หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนเมืองสกลนคร และโรงเรียนเเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายเกรียงศักดิ์ วงศ์รัตนะ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสมนึก นนธิจันทร์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายฉลาด วรรณทอง รองผอ.สพป.สกลนคร เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายฉัตรชัย จูมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศก์ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายวีระยุทธ ก้อนกั้น หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางนวลศรี พรมจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายชัยวุฒิ โสภัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสุกฤษฎิ์ อัครศักดิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบการประกันฯ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายรัศมี วงศ์ประทุม รองผอ.สพป.สกลนคร เขต1 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายพิชัย ขาบรรทม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายเอนก เกตุวงศา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายประสพ ขอดเมชัย รองผอ.สพป.สกลนคร เขต1 คณะกรรมการสถานที่
17 นายเกียรติวัช ทุมมารักษ์ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต1 คณะกรรมการสถานที่
18 นายวิทยา ชุมปัญญา รองผอ.สพป.สกลนคร เขต1 คณะกรรมการสถานที่
19 นายชัญโญ ใครบุตร ผอ.ร.ร.เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการสถานที่
20 นายพิชัย ชาบรรทม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการสถานที่
21 นายประสิทธิ์ สุวรรณไตร ผอ.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง คณะกรรมการสถานที่
22 นายสุชาติ วงศ์กาฬสินธุ์ ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการสถานที่
23 นยสว่าง โยธาศรี ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการสถานที่
24 นายรัตน์ณรงค์ วงศ์กาฬสินธุ์ ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการสถานที่
25 นายพงษ์ศักดิ์ โสภา ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการสถานที่
26 นายอรรถสิทธิ์ ศิริขันธ์ ครู ร.ร.ทุ่งมนวิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่
27 นานเสริมโชค บุระเนตร ครู ร.ร.บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง คณะกรรมการสถานที่
28 นายเฉลิมชัย จันทรังษี ครู ร.ร.บ้านหนองนาเลิศ คณะกรรมการสถานที่
29 นายวันชัน เอี้ยงลักขะ ครู ร.ร.บ้านท่าวัด คณะกรรมการสถานที่
30 นายพรมมา ศิลารักษ์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการสถานที่
31 นายเอนก เกตุวงศา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการสถานที่
32 นายประสาน พิทักษ์โกศล ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการสถานที่
33 นายมยูรศักดิ์ ประทุมรัตน์ ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการสถานที่
34 นายวีระพงษ์ อุดมเดช ครู ร.ร.บ้านดงขุมข้าว คณะกรรมการสถานที่
35 นายวุฒิศักดิ์ บุญยืน ครูร.ร.บ้านาอ้อยคำสะอาด คณะกรรมการสถานที่
36 นารยศศักดิ์ แก้วไกรสร ผอ.ร.ร.บ้านนายอ คณะกรรมการสถานที่
37 นายชัชวาลย์ พรหมเทศน์ ผอ.ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการสถานที่
38 นายสราวุธ พาเสน่ห์ รอง ผอ.ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการสถานที่
39 นางผกากรอง โคตรพิลา รองผอ.ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการสถานที่
40 นางศิริวรรณ พลเศษ รองผอ.ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการสถานที่
41 นายธงชัย อาจวิชัย รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการสถานที่
42 นายศรีทัศน์ วิรัสวา รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการสถานที่
43 นางสาวจันทร์สุดา จันทร์พรหม รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการสถานที่
44 นางจูรีรัตน์ คำเมือง รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการสถานที่
45 นายสมนึก นนธิจันทร์ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
46 นายฉลาด วรรณทอง รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
47 นายรัศมี วงศ์ประทุม รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
48 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
49 นายฉัตรชัย จูมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศก์ฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
50 นางนวลศรี พรมจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
51 นายวีระยุทธ ก้อนกั้น หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผลฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
52 นายสุกฤษฎิ์ อัครศักดิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบการประกันฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
53 นายชัยวุฒิ โสภัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
54 นายพิชัย ขาบรรทม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
55 นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
56 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
57 นายเอนก เกตุวงศา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
58 นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
59 นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
60 นางเครือพรรณ อุปโคตร ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
61 นางอุไรวรรณ ประจักษ์วงศ์ ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
62 นางนวลศรี พรมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
63 นายวิทยา ชุมปัญญา รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
64 นายมโน ทามณี ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
65 นายเรืองชัย งอยปัดพันธ์ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
66 นายอนุสิทธิ์ นามโยธา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
67 นางนภาภรณ์ วงศ์อุดมศิลป์ ครู ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
68 นางประคองศรี นามวงษา ครู ร.ร.บ้านลาดกระเฌอ"คุรุราษฎร์ชูวิทย์" คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
69 นางมลิวัลย์ อุดมเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
70 นายประสพ ขอดเมชัย รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
71 นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
72 นายปัญญาฤทธิ์ โพธิราช รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
73 นายทองใส ยอดยศ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
74 นายสมพร วงศ์กาฬสินธุ์ ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
75 นางสาววิไลรัตน์ วิทยาขาว ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
76 นางสาวสมจิตร นาสีแสน ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
77 นายวีระยุทธ ก้อนกั้น หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผลฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
78 นายณรงค์ เด่นชัยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
79 นายชัญโญ ใครบุตร ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
80 นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
81 นางสุวรรณศรี โพธิ์สุวรรณ คร ร.ร.บ้านหนองมะเกลือ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
82 นางอุไร คำมณีจันทร์ ครู ร.ร. ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
83 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
84 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
85 นายเกียรติวัช ทุมมารักษ์ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
86 นายอภิชาติ แสนภูวา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
87 นายปัญญาฤทธิ์ โพธิราช รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
88 นายศราวุฒิ ศิริวรรณ ผอ.ร.ร.บ้านกกปลาซิวนาโด่ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
89 นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
90 นางรัตนมณี ภูยางสิม ครู ร.ร.บ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
91 นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
92 นายคณุตม์ แสนอาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
93 นายฉลาด เดชธิสา รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
94 นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
95 น.ส.เพ็ญแข นาถโกษา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
96 นายวัยพจน์ ปัญญะ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
97 นายสำรองชัย สามเมือง ครู ร.ร.บ้านโนนกุง คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
98 นายสุกฤษฎิ์ อัครศักดิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
99 นายเอนก เกตุวงศา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
100 นายชัยยงค์ ธุรารัตน์ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
101 นายทองอยู่ เพีนรภายลุน ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศฺิลปศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
102 นายถาวร จรัสแผ้ว รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศฺิลปศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
103 นายศักดิ์ชาย แก้วดี รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศฺิลปศึกษา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
104 นายศิริ สัตถาผล ครู ร.ร.บ้านหลุบเลา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
105 นายวีระพงษ์ อุดมเดช ครู ร.ร.บ้านดงขุมข้าวฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
106 นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์ ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
107 นายวิทยา ทอนฮามแก้ว ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
108 ส.ต.จักรกริช วรนาม ครู ร.ร.บ้านโพนบกสหราษฎร์ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
109 นางวีนัส พิมพ์มีลาย ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
110 นายพิชัย ขาบรรทม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
111 นางพรชนก พรมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
112 นายวิศิษฐ์ มุ่งนากลาง ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
113 นายสุทัศน์ ชุณห์วิจิตรา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้การงานอาชีพฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
114 นายครองศักดิ์ วงศ์ประชา ครู ร.ร.ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
115 นายประสชัย แก้วยะลุน ครู ร.ร. บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
116 นางสาวสมจิตร นาสีแสน ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
117 นายสมพร หลิมเจริญ ศึกษานิเทศก์สพป.สกลนคร เขต1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
118 นายประสพ ขอดเมชัย รองผอ.สพป.สกลนคร เขต1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
119 นายชัยวุฒิ โสภัย รองประธานศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่25 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
120 นายทวีเดช แสนชนม์ ผอ.ร.ร.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยา คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
121 นายคณุุตม์ แสนอาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
122 นายประสพ สุวรรณ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
123 นางสาววารุณี งอยผาลา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
124 นายสงวน หงษ์สิงห์ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
125 นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรี ครู ร.ร.บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุง คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
126 นายภูดิศ ทองวัฒนกุล ครู ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
127 นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
128 นายเกรียงศักดิ์ วงศ์รัตนะ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
129 นายวีระวัฒน์ งอยผาลา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ลูกเสือฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
130 นางเอมอร โคตกนก รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ลูกเสือฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
131 นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ลุกเสือฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
132 นางจูรีรัตน์ คำเมือง รองผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
133 นายนพดล วิญญาสุข ครู ร.ร.บ้านป่าผาง คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
134 นายฉัตรชัย จูมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
135 นายสมชาย ตุพิลา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้แนะแนว คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
136 นายสุพล เผ่ามงคล รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้แนะแนว คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
137 นายสมพงษ์ ศรีโสภาพ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้แนะแนว คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
138 นางประยงค์ ซึมเมฆ นักวิชาการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
139 นางโฉมสุดา ศิริฟอง ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
140 นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ รอง ผอ.สพป.สกลนคร ขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
141 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
142 นางเทวาพร โคตรสมบัติ ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
143 นายอัศนีย์ จันทรโคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
144 นางจิตรประสงค์ รัตนหน ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการจัดประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
145 นายเกียงศักดิ์ วงศ์รัตนะ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
146 นายสมนึก นนธิจันทร์ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
147 นายรัศมี วงศ์ประทุม รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
148 นางนวลศรี พรมจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
149 นายฉัตรชัย จูมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศฯ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
150 นายวีระยุทธ ก้อนกั้น หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
151 นายชัยวุฒิ โสภัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
152 นายสุกฤษฏิ์ อัครศักดิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันฯ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
153 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผอ.กลุ่มงานนิเทศฯ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
154 นายพิชัย ชาบรรทม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
155 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
156 นายเอนก เกตุวงศา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
157 นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานของนักเรียน
158 นายเกียรติวัช ทุมมารักษ์ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต1 คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
159 นายชัยยงค์ ธุรารัตน์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
160 นายวัฒนชัย ชาติชำนิ ผอ.ร.ร.บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
161 นายเกษม นรภาร ผอ.ร.รห้วยทรายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
162 นายบุญธรรม ลือชัย ผอ.ร.ร.สกลนคร(วันครู 2501) คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
163 นายประสาน พิทักษ์โกศล ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
164 นายไผท แถบเงิน ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
165 นายยุทธศิลป์ เพชรใต้ ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
166 นายอิทธิพล คำโสภา ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
167 นายสุรสิทธิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักการภารโรงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
168 นายรุ่งโรจน์ จันทร์งาม นักการภารโรงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
169 นายสมศักดิ์ พลราชม นักการภารโรงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
170 นายนิรมล เชียร์รัมภ์ นักการภารโรงโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
171 นายสมบัติ จันทร์หล้า นักการภารโรงโรงเรียนสกลนคร(วันครู 2501) คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
172 นายสราวุธ พาเสน่ห์ รอง ผอ.ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
173 นายเฮ้า มานิสสรณ์ ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
174 นายเสวก ตาลาคุณ ผอ.ร.ร. ศรีบุญเรืองวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
175 ว่าที่ รท.ศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย ผอ.ร.ร.บ้านาตงสหราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
176 นายสัมภาษณ์ นรภาร ผอ.ร.ร.บ้านหนองลาดฯ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
177 นายวรวิทย์ อ่อนจงไกร ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
178 นายสุรชล ดวงมาลา ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
179 นายศักดิ์สิทธิ์ ลาดสุวรรณ ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
180 นายอิทธิเชษฐ์ เชาว์พร้อม ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
181 นายวิสิทธิ์ อัคราช นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
182 นายไพจิตร ศิริสานต์ นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
183 นายศรีทัศน์ วิรัสวา รองผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
184 นายบัณฑิต คำเพชรดี ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
185 นายชัยยงค์ ธุรารัตน์ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
186 นายสุกฤษฏิ์ อัครศักดิ์ศรี ศึกษานิเทศก์สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
187 นางวัฒนา ชูวงศ์ ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
188 นางดนตรี เหลืองรุ่งเรือง ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
189 นางนภาพร กุลอ่อน ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
190 นางอรุณรัตน์ ไร่สิงห์ ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
191 นางวินิจฉัย จูมวงศ์ ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
192 นางสุจิตรา โตไทยยะ ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
193 นายสมนึก นนธิจันทร์ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
194 นายสังวาลย์ ศรีโคตร รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
195 นายปัญยุต นันทราช ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
196 นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ผอ ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
197 นายทองใส ยอดยศ ผอ ร.ร.ชุมชนบ้านสร้างค้อ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
198 นายชัชวาลย์ พรหมเทศน์ ผอ. ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
199 นางสมหมาย นันทราช นักจัดการงานทั่วไป สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
200 นายศักดิ์สิทธิ์ ไพจิตรโยธี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
201 นางกิ่งกาญน์ ปัญญาประชุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
202 นางสาววารุณี คำคลี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
203 นางสาววณัชวรรณ ชุมปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
204 นาผกากรอง โคตรพิลา รอง ผอ. ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
205 นายเกียรติยศ หนึ่งคำมี ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
206 นางพรรณี พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
207 นายฉัตรชัย จูมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
208 นางพรชนก พรมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
209 นางสาวเบญจวรรณ ถามาตย์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
210 นายจอมสี พรมจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
211 นางนิราตรี รักษาภักดี นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
212 นายดาวิทย์ พุทธิไสย ผอ.ร.ร.บ้านโคกสะอาด คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
213 นางดวงดาว เหลื่อมศรี นักวิชาการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
214 นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์ ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
215 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
216 นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
217 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
218 นายเอนก เกตุวงศา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
219 นายทินกร อินทนาม รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
220 นายจอมสี พรมจันทร์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
221 นายปัญยุต นันทราช ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
222 นางวิจิตรา พลศรีลา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
223 นางผกากรอง โคตรพิลา รอง ผอ. ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
224 นางอรทิพยื พงษ์โสภณ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
225 นางสมหมาย นันทราช นักจัดการงานทั่วไป สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
226 นางวรางรัตน์ บุญยทรรพ นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
227 นางสาวนิศา เหล่าลุมพุก นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
228 นางณัฐหทัย ชุมปัญญา เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
229 นางกิ่งกาญน์ ปัญญาประชุม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
230 นางสาววารุณี คำคลี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
231 นางสาววารุณี บารมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
232 นางอุทัยวรรณ ดีนวลพะเนาว์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
233 นางยุพเยาว์ พรหมนุชิต เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
234 นางอโนมา พัฒนะราช เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
235 นางเพ็ญแข แซ่อึ้ง ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
236 นางภาวิณี ขัดสี ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
237 นางรื่นฤดี ศรีปากดี ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
238 นางพรรณี พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
239 นางลักษณาวดี บุญพบ ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
240 นางทัศนีย์ อุ่นสากล เขจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
241 นาสาวเบญจวรรณ ถามาตย์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
242 นางมยุรา วาทะวัฒนะ ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
243 นางนภาพภรณ์ ศรียายาง ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
244 นางนัยเนตร สมบูรณ์คุณากร เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
245 นางนิภาพร อุปพงษ์ ผอ.ร.ร.บ้านนาเดื่อ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
246 นางสาวณัชวรรณ ชุมปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
247 นายพิทัก สุภาทอง ครู ร.ร.โพนทองประชาอุทิศ คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
248 นายศักดิ์สิทธิ์ ไพจิตรโยธี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
249 นางพนารัตน์ ภัทรจารี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฎิคม
250 นายฉลาด เดชธิสา รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
251 นางสาวฤทัยทิพย์ ดอกคำ ผอ.ร.ร.บ้านาแก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
252 นายวิทยา แก้วก่า ผอ.ร.ร.บ้านหนองศาลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
253 นายพรมมา ศิลารักษ์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
254 นายชัยวุฒิ โสภัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
255 นายวัชรินทร์ นาคะอินทร์ ครู ร.ร.เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
256 นายพงษ์นารถ แก้วก่า ครู ร.ร.บ้านนท่าวัดฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
257 นายพงษ์ศักดิ์ โสภา ครู ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
258 นางนวลตา จาเพียราช ผอ.ร.ร.บ้านโพนงามโคกวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
259 นายวีระพันธ์ มาลีลัย รอง ผอ.ร.ร.แมดนาท่ม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
260 นางสาวนิรัติศัย วิเศษศิลป์ ครู ร.ร.ประชาสุขสันต์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
261 นายเฮ้า มานิสสรณ์ ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
262 นายสุรสิทธิ์ สมารมย์ ครู ร.ร.บ้านนาอ้อยคำสะอาด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
263 นายสุรศักดิ์ ดาบสมเด็จ ครู ร.ร.บ้านกุดแข้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
264 นายจำเนียร หาดทวายกาญจน์ ครู ร.ร.บ้านดงหลวง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
265 นายวุฒิศักดิ์ แป้นโคตร ครู ร.ร.ท่าเยี่ยมน้ำพุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
266 ว่าที่ ร.ท. ศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย ผอ.ร.ร.บ้านนาตงฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
267 นายไพฑูรย์ สารสมัคร ครู ร.ร.บ้านพานฯ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
268 นายไพฑูรย์ ขันขะ ครู ร.ร.บ้านลาดค้อ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
269 นายภูมิรัตน์ งันลาโสม ครู ร.ร.อนุบาลเต่างอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
270 นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านนาดอกไม้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
271 นายดาวิทย์ พุทธิไสย ผอ.ร.ร.บ้านโคกสะอาด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
272 นายยุธยา เทอำรุง ผอ.ร.ร.บ้านหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
273 นายวีระเทพ เนียมหัตถี ผอ.ร.ร.บ้านประชาสุขสันต์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
274 นางสาวระพีพรรณ ร้อยพิลา ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
275 นายศราวุธ ลุนาวัน นักประชาสัมพันธ์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
276 นายจตุพร ฮังกาสี นักวิชาการศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
277 นางอุทัยวรรณ ดีนวลพะเนาว์ นักจัดการงานทั่วไป สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
278 นายสุทิน บุตรมหา ช่างปูนชั้น 3 สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
279 นายรัศมี วงศ์ประทุม รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
280 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
281 นางนวลศรี พรมจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
282 นายวีระยุทธ ก้อนกั้น หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
283 นายสุกฤษฎิ์ อัครศักดิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบการประกันฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
284 นายชัยวุฒิ โสภัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
285 นายคชาพงษ์ ไชยวงศ์คต ครู ร.ร.บ้านโนนกุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
286 นายนิพนธ์ ประมาชิด ครู ร.ร.บ้านโนนกุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
287 นายวัชรินทร์ นาคะอินทร์ ครู ร.ร.เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
288 นายประสพชัย แก้วยะลุน ครู ร.ร.บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
289 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ คำพุทธ ครู ร.ร.บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
290 นายอนุรักษ์ บุญจันทร์ ครู ร.ร.บ้านพะโค คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
291 นายสมพร หลิมเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
292 นางอรุดา จันทร์โสม เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
293 นางเตือนใจ ดีมาก เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
294 นายทองสุข ศรีหาพุฒ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 สพป.สกลนคร เขยต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
295 นายอดิศร เกตุวงศา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
296 นายอัศนีย์ จันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
297 นายพิชัย ขาบรรทม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
298 นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
299 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
300 นายเอนก เกตุวงศา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
301 นายดิเรก ฤทธิ์ศรีบุญ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
302 นายรัศมี วงศ์ประทุม รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
303 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
304 นายยศศักดิ์ แก้วไกรสร ผอ.ร.ร.บ้านายอ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
305 นายพงษ์ทวี พองพรหม ผอ.ร.ร.กุดบากราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
306 นายประสิทธิ์ สุวรรณไตร ผองร.ร.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
307 นายพิชัย ขาบรรทม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
308 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
309 นายเอนก เกตุวงศา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
310 นายประสพ ขอดเมชัย รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
311 นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
312 นางสุมนทา สงวนนาม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
313 นางสาวนิตติญา ศิริจันทร์พันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
314 นางขัญเรือ เวชกุล นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
315 นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
316 นางสาวผ่องฉวี ชาเครือ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
317 นางสาวกัลยา งันลาโสม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
318 นายชัยวุฒิ โสภัย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บภาพการจัดงาน
319 นายวัชรินทร์ นาคะอินทร์ ครู ร.ร.เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บภาพการจัดงาน
320 นายคณุตม์ แสนอาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บภาพการจัดงาน
321 นายอัศนีย์ จันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บภาพการจัดงาน
322 นางพรชนก พรมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บภาพการจัดงาน
323 นายศราวุธ ลุนาวัน นักประชาสัมพันธ์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดเก็บภาพการจัดงาน
324 นายรัศมี วงศ์ประทุม รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
325 นายพิชัย ขาบรรทม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
326 นายคารม สมสาย ศูนย์อำนวยการเครือข่ายไตรศิลา คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
327 นายธงชัย โยธานัก ศูนย์อำนวยการเครือข่ายห้วยยางพังขว้าง คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
328 นายมานะ ศรีวิคำ ศูนย์อำนวยการเครือข่ายหนองหารหลวง คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
329 นายวัยพจน์ ปัญญะ ผอ.ร.ร.บ้านดงหนองเหียน คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
330 นายไมตรี เภาโพธิ์ ครู ร.ร.บ้านนาจาน คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
331 นายกิตติคุณ เทศประสิทธิ์ ครู ร.ร.นาแก้วพิทยาคม คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
332 นายอนุรักษ์ บุญจันทร์ ครู ร.ร.บ้านพะโค คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
333 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ คำพุทธ ครู ร.ร.บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
334 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
335 นายเอนก เกตุวงศา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
336 นายนิพนธ์ ประมาชิด ครู ร.ร.บ้านโนนกุง คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
337 นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์ ผอ.ร.บ้านกรุงศรี คระกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
338 นางรัตนมณี ภูยางสิม ครู ร.ร.บ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
339 นายประสพ สุวรรณ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
340 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
341 นายพิชัย ขาบรรทม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
342 นายบรรทัด วภักดิ์เพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
343 นายวีระเทพ เนียมหัตถี ผอ.ร.ร.บ้านประชาสุขสันต์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
344 นายประสิทธิ์ สุวรรณไตร ผอ.ร.ร.บ้านพานสหราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
345 นายณรงค์ เด่นชัยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
346 นายคณุตม์ แสนอาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
347 นายวีระยุทธ ก้อนกั้น หัวหน้ากลุ่มงานวัดผลและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
348 นางมลิวัลย์ อุดมเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
349 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
350 นายเอนก เกตุวงศา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
351 นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจัดห้องประกวด แข่งขันวิชาการ
352 นายชัญโญ ใครบุตร ผอ.ร.ร.เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการฝ่ายจัดห้องประกวด แข่งขันวิชาการ
353 นายทวีพงษ์ ชาปากดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดห้องประกวด แข่งขันวิชาการ
354 นายพิชัย ขาบรรทม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดห้องประกวด แข่งขันวิชาการ
355 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดห้องประกวด แข่งขันวิชาการ
356 นายเอนก เกตุวงศา ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายจัดห้องประกวด แข่งขันวิชาการ
357 นายวีระพงษ์ อุดมเดช ครู ร.ร.บ้านดงขุมข้าวฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดห้องประกวด แข่งขันวิชาการ
358 นายสราวุธ พาเสน่ห์ รอง ผอ. ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดห้องประกวด แข่งขันวิชาการ
359 นางผกากรอง โคตรพิลา รอง ผอ. ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดห้องประกวด แข่งขันวิชาการ
360 นางศิริวรรณ พลเศษ รอง ผอ. ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดห้องประกวด แข่งขันวิชาการ
361 นายธงชัย อาจวิชัย รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจัดห้องประกวด แข่งขันวิชาการ
362 นายศรีทัศน์ วิรัสวา รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจัดห้องประกวด แข่งขันวิชาการ
363 นางสาวจันทร์สุดา จันทร์พรหม รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจัดห้องประกวด แข่งขันวิชาการ
364 นางจูรีรัตน์ คำเมือง รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนคร คณะกรรมการฝ่ายจัดห้องประกวด แข่งขันวิชาการ
365 นายฉลองทรง พรมเหมาะ รอง ผอ.ร.ร.เมืองสกลนคร ฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดห้องประกวด แข่งขันวิชาการ
366 นางนวลศรี พรมจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
367 นายชัชวาลย์ พรหมเทศน์ ผอ. ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน การศึกษาปฐมวัย
368 นางมลิวัลย์ อุดมเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน ภาษาไทย
369 นายวีระยุทธ ก้อนกั้น ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
370 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
371 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
372 นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ฯ
373 นายสุกฤษฏิ์ อัครศักดิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน สุขศึกษาพละศึกษา
374 นายพิชัย ชาบรรทม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน ศิลปศึกษาฯ
375 นางพรชนก พรมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน ศิลปศึกษาฯ
376 นายสันติภาพ ศรีมามาศ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน ศิลปศึกษาฯ
377 นายสมพร หลิมเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน การงานอาชีพ ฯ
378 นายชัยวุฒิ โสภัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
379 นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
380 นายคณุตม์ แสนอาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
381 นายฉัตรชัย จูมวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
382 นางโฉมสุดา ศิริฟอง ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
383 นายอัศนีย์ จันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการประสานงานและรายงานผลการแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]