หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 010 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 25 108 33
2 161 โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 5 38 13
3 051 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 30 91 48
4 025 โรงเรียนชุมชนนิรมัย 9 27 12
5 038 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 10 22 17
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 30 52 36
7 189 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 34 57 48
8 063 โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 1 3 1
9 150 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 17 26 23
10 107 โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 4 12 6
11 064 โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 1 1 0
12 065 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 12 25 16
13 066 โรงเรียนท่าแร่วิทยา 22 42 32
14 162 โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 0 0 0
15 084 โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 1 1 1
16 163 โรงเรียนนายอวัฒนา 5 5 4
17 164 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 4 6 4
18 039 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 27 81 36
19 040 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล สาขาศรีคงคำ 0 0 0
20 171 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 28 74 47
21 190 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 16 86 25
22 182 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 15 22 21
23 165 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 1 2 2
24 012 โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 12 45 19
25 172 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 13 46 16
26 085 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 3 6 6
27 042 โรงเรียนบ้านกุงศรี 14 41 25
28 013 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 5 7 6
29 026 โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 3 12 4
30 027 โรงเรียนบ้านกุดฮู 10 27 19
31 108 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 3 19 4
32 014 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนาราษฎร์ผดุง 11 21 14
33 015 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1 2 1
34 016 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 7 20 13
35 017 โรงเรียนบ้านงิ้ว 0 0 0
36 043 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 9 11 10
37 086 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 30 91 50
38 191 โรงเรียนบ้านชมพูพาน 16 48 33
39 044 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 6 8 8
40 151 โรงเรียนบ้านดงขวาง 0 0 0
41 094 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์ รังสรรค์) 8 30 10
42 152 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 20 71 31
43 095 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 4 12 8
44 140 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 4 12 6
45 087 โรงเรียนบ้านดงหลวง 33 115 56
46 109 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 2 13 4
47 052 โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 3 6 3
48 166 โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา) 0 0 0
49 067 โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 0 0 0
50 053 โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 32 73 53
51 076 โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 5 13 10
52 141 โรงเรียนบ้านตองโขบ 7 10 9
53 192 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 7 17 11
54 054 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3 4 4
55 110 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 26 42 32
56 173 โรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยา 13 43 25
57 153 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 6 10 10
58 055 โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 7 27 14
59 154 โรงเรียนบ้านนากับแก้ 3 5 4
60 018 โรงเรียนบ้านนาขาม 4 8 5
61 096 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 17 50 22
62 009 โรงเรียนบ้านนาจาน 21 40 30
63 068 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 5 20 10
64 028 โรงเรียนบ้านนาดี 5 20 8
65 005 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 36 107 64
66 088 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 12 26 18
67 142 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 3 24 6
68 019 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตรวิทยา 12 61 19
69 143 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 5 9 8
70 089 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 21 54 37
71 174 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 4 5 5
72 041 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 10 26 17
73 155 โรงเรียนบ้านนาแก 3 5 5
74 029 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 1 1 1
75 069 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 12 16 10
76 175 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 18 30 25
77 097 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 18 27 22
78 030 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 11 20 16
79 020 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 19 46 30
80 183 โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 14 56 23
81 056 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 5 26 9
82 006 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 12 25 17
83 077 โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 6 6 6
84 004 โรงเรียนบ้านป่าผาง 13 44 22
85 070 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 6 26 11
86 098 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 20 49 34
87 099 โรงเรียนบ้านพะเนาว์สาขานาขาม 7 22 13
88 074 โรงเรียนบ้านพะโค 2 4 3
89 100 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 7 14 9
90 058 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 12 27 21
91 111 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 35 52 49
92 031 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 28 41 35
93 078 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 25 66 41
94 184 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 21 49 27
95 101 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 46 125 68
96 079 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 8 16 14
97 008 โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 2 3 2
98 102 โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 6 9 8
99 045 โรงเรียนบ้านสนามบิน 2 3 2
100 193 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 5 11 9
101 194 โรงเรียนบ้านสะพานสาม 5 7 7
102 057 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 11 21 16
103 176 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 8 16 13
104 080 โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 8 16 11
105 185 โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 11 18 14
106 021 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 17 49 27
107 112 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 10 19 14
108 046 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 26 47 37
109 090 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 3 5 4
110 047 โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 5 12 5
111 113 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 15 67 28
112 114 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 8 26 16
113 059 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยายน) 23 58 38
114 071 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 10 22 13
115 115 โรงเรียนบ้านหนองสระ 2 4 3
116 022 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 8 17 12
117 072 โรงเรียนบ้านหนองหอย 57 201 107
118 144 โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 10 24 14
119 116 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 17 42 29
120 156 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 29 53 40
121 195 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 24 43 28
122 032 โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 4 11 6
123 145 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 32 76 49
124 091 โรงเรียนบ้านห้วยหวด 1 2 2
125 146 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 34 69 41
126 147 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 5 13 9
127 033 โรงเรียนบ้านอีกุด 5 11 5
128 048 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 3 7 4
129 073 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 4 5 5
130 196 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 28 54 35
131 023 โรงเรียนบ้านเขิงดอย 0 0 0
132 002 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 0 0 0
133 148 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 19 38 30
134 177 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 8 20 15
135 081 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 41 127 73
136 092 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 15 33 22
137 117 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 16 57 28
138 186 โรงเรียนบ้านโคกภู 12 22 16
139 034 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 2 4 2
140 049 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1 2 2
141 118 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 9 21 13
142 178 โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 1 1 1
143 001 โรงเรียนบ้านโนนกุง 16 31 22
144 103 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 0 0 0
145 157 โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 7 17 8
146 024 โรงเรียนบ้านโพนงานคุรุราษฎร์วิทยา 5 12 8
147 082 โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 5 14 8
148 060 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 3 6 4
149 158 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 7 10 10
150 003 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 38 100 58
151 035 โรงเรียนบ้านโพนแพง 30 52 42
152 197 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 13 24 20
153 083 โรงเรียนบ้านไร่นาดี 14 30 23
154 159 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 8 23 14
155 104 โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 5 22 10
156 061 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 19 38 28
157 075 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 24 82 37
158 167 โรงเรียนสกลนคร (วันครู ๒๕๐๑) 1 1 1
159 105 โรงเรียนหนองปลาดุกศรีวิทยา 0 0 0
160 179 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 38 93 64
161 106 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 6 10 8
162 160 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 7 14 12
163 036 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 12 33 13
164 187 โรงเรียนอนุบาลภูพาน 35 92 55
165 168 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 49 142 75
166 093 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 27 65 47
167 149 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 12 26 16
168 007 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 16 44 26
169 188 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 28 57 40
170 169 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 25 99 36
171 170 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 15 40 22
172 050 โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 1 3 2
173 062 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 23 51 38
174 180 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 12 33 20
175 181 โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 7 12 9
176 037 โรงเรียนไพศาลวิทยา 7 14 11
177 119 โรงเรียนณัฐฑิยาสกลนคร 0 0 0
178 120 โรงเรียนนิรมลวิทยา 7 63 7
179 121 โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ 0 0 0
180 122 โรงเรียนอนุบาลจรูญลักษณ์ 0 0 0
181 123 โรงเรียนอนุบาลจิตธิดา 0 0 0
182 124 โรงเรียนอนุบาลชนิกานต์ 0 0 0
183 125 โรงเรียนอนุบาลนวลมณี 0 0 0
184 126 โรงเรียนอนุบาลประภัสสร 1 3 1
185 127 โรงเรียนอนุบาลภนิตา 0 0 0
186 128 โรงเรียนอนุบาลภวิกา 16 27 18
187 129 โรงเรียนอนุบาลรพีพร 0 0 0
188 130 โรงเรียนอนุบาลร่วมฤทัย 0 0 0
189 131 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง 0 0 0
190 132 โรงเรียนอนุบาลอังสนา 4 13 4
191 133 โรงเรียนอนุบาลเก่งดีมีสุข 0 0 0
192 134 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 31 59 41
193 135 โรงเรียนเซนต์โยเชฟท่าแร่ 13 26 13
194 139 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทย 7 12 9
195 136 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) 29 108 54
196 137 โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) 24 49 35
197 138 โรงเรียนเทศบาล๔ (รัฐประชานุเคราะห์) 2 4 3
รวม 2338 5951 3530
9481

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]