หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
ณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงเรียนเมืองสกลนคร และโรงเรียนเเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน ตุลาคม 2556

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร1 ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.3/1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร1 ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.3/3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร1 ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.3/5 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/5 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/6 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร1 ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.3/6 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องคณิตฯ 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง cci 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/4 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ถนนประตู1 ห้อง หน้าอาคาร4 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ถนนประตู1 ห้อง หน้าอาคาร4 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ถนนประตู1 ห้อง หน้าอาคาร4 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ถนนประตู1 ห้อง หน้าอาคาร4 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น1 ห้อง com3 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น1 ห้อง com2 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/5 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/6 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.6/3 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น ชั้น1 ห้อง ห้องวิทย์ 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงรถ ห้อง หน้าอาคาร3 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงรถ ห้อง หน้าอาคาร3 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงรถ ห้อง หน้าอาคาร3 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงรถ ห้อง หน้าอาคาร3 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ห้องประชุมบัวชมพู 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร โรงรถ ห้อง อาคาร1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 หอประชุม เทศบาล1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 หอประชุม เทศบาล 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 หอประชุม เทศบาล 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.5/1-2 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.5/3-4 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.5/5-6 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น1 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร2 ชั้น ชั้น1 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร4 ชั้น ชั้น1 ห้อง ป.1/5 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น ชั้น3 ห้อง ห้องภาษาไทย 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.6/1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร5 ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.6/2 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร หลังอาคาร2 ห้อง เรือนพุทธ 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
18 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร หลังอาคาร2 ห้อง เรือนพุทธ 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 4 ปฐมวัย 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 4 ปฐมวัย 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ป.1/1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ป.1/2 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ชั้น 1 ป.1/3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ชั้น 2 ป.1/4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ชั้น 2 ป.1/5 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ชั้น 2 ป.1/6 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ชั้น 2 ป.2/1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ชั้น 3 ป.2/2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ชั้น 3 ป.2/4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 2 ชั้น 3 ป.2/5 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ป.4/3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 ป.4/4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ป.5/1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ป.5/2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ป.5/3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ป.5/4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 4 ป.6/1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
16 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
17 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
18 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
19 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
20 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
21 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
22 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
23 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
24 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
25 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
26 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
27 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
28 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
29 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
30 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
31 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
32 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
33 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
34 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
35 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
36 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
37 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
38 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
39 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
40 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
41 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
42 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30
43 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรี อาคาร 1 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร อาคารมะลิวัลย์ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร อาคารมะลิวัลย์ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร อาคารมะลิวัลย์ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร อาคารมะลิวัลย์ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร หน้าอาคารดุสิตา 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร อาคารดุสิตา ป.2/1 2/2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร หน้าอาคารดุสิตา 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร อาคารดุสิตา ป.6/1 6/2 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร โรงอาหาร 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องคอมฯ 1 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
13 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร โรงอาหาร 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
14 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร อาคารราชาวดี 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
15 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร อาคารราชาวดี 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
16 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร อาคารราชาวดี 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
17 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร อาคารราชาวดี 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
18 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
19 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร อาคารอเนกประสงค์ 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
20 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องคอม 2 9 ต.ค. 2556 09.00-15.00
21 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องคอม 1 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
22 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ห้องคอมฯ2 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
23 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ห้องคอม 3 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
24 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องคอม 2 9 ต.ค. 2556 09.00-15.00
25 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องคอมฯ 1 9 ต.ค. 2556 13.00-16.00
26 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
27 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
28 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
29 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามมิ่งเมือง 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ประมง สกลนคร 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามมิ่งเมือง 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 4 ป. 6/4 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 4 ป. 6/2 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 4 ป. 6/3 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องสมุด อาคาร 3 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล ห้องสมุด อาคาร 3 ชั้น 1 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ป.3/3 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ป.3/3 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ป.3/6 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ป.3/6 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ป.3/4 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ป.3/4 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ป.3/5 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 ป.3/5 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล เวทีกลาง 9 ต.ค. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร3 ชั้น ชั้น1 โรงอาหารอนุบาล 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง อบ.2/1-2/3 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคาร3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง อบ.2/4-2/6 9 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]