หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-snk1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาววจิรา ชุมปัญญาครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางจงกลนี ปิยะนันท์ครูโรงเรียนบ้านหนองบึงทวายรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา แจ่มใสครูโรงเรียนบ้านชมภูพานกรรมการ
4. นางวัชรี ทามณีครูโรงเรียนบ้านโพนก้างปลากรรมการ
5. นางวราภรณ์ วุฒิสารครูโรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางแหวนเพชร ทวีศักดิ์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางทองคำ โคตรผาบครูโรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางหวานตา ปัญญาประชุมครูโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว “คุรุราษฎร์รังสรรค์ ๒”กรรมการ
4. นางสาวลักขณา วงศ์อินพ่อครูโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็มกรรมการ
5. นางปริชาติ ชื่นหทัยครูโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนารี ศรีโสภาพครูโรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นายสวาท วงศ์สีดาครูโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นางลาวัณย์ ถึงนามลีครูโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
4. นางจุฬาภรณ์ เมฆอากาศครูโรงเรียนบ้านหนองลาด (ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)กรรมการ
5. นางพัฒนา กวานเจ้าจันทร์ครูโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางอนงค์ ปวะภูโตครูโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ศรีสถานครูโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางราตรี วงศ์บาตรครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นางสมสวย วงศ์วันดีครูโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายวิวา มานะสารครูโรงเรียนบ้านไร่นาดี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางนภาพร วงศ์อุดมศิลป์ครูโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
2. นางปิยะมาศ ศรีสร้อยครูโรงเรียนชุมชนนิรมัย กรรมการ
3. นางเพ็ญพร สมนาครูโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี กรรมการ
4. นางสาวณัฐนันท์ สมเดชครูโรงเรียนนาแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางสวาท มาลีลัยครูโรงเรียนบ้านดงหนองเหียนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางบัวเผื่อน บุตรเพชรครูโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ปัตโชติชัยครูโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่รองประธานกรรมการ
3. นางแสงเดือน จันทร์จารุครูโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร กรรมการ
4. นางนภาภรณ์ กวานสุพรรณครูโรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการ
5. นางสุวรรณี สายคำภาครูโรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุพรรณี กุตระแสงครูโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลาประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ เทพพิทักษ์ครูโรงเรียนนายอวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรณู รักภูเสนครูโรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
4. นางคณัสนันท์ ศรีมงคลครูโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคารกรรมการ
5. นางปาริชาติ ชินโณครูโรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางเตือนใจ พรสวรรค์อำไพครูโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ประธานกรรมการ
2. นางปาริฉัตร กุลดิลกครูโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางรุจี คิดค้าครูโรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์)กรรมการ
4. นางไขนภางค์ ศรีมุกดาครูโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง กรรมการ
5. นายชัยยง คึ้มยะราชครูโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรักษ์ติยา ไชยวงศ์คตครูโรงเรียนบ้านโนนกุง ประธานกรรมการ
2. นางทองม้วน พิมพ์เภาครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อรองประธานกรรมการ
3. นางสมพร วงศ์รำพันธ์ครูโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
4. นางนิรัญดา มูลตองคะครูโรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ กรรมการ
5. นางสมรัก พับตาครูโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล งอยผาลาครูโรงเรียนบ้านดงหลวงประธานกรรมการ
2. นางวรรณา สมสนุกครูโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมรองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สุตะโคตรครูโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ กรรมการ
4. นางชัญญานุช นนทภาครูโรงเรียนบ้านกุงศรี กรรมการ
5. นางเพ็ญประภา ผาใต้ครูโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายอภิชาติ ชมภูทัศน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อประธานกรรมการ
2. นางลลิตา ผาใต้ครูโรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางรัตนา พัชรเนตรครูโรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
4. นางออมสิน สิงห์คำมาครูโรงเรียนบ้านด่านม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายศิวกร สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนบ้านป่าหว้านประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ญาติธรรมครูโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญรองประธานกรรมการ
3. นางเรวดี ขาวพิมพ์ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ วงศ์ธรรมครูโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
5. นางสาวรัชกร พลศักดิ์ครูโรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสมพร วงศ์กาฬสินธุ์ ครู ร.ร.อนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นางวิลัย ศรีกะแจะครู ร.ร.บ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) กรรมการ
3. นายสมควร โภคาพานิชย์ครู ร.ร.บ้านหนองนาเลิศ กรรมการ
4. นางพะยอม วรรณทองครู ร.ร.บ้านดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ กรรมการ
5. นายสมเด็จ ไชยวงศ์คตครู ร.ร.บ้านป่าผาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายมงคล ศิริสวัสดิ์ครู ร.ร.ท่าแร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฎ์ ทีปานนท์ครู ร.ร.บ้านนาสีนวล กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ สัพโสครู ร.ร.ศิริราษฎร์วิทยาคาร กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร ล้อมทองครู ร.ร.บ้านกลางนาเดื่อ กรรมการ
5. นางประภาพร บุญเกิดครู ร.ร.บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุภาพ บุญซ้ายครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางบัวสร นามเที่ยงครู ร.ร.กุดบากราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นางสุทธิกานต์ วงศ์วรรณครู ร.ร.บ้านห้วยยาง กรรมการ
4. นางกัลย์ธิดา ใครบุตรครู ร.ร.กุดบากราษฎร์บำรุง กรรมการ
5. นางแขนภา พาเสน่ห์ครู ร.ร.หนองผือเทพนิมิต กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายประไทย ศุภวิทยาเจริญกุล ครู ร.ร.บ้านกุงศรี ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ศิริรัตน์ครู ร.ร.บ้านโคกสูง กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ หันจางสิทธิ์ครู ร.ร.บ้านฮ่องสิม กรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ คำพุทธครู ร.ร.บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง กรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ กลิ่นน้อยครู ร.ร.ชุมชนนิรมัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นาย ประไทย ศุภวิทยาเจริญกุลครู ร.ร.บ้านกุงศรีประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ศิริรัตน์ครู ร.ร.บ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ หันจางสิทธิ์ครู ร.ร.บ้านฮ่องสิมกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ คำพุทธครู ร.ร.บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง กรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ กลื่นน้อยครู ร.ร.ชุมชนนิรมัย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางเอื้อมพร พองพรหรมโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
2. นางสาวจันทรา ศรีมุกดาโรงเรียนบ้านยางโล้นกรรมการ
3. นายจินดาบุตร วิชาคุณโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมจิตร เลานวดวันโรงเรียนบ้านลุบเลากรรมการ
5. นางสาวมยุลี จันทร์ศรีนวลโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางเอื้อมพร พองพรหรมโรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
2. นางสาวจันทรา ศรีมุกดาโรงเรียนบ้านยางโล้นกรรมการ
3. นายจินดาบุตร วิชาคุณโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมจิตร เลานวดวันโรงเรียนบ้านลุบเลากรรมการ
5. นางสาวมยุลี จันทร์ศรีนวลโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ ศรีลาศักดิ์ครู ร.ร. ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวครองทรัพย์ อุตนามครู ร.ร.บ้านห้วยหีบวิทยาธารกรรมการ
3. นางมาลินี คำชมพูครู ร.ร.บ้านหนองบึงทวาย กรรมการ
4. นายไผท แถบเงินครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางรัตพร ทองสวัสดิ์คร ร.ร.บ้านไร่นาดี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางวิรัชฎา เพ็งธรรมครู ร.ร.อนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา จูมแพงครู ร.ร.บ้านโคกเลาะ กรรมการ
3. นางสัญญา นิลทะราชครู ร.ร.บ้านแมดนาท่มกรรมการ
4. นายสุกฤษ นรภารครู ร.ร.อนุบาลภูพานกรรมการ
5. นางวิระพร พิทักษ์ชัยโสภณครู ร.ร.บ้านม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสุรีพร พิพิทธภัณฑ์ครู ร.ร.บ้านโพนวัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ ศรีซองเชษฐ์ครู ร.ร.บ้านใหม่พัฒนา กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ รมศรีภูครู ร.ร.บ้านห้วยกอกหนองเค็ม กรรมการ
4. นางสาวอโณทัย ใจกลาง ครู ร.ร.นาเพียงสว่างวิทยานุกูล กรรมการ
5. นายวชิรวิทย์ พรมไพรสนโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
6. นางจันทรฉาย ฝ่ายราษฎร์ครู ร.ร.บ้านกกปลาซิวนาโด่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา บุตรละครครู ร.ร.บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง ประธานกรรมการ
2. นายนิรารัตน์ ชาโฮงครู ร.ร.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวรภรณ์ ดวงใจครู ร.ร.บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายเอกวัช เมืองโคตรครู ร.ร.บ้านป่าผาง กรรมการ
5. นางสาวอนุธิดา บุษบินครู ร.ร.เซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนาวา ศรีนาครู ร.ร.บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางนิรัตติศัย นารถพลายพันธุ์ครู ร.ร.อนุบาลเต่างอย กรรมการ
3. นางวราภรณ์ ดวงใจครู ร.ร.บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางวลีสุข สุวรรณไตรครู ร.ร.บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ กรรมการ
5. นางสาวกัญญลักษณ์ ศรีพรม ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัญโญ ใครบุตรผอ.ร.ร.เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)ประธานกรรมการ
2. นางภัทรนันท์ ขันทีท้าว ครู ร.ร.บ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นายไพทูล เทพิน ครู ร.ร.บ้านกุดแฮดกรรมการ
4. นายคมพิศิษฐ์ ศรีบุญเรืองครู ร.ร.นาตงราษฎร์สหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางวิภาดา พีระธรรม ครู ร.ร.บ้านพานสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวเนตรนภิศ คตจำปา ครู ร.ร.บ้านห้วยกอกหนองเค็ม กรรมการ
7. นางอุไร คำมณีจันทร์ ครู ร.ร. ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผอ.ร.ร.ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1กรรมการ
3. นาง สมคิด ทิพจร ครู ร.ร. นาอ่างม่วงคำ กรรมการ
4. นางสาว ศศิธร แฮนเกตุ ครู ร.ร.อนุบาลภูพานกรรมการ
5. นางสาวอ้อยทิพย์ แนบชิดครู ร.ร.เซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
6. นางชไมพร ธนูรักษ์ ครู ร.ร. โพนงามโคกวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวชุติพร ศรีคำแซงครู ร.ร. ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางจันทร์สุดา บุตรชาติครู ร.ร.บ้านดงหนองเหียนประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา เคนทวาย ครู ร.ร.บ้านหนองบึงทวายกรรมการ
3. นางจุรีวรรณ งันลาโสม ครู ร.ร.บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยากรรมการ
4. นางศศิตา เอื้อศิลามงคล ครู ร.ร.กุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางกองแก้ว สุระสระ ครู ร.ร.งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณศรี จีรวิทย์ คร ร.ร.บ้านหนองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นางรักคณา วะลับ ครู ร.ร.บ้านม่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ กลิ่นน้อย ครู ร.ร.นาเพียงสว่างวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายนพดล ล้านจ๊ะ ครู ร.ร.บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
5. นางอรัญญา ขอลาศรีครู ร.ร.โคกเลาะวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สายสมร ครู ร.ร.บ้านกลางนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภราภรณ์ เลาหวิโรจน์ ครู ร.ร.ชุมชนนิรมัยกรรมการ
3. นายประเสริฐ นาคีสินธุ์ ครู ร.ร.บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ประมาชิด ครู ร.ร.บ้านโนนกุงกรรมการ
5. นางระพีพรรณ ทองพันธ์ ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสมภู สุทธิสุวรรณ ครู ร.ร.บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ไพจิตรโยธี ครู ร.ร.บ้านหนองปลาน้อยกรรมการ
3. นายจตุภัทร พองพรหม ครู ร.ร.บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ บุญไชยโย ครู ร.ร. บ้านหนองหอย กรรมการ
5. นางสุพัตรา สุริยะศรี ครู ร.ร.ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ 211กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางเพียรผจง ตงศิริ ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางสถาพร พลราชม ครู ร.ร.บ้านเหล่าโพนค้อกรรมการ
3. นายศรายุทธ ใยปางแก้ว ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
4. นางรัชฎาพร งอยภูธร ครู ร.ร.บ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางละเอียด ศรีวรกุล ครู ร.ร.ท่าแร่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา อุปพงษ์ ครู ร.ร.เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)ประธานกรรมการ
2. นางภัคฌิณี สาขันธ์โคตร ครู ร.ร.บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ยศตะโคตร ครู ร.ร.บ้านห้วยยางกรรมการ
4. นางอุดมลักษณ์ บุญซ้ายครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางแสงเดือน คำศรีพลครู ร.ร.บ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายฉลอง เนตรทองคำ ครู ร.ร.บ้านท่าวัดประธานกรรมการ
2. นางสุภมาส ผาพรม ครู ร.ร.บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางปาริชาติ อุปพงษ์ ครู ร.ร.บ้านวังปลาเซือมกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา อุ่นสากล ครู ร.ร.อนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายอติพล เจริญชัย ครู ร.ร.บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางนฤดี นามโนรินทร์ ครู ร.ร.บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุปัน วงศ์อุ่นผอ.ร.ร.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายรุจ วิชาทัพครู ร.ร.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายกำพล ทองพันธ์ ครู ร.ร.เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
4. นางสาวพัชรี ปิยะนันท์ ครู ร.ร.บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุปัน วงศ์อุ่นผอ.ร.ร.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายอติพล เจริญชัยครู ร.ร.บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายคมพิศิษฐ์ ศรีบุญเรืองครู ร.ร.นาตงราษฎร์สหราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายภานุพงษ์ คำภูษา ครู ร.ร.บ้านกกปลาซิวนาโด่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุปัน วงศ์อุ่นผอ.ร.ร.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายไพทูล เทพินครู ร.ร.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงกรรมการ
3. นายศุภชัย ศรีจันทร์ ครู ร.ร.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสุมิตรา อุปพงษ์ครู ร.ร.เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุปัน วงศ์อุ่นผอ.ร.ร.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายภัคพล พองพรหมครู ร.ร.บ้านนาขามกรรมการ
3. นายรุจ วิชาทัพ ครู ร.ร.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวพัชรี ปิยะนันท์ครู ร.ร.บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุปัน วงศ์อุ่นผอ.ร.ร.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายกำพล ทองพันธ์ ครู ร.ร.เมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)กรรมการ
3. นายนิพนธ์ ประมาชิดครู ร.ร.บ้านโนนกุงกรรมการ
4. นางสาวปราณี ไชยบุญครู ร.ร.เซนต์ยอแซฟสกลนครกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวรพจน์ พรหมศิริครู โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่าประธานกรรมการ
2. นางรัตติยา บัวแดงครู โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เทพอ่อนครู โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยากรรมการ
4. นางมยุรีย์ แพงไชยครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
5. นางพรรณี แสนเวียน ครู โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายยุทธยา เทอำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันพิยา หาชื่นครู โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยากรรมการ
3. นางสุขศรี เสาว์บุปผาครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นางภัทราพร วงศ์เครือศรครู โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาวกรรมการ
5. นางทิพพาพร สุวรรณไตรย์ครู โรงเรียนบ้านป่าหว้านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุรินทร์ บุรัตน์ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางรำไพ เนตรน้อยครู โรงเรียนห้วยหีบวิทยาธาร กรรมการ
3. นางดารุณีย์ วัฒนวิเชียรครู โรงเรียนบ้านกลาง “ผดุงราษฎร์บำรุง”กรรมการ
4. นายธนภัทร รัตนาครู โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร กรรมการ
5. นางนาตญา สัตถาผลครู โรงเรียนบ้านหลุบเลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสำราญ คำชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่งเต่าประธานกรรมการ
2. นางเยาวรัตน์ แก้วก่าครู โรงเรียนบ้านดงหลวง กรรมการ
3. นางสาวเนาวรัตน์ ถวิลการครู โรงเรียนบ้านหนองครองกรรมการ
4. นางประภาพร สีหารักษาครู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการ
5. นายประสพพร อ่อนสุระทุมครู โรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจารึก ชาวันดีผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี ฯประธานกรรมการ
2. นางนิมิตร ฉากครบุรีครูโรงเรียนบ้านดอนยาง กรรมการ
3. นายรณวิทย์ มาลีลัยครู โรงเรียนบ้านดงหนองเหียนกรรมการ
4. นางจิดาภา ศรีสงครามครู โรงเรียนนาแก้วพิทยาคมกรรมการ
5. นางนงคราญ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ หาญมนตรีผู้อำนวยการ ร.ร. บ้านหนองปลาน้อย ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สายคำภาครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้าง กรรมการ
3. นายสุพิน ชีมุน ครู โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่กรรมการ
4. นางพันมณี เรียมแสนครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง กรรมการ
5. นางสุรางคณา ลาแสดงครู โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกุศล ชุมปัญญาผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านศรีวิชา(คุรุราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายทินกร แก้วเสถียรครู โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนครครู โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญจันทร์ครู โรงเรียนบ้านพะโคกรรมการ
5. นายธนกร ธนะคำดีครู โรงเรียนบ้านห้วยยาง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายกุศล ชุมปัญญาผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านศรีวิชา(คุรุราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายทินกร แก้วเสถียรครู โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนครครู โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญจันทร์ครู โรงเรียนบ้านพะโคกรรมการ
5. นายธนกร ธนะคำดีครู โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายประกาศ ปารีพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุราษฎร์สงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางรักชนก บุนนาคครู โรงเรียนบ้านศรีวิชา “ คุรุราษฎร์อุทิศ” กรรมการ
3. นางสมควร ยางธิสารครู โรงเรียนดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นายเฮ้า มานิสสรณ์ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล กรรมการ
5. นางนวลนิตย์ ทอนฮามแก้วครู โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเฮ้า มานิสสรณ์ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายประกาศ ปารีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการ
3. นางรักชนก บุนนาคครู โรงเรียนบ้านศรีวิชา “ คุรุราษฎร์อุทิศ”กรรมการ
4. นางสมควร ยางธิสารครู โรงเรียนดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางนวลนิตย์ ทอนฮามแก้วครู โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายไพศาล เลิศสงครามครู โรงเรียนชุมชนสร้างค้อประธานกรรมการ
2. นายศรีอำไพ ชิณโสมครู โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรรกรรมการ
3. นางประภัสสร ฤทธิ์สุวรรณครู โรงเรียนบ้านโนนกุง กรรมการ
4. นางนิตยา การถักครู โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ นาลงพรมครู โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายไพศาล เลิศสงครามครู โรงเรียนชุมชนสร้างค้อประธานกรรมการ
2. นายศรีอำไพ ชิณโสมครู โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร กรรมการ
3. นางประภัสสร ฤทธิ์สุวรรณครู โรงเรียนบ้านโนนกุง กรรมการ
4. นางนิตยา การถักครู โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ นาลงพรมครู โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอัศวิน งอยผาลาครู โรงเรียนบ้านนาตาลตำข่าประธานกรรมการ
2. นางเกศิณี โสภัยครู โรงเรียนบ้านดอนเชียงบาล กรรมการ
3. นายมีชัย โถบำรุงครู โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางธนากร เภาโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านนาจาน กรรมการ
5. นางสมหมาย ไชยพิมพ์ครู โรงเรียนนาคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจรไพร สาราโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บัวศรีครู โรงเรียนบ้านกุดสะกอยกรรมการ
3. นางกัลยาณี พรหมภาพครู โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม กรรมการ
4. นางบัณฑิต มาศมูลครู โรงเรียนเมืองสกลนครกรรมการ
5. นางสาวอนงค์ ยะไชยศรีครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ ประธานกรรมการ
2. นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นายธวัชชัย สายคำภาครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างกรรมการ
4. นางพูนสุข โคตรวิชัยครู โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
5. นางปิยวรรณ วรรณพงศ์ครู โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายถาวร จรัสแผ้วผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูพาน ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เรืองบุญครู ร.ร.บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนากรรมการ
3. นางบุษบา ชุมปัญญาครู โรงเรียนบ้านดงขุมข้าวกรรมการ
4. นางประเทียนทอง ศุภวุฒิครู โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นางกานดา งอยผาลาครู โรงเรียนบ้านท่าวัด”คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสงวนศักดิ์ ราชแผ้ว ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านแมดนาท่มประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ สวนไผ่ครู ร.ร.บ้านชมพูพานกรรมการ
3. นายไพรี แสนนามครู โรงเรียนบ้านไร่นาดีกรรมการ
4. นางสายทอง กิจจานุสงค์ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง กรรมการ
5. นางรักศรี ศิริขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านศรีวิชา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายมุงคุณ สีหามาตย์ ผู้อำนวยการ ร.ร.ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนมณี ภูยางสิมครู โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางจีรานันท์ ฮังกาสีครู โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นางประไพพรรณ อินธิแสงครู โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางนภัตสร แก้วกำพล ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายวานิช บุ่งวิเศษผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านบอนสหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสายสมร อุปพงษ์ครูโรงเรียนบ้านกกส้มโฮงกรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ บุษภาครู โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑กรรมการ
4. นายเจริญ สุนทรวิญญูครู โรงเรียนบ้านเชียงสือ ฯกรรมการ
5. นางมัลลิกา ธุวดาราตระกูลครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายวัฒนชัย เนตรน้อยผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านไร่นาดีประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ศรีวิชัยครู โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางรัตนพร สอนสมนึกครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางวรรณา พรหมศิริครู โรงเรียนนาตาลคำข่า กรรมการ
5. นางสุดสวาท ทาแก้วครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวัยพจน์ ปัญญะ ผอ.ร.ร.บ้านดงหนองเหียนประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ดาบสมเด็จ ครู ร.ร.บ้านกุดแข้ กรรมการ
3. นายยงยุทธ ดาบพลอ่อน ครู ร.ร.กุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายพลาดิศัย น้อยทะรงค์ ครู ร.ร.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง กรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ โสภา ครู ร.ร.อนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุกฤษฏิ์ อัครศักดิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ สัพโส ครู ร.ร.บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร กรรมการ
3. นายธนากร วงศ์รำพันธ์ ครู ร.ร.หนองผือเทพนิมิต กรรมการ
4. นางจินดา เผือดผุดครู ร.ร.บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ กรรมการ
5. นางสาวนิรัตติศัย วิเศษศิลป์ครู ร.ร.ประชาสุขสันต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย ผอ.ร.ร.อนุบาลโคกศรีสุพรรณ ประธานกรรมการ
2. นางสมพาน สิงหเสนา ครู ร.ร.บ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) กรรมการ
3. นายชโลมสิทธิ์ ม่อมพะเนาว์ ครู ร.ร.เซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
4. นายพิทักษ์ สุภาทองครู ร.ร.บ้านโพนทองประชาอุทิศ กรรมการ
5. นางนงนุช อัครจันทร์ ครู ร.ร.บ้านนาตาลคำข่า กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวน.ส.เพ็ญแข นาถโกษา ผอ.ร.ร.บ้านห้วยหีบวิทยาธาร ประธานกรรมการ
2. นายชาญศักดิ์ บุตวัง ครู ร.ร.บ้านนาจาน กรรมการ
3. นายชนะศักดิ์ สิทธิอมร ครู ร.ร.บ้านต้อนราษฎร์บำรุง กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ดวงแก้วครู ร.ร.บ้านหลุบเลา กรรมการ
5. นายสำรองชัย สามเมืองครู ร.ร.บ้านโนนกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอเนก เกตุวงศาศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายพ.อ.ท.ศักดิ์บุรุษ คำคลี่ ครู ร.ร.ทุ่งมนพิทยาคาร กรรมการ
3. นายเลียง หาไชย ครู ร.ร.บ้านยางโล้น กรรมการ
4. นายอินนิยม แสนชมพู ครู ร.ร.บ้านไร่นาดี กรรมการ
5. นายวัฒนา วุฒิสาร ครู ร.ร.ห้วยปลาใยผดุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ หลวงศรี ผอ.ร.รบ้านห้วยยาง ประธานกรรมการ
2. นายภูมิรัตน์ งันลาโสม ครู ร.ร.อนุบาลเต่างอย กรรมการ
3. นายทองยศ ชิณบุตรครู ร.ร.บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) กรรมการ
4. นายสิทธิวัฒน์ พลราชม ครู ร.ร.บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย กรรมการ
5. นายวชิรญาณ โยธะสิงห์ ครู ร.ร.บ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเสรี ไชยวังราชครู ร.ร.บ้านนาอ่างม่วงคำ ประธานกรรมการ
2. นางบุญล้อม สุวรรณเรืองครู ร.ร.บ้านน้อยจอมศรีกรรมการ
3. นางวริณี ธนะคำดีครู ร.ร.เซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
4. นายอรรถสิทธิ์ ศิริขันธ์ครู ร.ร.ทุ่งมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายทวีชัย หนุดตะแสงครู ร.ร.บ้านท่าศาลาราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ มูลตองคะครู ร.ร.ชุมชนนิรมัยกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ สุระเสนครู ร.ร.ชุมชนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายชาตรี ตะประชุมครู ร.ร.บ้านหนองปลาตองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ แก่นจำปาครู ร.ร.บ้านหนองลาด ประธานกรรมการ
2. นายสุริยา โกมินทรชาติครู ร.ร.บ้านตองโขบกรรมการ
3. นายประสงค์ ดำรงค์ไทยครู ร.ร.บ้านพังขว้างเหนือฯกรรมการ
4. นายปิติยวัฒน์ พิชัยคำครู ร.ร.บ้านโคกกลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายถวิล งิ้วพรหมครู ร.ร.บ้านโคกก่องฯ ประธานกรรมการ
2. นางลักษณี นิลชะเอมครู ร.ร.บ้านศรีวิชาฯกรรมการ
3. นางศศิธร นนสะเกตุครู ร.ร.อนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นายชาติชาย พรหมสาขา ณ สกลนครครู ร.ร.บ้านพานฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเสริมโชค บุระเนตรครู ร.ร.ท่าเยี่ยมน้ำพุง ประธานกรรมการ
2. นายถาวร อุปพงษ์ครู ร.ร.บ้านเชียงสือฯ กรรมการ
3. นายเจตจันทร์ สาระวรรณครู ร.ร.บ้านป่าหว้าน กรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ ยัคลาครู ร.ร.บ้านหนองครองฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชัยสวัสดิ์ ศรีวรกุลครู ร.ร.ท่าแร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ พลราชมครู ร.ร.บ้านไร่นาดี กรรมการ
3. นายชวลิต งอยผาลาครู ร.ร.อนุบาลเต่างอย กรรมการ
4. นายนิคม ฤทธิ์ศรีบุญคร ร.ร.บ้านหนองมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายศิริ สัตถาผลครู ร.ร.บ้านหลุบเลา ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย ปัดนาครู ร.ร.บ้านท่าม่วง กรรมการ
3. นายนรรยพร ศิริจันทะพันธ์ครู ร.ร.บ้านนาดอกไม้ กรรมการ
4. นางสาวพรนิภา จันทรมนตรีครู ร.ร.บ้านกุดฮู กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ อุดมเดชครู ร.ร.บ้านดงขุมข้าวฯประธานกรรมการ
2. นายทองสุข เมืองอำมาตย์ครู ร.ร.บ้านวังปลาเซือม กรรมการ
3. นายทรงฤทธิ์ ไวแสนครู ร.ร.บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์กรรมการ
4. นายวีระพันธ์ วรพันธ์ครู ร.ร.นาแก้วพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายธนิตย์ ผงสูงเนินครู ร.ร.เขื่อนน้ำพุงประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ สุภาอ้อวนครู ร.ร.บ้านหนองศาลาฯกรรมการ
3. นายสุระทิน สิงห์เสนาครู ร.ร.บ้านโคกสูงฯกรรมการ
4. นางวัฒนา คำโสมศรีครู ร.ร.โพนทองประชาอุทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประภาส แก้วเคนครู ร.ร.บ้านหนองกอมป่าขาว ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา จันตะเสนครู ร.ร.บ้านยางโล้นฯ กรรมการ
3. นายแมน บุญเรืองจักรครู ร.ร.บ้านโคกกลาง กรรมการ
4. สิบเอกหญิงวราลักษณ์ วายุภักดิ์ ครู ร.ร.บ้านม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนพดล พงษ์ไพบูลย์ครู ร.ร.บ้านกุดแฮดฯ ประธานกรรมการ
2. นายประจญ หิรัญอรครู ร.ร.บ้านโพนก้างปลากรรมการ
3. นายวิเชียรชัย ครุฑตำคำครู ร.ร.บ้านแก้งคำประชาสามัคคี กรรมการ
4. นางประไพพรรณ วรนามครู ร.ร.บ้านห้วยทรายวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ คำพองไชยครู ร.ร.บ้านโคกเลาะวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายโกมล คำพรหมมาครู ร.ร.บ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ กรรมการ
3. นายทวี กำยานครู ร.ร.หนองปลาดุกศรีวิทยา กรรมการ
4. นางประภาภรณ์ รสานนท์ครู ร.ร.บ้านม่วงไข่ฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายมหรรณพ สังข์กฤษ์ครู ร.ร.บ้านกกปลาซิวนาโด่ ประธานกรรมการ
2. นายรุจ วิชาทัพครู ร.ร.บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายไสว เคนะอ่อนครู ร.ร.หนองบึงทวาย กรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ พรหมสาขา ณ สกลนครครู ร.ร.บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายสุมิตรชัย ด่านลาพลครู ร.ร.บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางหวานใจ การุญครู ร.ร.ประชาสุขสันต์กรรมการ
3. นางอัญชลี อินทนามครู ร.ร.อนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นางสาวรชกมล สาดีครู ร.ร.บ้านนาจาน กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพนมพร พลราชมครู ร.ร.บ้านห้วยยาง ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาวรรณ พรหมดาครู ร.ร.บ้านนา กรรมการ
3. นางสุภัค ตั้งวัฒนาครู ร.ร.ศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นายปรีชา แสนสวาทครู ร.ร.บ้านนามนประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครู โรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครู โรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษาครู โรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุง กรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสิริภัทร อ้อยรักษาครู โรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากล ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากล ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสิริภัทร อ้อยรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากล ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากล ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม กรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากล ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากล ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากลครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเทวาพร โคตรสมบัติครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากล ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากล ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากล ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นางถนอมศิลป์ คำสงค์ ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากล ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากล ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากล ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากล ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางเทวาพร โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประธานกรรมการ
2. นายถนอมศิลป์ คำสงค์ ครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
3. นางสาวสิริภัทร อ้อยรักษา ครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
4. นางแสงจันทร์ อุ่นสากล ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ ประทุมรัตน์ ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทวุฒิศักดิ์ บุญยืน ครู โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา งามสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์กรรมการ
3. นางรวิวรรณ บุตรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายบรรจง ใบภักดี ครู โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
5. นางปัทธรรมมา ทัศคร ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ คำพรหมมา ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายปริญญา นันตะสุข ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายผดุงกิจ อิ่มบุญสุ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางพรรณี มังทะ ครู โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี กรรมการ
4. นายกิตติ วงศ์เครือศร ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลากรรมการ
5. นางพิมพา มือขุนทด ครู โรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเทิดพงษ์ วารีพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิรันด์ วงศ์ษาพาน ครู โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่กรรมการ
3. นายวิบูลย์ บุญกอง ครู โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสิริกร มาตราช ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
5. นายเดชาชัย งอยภูธร ครู โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปริญญา นันตะสุข ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ประธานกรรมการ
2. นายผดุงกิจ อิ่มบุญสุ ครู โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางพรรณี มังทะ ครู โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี กรรมการ
4. นายกิตติ วงศ์เครือศร ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลากรรมการ
5. นางพิมพา มือขุนทด ครู โรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเทิดพงษ์ วารีพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิรันด์ วงศ์ษาพาน ครู โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ กรรมการ
3. นายวิบูลย์ บุญกอง ครู โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสิริกร มาตราช ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
5. นายเดชาชัย งอยภูธร ครู โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุธาทิพย์ แย้มผกา ครู โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ สุภาอ้วน ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายไพทูรย์ ขันขะ ครู โรงเรียนบ้านลาดค้อ กรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ แป้นโคตร ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุงกรรมการ
5. นายสิทธิชัย สุนารี ครู โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุธาทิพย์ แย้มผกา ครู โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ สุภาอ้วน ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายไพทูรย์ ขันขะ ครู โรงเรียนบ้านลาดค้อ กรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ แป้นโคตร ครู โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุงกรรมการ
5. นายสิทธิชัย สุนารี ครู โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ รักพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ประธานกรรมการ
2. นางสุภักดิ์ ตั้งวัฒนา ครู โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร กรรมการ
3. นายวันชัย เอี้ยงลักขะ ครูโรงเรียนท่าวันคุรุราษฎ์บำรุงวิทยากรรมการ
4. นางนรรยพร ศิริจันทะพันธ์ ครู โรงเรียนนาดอกไม้ กรรมการ
5. นายสมยศ ทวีพันธ์ ครู โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภูวินทร์ รักพงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครประธานกรรมการ
2. นางสุภักดิ์ ตั้งวัฒนา ครู โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
3. นายวันชัย เอี้ยงลักขะ ครูโรงเรียนท่าวันคุรุราษฎ์บำรุงวิทยากรรมการ
4. นางนรรยพร ศิริจันทะพันธ์ ครู โรงเรียนนาดอกไม้กรรมการ
5. นายสมยศ ทวีพันธ์ ครู โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรศาสตร์ โสภัย ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายเศกสรร เพียสา ครู โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จันทรังษี ครู โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
4. นายธนิตย์ ผงสูงเนิน ครู โรงเรียนเขื่อนน้ำพุงกรรมการ
5. นายเรืองวัฒนา พรหมเมือง ครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรศาสตร์ โสภัย ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายเศกสรร เพียสา ครู โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จันทรังษี ครู โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
4. นายธนิตย์ ผงสูงเนิน ครู โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง กรรมการ
5. นายเรืองวัฒนา พรหมเมือง ครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่ราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรศาสตร์ โสภัย ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายเศกสรร เพียสา ครู โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จันทรังษี ครู โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
4. นายธนิตย์ ผงสูงเนิน ครู โรงเรียนเขื่อนน้ำพุงกรรมการ
5. นายเรืองวัฒนา พรหมเมือง ครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรศาสตร์ โสภัย ครู โรงเรียนหนองศาลาราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
2. นายเศกสรร เพียสา ครู โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จันทรังษี ครู โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
4. นายธนิตย์ ผงสูงเนิน ครู โรงเรียนเขื่อนน้ำพุงกรรมการ
5. นายเรืองวัฒนา พรหมเมือง ครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่ราษฎร์สงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนิคม ฤทธิศรีบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือประธานกรรมการ
2. นายทรัพย์ จันทะวงษ์ทวี ครู โรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุภาชัย นางาม ครู โรงเรียนบ้านไร่นาดี กรรมการ
4. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ ครู โรงเรียนนาอ่างม่วงคำ กรรมการ
5. นายผดุงศักดิ์ เมษา ครู โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพ 211 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายถวิล งิ้วพรหม ครู โรงเรียนบ้านโคกก่องประธานกรรมการ
2. นายสุมิตรชัย ด่านลาพล ครู โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา กรรมการ
3. นายนรินทร์ คำทองไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ไพภิบาล ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราวดี ประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิคม ฤทธิศรีบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ ประธานกรรมการ
2. นายทวีทรัพย์ จันทะวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุภาชัย นางาม ครู โรงเรียนบ้านไร่นาดี กรรมการ
4. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ ครู โรงเรียนนาอ่างม่วงคำ กรรมการ
5. นายผดุงศักดิ์ เมษา ครู โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถวิล งิ้วพรหม ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง ประธานกรรมการ
2. นายสุมิตรชัย ด่านลาพล ครู โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา กรรมการ
3. นายนรินทร์ คำทองไชย ครู โรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ไพภิบาล ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
5. นายอัจฉราวดี ประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทวุฒิศักดิ์ บุญยืน ครู โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา งามสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านยางโล้นกรรมการ
3. นางรวิวรรณ บุตรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นายบรรจง ใบภักดี ครู โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
5. นายปัทธรรมมา ทัศคร ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎณ์นุกูล กรรมการ
6. นายจันทร์เพ็ญ คำพรหมมา ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทวุฒิศักดิ์ บุญยืน ครู โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา งามสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านยางโล้น กรรมการ
3. นางรวิวรรณ บุตรวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหอย กรรมการ
4. นายบรรจง ใบภักดี ครู โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ กรรมการ
5. นางปัทธรรมมา ทัศคร ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎณ์นุกูล กรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ คำพรหมมา ครู โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวอรัญญา ชนะเพียผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางนวลผกา ชุณท์วิจิตราโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ กรรมการ
3. นางสุมาลี คึ้มยะราช โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ กรรมการ
4. นางนฎวรรณ แสงวงศ์ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา ชนะเพียผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติยศ หนึ่งคำมีโรงเรียนอนุบาลสกลนคร กรรมการ
3. นางเสาวนิตย์ นรภารโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางรุ่งนภา คะนองมากโรงเรียนงิ้วด่อนสามัคคีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาว.อรัญญา ชนะเพียผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางวีนัส พิมพ์มีลายโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน์โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา ชนะเพียผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นาง วีนัส พิมพ์มีลาย โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน์โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นฯประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวพร บุญตาท้าวโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางสาวสุรางค์รัตน์ ชาชุม โรงเรียนบ้านโพนแพงฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นฯประธานกรรมการ
2. นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล กรรมการ
3. นายเกียรติยศ หนึ่งคำมีโรงเรียนอนุบาลสกลนคร กรรมการ
4. นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน์โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นฯประธานกรรมการ
2. นางนฎวรรณ แสงวงศ์ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์กรรมการ
4. นางสุมาลี คึ้มยะราช โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ กรรมการ
5. นางศิวนาถ ไชยมาศโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) กรรมการ
6. นางสาวสุรางค์รัตน์ ชาชุมโรงเรียนบ้านโพนแพง กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกษมน มังคละคีรี โรงเรียนบ้านแป้นฯประธานกรรมการ
2. นางนฎวรรณ แสงวงศ์ โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางวิภารัตน์ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิป์กรรมการ
4. นางสุมาลี คึ้มยะราช โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ กรรมการ
5. นางศิวนาถ ไชยมาศโรงเรียนเมืองสกลนครฯ กรรมการ
6. นางสาวสุรางค์รัตน์ ชาชุม โรงเรียนบ้านโพนแพงฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นาย ศุภชัย บุญสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโล้นประธานกรรมการ
2. นายกงจักร อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยยาง กรรมการ
3. นางกิตติยา ภักดี สุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองกระบอกกรรมการ
4. นางเด่นศักดิ์ พองพรหรมโรงเรียนบ้านยางโล้นกรรมการ
5. นายนิเวศน์ ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายศักชาย แก้วดีผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบประธานกรรมการ
2. นางเวียงจันทร์ พรไชยยา โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
3. นางสาวศิริกร มาตะราชโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด กรรมการ
4. นายกงจักร อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นางสาวสมพิศ อุปพงษ์โรงเรียนบ้านป่าผาง กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสว่าง จิตปรีดา ครูโรงเรียนบ้านหลุบเลา ประธานกรรมการ
2. นางเอมอร ปัญญาประชุม ครูโรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา กรรมการ
3. นางสาวพงษ์ลัดดา ผ่านแดง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมนพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางมณีวรรณ เจริญชัย ครูโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุงประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนิรันดร์ ตะประชุม ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาตองฯ กรรมการ
3. นางประพรทิพย์ ดอกพุฒ ครูโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมคิด หมอกมีชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองหอย ประธานกรรมการ
2. นายวารี ไขแสง ครูโรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ กรรมการ
3. นางทองเพียร วันดี ครูโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ อุดมเดช ครูโรงเรียนชุมชนนิรมัย ประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ สุวรรณเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ
3. นายวิบูลย์ บุญกอง ครูโรงเรียนบ้านแก้งคำประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทองพิมพ์ นารถโคษา ครูโรงเรียนบ้านโพนงามโคก ประธานกรรมการ
2. นางอมรรรัตน์ ยาทองไชย ครูโรงเรียนบ้านห้วยหีบ กรรมการ
3. นางสุกัญญา ไตรธิเลน ครูโรงเรียนบ้านนาแก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมิตรา จำวงศ์ลา ครูโรงเรียนบ้านกุดแฮดฯ ประธานกรรมการ
2. นางอ้อย คำปัญโญ ครูโรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางชุติมา กายราช ครูโรงเรียนบ้าน หนองผือเทพนิมิต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ หลวงศรี ครูโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจรูญลักษณ์ ทับทิม ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ กรรมการ
3. นางสุขสวรรค์ พละบารมีธรรมช์ ครูโรงเรียนบ้านโนนกุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางประไพ งอยผาลา ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ สายอุราช ครูโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ กรรมการ
3. นางคันที ศรีดาว ครูโรงเรียนบ้านนาสีนวล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวรสิทธิ์ นาพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโพนแพง ประธานกรรมการ
2. นางน้อม แก้วดี ครูโรงเรียนชุมชนดงมะไพเจริญศิลป์ กรรมการ
3. นางอารมณ์ ดาบพลอ่อน ครูโรงเรียนบ้านโคกภู กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางโกศล แววศรี ครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ กิติอาษา ครูโรงเรียนบ้านกุงศรี กรรมการ
3. นางเพ็ญพิศ ไชยโคตร ครูโรงเรียนบ้านาตงสหราษฎร์อุทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุทิตย์ หาญมนตรี ครูโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจิตรา ฮ่มป่า ครูโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว กรรมการ
3. นางศรีสุดา สิงห์คาม ครูโรงเรียนเมืองสกลนครฯกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายชัยดาภา เพียรธรรม ครู ร.ร. บ้านงิ้วศิริราษฎร์ฯ ประธานกรรมการ
2. นายเบ็ง วงศ์อินทร์อยู่ ครู ร.ร. บ้านนาอ่างม่วงคำ กรรมการ
3. นายธนูศักดิ์ จันทร์หอม ครู ร.ร. บ้านเชียงสือฯกรรมการ
4. นายมีธี มุงคุณ ครู ร.ร. บ้านนาตาลคำข่า กรรมการ
5. นางสาวธนิษฐา แซ่เอีย ครู ร.ร. อนุบาลกุสุมาลย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจุไรพร วงศ์คำสา ครูโรงเรียนโพนทองประชาอุทิศ ประธานกรรมการ
2. นางออมสิน พวงสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านกวนบุ่น กรรมการ
3. นางจิตรประสงค์ รัตนหน ครูโรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางละเมียด เกตวงษา ครูโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางจรูญศรี วงศ์สีดา ครูโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ รัตนา ครูโรงเรียนโคกเลาะวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางนริสา ไชยเพชร ครูโรงเรียนบ้านดอนแคนคุรุราษฎร์ผดุงวิทย์ ประธานกรรมการ
2. นายสุเมียด ชนิลกุล ครูโรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ งอยผาลา ครูโรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพิไรวรรณ เนตรประโคน ครูโรงเรียนอนุบาลภูพานประธานกรรมการ
2. นางสง่า บุ่งทวย ครูโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นางนิ่มนวล พันธ์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านดงยอ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ ฤกษ์ฉวี ครูโรงเรียนบ้านแมดนาท่ม ประธานกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย์ วงศ์เครือศร ครูโรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว กรรมการ
3. นางสาวจิตรดา เหมะธุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองครองฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางลำพูล เพ็งสว่าง ครูโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางวราวรรณ ด่านลาพล ครูโรงเรียนบ้านลาดค้อ กรรมการ
3. นางทวี เครือบุตรดี ครูโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุระศักดิ์ นาระคล ครูโรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้าประธานกรรมการ
2. นางมยุรี หนูอินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. นางออนอนงค์ ไพภิบาล ครูโรงเรียนบ้านหนองหอย กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกิตติคุณ เทศประสิทธิ์ ครู ร.ร. นาแก้วพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักดิภัทร ภูมีศรี ครู ร.ร. ชุมชนสร้างค้อกรรมการ
3. นายเจนณรงค์ เหล่าบุญมา ครู ร.ร. เซ็นต์ยอแซฟ สกลนคร กรรมการ
4. นายวรศักดิ์ พลราชม ครู ร.ร. บ้านกกปลาซิวกรรมการ
5. นางศันสนีย์ บุตรศรีรักษ์ ครู ร.ร. บ้านหลุบเลากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกัมปนาท มูลเมืองแสน ครู ร.ร. หนองกอมป่าขาว ประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร ไชยเพชร ครู ร.ร. กุดบากราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นายประยูร ยศกำธร ครู ร.ร. บ้านแมดนาท่ม กรรมการ
4. นายสุกฤษ นรภาร ครู ร.ร. อนุบาลภูพาน กรรมการ
5. นางสาวประภาพร บุญเกิด ครู ร.ร. บ้านหนองปลาดุก กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมเจตน์ งอยจันทร์ศรี ครู ร.ร. บ้านน้ำพุประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย สุนารี ครู ร.ร. ดงชนเหล่าแมดฯ กรรมการ
3. นายบรรยง รัตน์โสภา ครู ร.ร. เขื่อนน้ำพุงกรรมการ
4. นายนนท์ สมใจเพ็ง ครู ร.ร. ท่าแร่วิทยากรรมการ
5. นางรสรินทร์ หาญมนตรี ครู ร.ร. บ้านดงมะไฟ กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสมเด็จ ไชยวงศ์คต ครู ร.ร. บ้านป่าผาง ประธานกรรมการ
2. นายครรชิต วงศ์แต้ม รอง ผอ.ร.ร. บ้านกุดแฮดฯ กรรมการ
3. นายมานัสชัย ธนะคำดี ครู ร.ร. บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี กรรมการ
4. นายวัฒนา จันทร์งาม ครู ร.ร. บ้านหนองสระ กรรมการ
5. นางสาวยุพาภรณ์ กานต์รังสรรค์ ครู ร.ร. บ้านหนองหอย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ หาดทวายกาญจน์ ครู ร.ร. อนุบาลเต่างอยรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ ไชยพันธ์ ครู ร.ร. บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายอุทิศ ขันเงิน ครู ร.ร. น้ำพุงจัดระเบียบกรรมการ
4. นายเทพนม จันทรังษี ครู ร.ร. บ้านหนองนาเลิศกรรมการ
5. นางปิยะมิตร นครังสุ ครู ร.ร. เหล่าโพนค้อฯ กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มั่งสวัสดิ์ ครู ร.ร. ห้วยทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสังวรณ์ ยาทองไชย ครู ร.ร. บ้านห้วยหีบวิทยาธาร กรรมการ
3. นายวีระพงษ์ พรหมสาขาฯ ครู โรงเรียนบ้านพะเนาว์ฯกรรมการ
4. นายพลศักดิ์ การุณ ครู ร.ร. บ้านท่าม่วง กรรมการ
5. นางยุพิน เผยกลาง ครู ร.ร. บ้านโคกกลาง กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ สูญราช ครู ร.ร. บ้านแมดนาท่มประธานกรรมการ
2. นายธนาเวทย์ จูมแพง ครู โรงเรียนโคกเลาะฯ กรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ วรรณจันทร์ ครู ร.ร. บ้านหนองศาลาฯ กรรมการ
4. นายไพวัน สำเภาทอง ครู ร.ร. บ้านห้วยหวด กรรมการ
5. นายพิกุล เคนประคอง ครู ร.ร. อนุบาลภูพานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. สิบเอกประสาท อุระภา รอง ผอ.ร.ร. บ้านกุดฮูประธานกรรมการ
2. นายบรรชา บุตรศรีรักษ์ ครู ร.ร. ชุมชนสร้างค้อกรรมการ
3. นายวิเนตร ไวแสน ครู ร.ร. บ้านโคกภูกรรมการ
4. นายอภิรักษ์ ไทยเหนือ ครู ร.ร. บ้านอุ่มจานกรรมการ
5. นายพนาวรรณ อินธิแสง ครู ร.ร. บ้านนาจาน กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนิเวศน์ เสมอพิทักษ์ ครู ร.ร. นาเพียงสว่างวิทยาฯ ประธานกรรมการ
2. นายสวาท ปัญญาประชุม ครู ร.ร. บ้านดอนสัมพันธ์ กรรมการ
3. นายนิคม คำทอง ครู ร.ร. บ้านหนองปลาน้อยกรรมการ
4. นายงวด เนตรประโคน ครู ร.ร. อนุบาลภูพานกรรมการ
5. นางอัมพร นิลสุวรรณ ครู ร.ร. บ้านน้อยจอมศรี กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพิกุล เคนประคอง ครู ร.ร. อนุบาลภูพาน ประธานกรรมการ
2. นายอนุกูล บุญจันทร์ ครู ร.ร.หนองผือเทพนิมิตกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ อุดมเดช ครู ร.ร. บ้านนาเพียงเก่ากรรมการ
4. นายอัษฎาวุธ ยะตะโคตร ครู ร.ร. บ้านพังขว้างเหนือฯกรรมการ
5. นางสาวอมรศิริ ม่อมพะเนาว์ ครู ร.ร. บ้านลาดกระเฌอ กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายวิระวัฒน์ ไพไหล ครู ร.ร. บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ศรีเลา ครู ร.ร. อนุบาลภูพาน กรรมการ
3. นายศรเพชร ศฤงธร ครู ร.ร. ศิริราษฎร์วิทยาคาร กรรมการ
4. นายคมกริช ขุมทอง ครู ร.ร. เชิงชุมราษฎร์นุกูล กรรมการ
5. นางสาวอัมพวัน ไม้แสนดี ครู ร.ร. ศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสมาน อรุณแย้ม ครู ร.ร. บ้านม่วงลายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พินิจ ครู ร.ร. บ้านม่วงวิทยา กรรมการ
3. นายวีรจิตต์ ไชยแสงราช ครู โรงเรียนชุมชนดงมะไฟฯ กรรมการ
4. นายอุบล จันทร์นาค ครู ร.ร. บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา กรรมการ
5. นางสาวครองทรัพย์ อุตนาม ครู ร.ร.บ้านห้วยหีบวิทยาธาร กรรมการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ สารสมัคร ครู ร.ร. บ้านพานสหราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เมฆวัน ครู ร.ร. บ้านนาตงฯ กรรมการ
3. นายนิยม บุญกอง ครู ร.ร. นายอวัฒนา กรรมการ
4. นางทองทิพย์ จันทรังษี ครู ร.ร. บ่อเดือนห้ากรรมการ
5. นางแหลมทอง ศรีนครินทร์ ครู ร.ร.บ้านนาคำวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายสุนทร หนูอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรฒมน แน่นอุดรครู โรงเรียนเมืองสกลนครกรรมการ
3. นางหนูเล็ก บุญสิงห์ครู โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร กรรมการ
4. นางสมภาร รัตนนนท์ครู โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยากรรมการ
5. นางณัฐภัสสร ไชยทองพันธุ์ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายถนอม สุขสง่าเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสลิตตา วงษาพานครู โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ กรรมการ
3. นางพรพิไล เชื้อคมตาครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
4. นางสุมาลี เพชรไชยครู โรงเรียนบ้านชมภูพานกรรมการ
5. นางเมตตา นามโยธาครู โรงเรียนนาแก้วพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสุนิพา ไชยหงษ์ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ สิงห์ทองไชยครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
3. Mr. Cameron Millsครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการ
4. นางนารถฤดี หาญชัยครู โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง กรรมการ
5. นางสาวสุทิตา รักษาแสงครู โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางวราภรณ์ ปัญญาประชุมครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นายกัมปนาท มูลเมืองแสนครู โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว กรรมการ
3. นางบังอร สกุลโพนครู โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร กรรมการ
4. นางสาวทราภรณ์ เทพเสนาครูโรงเรียนบ้านหลุบเลา กรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ ศรีนาครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายภูดิศ ทองวัฒนกูลครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนิกรณ์ ทองวิเศษครู โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศกรรมการ
3. นางสาวชวนิดา ฤทธิ์ศรีบุญครู โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม กรรมการ
4. นางจินตนา ผิวตะศาสตร์ครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
5. นางเขมิกา ศรีวรรณะครู โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายปารณทัตต์ แสนวิเศษผู้อำนวยการ ร.ร. นาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวรรณทอง จิตจำนงค์ ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายประหยัด หาญจำปาครู โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหบำรุงวิทย์) กรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ เนาว์ศรีสอนครู โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาการกรรมการ
5. นางอุทัยวรรณ สุขสอนนานครู โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสุมิตร ขาวประภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี ประธานกรรมการ
2. นางสวัสดี คล้ายรัศมีครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่ กรรมการ
3. นางสิริกุล ขันธ์พัฒน์ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำกรรมการ
4. นางจันจิรา จันทะหงษ์ครู โรงเรียนบ้านดอนแคน”คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์”กรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร บุดดีด้วงครู โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรีครู โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยฺ)ประธานกรรมการ
2. นายประกอบ ตันมูลครู โรงเรียนบ้านกุดแข้ กรรมการ
3. นายวันชัย ถนอมพลกรังครู ร.ร.บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงกรรมการ
4. นางสุลัยภรณ์ ก้อนบุญไสย์ครู โรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
5. นางสาวมนทอง หมื่นสุรินทร์ครู โรงเรียนโพนวัฒนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายมีชัย ตันเสนารองผู้อำนวยการ ร.ร.เซนต์ยอแซฟสกลนครประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ อ่างคำครู โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อกรรมการ
3. นางเพ็ญสุรีย์ เสงี่ยมวัฒนะครู โรงเรียนบ้านม่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวธิดารักษ์ ดาบพลอ่อนครู โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง กรรมการ
5. นางวรรยา รัตนสีหาครู โรงเรียนอนุบาลกสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายพลศักดิ์ เพชรพรรณครู โรงเรียนสกลนคร( วันครู 2501)ประธานกรรมการ
2. นางไพรีษร ราชแผ้วครู โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลากรรมการ
3. นางเทวี ตุพิลาครู โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎิ์กรรมการ
4. นางสาวชุดาภา ใจตึกครู โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางรุ้งลาวัลย์ วิทักษาบุตรครู โรงเรียนบ้านดงหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สายสมรครู โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา จันทหงษ์ครูโรงเรียนบ้านดอนแคน กรรมการ
3. นางน่ารักษ์ เดชาเลิศครู โรงเรียนท่แร่วิทยากรรมการ
4. นายจุฬาลักษณ์ คำโสภา ครู โรงเรียนบ้านหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
5. นางกรนันท์ หาสุขครู โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายวีระ พลเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวด ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ ชโลธร ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
3. Miss Chen Cheng ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
4. MissWang Zuoping ครู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวปานดวงใจ แฮนเกตุ ครู โรงเรียนโคกเลาะวิทยาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายวิสูตร สวนไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชมภูพาน ประธานกรรมการ
2. สิบเอกมลรัก ทุมแสง ครู โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา กรรมการ
3. นางอังคณารักษ์ บุตรสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายทินกร ประเสริฐหล้า ครู โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่กรรมการ
5. นางพิชญาณัฎฐ์ โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายอนุสิทธิ์ นามโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกุงประธานกรรมการ
2. นางสาวนาตยา คำสะอาด ครู โรงเรียนอนุบาลภูพานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ บรรพสาร ครู โรงเรียนบ้านอีกุดกรรมการ
4. นายเฉลิมพงษ์ หาญมนตรี ครู โรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์”กรรมการ
5. นางรุ้งลาวัลย์ วิทักษาบุตร ครู โรงเรียนบ้านดงหลวง กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยโท.ศุภวัฒน์ พิมพ์มีลาย ผอ.โรงเรียนบ้านนาตงราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นายเฮ้า มานิสสรณ์ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล รองประธานกรรมการ
3. นายวิมล นูขุนทศวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายเกตมณี การุณครู โรงเรียนบ้านนาฯ กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ วิญญาสุขครู โรงเรียนบ้านป่าผาง กรรมการ
6. นายกิตติ วงศ์เครือศร ครู โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลากรรมการ
7. นายอาคม มังคละศรีครู โรงเรียนท่าแร่วิทยา กรรมการ
8. นางพัฒนา กวานเจ้าจันทร์ครู โรงเรียนบ้านม่วงลายฯกรรมการ
9. นางมะลิวัลย์ ภูดีครู โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
10. นางศรีสมร เหล่าศักดิ์ชัยครู โรงเรียนเมืองสกลนคร กรรมการ
11. นายปรีชา แสนสวาทครู โรงเรียนนามนประชาสามัคคีกรรมการ
12. นายวัฒนา จันทร์งามครู โรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
13. นายวีระพันธ์ วงค์ชื่นครู โรงเรียนนาแก้วพิทยาคมกรรมการ
14. นายพีรพงษ์ เหมะธุลินครู โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ กรรมการ
15. นางสาวจันทิมา สุวรรณเจริญครู โรงเรียนบ้านกุดฮูกรรมการ
16. นายกรีธา สิงห์วิโรจน์ครู โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้วกรรมการ
17. นางพนมพร แก้วไกรสรครู โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอกรรมการ
18. นางนิภาพร อุปพงษ์ผอ. โรงเรียนบ้านนาเดื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายชัยดำรง เ อกสุภาพันธ์ผอ. โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ประธานกรรมการ
2. นายธนพร เรืองโพนวิทยาลัยเทคนิคสกลนครรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ เดชาพิทักษ์วิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ นามโคตรวิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
5. นางปุณยนุช แก้วพิกุลครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการ
6. นายพงศ์พิจ นามละครครู โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคารกรรมการ
7. นายสุวิทย์ บุษบาครู โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร กรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ ดาบสมเด็จครู โรงเรียนบ้านกุดแข้กรรมการ
9. นายนัฏพงศ์ แสนรัตน์วิทยากรลูกเสือจังหวัดสกลนครกรรมการ
10. นายพิพากษา เพชรศรีสุขครู โรงเรียนบ้านชมภูพานกรรมการ
11. นายนิติกร โพธิยาครู โรงเรียนบ้านหนองกระบอกกรรมการ
12. นายกฤตนันท์ ประเทพาครู โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคีกรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ บรรพสารครู โรงเรียนบ้านอีกุดกรรมการ
14. นายไทยวรรธน์ ทิพมนต์ครู โรงเรียนอนุบาลภูพาน กรรมการ
15. นายเกษม ทุมธีครู โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
16. นางสุรียภรณ์ นรินทร์นอกครู โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารกรรมการ
17. นายสุวัฒน์ แสนมุงคุณโรงเรียนกรรมการ
18. นางจูรีรัตน์ คำเมือง รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ดร.วีรภาพ เนียมหัตถีผอ. โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายเลอพงศ์ กางทองผอ.โรงเรียนบ้านอีกุด รองประธานกรรมการ
3. นางสาวคุ้มขวัญ ศิริขันธ์ ผอ.โรงเรียนหนองศาลาฯกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ บัวโตผอ.โรงเรียนบ้านซ่งเต่ากรรมการ
5. นายศิรินันท์ ศิริฟองผอ.โรงเรียนบ้านนาตาลข่ากรรมการ
6. นายประครอง คำโสมศรี ครู โรงเรียนบ้านโพนยางคำกรรมการ
7. นางผดุงกิจ อิ่มบุญสุครู โรงเรียนหนองปลาตองฯกรรมการ
8. นายสิทธฺพร สิมาลาครู โรงเรียนบ้านโพนงาม กรรมการ
9. นายสังวร ยาทองไชยครู โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธารกรรมการ
10. นายธนกร ธนะคำดีครู โรงเรียนห้วยยาง กรรมการ
11. นายสำเริงฤทธ์ บุตรแสงครู โรงเรียนนิรมลวิทยา กรรมการ
12. นายชาติสาคร ศรีครามครู โรงเรียนท่าศาลาราษฏร์วิทยากรรมการ
13. นายบันดาล ประสพดีครู โรงเรียนบ้านลาดกระเฌอฯกรรมการ
14. นางสาวจิราพร ไชยวงศ์คตครู โรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
15. นายบรรชา บุตรศรีรักษ์ครู โรงเรียนบ้านสร้างค้อ กรรมการ
16. นายธนาเวทย์ จูมแพงครู โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคารกรรมการ
17. นายวิโรจน์ กายราชครู โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสว่างวิทยานุกูลกรรมการ
18. นายวารีย์ บุญสิทธิ์ครู โรงเรียนโคกภูกรรมการ
19. นายบุญส่ง พรหมเชษฐาครู โรงเรียนบ้านแมดนาท่มกรรมการ
20. นายนภดล วิญญาสุขครู โรงเรียนบ้านป่าผางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมชัย ตุพิลา ผอ.โรงเรียนหนองสะไนฯประธานกรรมการ
2. นายสุพล เหล่ามงคล ผอ.โรงเรียนบ้านกุดไหรองประธานกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ศรีโสภาพผอ. โรงเรียนกุดแฮดกรรมการ
4. นางประยงค์ ซึมเมฆ นักวิชาการศึกษา สพป.สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
5. นายประสิทธิ สมบรูณ์ธรากร นักวิชาการศึกษา สพป.สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
6. นายจตุพร ฮังกาสี นักวิชาการศึกษา สพป.สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
7. นายดาวงดาว เหลื่อมศรี นักวิชาการศึกษา สพป.สกลนคร เขต ๑ กรรมการ
8. นายโฉมสุดา ศิริฟอง ศึกษาเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวิสูตร สวนไผ่ ผอ. โรงเรียนบ้านชมภูพานประธานกรรมการ
2. นางงาม กิ่งนาคม ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยรองประธานกรรมการ
3. นางสมหมาย ชาบรรทม ครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ กรรมการ
4. นายพีรพงษ์ เหมะธุลิน ครู โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ กรรมการ
5. นายมานิต บุญเกลี้ยง ครู โรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
6. นางสาวจิรา ชุมปัญญา ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยา กรรมการ
7. นางหทัยชนก ปัญญา ครู โรงเรียนบอนสหราษฎร์บำรุง กรรมการ
8. นางรุจี คิดค้า ครู โรงเรียนบ้านลาดกระเฌอฯ กรรมการ
9. นางรัตนาภรณ์ ถวิล ครู โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี กรรมการ
10. นางไขนภางค์ ศรีมุกดา ครู โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางประจำ อัคพิน ครู โรงเรียนบ้านกลางฯ กรรมการ
12. นางประหยัด แซ่ตั้งครู โรงเรียนบ้านหลุบเลากรรมการ
13. นางสาวรินทา สีเหลืองครู โรงเรียนชมภูพาน กรรมการ
14. นางวรรณวิไล บึงสุวรรณครู โรงเรียนบ้านพะเนาว์ฯ กรรมการ
15. นายปัญญา ชุมปัญญา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ กรรมการ
16. นางคณัสนันท์ ศรีมงคลครู โรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิสูตร สวนไผ่ ผอ. โรงเรียนบ้านชมภูพานประธานกรรมการ
2. นางงาม กิ่งนาคม ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยรองประธานกรรมการ
3. นางสมหมาย ชาบรรทม ครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
4. นายพีรพงษ์ เหมะธุลิน ครู โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ กรรมการ
5. นายมานิต บุญเกลี้ยง ครู โรงเรียนบ้านเดื่อกรรมการ
6. นางสาววจิรา ชุมปัญญา โรงเรียนกรรมการ
7. นางหทัยชนก ปัญญา ครู โรงเรียนบอนสหราษฎร์บำรุง กรรมการ
8. นางรุจี คิดค้า ครู โรงเรียนบ้านลาดกระเฌอฯ กรรมการ
9. นางรัตนาภรณ์ ถวิลครู โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี กรรมการ
10. นางไขนภางค์ ศรีมุกดา ครู โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นางประจำ อัคพิน ครู โรงเรียนบ้านกลางฯ กรรมการ
12. นางประหยัด แซ่ตั้งครู โรงเรียนบ้านหลุบเลา กรรมการ
13. นางสาวรินทา สีเหลืองครู โรงเรียนชมภูพานกรรมการ
14. นางวรรณวิไล บึงสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านพะเนาว์ฯ กรรมการ
15. นายปัญญา ชุมปัญญา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ กรรมการ
16. นางคณัสนันท์ ศรีมงคลครู โรงเรียนบ้านโคกเลาะวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายวันชัย ถนอมพลกรัง ครูโรงเรียนบ้านกุดแฮดประธานกรรมการ
2. นางกัลป์ลิกา เสมอพิทักษ์ครูโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล รองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ปารีพันธ์ ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิตกรรมการ
4. นายสากล แสนมุงคุณ ครูโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวอลิษา กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่ากรรมการ
6. นางสาวอุทุมพร ทิพย์คำมี ครูโรงเรียนกุดราษฎ์บำรุง กรรมการ
7. นางสาวจันทร์ทิมา สุวรรณเจริญครูโรงเรียนกุดฮู กรรมการ
8. ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ สมดี โรงเรียน ต.ช.ด.ค็อกนิสไทยกรรมการ
9. นางวรรณฉวี วดีศิริศักดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล) กรรมการ
10. นางสาวนงค์นุช ชมชายผลครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
11. นางสาวพัชราภนณ์ เสมอพิทักษ์ ครูโรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์กรรมการ
12. นางสาวจิราพร ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยากรรมการ
13. นายวรารัตน์ ไพยแสน ครูโรงเรียนห้วยทรายวิทยากรรมการ
14. นายวุฒิชัย กายราช ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
15. นางจุไรรัตน์ ตงศิริ ครูโรงเรียนห้วยหีบฯกรรมการ
16. นางนางพรพิไล เชื้อคมตา ครูโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ถนอมพลกรัง ครูโรงเรียนบ้านกุดแฮดประธานกรรมการ
2. นายกัลป์ลิกา เสมอพิทักษ์ครูโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล รองประธานกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ ปารีพันธ์ ครูโรงเรียนหนองผือเทพนิมิต กรรมการ
4. นายสากล แสนมุงคุณ ครูโรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์กรรมการ
5. นางสาวอลิษา กลางประพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า กรรมการ
6. นางสาวอุทุมพร ทิพย์คำมี ครูโรงเรียนกุดราษฎ์บำรุง กรรมการ
7. นางสาวจันทร์ทิมา สุวรรณเจริญครูโรงเรียนกุดฮู กรรมการ
8. ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ สมดี โรงเรียน ต.ช.ด.ค็อกนิสไทยกรรมการ
9. นางวรรณฉวี วดีศิริศักดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ (เชิงชุมประชานุกูล)กรรมการ
10. นางสาวนงค์นุช ชมชายผล ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
11. นางสาวพัชราภนณ์ เสมอพิทักษ์ ครูโรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์กรรมการ
12. นางสาวจิราพร ไชยวงศ์คต ครูโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยา กรรมการ
13. นางสาววรารัตน์ ไพยแสน ครูโรงเรียนห้วยทรายวิทยากรรมการ
14. นายวุฒิชัย กายราช ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่กรรมการ
15. นางจุไรรัตน์ ตงศิริ ครูโรงเรียนห้วยหีบฯกรรมการ
16. นางพรพิไล เชื้อคมตา ครูโรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายวชิรวิทย์ พรมไพสนครู โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ ประธานกรรมการ
2. นางงาม กึ่งนาคม ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสมหมาย ชาบรรทม ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นายพีรพงษ์ เหมะธุลิน ครู โรงเรียนหวยทรายวิทยากรรมการ
5. นายมานิต บุญเกลี้ยงโรงเรียนบ้านาเดื่อกรรมการ
6. นางสาววจิรา ชุมปัญญา ครู โรงเรียนเซนต์ยอเซฟสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายวชิรวิทย์ พรมไพสนครู โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำประธานกรรมการ
2. นางงาม กึ่งนาคม ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรองประธานกรรมการ
3. นางสมหมาย ชาบรรทมครู โรงเรียนอนุบาลสกลนครกรรมการ
4. นายพีรพงษ์ เหมะธุลิน ครู โรงเรียนห้วยทรายวิทยากรรมการ
5. นายมานิต บุญเกลี้ยง ครูโรงเรียนบ้านาเดื่อกรรมการ
6. นางสาววจิรา ชุมปัญญา ครู โรงเรียนเซนต์ยอเซฟสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา จันทร์งามครู โรงเรียนบ้านหนองสระประธานกรรมการ
2. นางแขนภา พาเสน่ห์ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรองประธานกรรมการ
3. นายเสกสันต์ เจริญพรครู โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายสุรพล สุทธิมา ครู โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางเอื้อมพร พองพรหม ครู โรงเรียนบ้านกุดไห กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ บรรพสารครู โรงเรียนบ้านอีกุด กรรมการ
7. นายไกยะสิทธิ์ มหาชัย ครู โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา จันทร์งามครู โรงเรียนบ้านหนองสระประธานกรรมการ
2. นางแขนภา พาเสน่ห์ครู โรงเรียนหนองผือเทพนิมิตรองประธานกรรมการ
3. นายเสกสันต์ เจริญพรครู โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยากรรมการ
4. นายสุรพล สุทธิมาครู โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางเอื้อมพร พองพรหมครู โรงเรียนบ้านกุดไห กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ บรรพสารครู โรงเรียนบ้านอีกุดกรรมการ
7. นายไกยะสิทธิ์ มหาชัย ครู โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายนาวา ศรีษะเนตรครู ร.ร.บ้านท่าวัดฯ ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บางศิริ ครู ร.ร.บ้านหนองแข้ กรรมการ
3. นายศุภชัย หาญชัยครู ร.ร.บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง กรรมการ
4. นายอินทวงศ์ ประกิ่ง ครู ร.ร.นาเพียงสว่างวิทยา กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ อุดมเดช ครู ร.ร.ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพ ที่ 211 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายนาวา ศรีษะเนตร ครู ร.ร.บ้านท่าวัดฯ ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช บางศิริ ครู ร.ร.บ้านหนองแข้ กรรมการ
3. นายศุภชัย หาญชัย ครู ร.ร.บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง กรรมการกรรมการ
4. นายอินทวงศ์ ประกิ่งครู ร.ร.นาเพียงสว่างวิทยา กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ อุดมเดช ครู ร.ร.ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพ ที่ 211 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายจักรกริช วรนาม ครู ร.ร.บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิลักษณ์ ดาวังปลา ครู ร.ร.บ้านนาคำวิทยาคาร กรรมการ
3. นายมีชัย สอนพิมพ์ ครู ร.ร.โคกแก้ว กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ศรีชัย ครู ร.ร.บ้านยางโล้นฯ กรรมการ
5. นายพิพัฒน์ สอนสมนึก ครู ร.ร.บ้านสายปลาหลายฯ กรรมการ
6. นายจำเนียร สาระวัน ครู ร.ร.น้ำพุงจัดระเบียบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายจักรกริช วรนาม ครู ร.ร.บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิลักษณ์ ดาวังปลาครู ร.ร.บ้านนาคำวิทยาคาร กรรมการ
3. นายมีชัย สอนพิมพ์ ครู ร.ร.โคกแก้ว กรรมการ
4. นายนิพนธ์ ศรีชัย ครู ร.ร.บ้านยางโล้นฯ กรรมการ
5. นายพิพัฒน์ สอนสมนึกครู ร.รบ้านสายปลาหลายฯ กรรมการ
6. นายจำเนียร สาระวัน ครู ร.ร.น้ำพุงจัดระเบียบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายอัศวิน งอยผาลา ครู ร.ร.บ้านนาตาลคำข่า ประธานกรรมการ
2. นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรีครู ร.ร.อนุบาลเต่างอย กรรมการ
3. นายวิสัน คำสงค์ ครู ร.ร.บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ กรรมการ
4. นายบุญถึง พรหมมหากุล ครู ร.ร.บ้านโคกเลาะ กรรมการ
5. จ.ส.อ.กิตติ จันทลุนครู ร.ร.บ้านนาดี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน งอยผาลา ครู ร.ร.บ้านนาตาลคำข่า ประธานกรรมการ
2. นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี ครู ร.ร.อนุบาลเต่างอย กรรมการ
3. นายวิสัน คำสงค์ ครู ร.ร.บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ กรรมการ
4. นายบุญถึง พรหมมหากุล ครู ร.ร.บ้านโคกเลาะ กรรมการ
5. จ.ส.อ.กิตติ จันทลุน ครู ร.ร.บ้านนาดี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้ว ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ศรีชัย ครู ร.ร.บ้านยางโล้น กรรมการ
3. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ ครู ร.ร.บ้านนาอ่างม่วงคำ กรรมการ
4. นายผดุงศักดิ์ เมษาครู ร.ร.ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพ ที่ 211 กรรมการ
5. นายไพรพ พรมพิลาครู ร.ร.อนุบาลกุสุมาลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ทอนฮามแก้ว ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ศรีชัย ครู ร.ร.บ้านยางโล้น กรรมการ
3. นายรุ่งฤทธิ์ ศรีวรรณะ ครู ร.ร.นาอ่างม่วงคำกรรมการ
4. นายผดุงศักดิ์ เมษา ครู ร.ร.ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพ ที่ 211 กรรมการ
5. นายไพรพ พรมพิลา ครู ร.ร.อนุบาลกุสุมาลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายพรชัย รอดอุตม์ ครู ร.ร.หนองผือเทพนิมิต ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา คำโสมศรีครู ร.ร.บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา กรรมการ
3. นายณัฐพล บำรุงเมือง ครู ร.ร.บ้านลาดกระเชอ กรรมการ
4. นายวรวิทย์ อ่อนจงไกร ครู ร.ร.อนุบาลสกลนครกรรมการ
5. นายกิตติ แสนเมือง ครู ร.ร.บ้านด่านม่วงคำ กรรมการ
6. นายสมชาย ไตรธิเลนครู ร.ร.บ้านนายอวัฒนา กรรมการ
7. นายอ้อยทิพย์ ยะไวทย์ ครู ร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายพักรบ หาญสุโพธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ อุ่นหนองกุงครู ร.ร.ประชาสุขสันต์ กรรมการ
3. นางรุ่งนภา คะนองมาก ครู ร.ร.งิ้วด่อนฯ กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ ไชยญาติ ครู ร.ร.นิรมลวิทยา กรรมการ
5. นายยุทธนา พ่อชมพู ครู ร.ร.บ้านนาจาน กรรมการ
6. นายสุทัศน์ บุตรโคษา ครู ร.ร.บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ กรรมการ
7. นายจำเนียร สาระวัน ครู ร.ร.น้ำพุงจัดระเบียบ กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางอุษารัตน์ คดีธรรม ครู ร.ร.อนุบาลโคกศรีสุพรรณประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศิริ ยะไชยศรี ครูร.ร. บ้านโพนวัฒนาวิทยา กรรมการ
3. นางจันทร์จุรี พลอาษา ครูร.ร. ชุมชนนิรมัย กรรมการ
4. นางจริยา น้อยสา ครูร.ร. หนองผือเทพนิมิตรกรรมการ
5. นางสาวภัคจิรา ไชยตะมาตย์ ครูร.ร. บ้านดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกชกร ไชยบุบผา ครู ร.ร. เชิงชุมราษฎร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขันขะ ครูร.ร. บ้านลาดค้อกรรมการ
3. นางทัศนีย์ วงศ์ศิลป์ ครูร.ร. บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง กรรมการ
4. นางสิริกาญจน์ เพ็งอินทร์ ครูร.ร. บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางวัชราภรณ์ พิทักษ์ชัยโสภณ ครู ร.ร. บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพูนผล พลราชม ครู ร.ร. บ้านด่านม่วงคำ ประธานกรรมการ
2. นางวรรษมน ถาปันแก้ว ครูร.ร. บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา กรรมการ
3. นางนิ่มนวล งอยภูธร ครูร.ร. อนุบาลเต่างอย กรรมการ
4. นางไพฑูรย์ ทัศคร ครูร.ร. อนุบาลโพนนาแก้วกรรมการ
5. นางพรสวรรค์ ดากาวงศ์ ครู ร.ร. อนุบาลภูพาน กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางงาม กึ่งนาคม ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนระวี ดวงภักดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางนิตยา เชื้อดวงผุย ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
4. นางเนตรอนงค์ อนนทสีหา ครู โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางงาม กึ่งนาคม ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนระวี ดวงภักดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางนิตยา เชื้อดวงผุย ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
4. นางเนตรอนงค์ อนนทสีหา ครู โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางงาม กึ่งนาคม ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนระวี ดวงภักดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางนิตยา เชื้อดวงผุย ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
4. นางเนตรอนงค์ อนนทสีหา ครู โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางงาม กึ่งนาคม ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนระวี ดวงภักดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางนิตยา เชื้อดวงผุย ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
4. นางเนตรอนงค์ อนนทสีหา ครู โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางงาม กึ่งนาคม ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนระวี ดวงภักดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางนิตยา เชื้อดวงผุย ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
4. นางเนตรอนงค์ อนนทสีหา ครู โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางงาม กึ่งนาคม ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนระวี ดวงภักดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางนิตยา เชื้อดวงผุย ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
4. นางเนตรอนงค์ อนนทสีหา ครู โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย ชาบรรทม ครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณวิไล บึงสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านพะเนาว์ฯกรรมการ
3. นางทองรักษ์ พรหมเทพ ครู โรงเรียนน้ำพุจัดระเบียบวิทยากรรมการ
4. นางรวีวรรณ วิชาคุณ ครู โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัชระดา ฆาระพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางรวีวรรณ วิชาคุณ ครู โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ชาบรรทม ครู โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์กรรมการ
3. นางวรรณวิไล บึงสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านพะเนาว์ฯกรรมการ
4. นางทองรักษ์ พรหมเทพ ครู โรงเรียนน้ำพุจัดระเบียบวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชระดา ฆาระพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณ หดทะเสน ครู โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฏธกาญจน์ ทองป้อง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางนิรัตติศัย นารถพรายพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณ หดทะเสน ครู โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฏธกาญจน์ ทองป้อง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางนิรัตติศัย นารถพรายพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณ หดทะเสน ครู โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฏธกาญจน์ ทองป้อง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางนิรัตติศัย นารถพรายพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณ หดทะเสน ครู โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฏธกาญจน์ ทองป้อง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางนิรัตติศัย นารถพรายพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิรัตติศัย นารถพรายพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฏธกาญจน์ ทองป้อง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางสุวรรณ หดทะเสน ครู โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสายยนต์ ดามพิมพ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านบัวฯประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ไวแสน ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางนภาพร เกตวงษา ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนภาพร เกตวงษา ครู โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ไวแสน ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นายสายยนต์ ดามพิมพ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านบัวฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิตยา เชื้อดวงผุย ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวตริทธา ทะลาสี ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางสาวประภัสสร ปิยะนันท์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการ
4. นางสาวอัมพร แสงวิเชียร ครู โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางงาม กึ่งนาคม ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนระวี ดวงภักดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางนิตยา เชื้อดวงผุย ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
4. นางเนตรอนงค์ อนนทสีหา ครู โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิตยา เชื้อดวงผุย ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวตริทธา ทะลาสี ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางสาวประภัสสร ปิยะนันท์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการ
4. นางสาวอัมพร แสงวิเชียร ครู โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางงาม กึ่งนาคม ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนระวี ดวงภักดี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางนิตยา เชื้อดวงผุย ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยกรรมการ
4. นางเนตรอนงค์ อนนทสีหา ครู โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิตยา เชื้อดวงผุย ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวตริทธา ทะลาสี ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางสาวประภัสสร ปิยะนันท์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการ
4. นางสาวอัมพร แสงวิเชียร ครู โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา เชื้อดวงผุย ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอยประธานกรรมการ
2. นางสาวตริทธา ทะลาสี ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการ
3. นางสาวประภัสสร ปิยะนันท์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกลนคร กรรมการ
4. นางสาวอัมพร แสงวิเชียร ครู โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]