริสาร
2. นางรัตนา  ผายทอง
3. นางอวยพร  จรัสแผ้ว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มีเพียร
2. เด็กหญิงทิพวราภรณ์  สิงพละ
3. เด็กหญิงนุชจิรา  แสนสุโพธิ์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  หลินภู
5. เด็กหญิงพันธิตรา  สมัครเขตวิทย์
6. เด็กหญิงพิยดา  พัฒนะชัย
7. เด็กหญิงพีรดา  ราษี
8. เด็กหญิงพุธิตา  ลิภา
9. เด็กหญิงรัชนี  นาหมื่นหงษ์
10. เด็กหญิงวาสนา  ชูวงศ์
11. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  วงษ์บุราณ
12. เด็กหญิงสุจิรา  บุญยืน
13. เด็กหญิงสุวิมลพร  ศรีฟ้า
14. เด็กหญิงอารยา  พรมพินิจ
15. เด็กหญิงอุไรพร  ศรีวรมณ์
 
1. นายสวัสดิ์   ศรีมุกดา
2. นางสาวอุไรวรรณ  ศิริกุล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ขาวหมอ
2. เด็กหญิงชลดา  ข่วงทิพย์
3. นางสาวปภาวดี  ข่วงทิพย์
4. เด็กหญิงปัญจวีย์  ศรีท้วม
5. นางสาวปาณิศา  ลามคำ
6. เด็กหญิงมณฑิตา  มุกขุนทด
7. เด็กหญิงศรมณี  หาไชย
8. เด็กหญิงสริริวิมล  อินคำน้อย
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ข่วงทิพย์
10. เด็กหญิงสุภาพร  ทิพย์คำมี
11. นางสาวสโรชา  ข่วงทิพย์
12. นางสาวอดิศา  กุลพิมพ์โพธิ์
13. เด็กหญิงเกษมณี  คำโคตร
14. เด็กหญิงเกษวรินทร์  ลามคำ
15. เด็กหญิงโยษิตา  ตุพิลา
 
1. นางสาววิกัลยา  จักรพิมพ์
2. นางสุทิตสา  ชุมภูแสง
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงนันท์ภัส   รักษาแสง
2. เด็กหญิงประภาภรณ์   นาถาดทอง
3. เด็กหญิงมธุธิดา   ชุณหโชควัฒนา
 
1. นางขนิษฐา   กุลกานนท์
2. นายมยูรศักดิ์  ประทุมรัตน์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ฮามวัน
2. เด็กหญิงพิมพิลาไลย์  แก้วมะ
3. เด็กหญิงพุทธนิตา  บัวพรม
 
1. นายประพจน์  บุญพาเกิด
2. นางวัชราภรณ์  ฤกษ์ฉวี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานสาม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ม่วงแก้ว
2. เด็กหญิงพรนัชชา  มุริเชย
 
1. นางกัลยา  สิงห์สุธรรม
2. นางสาวพักตร์พิไล  ไพศาล
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. นางสาวนิธิรัตน์  ข่วงทิพย์
2. นางสาวพรธิตา  ลามคำ
 
1. นางสาววิยะดา  คึมยะราช
2. นายสมศักดิ์  ข่วงทิพย์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแร่วิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา   บุญวงษา
 
1. นายชัยสวัสดิ์    ศรีวรกุล
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงอาภาศรี  แพงดี
 
1. นางนาตญา  สัตถาผล
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผาบแก้ว
 
1. นายศิริ  สัตถาผล
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. เด็กหญิงกัญชลิกา  วงศ์เตชะ
 
1. นางกัลยาณี  สิงหนสาย
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จันทร์ทอง
 
1. นางนาตญา  สัตถาผล
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กชายรัฐกฤษ  ชีมุล
 
1. นายศิริ  สัตถาผล
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงชไมพร  โคตรุขัน
 
1. นางสมจิตร  เลานวดวัน
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. นางสาวธวัลหทัย  ยางธิสาร
 
1. นายพนมพร  พลราชม
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรมชัย
 
1. นางสาวภลดา  แสงโคตรมา
2. นางรินทร  มลาวาสน์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกภู 1. เด็กชายคริสต์สมาศ  อุดมนา
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  วันเต็ม
 
1. นางวารีย์  บุญสิทธิ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงซุ้มผกา   ครุฑตำคำ
2. เด็กหญิงพัชริดา   ดวงคุณ
 
1. นายสุวิทย์   ไพภิบาล
2. นางออนอนงค์  ไพภิบาล
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายทวีศักดิ์  โสมนาม
 
1. นายเรืองวัฒนา  พรหมเมือง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กชายจิรภัทร  พันนาคำ
2. เด็กชายพนมเทียน  ตะปัดชุม
3. เด็กชายภูริภัทร  คำชมภู
 
1. นายจำปา  คึ้มยะราช
2. นางศิริวรรณ  ประสพดี
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 1. เด็กหญิงดวงใจ  ชั้นน้อย
2. เด็กชายวรวุฒิ  ศักดิ์ดา
3. เด็กหญิงสาลิกา  คำปุ้ม
 
1. นางสาวจิตรลดา  เหมะธุรินทร์
2. นางสาวปริชาติ  ยัคลา
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. นายขจรศักดิ์  มีลาดคำ
2. นายศิริวัฒน์  หล่าชาญ
3. นายศุภชัย  มุตรผา
 
1. นายธนพงศ์  พงศ์สิทธิศักดิ์
2. นางมันทนา  แก้วไกรศร
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงญาณิศา   รักษา
 
1. นายภูวินทร์   รักษ์พงษ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กหญิงนิศาชล  บลลา
 
1. นายบรรจง  ใบภักดี
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงชนนิกานต์   เวี่ยนวิเศษ
 
1. นางเทวาพร   โคตรสมบัติ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญเหลือ
 
1. นายบรรจง  ใบภักดี
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงสาริศา   พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางเทวาพร   โคตรสมบัติ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงนงนภัส   ทองสวัสดิ์
 
1. นางเทวาพร   โคตรสมบัติ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 1. เด็กหญิงมัสติกา  กุลสอนนาน
 
1. นายรุ่งฤทธิ์  ศรีวรรณะ
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กชายทศพร  งามแสง
 
1. นายนิพนธ์  ศรีชัย
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กหญิงยลดา  ภิรมย์วัชรภานนท์
 
1. นางสาวเพชรขวัญ  สอนศูนย์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงปิ่นเพชร  ลอยพิลา
 
1. นางสาวเรวดี  ขาวพิมพ์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กหญิงกรกนก  เครือบุดดี
2. เด็กหญิงกัญญาพร  สันทัน
3. เด็กหญิงชลธิชา  สุภาษิต
4. เด็กชายชัยนันท์  งามแสง
5. เด็กหญิงชไบพร  มะลิรื่น
6. เด็กชายณรงค์ยศ  เพราะนาไร่
7. เด็กหญิงทิรา  เหลาเกิ้ม
8. เด็กหญิงธวัลพร  โถดาสา
9. เด็กหญิงนพรัตน์  งามแสง
10. เด็กหญิงนันธินี  ศรีคิรินทร์
11. เด็กหญิงนุจรินทร์  ทุ่มโส
12. เด็กหญิงปภิชญา  ชัยรัตน์
13. เด็กหญิงประภาพร  นุสนทะลา
14. เด็กหญิงปาริชาติ  ผ่านสิริมงคล
15. เด็กหญิงฝนทิพย์  ฐานโอฬาร
16. เด็กหญิงภัทราวดี  จันทบาล
17. เด็กชายภาสกร  พลนาคู
18. เด็กหญิงมยุริน  ศรีมุกดา
19. เด็กหญิงยศลัดดา  วงศรีดา
20. เด็กหญิงศิรประภา  เป้งคำภา
21. เด็กชายอนุชา  ทวิบุตร
 
1. นางนภาพันธ์  ศรีชัย
2. นายนิพนธ์  ศรีชัย
 
90 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 1. เด็กหญิงจิรานันท์  ปานสูงเนิน
2. นายฉัตรชัย  มีสา
3. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีอ่อน
4. เด็กหญิงชลินดา  ลาวงศ์เกิด
5. เด็กชายดิเรก  ศรีทิน
6. เด็กชายทิชานนท์  ศรีทิน
7. เด็กชายธนชัย  สร้อยปู่
8. เด็กชายธิติวุฒ  พิชัยคำ
9. เด็กหญิงนภาพร  โคตรผาบ
10. เด็กชายพงศกร  กรพันธ์
11. เด็กชายพงษ์อนันต์  นวลสำลี
12. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีทิน
13. เด็กหญิงภัครมัย  มุงคุณ
14. เด็กชายยุทธนา  คำสงค์
15. เด็กหญิงศตพร  อุปชาคำ
16. เด็กหญิงสมิตานัน  จันทรทะสูญย์
17. เด็กชายสิทธิชัย  กุลสอนนาน
18. เด็กหญิงสุชาดา  หงษ์รักษา
19. เด็กชายอดิศร  อ่อนจงไกร
20. เด็กชายอดิศร  กุลสอนนาน
 
1. นางกมลลักษณ์  โพธิ์ทอง
2. นางจีรมัย  โคตรสมบัติ
3. นางภาวินี  วินท์ช
4. นางมะราตรี  พันธุ์สีเลา
5. นายรุ่งฤทธิ์  ศรีวรรณะ
6. นายวชิรวิทย์  พรมไพสน
7. นางสาววิลาศินี  ยะพลหา
8. นายไชยกล้า  พันธุ์สีเลา
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 1. เด็กชายนิกร  กองอาษา
 
1. นางดรุณี  สมดีตี
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 1. เด็กชายพงษ์อนันต์  นวลสำลี
 
1. นายรุ่งฤทธิ์  ศรีวรรณะ
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงปองทิพย์  คำชมภู
 
1. นายสุวิทย์  สุตะโคตร
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ถึงคำภู
 
1. นางนริศรา  ศรีทอง
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 1. เด็กชายสิทธิชัย   จันใด
 
1. นางมลธิชา   นาคะผิว
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาดา  คำยศ
 
1. นางรดา  นารถโคษา
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. เด็กชายพรนิมิตร  มูลเพ็ญ
 
1. นางคณัสนันท์  ศรีมงคล
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชกมล  คำเพชรดี
 
1. นายธนะศักดิ์  ธนะคำดี
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 1. นายฉัตรชัย  มีสา
 
1. นางสิริกุล  ขันธ์พัฒน์
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอัดธนนท์  กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศรายุทธ  วงศ์บาสก์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. นางสาวกรรวี  สุขนวล
 
1. นางสาววิกัลยา  จักรพิมพ์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  แสงพรมชารี
 
1. นายสุวิทย์  สุตะโคตร
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทรักษ์
 
1. นางดรุณี  สมดีตี
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. เด็กชายพรนิมิตร  มูลเพ็ญ
 
1. นางคณัสนันท์  ศรีมงคล
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงศิรารัตน์  ศรีพันธบุตร
 
1. นางจารุณี  ทัศคร
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชกมล  คำเพชรดี
 
1. นายธนะศักดิ์  ธนะคำดี
 
107 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ไสยศาสตร์
2. เด็กหญิงกิรตา  เพียรภายลุน
3. เด็กหญิงจินตนา  พวงสวัสดิ์
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำหงษา
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชุมภูแสง
6. เด็กหญิงชลธิชา  เกิดมะลุม
7. เด็กชายชัยมงคล  บุระวงศ์
8. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีพันธบุตร
9. เด็กหญิงดวงทอง  ค้ำคูณ
10. เด็กหญิงธวัลพร  พิษสุวรรณ
11. เด็กหญิงนริศรา  อนันตะ
12. เด็กหญิงน้ำฝน  บิดขุนทด
13. เด็กชายปกรณ์  บุญจอง
14. เด็กหญิงปทุมพร  กิ่งมาลา
15. เด็กหญิงปภัสสร  อุชี
16. เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมสูตร
17. เด็กชายพัตรา  ชีด้าม
18. เด็กหญิงมัณฑนา  พานะโท
19. เด็กหญิงยุพา  ศิริสุวรรณ
20. เด็กหญิงยุพารัตน์  ศึกษานอก
21. เด็กชายรณชัย  บิดขุนทด
22. เด็กหญิงรัตนภรณ์  เพ็งจางค์
23. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  ซีแพง
24. เด็กหญิงวรรณศิริ  ประภะวะนัง
25. เด็กหญิงวิยะดา  บัวสุวรรณ
26. เด็กหญิงวิรัญญา  พวงสวัสดิ์
27. เด็กหญิงศศิวิมล  อหันตะ
28. เด็กหญิงศิรารัตน์  ศรีพันธบุตร
29. เด็กหญิงสกาวใจ  ผาลาพัง
30. เด็กชายสถาพร  ทับทิม
31. เด็กชายสัภยา  เกษียร
32. เด็กหญิงสิริวิมล  โชติบัณฑิต
33. เด็กหญิงสุธาวัลย์  บิดขุนทด
34. เด็กหญิงสุธาสินี  พรหมวันดี
35. เด็กชายอนุวัฒน์  เพ็งพา
36. เด็กชายอภิวัฒน์  โชติแสง
37. นางสาวอักษร  คำหงษา
38. เด็กชายอัศวิน  แตงชัยภูมิ
39. เด็กหญิงเปรมวดี  โสภามุก
40. เด็กหญิงแพรวผกา  บุญจอง
 
1. นางจารุณี  ทัศคร
2. นายจำเนียร  สาระวัน
3. นางสาวนันพิยา  หาชื่น
4. นางรัตนา  ผายทอง
5. นายวิชชุ  วงศ์เครือศร
6. นายสุทธิศักดิ์  สหขันธ์
7. นางสาวสุพัตรา  สะตะ
8. นายอุทิศ  ขันเงิน
 
108 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   นิลกิจ
2. เด็กชายจิตรภานุ    วันดี
3. เด็กหญิงซุ้มผกา   ครุธตำคำ
4. เด็กหญิงฑริกา   ขันมะจันทร์
5. เด็กชายณัฐพล   ดวงคุณ
6. เด็กชายตะวัน   ปีคุณ
7. เด็กชายทศพร    แสนบรรดิษฐ์
8. เด็กหญิงทัศนีย์   นุชกระโทก
9. เด็กชายธนากร   รักพินิจ
10. เด็กชายธนากร   พึ่งพรม
11. เด็กชายธนาวุฒิ   วันดี
12. เด็กหญิงนภัสสร    ไกรษรวงค์
13. เด็กชายนัฐวุฒิ   อุ่นจางวาง
14. เด็กชายนัฐวุฒิ   ไกรษรวงค์
15. เด็กหญิงนิติยา    กาแก้ว
16. เด็กหญิงปิยะธิดา   หะติง
17. เด็กหญิงพจนีย์    กาแก้ว
18. เด็กชายพรมเขต    ดวงคุณ
19. เด็กหญิงพัชนิดา   ไกรษรวงค์
20. เด็กหญิงพัชริดา    ดวงคุณ
21. เด็กหญิงพัชรี   สุโพธิ์
22. เด็กชายพีระพัฒน์   ประสงค์ทรัพย์
23. เด็กชายพีระวรรณ   วันดี
24. เด็กหญิงภัสกร    แสนบรรดิษฐ์
25. เด็กชายภาคิน    แก้วเสนา
26. เด็กชายภาสกร    บุตราช
27. เด็กหญิงวรัญญา   ดวงคุณ
28. เด็กชายวรายุทธ    แสนบรรดิษฐ์
29. เด็กชายวรายุทธ   แสนบรรดิษฐ์
30. เด็กหญิงวลัยลักษณ์    ครุธตำคำ
31. เด็กชายศราวุธ   กาแก้ว
32. เด็กชายศักดิ์นรินทร์   บุตรจันทร์
33. เด็กชายศิริชัย   ครุธตำคำ
34. เด็กหญิงอนัญพร   ปาทะวงค์
35. เด็กชายอภิวัฒน์    ดวงคุณ
36. เด็กหญิงอรยา   ประทุมแก้ว
37. เด็กชายอัครเดช   แสนบรรดิษฐ์
38. เด็กหญิงเพ็ญศิริ    ศรีบุรมย์
39. เด็กชายเหมันต์   วันดี
40. เด็กหญิงแพรวนภา   ปีคุณ
 
1. นางฐปนีย์   นารี
2. นายธนูชัย    ภูจอมจิตร
3. นางนงค์รักษ์   น้อยอินทร์ศรี
4. นางสาววันเพ็ญ   นามเมืองรักษ์
5. นางศิรพัชร์  รพีพัฒนวงศ์
6. นายอนันตชัย   เคนไชยวงศ์
7. นางออนอนงค์   ไพภิบาล
8. นางโสภิดา    เชิดชน
 
109 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายกันตพจน์   กุลธรวิโรจน์
2. เด็กหญิงทิพารมย์   ยี่วาศรี
3. เด็กชายธนธรณ์   อินธิแสน
4. เด็กหญิงธนิยาภรณ์   บุระเนตร
5. เด็กชายนครินทร์   ลือกลาง
6. เด็กหญิงนิชานันท์   บุญอภัย
7. เด็กหญิงพนิดา   ระลึกชอบ
8. เด็กชายวัทธิกร   งามสิทธิ์
9. เด็กชายวีระนนท์   จันทรังษี
10. เด็กหญิงเจริญรัตน์   เฒ่าอุดมธัญทิพย์
 
1. นางวีนัส  พิมพ์มีลาย
2. นายเกียรติยศ  หนึ่งคำมี
 
110 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 1. เด็กหญิงจวงพร   หล้าอำพร
2. เด็กชายจีรกิต   แก้วอุดร
3. เด็กชายณัฐพล   จุมพลน้อย
4. เด็กชายธีรวัฒน์   วรสาร
5. เด็กหญิงพรทินา   ลิ้นทอง
6. เด็กหญิงวาชินี   เสนานิด
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ตรงดี
8. เด็กชายสมพงษ์   พรหมนอก
9. เด็กชายสิทธิภัทร    โยธา
10. เด็กหญิงอาภาพร   ทุนเสน
 
1. นางสาวปริยาภัทร   กำเนิดสิงห์
2. นางพัชนิยา   ทานาลาด
 
111 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญมนตรี
2. เด็กหญิงธนภร  สีบุญแปลง
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปิยะนันท์
4. เด็กหญิงปฏิญญา  หาญมนตรี
5. เด็กหญิงรัตนา  ถิถา
6. เด็กหญิงรัตน์นิดา  ราชราชา
7. เด็กหญิงวิชุดา  แดนประโคน
8. เด็กหญิงวิยลักษณ์  ร้อยพิลา
 
1. นางจันทจร  อ้วนโนราษฎร์
2. นางจันทร์จิรา  พลขนธ์
3. นางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์
4. นายสุนทร  หนูอินทร์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญมนตรี
2. เด็กหญิงธนภร  สีบุญแปลง
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปิยะนันท์
4. เด็กหญิงปฏิญญา  หาญมนตรี
5. เด็กหญิงรัตนา  ถิถา
6. เด็กหญิงรัตน์นิดา  ราชราชา
7. เด็กหญิงวิชุดา  แดนประโคน
8. เด็กหญิงวิยลักษณ์  ร้อยพิลา
 
1. นางวารุณีย์  กุลธรวิโรจน์
2. นายสุนทร  หนูอินทร์
3. นางสาวอรริสา  พิมพ์มีลาย
4. นางเวียงคำ  เจริญชัย
 
113 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าผาง 1. เด็กหญิงจันทนา  โทอาษา
2. เด็กหญิงชลลินี  พานเชียงสี
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  พะสุรัตน์
4. เด็กหญิงณัฐฑริกา  พะสุรัตน์
5. เด็กหญิงนุสบา  ไชยโคตร
6. เด็กหญิงวิสาสินี  เครือวาคำ
7. เด็กหญิงสายฝน  แสนพระพล
8. เด็กหญิงสิริรัตน์  กุลมินทร์
9. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  จิตตุนัง
 
1. นางสาวสมพิศ  อุปพงษ์
2. นายอนงค์  ราชรี
3. นางอาภา  ราชรี
 
114 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงกนกกร  ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์สาย
3. เด็กหญิงกัลยกร  หมวดแร่
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยิ่งเจริญลาภ
5. เด็กหญิงชนิสรา  สีนวลแล
6. เด็กชายชาญรัชน์  ฮะวังจู
7. เด็กหญิงชิโรทัย  สายยะวงศ์
8. เด็กหญิงณัฐวดี  พรหมเสนา
9. เด็กหญิงดาราพิสุทธิ์  พันธ์พาณิช
10. เด็กชายธนวัฒน์  คำสุข
11. เด็กหญิงธัญญามาศ  วีระพันธ์
12. เด็กหญิงธิติกานต์  ระบายสี
13. เด็กหญิงนันธิดา  นิครหล่อน
14. เด็กหญิงปิยธิดา  ขันทีท้าว
15. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิวัฒน์
16. เด็กหญิงเทพบังอร  ทุมกิจจะ
 
1. นางพวงจันทร์  บุตราช
2. นางพิมพ์พิมล  ศรีเชษฐา
3. นางอ้อยทิพย์  ยะไวทย์
4. นางเสาวนิต  นรภาร
 
115 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายคณิตศักดิ์  แก้วชื่น
2. เด็กชายณัฐดนัย  กองโพธิ์ชัย
3. เด็กชายธนากร  ภูลายยาว
4. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีสุข
5. เด็กหญิงนิตินาฏ  สอนระวัตร
6. เด็กหญิงพัชริดา  จันทรังษี
7. เด็กหญิงระพีพร  เคนคำพันธ์
8. เด็กชายวรวุฒิ  สอนระวัตร
9. เด็กหญิงวิภาวี  สอนระวัด
10. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สุระชัย
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงค์เครือสอน
12. เด็กหญิงเจนจิรา  อุปครุฑ
13. เด็กหญิงเพชราภรณ์  วงค์ศรีลา
14. เด็กหญิงแววตา  พรมเมือง
15. เด็กชายไพบูลย์  จันทรังษี
16. เด็กชายไพโรจน์  วงค์เครือสอน
 
1. นายทนงศักดิ์  รอดอุตม์
2. นางนวลนิตย์  ทอนฮามแก้ว
 
116 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กชายณัชพล   เหล่าหว้าน
2. เด็กชายธีรยุทธ   วิเศษขลา
3. เด็กชายยุทธนา   แสนสามาต
 
1. นายเจษฎา    โถชัยคำ
2. นางไพวรรณ   วิทยาขาว
 
117 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 1. นางสาวลินดา  ไพยเสน
2. นางสาวสุพรรษา  สีหลิ่ง
 
1. นายทวีทรัพย์  จันทะวงษ์
2. นางบุญเหลือ  จันทะวงษ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 1. เด็กชายทวี   พวงสันเทียะ
2. เด็กชายนัฐพงษ์   ราศี
3. เด็กชายไกรสร   พันสวัสดิ์
 
1. นายบัญชา   พันธุ์แก้ว
2. นางลำพึง   กระโจม
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 1. นายจักรพงษ์  นาสิงห์ทอง
2. เด็กชายประมวล  นาคำ
3. เด็กชายยงยุทธ  ภูพวงเพชร
 
1. นายศราวุธ  แป้นโคตร
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  จำปาแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ใยวังหน้า
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  ไก่สระแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  เสนสิทธิ์
2. นายสุรีพร  จันทะหงษ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยายน) 1. เด็กหญิงช่อผกา  สุขรักษา
2. เด็กหญิงวลัยรัตน์  แสนสุริวงค์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุนะ
 
1. นางสาวกุลฐ์ณัฎฐา  ประณต
2. นายทวีศักดิ์  หารคำอุ้ย
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปาบนวน
2. เด็กชายชญานนท์  ธรรมซองเมือง
3. เด็กหญิงปนัดดา  อุทัยวัฒน์
4. เด็กชายปรมินทร์  คำภูษา
5. เด็กหญิงพิมพ์ประกาย  วงศ์วรรศรี
6. เด็กหญิงสายฝน  ปัญญาดุก
 
1. นางสาวสอระสินธุ์  วงศ์เครือศร
2. นางเฉลิมศรี   โกมินทรชาติ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 1. เด็กชายทินกร  ฮังโยธา
2. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วมะ
3. นางสาวพิยะดา  โยมเงิน
4. นายสมเกียรติ  ผาด่านแก้ว
5. เด็กชายสุทธิพงศ์  บัวพรม
6. นายอนุวัตร  โคตรหานาม
 
1. นายพิชิต  จันทรวงศ์
2. นางสัญญา  นิลทะราช
3. นายอดิศักดิ์  ศรีนา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมพูพาน 1. เด็กชายกชนันท์  นิลชัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ลิ้นแก้ว
3. เด็กหญิงไอริณ  อุตโม
 
1. นายวิสูตร  สวนไผ่
2. นางสุจินต์  สวนไผ่
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กชายชัยศักดิ์   ศรีมุกดา
2. เด็กชายณัฐพงษ์   แพงเหนือ
3. เด็กหญิงรัชภาภรณ์   เวียงบาล
 
1. นางจันทร์จิรา   ขาวประภา
2. นางสาวศิวนาถ   ไชยมาศ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 1. เด็กชายฐิติวัตน์   โถชัยคำ
2. เด็กหญิงฐิราพร   ก้อนธิงาม
3. เด็กชายภูวดล    การแปลง
 
1. นายประภาส   วิทยาขาว
2. นายเจษฎา   โถชัยคำ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กชายทัศนัย  จักรพิมพ์
2. เด็กชายอดิศร  จักรพิมพ์
3. เด็กชายอัจฉริยะ  งามสนิท
 
1. นางวิไล  ลิ้มเลิศเจริญวนิช
2. นายสิทธิกร  ก้อนคำ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงกัณฐาภรณ์  เมชบุตร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  โยมเงิน
3. เด็กชายสนธยา  อิ่มใจ
 
1. นางสาวครองทรัพย์  อุตนาม
2. นางจิราวรรณ  ตะภูวิญญู
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีธิราช
2. เด็กหญิงณัฐชญา  อุปพงษ์
3. เด็กหญิงพัชรา  ยาทองไชย
 
1. นางอรนุช  ชาไชย
2. นางโสภา  ฮ่มป่า
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โถชัยคำ
2. เด็กหญิงประไพพร  สอนสูญ
 
1. นางสาวรัชกร  พลศักดิ์
2. นางสาวสุทธิดา  อุดมนา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงจิตลดา  ไชยเพชร
2. เด็กหญิงวิมลพรรณ  กลยณี
3. เด็กหญิงศรีสุดา  พรมพาน
 
1. นางเครือมาศ  วาทะวัฒนะ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวนรีรัตน์  ชัยต๊ะ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สู่เสน
3. เด็กหญิงรสริน  พรมคำ
 
1. นางจงจิตร  พันธุ์ชัย
2. นางจิตดาพร  พันไชย
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1. เด็กหญิงทัธมาศ  สุคนธชาติ
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   กองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอัญชลี   ธนารีย์กุล
 
1. นางฉวีวรรณ  สื่อกลาง
2. นางประไพ  งอยผาลา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชมัยพร  ไพไหล
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เบ้าตุ้ม
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สอนกลาง
 
1. นางขวัญเรือน  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางวิจิตร  แสงพรมชาลี
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  อวนพล
2. เด็กหญิงชมพูนุช  อวนพล
3. เด็กหญิงอรอนงค์  หล่อนสิ่่ว
 
1. นางจิตรา  ฮ่มป่า
2. นางรัตนี  ทองพันธ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 1. เด็กชายสันติ  พรมพิลาด
2. เด็กชายอธิพัฒน์  จำปาแก้ว
3. เด็กชายอนันต์โชค  แก้วสีสม
 
1. นางสาวพิสมัย  ศิริดำรงค์
2. นางวรรณา  สมสนุก
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงธนพร  วันทองสุข
2. เด็กชายนพดล  สุวรรณศรี
 
1. นายจิตรกร  แก้วกิ่ง
2. นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธุ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. นางสาวมะลิสา  ศักดิ์ซ้ายดา
2. เด็กชายอุดมเดช  ศักดิ์ซ้ายดา
 
1. นายธนกฤต  พิเชฐภูรี
2. นายพงศ์หรัณย์  มากกลาง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงจิรวดี  นารินรักษ์
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ตาระบัตร
 
1. นายจิตรกร  แก้วกิ่ง
2. นายสมศักดิ์  พินิจ
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 1. เด็กชายฐิตินันท์  หลินภู
2. เด็กชายระพีพัฒน์  เอกศิริ
 
1. นางทองทิพย์  จันทรังสี
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงพรนิภา  คันทะนาต
2. เด็กหญิงวรดา  ปุ่งคำน้อย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทะรังษี
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นางเพ็ญพิชา  ศรีพลพา
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1. เด็กชายศุภชัย  แซ่ฉิน
2. เด็กชายอดุลย์ศักดิ์  ศึกษากิจ
 
1. นายโกมินทร์  แสนทิพย์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  มนต์อินทร์
2. เด็กหญิงอนัญญา  พรมวงษา
 
1. นายพงษ์นารถ  แก้วก่า
2. นางเรวดี   บุตรดีวีระวงศ์
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กหญิงสิริวิมล  มีบุตร
2. เด็กหญิงสุธาทินี  สุมังคะเสริฐ
 
1. นางสาวสิริภัทร  อ้อยรักษา
2. นางสาวสุทธิดา  อุดมนา
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บือกุศล
2. เด็กหญิงสุวัชราพร  มามีกุล
 
1. นายพงศ์หรัณย์  มากกลาง
2. นางสุกานดา  พินิจ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ต้ายบุญเทียม
2. เด็กหญิงปิยะนุช  โพธิติยะ
 
1. นายนิพนธ์  ราชาไชย
2. นายไชโย  ฮาดนารี
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลวิทยา 1. เด็กหญิงบุญวรรณ  ผึ้งศรี
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ฮาดคะดี
 
1. นางกนกวรรณ  ภูศรีฐาน
2. นางดาวใจ  ราชาไชย
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๔ (รัฐประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกิตติคมน์  รินทระ
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  ดวงปากดี
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  นาคนทรง
 
1. นางวารุณี  ศิริมาศ
2. นายสันทัด  บุตะลา
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงพรสุดา  โพธารินทร์
2. เด็กชายสหรัฐ  คำสี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทะรังษี
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์  พิมพ์มีลาย
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทิชากร  คันทะนาด
2. เด็กชายนวพล  วิเศษดี
3. เด็กหญิงบุษราคัม  แสงพรมชารี
 
1. นางยุวธิดา  เมฆวัน
2. นายไกยะสิทธิ์  มหาชัย
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายทักษิณ  พรหมจำปา
2. เด็กชายธีรยุทธ  อินธิโคตร
3. เด็กชายพนมพร  บลลา
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. ว่าที่ร้อยโทศุภวัฒน์  พิมพ์มีลาย
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กหญิงภิรินดา  สัตย์มาก
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  วิทักษาบุตร
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ทวายตาคำ
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  วิทักษาบุตร
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่นาดี 1. นางสาววิไลวรรณ  โถแพงจันทร์
 
1. นางพูลศรี  อ่อนสุระทุม
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 1. เด็กชายวรัญชิต  คุณพิภาค
 
1. นางจุฬา  โขนภูเขียว
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงสุพิชญา    ผาใต้
 
1. นางอวบจิต    พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 1. นายเจริญชัย  พิชัยคำ
 
1. นางสิริกุล  ขันธ์พัฒน์
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงวาทินี  วงวันศรี
 
1. นางสาวพรกมล  งิ้วพรหม
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 1. นางสาวกรณิการ์  พรมประศรี
 
1. นางสาวศิวาพร  คนหมั่น
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยชัชเวชช์
 
1. นางน้องพรรณ  วงค์กุนา
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 1. นางสาวฐาปนี  คำโคตร
 
1. นางสาววิกัลยา  จักรพิมพ์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 1. นายณัฐพร  อุดมพร
2. เด็กหญิงณัฐมน  พลวงศ์ษา
3. นางสาวมณีแก้ว  พรมรักษา
4. เด็กหญิงศิราณี  ปีลวย
5. เด็กหญิงอมรทิพย์  ปีพิมพ์
 
1. นายภานุวัฒน์  แสงเพ็ชร
2. นางสาวอารมณ์ดี  วงศ์ประชา
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐยาพร   ปัญญา
 
1. นางวรรยา  รัตนสีหา
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีระดา
2. เด็กหญิงเพชรตติยา  โถชาลี
 
1. นางน้องพรรณ  วงค์กุนา
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 1. นางสาวกฤษณา  มหาชัย
2. นางสาวจารุวรรณ  อาพันธ์
 
1. นางมกราพร   ตระกูลมา
2. นายสมบัติ  อ่างคำ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 1. เด็กชายธนาวุฒิ   แสนพลอ่อน
2. เด็กชายวชิราวุธ   แสนพลอ่อน
3. เด็กชายวันฉลอง   มังสาหุต
4. เด็กชายวีระยุทธ    สีแส
5. เด็กชายศรายุทธ   ทองอันตัง
6. เด็กชายอนันท์   อุทาลุน
 
1. นางสาวธนาภรณ์    เวทย์ศิริยานันท์
2. นายพงษ์พิศ   นามละคร
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายก้องเกียรติ  รัตนสุข
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทิพย์สุวรรณ
3. เด็กชายพรรธกร  พรมหาคำ
4. เด็กชายภิรมพร  ไขไพวัลย์
5. เด็กชายอชิรพงษ์  คำตลบ
6. เด็กหญิงอัญชลี  พรมประศรี
 
1. นายขวัญเพชร   พลวงค์
2. นายชาญศักดิ์  บุตรวัง
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าผาง 1. เด็กชายคมศร  แสนดวง
2. เด็กชายครรฑนาศ  วงศ์เครือสอน
3. เด็กชายทวีทรัพย์  บุตโคษา
4. เด็กชายภูธเนศ  เข็มเพชร
5. เด็กชายภูธเนศ  นนท์สระเกษ
6. เด็กชายมงคล  พลแสน
7. เด็กชายวุฒิพงษ์  พรมเมือง
8. เด็กชายอัฐศราวุธ  พลวงศ์ษา
 
1. นายนพดล  วิญญาสุข
2. นางพัชรินทร์  วิญญาสุข
3. นายสาคร  ผายป้องนา
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกฤษณะ  พันดา
2. เด็กชายคมเพชร  ยะวงคะ
3. เด็กชายธวัชชัย  กุลยะณีย์
4. เด็กชายนรินทร์ธร  พรหมสุรินทร์
5. เด็กหญิงนาตยา  บาตดี
6. เด็กหญิงพิมประภา  จันลา
7. เด็กหญิงมณียา  กุลยะณี
8. เด็กหญิงวนิดา  จันทรปลิว
9. เด็กหญิงวรุณศรี  กุลยะณี
10. เด็กหญิงวาสนา  สีสวย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะหงษ์
2. นางสาวมยุลี  จันทร์ศรีนวล
3. นางศรีวรา  คำทองไชย
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงกฤติมา  ปาระคะ
2. เด็กหญิงจอมขวัญ   ภูติยา
3. เด็กหญิงชนกนันท์  แก้วเกตุ
4. เด็กหญิงชุติมา  พิทักษ์ชัยสกุล
5. เด็กหญิงทิพอักษร  ไชยกว้าง
6. เด็กหญิงธนวรรณ  ดลรุ่ง
7. เด็กหญิงธัญวาศิริ  สารจิต
8. เด็กหญิงพนิตนันท์  แก้วคำแจ้ง
9. เด็กหญิงวรินทรา  แหกาวี
10. เด็กหญิงโชติกา  ครสาย
 
1. นางดวงจันทร์  ภู่ขำ
2. นางประพิศ  ทรงวิชา
3. นางอัญชลี  อินทนาม
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงกรกมล   ครุธตำคำ
2. เด็กหญิงฐิติมา    แถมสมดี
3. เด็กหญิงพจนีย์   กาแก้ว
4. เด็กหญิงวิลัยวรรณ   อุ่นจางวาง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์   โกษาแสง
 
1. นางฐปนีย์  นารี
2. นางศิรพัชร์   รพีพัฒนวงศ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีบรม
2. เด็กชายธนภัทร  บัวแสน
3. เด็กหญิงมัลลิกา  สังข์แก้ว
 
1. นายดุษฎี  แก้วเวียงเดช
2. นางลลิตา  ผาใต้
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ม่อมพะเนาว์
2. เด็กหญิงจิระพินยา   อ่อนคำมา
3. เด็กหญิงชลิดา    ถาระสา
 
1. นางนฤมล    ปรือทะเล
2. นางวรรณวิไล   บึงสุวรรณ
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  รูวันมอม
2. เด็กหญิงสุชาวลี  มุงแสง
3. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  บุตรราช
 
1. นางกนกวรรณ  ภูศรีฐาน
2. นางดาวใจ  ราชาไชย
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 1. นางสาวทัศนพรรณ  ลุนจันทา
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ขันบรรจง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เนืองทอง
 
1. นางบัวเผื่อน  บุตรเพชร
2. นางวิระพร  พิทักษ์ชัยโสภณ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนาราษฎร์ผดุง 1. นางสาวคณิจฐา  หอมจันลี
2. เด็กหญิงศศิกมล  ศรีมุกดา
 
1. นางทัศนีย์  ถนอมพลกรัง
2. นายวันชัย  ถนอมพลกรัง
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตรวิทยา 1. เด็กชายทวีทรัพย์  โถดาสา
2. เด็กหญิงวริศรา  รัตนนท์
 
1. นางสมภาร  รัตนนท์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตรวิทยา 1. เด็กชายทยากร  โถคำนาม
2. เด็กหญิงวรรณการณ์  สันทวุฒิ
 
1. นางสาวกฤชกร  ไพคำนาม
2. นางสาวสุพัตรา  จันทบาล
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชัยบุตร
2. เด็กชายวิทวัส  พุทธคม
 
1. นายบรรชา  บุตรศรีรักษ์
2. นางสาวหวานใจ  ไชยบุตร
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกุง 1. นางสาวจินตนา  ปะระคะ
2. นายชัยพร  เบ้าคำ
 
1. นางสาวนิตยา  ต่างกลาง
2. นางรักษ์ติยา  ไชยวงศ์คต
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงปพิชญา  เจียมไพเราะ
2. เด็กหญิงพิมพ์รพี  พรกุณา
 
1. นางพนิดา  แก้วกิ่ง
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 1. เด็กหญิงปรียานุช  พรมหากุล
 
1. นางแขนภา  พาเสน่ห์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  แจ่มใส
 
1. นางสาวหวานใจ  ไชยบุตร
 
184 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  หงษ์จุมพล
 
1. นายธนิตย์  ผงสูงเนิน
 
185 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กชายเกษมสรรค์  สายพิมพ์
 
1. นางธนพรรณ  ม่อมพะเนาว์
 
186 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 1. เด็กชายศิริศักดิ์  พิชัยคำ
 
1. นายรุ่งฤทธิ์  ศรีวรรณะ
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. นายธนกร  ศรีโยธี
 
1. นายณัฐพล  บำรุงเมือง
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายอวัฒนา 1. เด็กชายนันทวัฒน์   ยอทะวงค์
 
1. นายสมชาย   ไตรธิเลน
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กชายณัฐพร  บาลวงศ์ษา
 
1. นางธนิกา  ไกยพาย
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 1. เด็กชายณภัทร  ร่วมสุข
 
1. นายประสิทธิ์  มาศรี
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  เชื้อคำฮด
 
1. นายทวีศักดิ์  พิษสุวรรณ
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 1. เด็กหญิงกมลพร  การุณ
2. เด็กชายกฤษณะ  รากแก้ว
3. เด็กชายชำนาญ  นามวงศ์
4. นางสาวดาวัน  ผันอากาศ
5. เด็กหญิงดุสิตตา  ดุพงษ์
6. นายธนกร  ศรีโยธี
7. เด็กหญิงนริศรา  เดือนเพ็ญ
8. เด็กหญิงนัดดา  สัจสุวรรณ์
9. เด็กหญิงนันท์ธิดา  ศรีหาบรรดิษฐ์
10. เด็กหญิงนิภารัตน์  หตะเสน
11. เด็กหญิงพจนา  ดุลขุนทด
12. นายพรตะวัน  พันธ์ก้อม
13. เด็กชายภานุพงษ์  เนาว์ศรีศร
14. เด็กหญิงวนิดา  บุญสะอาด
15. เด็กชายศราวุฒิ  ไชยฮัง
16. เด็กชายศราวุธ  มากระจันทร์
17. เด็กชายศิรศักดิ์  โปตินัง
18. เด็กชายสิทธิพงษ์  มะลามล
19. เด็กหญิงสุพรรษา  นิ้วเมือง
20. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญสะอาด
21. เด็กชายสุรศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
22. เด็กชายสุริยา  สอนสูญ
23. เด็กหญิงสุวนันท์  ศรีหาบรรดิษฐ์
24. เด็กหญิงอรอุมา  ไทยเหนือ
25. เด็กหญิงอินทร์ธิรา  ฉายพงษ์
26. เด็กชายเกษมสรรค์  สายพิมพ์
27. เด็กหญิงเกษร  ไพคำนาม
28. เด็กหญิงเมธานี  พละจันทร์
29. เด็กหญิงไพลิน  สุริยะวงศ์
30. เด็กชายไพศาล  น่วมเจริญ
 
1. นายณัฐพล  บำรุงเมือง
2. นายทรงมี  ชุมปัญญา
3. นางธนพรรณ  ม่อมพะเนาว์
4. นายบุญทรง  สุนทรส
5. นางสาวอมรศิริ  ม่อมพะเนาว์
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 94.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 1. เด็กชายกิตติพงษ์   พังแสงสุ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ    ฮามพันธ์เมือง
3. เด็กชายคุณวุฒิ    ฟองอ่อน
4. เด็กหญิงจุฑามาศ    ศรีคราม
5. เด็กหญิงชลธิตา   ราไชย
6. เด็กหญิงชลิตา   อ่อนชื่นชม
7. เด็กชายณัฐวุฒิ   นนท์ไพรวัลย์
8. เด็กชายทวิทัศน์   ภูผาหลวง
9. เด็กชายทวีโชค   พุทธสาร
10. เด็กหญิงทิพนภา   โคตรธรรม
11. เด็กชายธนากร   โคตรผาบ
12. เด็กหญิงธารินี   แถมสมดี
13. เด็กหญิงนันธิกานต์   จันทร์เพ็งเพ็ญ
14. เด็กหญิงบุษยา   พุทธวงษ์
15. เด็กหญิงปิยธิดา   หมื่นมา
16. เด็กหญิงพรพิมล   กรพันธ์
17. เด็กหญิงพัชรา    กรพันธ์
18. เด็กหญิงมุทิตา    แก่นปัดชา
19. เด็กหญิงวนิดา   ดงภูยาว
20. เด็กหญิงวรรัตน์   แสนมี
21. เด็กหญิงสุกัญญา   แก้วเมือง
22. เด็กชายสุทธิพร   ศรีเพียชัย
23. เด็กชายอภิศร    บรรลือหาญ
24. เด็กหญิงอมรรัตน์    จักรเสน
25. เด็กหญิงอรอุมา    สีดาแก้ว
26. เด็กหญิงอริสา   หาญชัยศรี
27. เด็กหญิงอัญชรียา   ญาติเจริญ
28. เด็กชายอาทิตย์   โคตรธรรม
29. เด็กชายโยธิน   ปิติฤทธิ์
30. เด็กหญิงไอลดา    ร่มป่า
 
1. นางกนกวรรณ  งันลาโสม
2. นางกองแก้ว    สุระสระ
3. นางจันทพร  ศิรินันทเกตุ
4. นางสาวปวีณา  คำชมภู
5. นางมนัสวี   ยาทองไชย
6. นางรุ่งนภา   คนองมาก
7. นางเปรมยุดา   อาคะราช
 
194 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงนวพร   ศิริเจริญกุล
 
1. นางอภิญญา  รุดดิษฐ์
 
195 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงฉันทิสา   แสนนาวา
2. เด็กชายวีระพล   กัลยาบาล
3. เด็กหญิงสุภัสสร   สาธร
 
1. นางนลินี   เวชกามา
2. นางละมัย   เจริญศรีศักดิ์
 
196 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พึ่งวร
2. เด็กหญิงธัญชนก   อินธิแสง
3. เด็กหญิงอันดา   ศรีอาจ
 
1. นางพิราวรรณ   ขจรเกษ
2. นางสมสะอาด   พรหมเทศน์
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 1. เด็กหญิงสุพัตรา   นามอาสา
 
1. นางสรัลชนก    ตาปา
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงพรรพษา  จังพล
 
1. นางกิ่งมณี  ผ่านสุวรรรณ
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา  งันลาโสม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  แสบงบาล
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกภู 1. เด็กหญิงวริศรา  ศิระรุ่งเรือง
 
1. นางวารีย์  บุญสิทธิ์
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กหญิงภัคจีรา  วิทาทาน
 
1. นางสุกัญญา  เข็มทอง
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงนฤมล   ชะเดื่องรัมย์
 
1. นางอินเขียน  ไชยพันธ์
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกภู 1. เด็กหญิงจิรัชยา  หงษ์ภู
2. เด็กชายณัฐชา  หงษ์ภู
3. เด็กชายนรินทร  บุตตาโท
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุญเกิด
2. นางวารีย์  บุญสิทธิ์
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธีรพงศ์  ชำนาญ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เข็มอุทา
3. เด็กชายสุทัศน์  กุลยะณี
 
1. นางนริสา  ไชยเพชร
2. นางสาวสุธาสินี  ชุมปัญญา
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สิงวงษา
2. เด็กหญิงสุธิดา  กุลยะณี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  จันทะหงษ์
2. นางสาวมยุลี  จันทร์ศรีนวล
 
206 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. เด็กชายวีระพงษ์  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายอุ้มบุญ  นิลเถื่อน
 
1. นายธีรยุทธ  ตาลน้อย
2. นายบรรลือ  ศรีสงคราม
 
207 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กชายจักรกฤษ   กงเกตุ
2. เด็กชายชินวัฒน์    สิงงอย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   สัพโส
2. นางสมร   โฮมวงศ์
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ถานพรม
2. เด็กชายชินนุวัตร  อุปรี
 
1. นางวิลัย  ศรีกะแจะ
2. นางสาวอุบลรัตน์  แก้วดี
 
209 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 56.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 1. เด็กชายณัฐนันท์  แก้วดี
2. เด็กชายธีระศักดิ์  นาลงพรม
 
1. นายกฤษฎา  ทัดไทย
2. นางจิราพร  ไพจิตรโยธี
 
210 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงกัลยา   สอนสมนึก
2. เด็กชายอภิวัฒน์   แสนบรรดิษฐ์
 
1. นางสาวโสภาพร   อุ่นจางวาง
2. นางโสภิดา  เชิดชน
 
211 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 1. เด็กชายสกล  นาแพงน้อย
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ภูมิภาค
 
1. นางทองม้วน  พิมพ์เภา
2. นายปัญญา  ชุมปัญญา
 
212 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมพูพาน 1. เด็กหญิงจตุพร  สีดำ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  รอดวินิจ
3. เด็กหญิงพัชริดา  เพียสา
4. เด็กหญิงวรรณิภา  รองฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุภาพร  กวยรักษา
6. เด็กหญิงอภัสรา  ปาสังทอง
7. เด็กชายเสกสรร  สุขวงค์
 
1. นางดวงแข  ลือชัย
2. นางสาวรินทา  สีเหลือง
3. นางสุจินต์  สวนไผ่
 
213 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 1. เด็กชายคมสันต์  ทะนุวัน
2. เด็กชายธีระเดช  สะเทียนรัมย์
3. เด็กชายวรวิทย์  อักขระ
4. เด็กหญิงวารี  การกระบวน
5. เด็กชายสันติภาพ  นาโควงษ์
6. เด็กชายอัษฎาวุธ  อิทธิชัย
7. เด็กชายเอกราช  กั้วพิสมัย
 
1. นางสาวผุสดี  สุดพุด
2. นางอัจฉราพร  พันธรักษ์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กชายทินภัทร  โพธิ์โคตร
 
1. นางศิวภรณ์  กลิ่นไสว
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายกฤษฎา  งามเลิศ
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุรีแสง
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 1. เด็กหญิงเย็นจิตร  จำเริญเนาว์
 
1. นางสรัลชนก  ตาปา
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 1. เด็กชายอรรคพงษ์  มะโคตรสา
 
1. นายประพฤติ  ขันธ์พัฒน์
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงชลาลัย  ไผ่ตาแก้ว
 
1. นางศศิวิมล  วงศรียา
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อุทัยวัฒน์
 
1. นางสาววราภรณ์  งึ้มโพธิ์ขวาง
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจิตรานุช   กัลยาบัญดิด
 
1. นางอินเขียน  ไชยพันธ์
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 1. เด็กชายอนุรักษ์  ศักดิ์วงศ์
 
1. นายบุญเรือง  ลาแสดง
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 1. เด็กหญิงญาดา  เลื่อนฤทธิ์
 
1. นางดรุณี  สมดีตี
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์หล้า
 
1. นางนริสา  ไชยเพชร
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงนวลฉวี  เพียลาดไหล
2. เด็กชายปฏิภาน  พลราชม
3. เด็กชายประเสริฐสุข  เดชรักษา
4. เด็กหญิงยุวดี  คณะพล
5. เด็กชายอนุสรณ์  ฮามพันเมือง
6. เด็กชายอมรสิน  พันธ์สิงห์
 
1. นางนุชนารถ   ธนะคำดี
2. นางสาวสุปราณี  พิมพิการ
3. นางสาวอัจฉราวดี  ประพันธ์
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 1. เด็กหญิงนัทน์  ยาสาไชย
2. เด็กหญิงปาลิตา  นุ่มอนงค์
3. เด็กหญิงพรทิพา  ดาโอภา
4. เด็กหญิงวรนุช  เชื้อตาลี
5. เด็กหญิงไอลยดา  งอยหล้า
 
1. นางนิตยา  เชื้อดวงผูย
2. นางนิรัติศัย  นารถพลายพันธ์
3. นางพรพิไล  เชื้อคมตา
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีกุลกิจ
2. เด็กหญิงมัศหญา  เกตวงษา
3. เด็กหญิงไอลดา  ศรีกุลกิจ
 
1. นางวิลัย  ศรีกะแจะ
2. นางสาวอุบลรัตน์  แก้วดี
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กชายงามศักดิ์   โปรงเมืองไพร
2. นายปราโมทย์  ขุนจารย์
3. เด็กชายวายุ  เถาว์ประสาท
 
1. นางวิมลศรี  พงศ์สิทธิ์ศักดิ์
2. นางอภิญญา  วิเศษสา
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 1. เด็กชายถาวร  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายธานินทร์  พุทธวงศ์ษา
3. เด็กชายอภิชาติ  เสียงล้ำ
 
1. นายนิลพงษ์  ยี่วาศรี
2. นายศราวุธ  แป้นโคตร
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายคงเดช  เล็กอ่อน
2. เด็กชายธนากร  มัดหา
3. เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญ
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุรีแสง
2. นายไพฑูรย์  แก้วก่า
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายธนดล  อุปละ
2. เด็กชายธีรพงษ์  แป้งหอม
3. เด็กชายยุทธพิชัย  เสนสุข
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุรีแสง
2. นายพชรศาสตร์  ทุมโยมา
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายทองบ่อ  ประทุมทอง
2. เด็กหญิงธิดา  ประทุมทอง
3. เด็กชายอาทิตย์  หาญมนตรี
 
1. นางนุชนารถ  ธนะคำดี
2. นางสาวอัจฉราวดี  ประพันธ์
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงชญานี  ศรีกุลกิจ
2. เด็กหญิงมนตรา  ลุนจักร
3. เด็กหญิงรุ่งพิมล  คำทะเนตร
 
1. นางวิลัย  ศรีกะแจะ
2. นางสาวอุบลรัตน์  แก้วดี
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  นนสะเกต
2. เด็กชายวีระวัฒน์  นนท์สะเกต
 
1. นายวัฒนา  ขัดสี
2. นายเดชา  ศิริฟอง
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูพาน 1. เด็กชายชลสิทธิ์  โจทย์จันทร์
2. เด็กชายอนันท์  สุภาพรหม
 
1. นางกนกวรรณ  จับอันชอบ
2. นางสาวสุภาลักษณ์  วงค์ศรีดา
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรกนก   แสนศิลา
2. เด็กหญิงกัญญากรณ์   เสนาชัย
 
1. นายศรเพชร  ศฤงธร
2. นางสาวศิริลักษณ์  สัพโส
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงศรี 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บือกุศล
2. เด็กหญิงแสงตะวัน  ส่วนสมบูรณ์
3. เด็กชายโชคชัย  ขวาธิจักร
 
1. นายกฤษฏิพงศ์  มาตะรักษ์
2. นายบุญมา  พรหมหากุล
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 1. เด็กหญิงกิ่งไผ่  สุระวิชัย
2. เด็กหญิงจินตภา  ยาไทยสงค์
3. เด็กหญิงณัฏฐา  แก่นสา
 
1. นางสาวทวี  สูตรไชย
2. นางสาวสิริภัทร  จิตรเอื้อ
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชมพูพาน 1. เด็กชายจักรวาล  เม็ดอำมาตย์
2. เด็กชายภัทราวุธ  ตามสีวัน
3. เด็กชายวัฒนา  สัพโส
 
1. นายวิสูตร   สวนไผ่
2. นางสุมาลี  เพชรไชย
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกภู 1. เด็กชายณัฐพล  สารจันทร์
2. เด็กชายธีระศักดิ์  รู้สมกาย
3. เด็กชายวรวิทย์  ดาบสมศรี
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  บุญเกิด
2. นางสาวอารมณ์  ดาบพลอ่อน