หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 49 39 82.98% 5 10.64% 1 2.13% 2 4.26% 47
2 โรงเรียนบ้านหนองหอย 57 33 61.11% 13 24.07% 6 11.11% 2 3.7% 54
3 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 30 24 80% 4 13.33% 1 3.33% 1 3.33% 30
4 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 46 23 58.97% 10 25.64% 5 12.82% 1 2.56% 39
5 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 34 23 69.7% 6 18.18% 3 9.09% 1 3.03% 33
6 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 38 23 67.65% 4 11.76% 3 8.82% 4 11.76% 34
7 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 36 22 70.97% 4 12.9% 2 6.45% 3 9.68% 31
8 โรงเรียนบ้านดงหลวง 33 22 84.62% 1 3.85% 2 7.69% 1 3.85% 26
9 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 41 20 51.28% 10 25.64% 4 10.26% 5 12.82% 39
10 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 25 20 83.33% 4 16.67% 0 0% 0 0% 24
11 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 27 19 76% 0 0% 3 12% 3 12% 25
12 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 30 18 62.07% 7 24.14% 1 3.45% 3 10.34% 29
13 โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 32 18 58.06% 6 19.35% 6 19.35% 1 3.23% 31
14 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 30 18 62.07% 6 20.69% 2 6.9% 3 10.34% 29
15 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 31 18 58.06% 5 16.13% 4 12.9% 4 12.9% 31
16 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 28 18 72% 3 12% 3 12% 1 4% 25
17 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 32 17 60.71% 2 7.14% 5 17.86% 4 14.29% 28
18 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 24 16 76.19% 3 14.29% 1 4.76% 1 4.76% 21
19 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 38 15 44.12% 11 32.35% 5 14.71% 3 8.82% 34
20 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 35 15 48.39% 10 32.26% 5 16.13% 1 3.23% 31
21 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 28 15 55.56% 7 25.93% 2 7.41% 3 11.11% 27
22 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 17 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 15
23 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 19 14 73.68% 3 15.79% 1 5.26% 1 5.26% 19
24 โรงเรียนเทศบาล ๒(เชิงชุมอนุชนวิทยา) 24 14 58.33% 2 8.33% 5 20.83% 3 12.5% 24
25 โรงเรียนบ้านบัว คุรุราษฎร์สามัคคี 19 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 0 0% 18
26 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 23 14 66.67% 2 9.52% 1 4.76% 4 19.05% 21
27 โรงเรียนอนุบาลภูพาน 35 13 41.94% 10 32.26% 0 0% 8 25.81% 31
28 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 28 13 52% 8 32% 1 4% 3 12% 25
29 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 34 13 39.39% 7 21.21% 6 18.18% 7 21.21% 33
30 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 25 13 54.17% 7 29.17% 2 8.33% 2 8.33% 24
31 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 27 13 48.15% 6 22.22% 3 11.11% 5 18.52% 27
32 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 20 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
33 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 28 12 54.55% 6 27.27% 3 13.64% 1 4.55% 22
34 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 26 12 48% 5 20% 4 16% 4 16% 25
35 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 21 12 57.14% 5 23.81% 1 4.76% 3 14.29% 21
36 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 24 12 54.55% 4 18.18% 3 13.64% 3 13.64% 22
37 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 17 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
38 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
39 โรงเรียนบ้านนาจาน 21 12 66.67% 1 5.56% 3 16.67% 2 11.11% 18
40 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 19 12 70.59% 1 5.88% 2 11.76% 2 11.76% 17
41 โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 14 12 85.71% 1 7.14% 0 0% 1 7.14% 14
42 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 29 11 40.74% 10 37.04% 3 11.11% 3 11.11% 27
43 โรงเรียนท่าแร่วิทยา 22 11 52.38% 8 38.1% 0 0% 2 9.52% 21
44 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) 29 11 42.31% 6 23.08% 5 19.23% 4 15.38% 26
45 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 21 11 52.38% 5 23.81% 3 14.29% 2 9.52% 21
46 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 18 11 64.71% 3 17.65% 1 5.88% 2 11.76% 17
47 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 25 11 50% 2 9.09% 6 27.27% 3 13.64% 22
48 โรงเรียนอนุบาลภวิกา 16 11 68.75% 2 12.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
49 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 16 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
50 โรงเรียนบ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยา 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
51 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตรวิทยา 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
52 โรงเรียนบ้านโพนแพง 30 10 37.04% 6 22.22% 5 18.52% 6 22.22% 27
53 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยายน) 23 10 47.62% 5 23.81% 4 19.05% 2 9.52% 21
54 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 15 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
55 โรงเรียนบ้านป่าผาง 13 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
56 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
57 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 12 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 12 10 83.33% 0 0% 0 0% 2 16.67% 12
59 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 20 9 50% 4 22.22% 4 22.22% 1 5.56% 18
60 โรงเรียนบ้านโนนกุง 16 9 56.25% 4 25% 3 18.75% 0 0% 16
61 โรงเรียนบ้านกุงศรี 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
62 โรงเรียนบ้านชมพูพาน 16 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
63 โรงเรียนบ้านกลาง "ผดุงราษฎร์วิทยา" 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
64 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 15 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
65 โรงเรียนบ้านไร่นาดี 14 8 57.14% 1 7.14% 4 28.57% 1 7.14% 14
66 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 26 7 29.17% 11 45.83% 3 12.5% 3 12.5% 24
67 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
68 โรงเรียนบ้านโคกภู 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
69 โรงเรียนบ้านกุดฮู 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
71 โรงเรียนเซนต์โยเชฟท่าแร่ 13 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 2 16.67% 12
72 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
73 โรงเรียนนิรมลวิทยา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 16 6 42.86% 3 21.43% 4 28.57% 1 7.14% 14
75 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 16 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
76 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 17 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
77 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 13 6 50% 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 12
78 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 17 6 37.5% 2 12.5% 2 12.5% 6 37.5% 16
79 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
80 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
81 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 12 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
82 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
83 โรงเรียนชุมชนนิรมัย 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
84 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 10 6 60% 1 10% 0 0% 3 30% 10
85 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
86 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 8 6 75% 0 0% 2 25% 0 0% 8
87 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
88 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 12 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
89 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 12 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
90 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนาราษฎร์ผดุง 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
91 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
92 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
93 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 12 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
94 โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
95 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
96 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
97 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
99 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 18 4 25% 6 37.5% 2 12.5% 4 25% 16
100 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
101 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์ รังสรรค์) 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
102 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
103 โรงเรียนไพศาลวิทยา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
104 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
105 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 8 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
106 โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 10 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
107 โรงเรียนบ้านพะเนาว์สาขานาขาม 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
108 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
109 โรงเรียนบ้านตองโขบ 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
110 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
113 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
115 โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนนายอวัฒนา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
117 โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านนาขาม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 15 3 21.43% 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 14
120 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
121 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 13 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 5 41.67% 12
122 โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
123 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านสะพานสาม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 9 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
126 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค๊อกนิสไทย 7 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
128 โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
129 โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
134 โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
138 โรงเรียนบ้านโพนงานคุรุราษฎร์วิทยา 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
139 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
141 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
142 โรงเรียนอนุบาลอังสนา 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านนาแก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
145 โรงเรียนบ้านอีกุด 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
148 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านพะโค 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านหนองสระ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 7 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
152 โรงเรียนบ้านนาดี 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
153 โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
154 โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านนากับแก้ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านสนามบิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนเทศบาล๔ (รัฐประชานุเคราะห์) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านห้วยหวด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนสกลนคร (วันครู ๒๕๐๑) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
170 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนอนุบาลประภัสสร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 6 0 0% 0 0% 4 80% 1 20% 5
175 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
176 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]