งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนเมืองสกลนคร และโรงเรียนเเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง กุดบาก 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    เอื้อศิลามงคล
1. นางสาวอุทุมพร    ทิพย์คำมี
2 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) หนองหารหลวง 1. เด็กชายสิรภัทร    พลราชม
1. นายวิรัช    เพ็งอินทร์
3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร เอกชน 1. เด็กชายจริยชัย    ศิริวาลย์
1. นางสาวทัศพร    ด้างถางคำ
4 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร ตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี 1. เด็กชายรัชชานนท์    คำโสมศรี
1. นางอมรรัตน์    ยาทองไชย
5 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง ถิ่นภูไทย 1. เด็กชายปรัชญา    อินทร์เจริญ
1. นางนันทิยา    พรหมเมือง
6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ธาตุเชิงชุม 1. เด็กหญิงจิรัชญา    จิตจำนงค์
1. นางประภาพร    คำศรี
7 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต นาแก้วบ้านแป้น 1. เด็กชายพินิจ    คำพะโครต
1. นางสาวจุลาลักษณ์    คำโสภา
8 โรงเรียนบ้านโคกภู ภูผายล 1. เด็กชายพุทธรักษ์    บุญแก้วคง
1. นางจุฬาพร    บุญแก้วคง
9 โรงเรียนบ้านหลุบเลา ภูพานทอง 1. เด็กหญิงนลินี    ราตรี
1. นางสาวประมวลเพชร    นิลคำ
10 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์1 1. เด็กหญิงพัชริดา    ฮุยพิทักษ์
1. นางมยุรีย์    แพงไชย
11 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า กุสุมาลย์2 1. เด็กหญิงมุกดาวรรณ    ประกิ่ง
1. นางพงษ์สุดา    สุขอร่าม
12 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ ขมิ้นหนองลาด 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พันธ์ชัย
1. นางสำอาง    สุวรรณวิเศษ
13 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร ไตรศิลา 1. เด็กหญิงนันทิดา    ชัยวิเศษ
1. นางสาววรดา    พันธ์เพีย
14 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม แมดด่านพลังวิทย์ 1. เด็กหญิงพีรดา    วงศ์เครือศร
1. นางเสาวลักษณ์    ครโสภา
15 โรงเรียนบ้านดงหลวง เต่างอย 1. เด็กหญิงภิรินดา    สัตย์มาก
1. นางรุ้งลาวัลย์    วิทักษาบุตร
16 โรงเรียนบ้านนาจาน โพนสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ทวีกุล
1. นางกรนันท์    หาสุข
17 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร ห้วยยางพังขว้าง 1. เด็กหญิงคณิตา    จันทร์โท
1. นางบังอร    สกุลโพน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................