รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วย 1. เด็กหญิงพิณสุดา  ศรีหาภาค
 
1. นางกุลนารี  พันโกศล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงไพลินดา   ธนาสัย
 
1. นางนภาพรรณ   สิทธิคุณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  สระวาศรี
 
1. นายอำนาจ  กลางบุรัมย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   สัมภาลี
 
1. นางอภิญญา  สิทธิศาสตร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สารศิริ
 
1. นายนพดล  จันทราชา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กหญิงปรียานุช  วงเวียน
 
1. นางสาวศุภพิชญ์  อุตคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 1. เด็กหญิงใบหยก  นิยมวัน
 
1. นางยุพาพร  วงษ์กาฬสินธุ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 1. เด็กชายชนันนัทธ์  สืบแสน
 
1. นางปวริศา  นารถน้ำพอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  วรชินา
 
1. นางทิพย์บุญญา  สุขคร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์แสง
 
1. นางเสถียร  บุระวัฒน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเรือ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูมิประสาท
2. เด็กหญิงพิมผกา  วงค์ราช
 
1. นางวนิดา  แสนสิงห์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ   คำสุข
2. เด็กหญิงอรอุมา   คุณจันทร์เถื่อน
 
1. นางสุรีย์ฉาย   น้อยอามาตย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ป่านเกิด
 
1. นางสาวสุพรรณ  สิงหฬ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 1. เด็กหญิงภานุมาศ  โพธิสิงห์
 
1. นายวันชัย  รอเสนา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำแดงมล
 
1. นางปัญจา  ศรีกลาง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรมจรรย์ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  สิทธิขันแก้ว
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  วิชัย
3. เด็กหญิงอรอุมา  บุตรภักดี
 
1. นางสุรางค์  พรหมสูงวงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทิพศร
2. เด็กหญิงพันภษา  เธียรวัฒนา
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  มลาเช็ด
 
1. นางสาวกรรณิกา  ผาสุข
2. นายวิทยา  ศรีสุลัย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  แสงอรุณ
2. เด็กชายพัชรดนัย  คณฑา
3. เด็กหญิงสิดาพร  พิมศักดิ์
 
1. นายประทาย  วิรุณพันธ์
2. นางลัดดา  วิรุณพันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 1. นายจิรศักดิ์   นาริวงค์
2. เด็กชายธนากร  โพธิ์ศรีบึ้ง
3. เด็กชายธวัชชัย  มลากรรณ
 
1. นายจำรัส  ธงทอง
2. นางสุจิตรา  ฉายวิไชย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1. เด็กชายชนินทร  จันทะ
2. เด็กชายธนภัทร  หลักแก้ว
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุกใส
2. นางสมถวิล  สิงหรัฐนนท์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กชายภููวนาท  ไชยแสง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ปิยะภักดี
 
1. นางสาวกรรณิกา  ผาสุข
2. นายพัสกร  เชิดพานิชย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายสรวิทย์  หลิมกุล
 
1. นางปรนัท  สาวิสิทธิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 1. เด็กหญิงศิราวรรณ  นาเมืองรักษ์
 
1. นางศศิญา  หน่อสีดา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กหญิงนุชจรี  นามบุญลือ
 
1. นายสุพจน์  นาพรม
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. เด็กชายธีรภัทร  มาตย์จันทร์
2. เด็กชายปัญญาธรรม  ใชสนาม
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชินหงษ์
 
1. นางสาวกุสุมา  ประเสริฐสังข์
2. นายชุมพล  สอปัญญา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 1. เด็กชายดนัยเทพ  พันธะมา
2. เด็กหญิงบุษบา  ดีสงคราม
3. เด็กหญิงวรรณพร  บูรณะอุดม
 
1. นางสำเนียง  สุกรรณ์
2. นางอ้อยใจ  เปรมปราบ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคำ 1. เด็กหญิงชริพร  จันทบ
2. เด็กชายริชญ์พล  แพงพา
3. เด็กหญิงสุริมลน์  สกุลฮูฮา
 
1. นางคณิต  สายรัตน์
2. นางคำแปลง  บุ่งอุทุม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคำ 1. เด็กชายกันตพงศ์  สกุลลี
2. เด็กหญิงพัชริดา  สาริยา
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  บุตรสาร
 
1. นางคณิต  สายรัตน์
2. นางคำแปลง  บุ่งอุทุม
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงก้องนภา  จันภิรมย์
2. เด็กหญิงสุนันทา  บุตรพรม
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีจุลฬา
 
1. นางชฎาไพล  สุวรรณเขต
2. นายลำพันธ์  สุวรรณเขต
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายกิตติพล  สังข์ทอง
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พ่อครวงศ์
3. เด็กชายศุภกฤต  มาแก้ว
 
1. นางชมพูนุท  อุดอาด
2. นายฤทธิชัย  อาจชมภู
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายฐาปกรณ์  นามนัย
2. เด็กชายณัฒพงษ์  เคนหาญ
3. เด็กหญิงลลิตกร  บรรจงปรุ
 
1. นายชนะชัย  เรืองโรจน์
2. นางนันทิชา  แสงทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ศิริสุวรรณ
2. นางสาวจารุณี  สีน้ำเงิน
3. เด็กชายนพรัตน์  โสภาพล
 
1. นางนันทิชา  แสงทอง
2. นางสาววิจิตรา  ชินคำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 1. เด็กหญิงรุจิรา  จันทรสิงห์
2. เด็กหญิงศศิธร  กระจ่างศรี
 
1. นางรุจิฬา  อันบุรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายอภิชาติ  กอบุตร
2. เด็กชายเขตตะวัน  แก้วภู
 
1. นางนัชชา  อรัญภูมิ
2. นางอรทัย  นพนิยม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 1. เด็กชายกฤษฎา  เสนาจันทร์
2. เด็กชายรพีภัทร  เสียงหวาน
 
1. นายรัฐธรรมนูญ  อาจหาญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนาดี 1. เด็กชายกฤษฎา  ประภาหาร
2. เด็กชายธนพล  พลเยี่ยม
 
1. นายคำภีร์  พลเยี่ยม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเข 1. เด็กชายปรมินทร์  ลาหา
2. เด็กชายเมธาวุฒิ  สุขกะ
 
1. นางชัชฎาภรณ์  วรรณจรูญ
2. นางสาวอภันตรี  พลศิลา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วย 1. เด็กชายสมัคร  พระสว่าง
2. เด็กชายเกษม  รัตนวงศ์
 
1. นายสุรชัย  ดอกบัว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 1. เด็กชายจิรเมธ  ห้วยทราย
2. นายนนทวัฒน์  หมีอินทร์
 
1. นายสุรยุทธ  เหมนวล
2. นายสุรศักดิ์  ประทุมสินธิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญกรณ์  โมทอง
2. เด็กหญิงชลดา  ทิวาพัฒน์
3. เด็กหญิงลลิตา  แสงผา
4. เด็กหญิงอัญชุลี  คะเณรุพันธ์
5. เด็กหญิงอารยา  สิทธิศาสตร์
 
1. นางประดิษฐ์  พรมนิล
2. นางประสันต์มิตร   ศรีแสนตอ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สายเพ็ชร
2. เด็กหญิงนราไลย  รังกุดเรือ
3. เด็กหญิงรัดเกล้า  ทวีสาร
4. เด็กหญิงศิริประภา  สุระพิษ
5. เด็กหญิงสุธาศินี  เรืองสมบัติ
 
1. นางวรรณวิลาศ  พันธัง
2. นางอัจฉรา  สายเพ็ชร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วงศ์ดำเนิน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาทองห่อ
3. นางสาวณัฐมล  แสงลุน
4. นางสาวพัทยา  สายโรจน์
5. เด็กหญิงภัทราพร  บำรุงเอื้อ
 
1. นางอโนชา  เวียงอินทร์
2. นางเบญจลักษณ์  เพชรฤาชัย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 1. เด็กชายจิราเมฆ  โอ้อารี
2. เด็กหญิงญาดา  โอ้อารี
3. เด็กหญิงพรทิพา  ศรีกกโพธิ์
4. เด็กหญิงภัทรพร  โพธิ์ชัย
5. เด็กหญิงสุภาพร  ใจบุญ
 
1. นางเรืองรอง  บุคลิก
2. นางไข่สร  ไขระวิ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงทัศธิดา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มะอาจเลิศ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยุบลชิตร์
4. เด็กหญิงศศิธร  สุขรัตน์
5. เด็กหญิงสุรัตนชา  คชพันธ์
 
1. นางสมภาร  คุรุวงษ์
2. นางสุดถนอม  อัครประชะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มงคลช่วง
2. นางสาวจริยาภรณ์  บุตรวัช
3. เด็กหญิงธิราวรรณ  สาระภูมิ
4. เด็กหญิงศุกลภัทร  เต็มดวง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  อุปคุตม์
 
1. นางทวีพร  โปร่งมณี
2. นายวิเชียร  โปร่งมณี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนาพร   ประนมศรี
2. เด็กหญิงชนิสรา  กุลฉวะ
3. เด็กชายธนากร  เนาวงค์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีโคตร
5. เด็กชายศิวกร  ศักดิ์ศรี
 
1. นายจักรพรรดิ  เยาวนิช
2. นายทองนาค  โพธิจักร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีใส 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีพรทา
2. เด็กชายปฏิภาณ  สุวรรณศรี
3. เด็กชายมงคล  ชะฎาแก้ว
4. เด็กชายอโนทัย  หนองขุ่นสาร
5. เด็กชายเจษฎา  โสระสา
 
1. นางปภาวรินท์  สีหาบุตร
2. นายเกียรติศักดิ์  ประภาการ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤษฎา  สิมมะลี
2. เด็กชายจิรศักดิ์  พิมพ์ไสย
3. เด็กหญิงธนัชชา  มุ่งจูงกลาง
4. นายธวัชชัย  สิงห์หล้า
5. เด็กหญิงนันทิยา  แก้วศรีบุตร
6. เด็กชายปัญญา  พรหมนอก
7. เด็กหญิงปาลิดา  เจริญสุข
8. นางสาวปิยธิดา  กิจเกียรติ์
9. เด็กหญิงรักษ์สุดา  พรมเมตตา
10. เด็กหญิงรุจิรา  โสสุด
11. เด็กชายวาทิน  พลเทียร
12. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วังคีรี
13. นายสมพงษ์  หลงสิงห์
14. เด็กหญิงสุชาดา  นามอนุ
15. เด็กหญิงสุภัสสร  โสสุด
16. เด็กชายอนุรักษ์  วันชา
17. เด็กหญิงอรนิดา  กล้าหาญ
18. นางสาวอรอนงค์  ทองใบ
19. เด็กหญิงอรอุมา  พงษ์สุระ
20. เด็กหญิงเทียมจันทร์  คำรัง
 
1. นายวัชรากรณ์  วันชา
2. นายวิชัย  ภาโนมัย
3. นางเพลินพิศ  ศึกษา
4. นางเยาวลักษณ์  มูลสระคู
5. นางสาวแก้ว  สมดา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คูนาดี
2. เด็กหญิงทอฝัน  สุดศรี
3. เด็กหญิงธันยามัย  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงนิราวรรณ  อาีรีชาติ
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  จันทลึก
6. เด็กหญิงพัชรา  อรุณโน
7. เด็กหญิงรัชนี  คะสีทอง
8. เด็กหญิงรัตนาพร  สะดำปี
9. เด็กหญิงวรรณิภา  กมลเชื้อ
10. เด็กชายวราวุฒิ  ยะราสิทธิ์
11. เด็กชายวัชรพงษ์  สารนาเรียง
12. เด็กชายวาสนา  พลเยี่ยม
13. เด็กหญิงวิราวรรณ  ประเสริฐสังข์
14. เด็กชายวุฒิชัย  สารนาเรียง
15. เด็กชายศิรินทร์  ศิริฟ้า
16. เด็กชายศิริวิทย์  แก้วกาญจน์
17. เด็กหญิงสิรินทรา  สารนาเรียง
18. เด็กหญิงอทิตตยา  สุเทวี
19. เด็กชายอธิราช  เยาวไชย
20. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  วุธศรี
 
1. นางนัยนา  จันซา
2. นางพรรณธิวา  ประดับวัน
3. นางสาวมาลินี  ชินทะวัน
4. นางสาวรุ่งนภา  นรมาตย์
5. นางสาวเมธปิยา  ชูศรีทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 1. เด็กหญิงกนกพร  ธาตุทำเล
2. เด็กชายกีระติ  คำวงศ์
3. เด็กหญิงจิรัติกาล  พูลเพิ่ม
4. เด็กชายจีระวัฒน์  พันปอปิด
5. เด็กชายชาญศักดิ์พัฒน์  วรนาม
6. เด็กชายฐิติพันธ์  วิเศษอุตร
7. เด็กชายธนพล  พลเยี่ยม
8. เด็กชายธนากร  ทิพไชย
9. เด็กหญิงธิญาดา  วิเศษอุตร
10. เด็กชายธีระยุทธ  สีลาดเลา
11. เด็กชายนรินทร์  ผ่าโผน
12. เด็กหญิงพาวินิล  โพธิ์บุปผา
13. เด็กหญิงพิมพิกา  เนินธิโก
14. เด็กชายภูมินทร์  มงคลกุล
15. เด็กหญิงสมิตา  ลาดหนองขุ่น
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  แม้นศิริ
17. เด็กชายอภิศักดิ์  บุญศรี
18. เด็กหญิงอรปรียา  ไพรโสภา
19. เด็กชายเดวิด  ชาชิโย
20. เด็กชายเมฆา  ดีสีทา
 
1. นางทองเพชร  พลเยี่ยม
2. นายนิคม  หงส์หา
3. นายนิคม  พลเยี่ยม
4. นายสฤษดิ์  กิจเบญจะ
5. นางอุบลรัตน์  การินทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  คุณพาณิชย์โชติ
 
1. นางพิกุล  ละมุล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กหญิงกัลยา  ฝางแก้ว
 
1. นางสาวมยุรี  พฤกษชาติ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วิลัยลักษณ์
 
1. นางไรทอง  นาพรม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนันทิพร   แสงภักดี
2. เด็กชายรณพีร์   ป้องสีดา
 
1. นางจงกลณี   ไกยสินธุ์
2. นางปวีณา   ชนะวงศ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนัฐลดา   ศิริบูรณ์
2. เด็กชายเกียรติยศ   ชาชิโย
 
1. นางจงกลณี   ไกยสินธุ์
2. นางปวีณา   ชนะวงศ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1. นายระย้า  สิงห์โท
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  แวงวรรณ
 
1. นางสาวสุภาพร  สุทธิประภา
2. นางสาวเกษรินทร์  พลเยี่ยม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. นางสาวทรายทอง  โลตุฤทธิ์
2. เด็กหญิงนุสรา  รัตนเสน
3. นางสาวพัชราพร  โลตุฤทธิ์
4. นางสาวภัทรวดี  ฟักทอง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูมิประมาณ
6. นางสาววาสนา  ไชยแสง
7. เด็กหญิงวิไลพร  มงคลช่วง
8. เด็กหญิงอัญชนา  จันธวัช
9. นางสาวอุมาพร  แสงอุ่น
10. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีสุลัย
 
1. นายสุเทพ  เพชรฤาชัย
2. นางเบญจลักษณ์  เพชรฤาชัย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  หอมมาลา
2. เด็กชายกันตพงศ์  ศรีดี
3. เด็กหญิงชมพูนุท  เมืองพลงาม
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  ใจอุ่น
5. เด็กชายธนายุต  เกตุมาชม
6. เด็กหญิงศลิษา  แสงชมภู
7. เด็กชายศิวดล  อาสาสู้
8. เด็กชายสมพร  หิรัตพรม
9. เด็กหญิงอรปรียา  เมฆกกตาล
10. เด็กหญิงเรวดี  อุดมฤทธิ์
 
1. นางจุฑารัตน์  ภูแดนแก่ง
2. นายธรรมวิทย์  บุตรศาสตร์
3. นายแดนชัย  ภูแดนแก่ง
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จตุเทน
2. เด็กหญิงฉัตรธิดา  วงศ์คำ
3. เด็กหญิงชมพูนุช  โพธิ์ศรีขาม
4. เด็กหญิงชลดา  แก่นแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐชา  ดิษดำ
6. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญญามิ่ง
7. เด็กหญิงปวีณา  ผิวพรรณ์
8. เด็กชายพรชัย  ดานพงค์
9. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยศิรินทร์
10. เด็กหญิงภูวนิดา  สิทธิ
11. เด็กหญิงวนิดา  ภูบุญทน
12. เด็กหญิงวรรณศา  คันธภูมิ
13. เด็กหญิงวริศรา  ภูมิประสาท
14. เด็กชายวีรพัสต์  เจ้ยไธสงค์
15. เด็กชายอุทิศ  มงคลช่วง
 
1. นายณรงค์  ขันเดช
2. นางสมจิตร  จิตจำนงค์
3. นางสาวสุดารัตน์  ชมภูพฤกษ์
4. นางสุนทรี  กรองมาลัย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. นางสาวบุษบา  ภานุรักษ์
2. เด็กหญิงปริศนา  เย็นวัฒนา
3. เด็กหญิงพรธีรา  แก้วประทุม
4. นางสาวพัชริดา  บุตรพรม
5. นางสาวรุ่งตะวัน  มณีโชติ
6. นางสาววรินนิภา  ทะสูรย์
7. เด็กหญิงวิภาดา  ทองไชย์
8. นางสาวสุดารักษ์  พลเยี่ยม
9. นางสาวสุวลักษณ์  อัศวภูมิ
10. นางสาวหัทยา  เจือจันทร์
11. เด็กชายอดิเทพ  ทะสูรย์
12. นายอนุสรณ์  แสนเสนา
13. นายอลงกรณ์  วิลัยหล้า
14. นายอาคม  วิลัยหล้า
15. นางสาวเบญจมาศ  ศรีพลไพร
 
1. นายฤทธิชัย  อาจชมพู
2. นางสุดารัตน์  พลเยี่ยม
3. นางสุนทรา  วิเชียรศรี
4. นางอิศราวรรณ  ธนเศรษฐ์กีรติ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 1. เด็กชายกฤษดา  สามารถกุล
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เธญเจริญ
3. เด็กหญิงสิรินยา  บาคาน
 
1. นางทองใบ  บุตรทุมพันธ์
2. นายสุรจิตร  สุทธิประภา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 1. นางสาวกาญจนา  ประหา
2. นางสาวกาญจนา  จันทสนธุ์
3. นางสาวกานต์กวี  มหาพุทธินันท์
 
1. นางลัดดาวัลย์  ลีสา
2. นายไพบูลย์  ลีสา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 1. เด็กหญิงปราญชลี  ไพสาระ
2. เด็กชายพินิจนันท์   จันทบุรี
 
1. นายประกาศิต  ขนิษฐวงศ์
2. นายสมชาย  เครือวงศ์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 1. เด็กหญิงชนิกานต์  หล้าแสน
2. เด็กหญิงเจตนิภา  สิงหาเทพ
 
1. นางจรุณี  นาใจตรอง
2. นายวาทิน  พวงเพชร
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพล  สีชัยบาล
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  กุลาศรี
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงวาทินี  แสงรวม
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 1. เด็กชายนัฐดนัย  เพ็งภาค
 
1. นายศุภสิทธิ์  อวยชัย
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์ศรีโคตร
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายธนพล  พลเยี่ยม
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีอ่อนจันทร์
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีเงินดี
 
1. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตรีวงษ์
2. เด็กหญิงอุษณา  โกศล
 
1. นางจริยา  เหมโส
2. นางสาวจินตนา  ราชณุวงศ์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 1. เด็กชายถิรทรัพย์  จวงโพนงาม
2. เด็กชายอนุสรณ์  หาตะพล
 
1. นางจริยา  เหมโส
2. นางสาวจินตนา  ราชณุวงศ์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 1. เด็กหญิงวนิดา  ไผ่โสภา
2. เด็กหญิงสิรินทรา  สันสวัสดิ์
 
1. นางจักร์วิดา  โคตา
2. นางพิจิตรา  จัตวาที
 
76 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงสุภาพร  นาห่อม
 
1. นายบุญจันทร์  สังคะทิพย์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กมลเลิศ
2. เด็กชายนัทพล  บูรณกิติ
3. เด็กหญิงอริสา  อุปลา
 
1. นางชฎาไพล  สุวรรณเขต
2. นายมาตรฐาน  ศรีเงินดี
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายนราวุฒิ  มั่นวงศ์
2. เด็กชายพงศธร  เศษลือ
3. เด็กชายอนุกร  ศรีพลไพร
 
1. นายวันชัย  ผ่องอำไพ
2. นางสุดารัตน์  พลเยี่ยม
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายสิทธิภูมิ  พิมพ์โภชน์
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายภูมินทร์  จินดา
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายพรหมพิริยะ  ประจำนาค
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายกฤษฎา  พลเยี่ยม
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงศศิธร  สมบูรณ์พันธ์
 
1. นางบุญเตือน  ศิริมูล
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคู 1. เด็กชายพรหมมินทร์  ขันธวุธ
 
1. นางศุลีพร  ภาคพรม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงอภิสรา  ล้ำเหลือ
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคู 1. เด็กชายฎิฐนนท์  ผลาชิต
 
1. นางศุลีพร  ภาคพรม
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มณีโชตืิ
 
1. นายสุริชัย  อินอุ่นโชติ
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคู 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  อัศวพิศาลบูลย์
 
1. นางศุลีพร  ภาคพรม
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายทิวากร  อินทวงศ์
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กชายนฤสรณ์  บัวลอย
 
1. นางสายวสันต์  สุชะไตร
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ประเสริฐสังข์
 
1. นางพิสมัย  ทอนโพธิ์แก้ว
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงสลักดาว  จันทคัด
 
1. นางสายวสันต์  สุชะไตร
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กชายคเณศ  พลยุทธ์
2. เด็กชายจิรภัทร  พลศักดิ์
3. เด็กหญิงบุษยมาศ  สุตาชา
4. เด็กหญิงวริศรา  วรรณสุทธิ์
5. เด็กหญิงสุณิษา  ทักษินธ์
6. เด็กชายอภินันท์  แสนสุข
7. เด็กหญิงอรวรรณ  เอียดเหล็ก
8. เด็กหญิงอัญมณี  คชรัตน์
9. เด็กชายเอกรินทร์  วราหุล
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
2. นางบุญเติือน  ศิริมูล
3. นายสุริชัย  อินอุ่นโชติ
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงกมลลดา  หอมเนียม
2. เด็กชายกฤษฎา  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ระดาฤทธิ์
4. เด็กหญิงจันจิรา  ดีสงคราม
5. เด็กชายทิวากร  อินทวงศ์
6. เด็กชายธนากร  อินทวงศ์
7. เด็กชายพรหมพิริยะ  ประจำนาค
8. เด็กชายภูมินทร์  จินดา
9. เด็กหญิงวริศรา  วรรณสุทธิ์
10. เด็กชายสิทธิภูมิ  พิมพ์โภชน์
11. เด็กชายอภินันท์  แสนสุข
12. เด็กหญิงอรินดา  ดีสงคราม
13. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุดสาคร
14. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ภูมิพันธ์
15. เด็กชายเอกรินทร์  วราหุล
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
2. นางบุญเติือน  ศิริมูล
3. นายสมบัติ  ศิริมูล
4. นายสุริชัย  อินอุ่นโชติ
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 1. เด็กชายกิตติโชค  น่าบัญทิตย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรงคาศรี
3. เด็กชายธนพร  โพธิจักร
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  ศิริแสง
5. เด็กหญิงนภาพร  น่าบัญทิตย์
6. เด็กหญิงนราวัลย์  สารพล
7. เด็กหญิงนิชากร  พฤกษชาติ
8. เด็กชายนิติภูมิ  ภูมิฐาน
9. เด็กหญิงปฏิมากร  ลับโคกสูง
10. เด็กหญิงปวีณา  สกุลโชติ
11. เด็กหญิงปาณิดา  เร็วรุด
12. เด็กหญิงปิยธิดา  สิทธิศาสตร์
13. เด็กชายภานุพล  ใจกล้า
14. เด็กหญิงวรนุช  แวงสุข
15. เด็กหญิงวิจิตรา  สุจำนงค์
16. เด็กชายศิวกร  ภูมิฐาน
17. เด็กชายศุภกรณ์  พวงเพชร
18. เด็กชายสืบศักดิ์  เบ้าทองหล่อ
19. เด็กหญิงอธิชา  อินทราราม
20. เด็กหญิงอินทิรา  อ่อนพุทธา
21. เด็กหญิงเณรัญญา  แก้วคำลา
 
1. นางประเทือง  พวงประโคน
2. นายพิทักษ์  พรมนิล
3. นางมยุรี  เหมโส
4. นางลำดวน  สารพล
5. นายวิรัช  เหมโส
6. นายสมบัติ  นามประกอบ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 1. เด็กชายกฤตศิลป์    รัตนวงศ์
2. เด็กชายกฤษดา   ทองโชติ
3. เด็กชายกุลชาวิท   โตมาซา
4. เด็กหญิงจิราพร   กองแก้ว
5. เด็กหญิงชญาดา   โตมาซา
6. เด็กหญิงชลิดา  รัตนวงศ์
7. เด็กชายชัยกร  ลือเกียงคำหล้า
8. เด็กชายณัฐพล   ชูศรีโฉม
9. เด็กชายธนากร   ถือความสัตย์
10. เด็กชายธีรชัย   รินไธสง
11. เด็กชายนพรัตน์   รัตนวงศ์
12. เด็กชายนัณธวัช   รัตนวงศ์
13. เด็กหญิงปริฉัตร   เขียวสวัสดิ์
14. เด็กชายพรชัย   คำแดงไสย์
15. เด็กหญิงพัชรินทร์   นาไชย
16. เด็กหญิงพิลาวรรณ   จันทะศรี
17. เด็กหญิงภัทรวดี   แดงทำดี
18. เด็กชายภาคภูมิ   อินสน
19. เด็กหญิงมานิสา   รัตนวงศ์
20. เด็กหญิงยุวดี   เดชจร
21. เด็กหญิงรสญา   พลเยี่ยม
22. เด็กหญิงวราวรรณ   ชิณวงศ์
23. เด็กหญิงวัชรินทร์   สีระ
24. เด็กชายวันชัย   ตะนุเรือง
25. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   พุงธิราช
26. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชะนะบุญ
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์   โตมาซา
28. เด็กหญิงสินจัย   เวียงนนท์
29. เด็กหญิงสุภัทตรา    วรรณพัฒน์
30. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณพัฒน์
31. เด็กหญิงสุวิมาลา   พิมพ์โคตร
32. เด็กหญิงหทัยชนก   หลงคำรัตน์
33. เด็กชายอนุพงษ์   ศรีเย้อ
34. เด็กชายอัษฎายุธ  หนูทวี
35. เด็กชายอาทร   อารีย์
36. เด็กหญิงอุดมพร   รัตนวงศ์
37. เด็กหญิงเกษราภรณ์   คำแดงไสย์
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ไกรเพชร
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ   พระสว่าง
40. เด็กชายโชคชัย   อารีย์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  อัศวภูมิ
2. นายชาญ  ศรีเกื้อกลิ่น
3. นายณฐภพ  พลเยี่ยม
4. นางณัฐกฤตา  หอมสิน
5. นายยงยุทธ  อุดมฤทธิ์
6. นายรัฐศาสตร์  มูลศรีแก้ว
7. นางรัศมี  โยธาพล
8. นางวาสนา  อุดมฤทธิ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กชายอนุชา  จงมีสัตย์
 
1. นายสุริยศักดิ์  พัฒนโชติ
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1. เด็กชายมงคล  ประทุมชาติ
 
1. นายนพกร  คงสุขดี
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สำราญเย็น
 
1. นางนุชจรินทร์  พรมโสภา
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. เด็กหญิงสรญา  มูลชัยสุข
 
1. นายบุญชวน  ไชยโวหาร
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายบริพัตร  เสือพ่วง
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงปฏิพร  น้อยบัวทิพย์
 
1. นางสาวเย็นจิต  ฤทธิขันธ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. นายกฤษดา  งามเปี่ยม
 
1. นายจักรพรรดิ  เยาวนิช
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนิตยา  แสงกล้า
 
1. นายสมย่วน  วันชา
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวิทวัส  วทวิก้านตรง
 
1. นางวีรจิตร  ฉลาดการณ์
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 1. เด็กชายธนากร  สวนอ้วน
 
1. นางสาวนเรศินี  ไชยมาตร
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคู 1. นางสาวชลธิชา  คำสาย
 
1. นางศุลีพร  ภาคพรม
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นาคำแยก
 
1. นางสาวณภัทร  สุริทะรา
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายเฉลียว  ชำนาญยง
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กชายนฤสรณ์  บัวลอย
 
1. นางสายวสันต์  สุชะไตร
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  บุญละคร
 
1. นายเสกสรรค์  พรมไชยา
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 1. เด็กหญิงปิรดา   ถาวรเรือง
 
1. นางสุรีย์ฉาย   น้อยอามาตย์
 
113 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 1. เด็กหญิงชลดา  สาหนองหม้อ
2. เด็กหญิงชลดา  สารศิริ
3. เด็กชายชัยอเนก  กุลสุวรรณ
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมสิน
5. เด็กชายธนวัฒน์  ตาซื่อ
6. เด็กหญิงธิดาพร  คำทา
7. เด็กหญิงนพรัตน์  สารศิริ
8. เด็กหญิงนุสรา  บุตรภักดี
9. เด็กหญิงปทิตตา  ชินคำ
10. เด็กชายพลพล  อินตอง
11. เด็กชายภัทริยะ  เบ้าทอง
12. เด็กหญิงยุพิน  พรมวงค์
13. เด็กหญิงรัตติกาล  คงเจริญ
14. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สารศิริ
15. เด็กชายวรเวช  ขัติยนนท์
16. เด็กหญิงวันวิสาข์  บุตรภัคดี
17. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  แสนจันทร์
18. เด็กชายศศิวงษ์  ทองพูล
19. เด็กชายสุธินันท์  เอี่ยมโอกาส
20. เด็กหญิงอชิรญา  สารบรรณ
21. เด็กหญิงอพัชฌา  ทนามศรี
22. เด็กหญิงอภิญญา  คึสันเทียะ
23. เด็กหญิงอภิญญา  เครือน้ำคำ
24. เด็กหญิงอรญา  เปรินทร์
25. เด็กหญิงอวัสดา  หมู่หนองสังข์
26. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  แห้วดี
27. เด็กหญิงโชติมา  เสนานคร
 
1. นายกู้เกียรติ  เศรษฐีแสง
 
114 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ขำพลอย
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สังวร
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุธธา
4. เด็กชายณัฐฐชัย  จันซา
5. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญเจริญ
6. เด็กหญิงปวีณสุดา  อำนาเรียง
7. เด็กชายวัชรพล  คุ้มสีไว
8. เด็กชายเกรียงไกร  ทองโชติ
 
1. นางภัทราพร  นิลารัตน์
2. นางสาววีระนุช  กมลผุด
3. นางสุพรรณี  พลเยี่ยม
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   มาโยธา
2. เด็กชายคำมูล  บูรณะกิติ
3. เด็กชายชนะชัย  ชมบุญ
4. เด็กหญิงทิพวรรณ   ซื่อตรง
5. เด็กชายธวัชชัย  ทองโสม
6. เด็กหญิงปิยะพร   ดำเนินงาน
7. เด็กชายสัญญา  ทับทิมหิน
8. เด็กหญิงสุนารี   พรรณสิงห์
9. เด็กหญิงสุพัตรา   กันระวัล
10. เด็กชายสุริยา  เกิดมี
 
1. นางทองหล่อ  วงษ์ละคร
2. นางสาวศุภพิชญ์  อุตคำ
3. นางสกาวรัตน์   ทาจิตต์
 
116 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงชไมพร  โพธิ์ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงดาริกา  โพธิ์ชัยโถ
3. เด็กหญิงนภารัตน์  นิละดาห์
4. เด็กหญิงพลังพร  นิละดาห์
5. เด็กหญิงวิภาดา  ภักดีหาร
6. เด็กหญิงอรญา  นาก้อนทอง
 
1. นางปิ่นเพชร  มะเสนา
2. นายวิทยา  โพธิ์ชัยแสน
3. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
117 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1. เด็กหญิงจณิสตา  คชมิตร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ตรีเมฆ
3. เด็กหญิงปฏิพร  ครองศรัทธา
4. เด็กหญิงสิริณยา  อินทธิจักร์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  นองนุช
6. เด็กหญิงอาทิตยา  เบญจรูญ
7. เด็กหญิงไปรยา  สิงหาอาจ
 
1. นางศิวพร  สืบชมพู
2. นางศิวาพร  บุญญกิจ
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจันทร์ธิยา  เร็งไธสง
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  เนตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงนริศรา  ถานบำรุง
4. เด็กหญิงนวลฉวี  กกฝ้าย
5. เด็กหญิงปวีณา  เครือแวงมล
6. เด็กหญิงพัชรี  นาภูรัตน์
7. เด็กหญิงลักขณา  โฮมแพน
8. เด็กชายศรัณช์  สิงห์โท
9. เด็กหญิงสุภาวดี  คำสุวรรณ
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  โพธิ์ศรีขาม
11. เด็กหญิงเกชุดาพร  สิงห์นาแพง
12. เด็กหญิงโชติมณี  ถานไชยยง
 
1. นางสาวรัตนา  ภักดีแก้ว
2. นางสุเพ็ญ  พลเยี่ยม
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจารุณี 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปิ่นอำคา
2. เด็กหญิงจิดาภา  เหล่าชรา
3. เด็กหญิงพิชญาภร  โยธะสาร
4. เด็กหญิงมยุรี  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงยุภารัตน์  มาโยธา
6. เด็กหญิงวรรณิภา  ปิ่นแก้ว
7. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยทองศรี
8. เด็กหญิงวรัญญา  วรรณพฤกษ์
9. เด็กหญิงศุภกร  จรบุรมย์
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  แสงโทโพธิ์
11. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  นาเมืองรักษ์
12. เด็กหญิงโชติกา  เกิดศรีทอง
 
1. นางสาวประภาวดี  หาญพละ
2. นางสาวรุ่งอรุณ  บุปผา
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงกวิสรา  ศรีกกโพธิ์
2. เด็กหญิงจันทกานติ์  นิลประกาศ
3. เด็กหญิงบุษกร  ศรีอินชุม
4. เด็กหญิงบุษกร  พันปอบิด
5. เด็กหญิงปนัดดา  กรอาจ
6. เด็กหญิงประกายทิพย์  นารีโภชน์
7. เด็กหญิงปวีณา  คำแดง
8. เด็กหญิงศิวิมล  แสงสุด
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สูนทอง
 
1. นางนพพร  กุสุมาลย์
2. นายมรกต  ธวัชชัยดำรง
3. นายสมชาติ  จุลมะณี
4. นางสาวอังศุมาลิน  ปิ่นคำ
5. นางสาวแพทริยา  ทิพย์พิชัย
 
121 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย ฯ 1. เด็กชายท้องทุ่ง  โยธามาตย์
2. เด็กชายธีรวุฒิ  มัธนัง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  โคตรสงคราม
4. เด็กหญิงมาริศา  นาทมพล
5. เด็กชายราเชน  ไชยดำ
 
1. นายธนกร  พงษ์ศิริ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 1. เด็กชายพาณุเดช  คำหอม
2. เด็กชายพีระวิชญ์  มะโนธรรม
3. เด็กชายอรหันต์  พึ่งสุข
 
1. นางนุชจรินทร์  พรมโสภา
2. นางสาวพันปี  สุขยิ่ง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 1. นายทศพร  ตาลกุล
2. นายพรชัย  ตาลประไพ
3. นายวีระพล  พลเยี่ยม
 
1. นายถนอม  ชินทะวัน
2. นายวีระศักดิ์  ศรีขาว
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงมาริสา  เทียบเพชร
3. เด็กหญิงวิชุดา  พลเยี่ยม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  กำแพงเพชร
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. เด็กชายภูชิต  ทิพศรี
2. เด็กชายวุฒิชัย  ประชารุง
3. เด็กชายศราวุฒ  ประทุมชาติ
 
1. นางวิไลวรรณ  ประดับวัน
2. นางศิวนันท์  บุศเนตร
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วบริบัตร
2. เด็กหญิงณัฐพร   คำโคตรสูนย์
3. เด็กชายพรประเสริฐ  สว่างศักดิ์
4. เด็กหญิงภัทรดา  ดุจนาคี
5. เด็กหญิงศศิธร  ขุนทอง
6. เด็กหญิงโยษิตา  ปิจดี
 
1. นางรัชนีกร  นิลกุล
2. นางสุกัญญา   เที่ยงผดุง
3. นางอัญชนีย์   กออำไพร
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กชายกีรติ  ดัชถุยาวัตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  สารเศวต
3. เด็กหญิงชลธิชาพร  ประชาโรจน์
4. เด็กหญิงมุธิตา  ดาน้อย
5. เด็กหญิงสายสมร  สินธุเขต
6. เด็กหญิงสุวัจณีภรณ์  พละสุ
 
1. นางบุษบา  อุประ
2. นางสาววิลัยวัลย์  โฮมจุมจัง
3. นางอัจฉรา  พรมลิ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกเตย 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  แสนภูวา
2. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงพิราพร  ไชยลา
 
1. นายชาตินิยม  ไชยศร
2. นางสุมาลัย  โชคดีวัฒนา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  แห้วเนตร
2. เด็กหญิงวรนุช  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงสุวพัฒน์  กาจกล้า
 
1. นางศิริมา  บึงจันทร์
2. นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 1. เด็กหญิงจิราภร  สุขสงวน
2. เด็กหญิงมัณฑิกา  มีสูงเนิน
3. นางสาวอรสา  บุราณสุข
 
1. นายวีระศักดิ์  ศรีขาว
2. นายศราวุธ  สาระวิถี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพง 1. เด็กหญิงบุปผา  พลตรี
2. เด็กหญิงพิกุลทอง  พรรคพล
3. เด็กหญิงอ้อยใจ  ธรรมสุข
 
1. นางบาหลี  กิยะแพทย์
2. นางบุษบา  อุประ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  ศรีชัยมูล
2. เด็กหญิงคีต้า  คำสังวาลย์
3. เด็กหญิงนีระนุช  คงเจริญ
 
1. นางจักร์วิดา  โคตา
2. นางพิจิตรา  จัตวาที
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 1. เด็กหญิงชลธิชา  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงดลลชา  บุตรบุญชู
3. เด็กหญิงนงนภัส  แนวทวิส
 
1. นางนวลจันทร์  ธีรสุจิ
2. นางยุพิน  สุทธิประภา
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  อาดัมอาลี
2. เด็กหญิงยุภารัตน์    กุลสุวรรณ
 
1. นางสุวรรณี  พลเยี่ยม
2. นายเสรี  เกษสกุล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มงคลเมือง
2. เด็กหญิงสโรชา  เหมบุตร
3. เด็กหญิงอธิญา  คำแท่ง
 
1. นายประสิทธิ์   มาตรวงษ์
2. นางเพ็ญศรี  ประทาพันธ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สุริพล
2. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วพรมภักดี
3. เด็กหญิงเดือนนภา  ถวิลรักษ์
 
1. นางชลพรรณ  รีรมย์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  นาทมพล
2. เด็กหญิงปิยดา  เทษนอก
3. เด็กหญิงปุษยา  สว่างแสง
 
1. นางดวงใจ  ตะวงษา
2. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงดวงสุดา  เศษโถ
2. เด็กหญิงสินจัย  หงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงเกวริน  พุทธา
 
1. นางดวงใจ  ตะวงษา
2. นางปริชาติ  เหล่าจันทร์อัน
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 1. เด็กหญิงวรรณษา  หอมพนา
2. เด็กหญิงวัชราพร  พลมนตรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ตุลาเพียร
 
1. นางคำร้อย  ผ่องใส
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  ประชาโรจน์
2. นางสาวจิระพร  ธนะโชติ
3. นางสาวพรพิมล  กมลวิบูลย์
 
1. นางสุเพ็ญ  พลเยี่ยม
2. นายเทวฤทธิ์  พลเยี่ยม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายนนทิเทพ  ฮงประยูร
2. เด็กหญิงสุนันทา  ธุระทำ
 
1. นายวัฒนา  ธิมาชัย
2. นายสมหมาย  ทองภู
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนารา  แสงชัย
2. เด็กหญิงพัชริดา  ศรีทอง
 
1. นายธนาวิทย์  สุดสน
2. นางนงลักษณ์  อนันทวรรณ
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงณัฐนรี   ตามชัย
2. เด็กหญิงนฤมล  สุริโย
 
1. นางสุวรรณี  พลเยี่ยม
2. นายเสรี  เกษสกุล
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุตรจำรวญ
2. เด็กหญิงมัทนา  บุตรจำรวล
 
1. นางนิภาภัทร  จันทรักษา
2. นายอดุลย์พร   ดีกุดเรือ
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงภานุมาศ  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงเกณิกา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาววาสนา  เหลานาคำ
2. นางสาวเสาวภา  สุขเกษม
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กชายธาดา  บัวหลวงเจริญ
2. เด็กหญิงบุษบา  สมพร
 
1. นายจักรพันธ์  คูนาดี
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กชายขวัญชัย  ทองเฟื้อง
2. เด็กหญิงสุพักตร์วดี  คำรัง
 
1. นางสุพรรณี  นามทอง
2. นายเมธี  นามทอง
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงทิพากร  ภารกุล
2. เด็กหญิงภูริดา  มาโยธา
 
1. นายวัฒนา  ธิมาชัย
2. นายสมหมาย  ทองภู
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายชญานนท์  สมบูรณ์
2. เด็กชายศตวรรษ  คำแย้ม
 
1. นายวัฒนา  ธิมาชัย
2. นายสมหมาย  ทองภู
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. เด็กชายธนวันต์  พลศรีเมือง
2. เด็กชายอำพล  ผ่องแผ้ว
 
1. นายชิติพัทธ์  บุญลาด
2. นางมาริดา  บุญลาด
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กชายสหชัย   นามพบ
2. เด็กหญิงสุนิสา   บุตรแสน
 
1. นายประพจน์  พลเยี่ยม
2. นายเสรี  เกษสกุล
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1. เด็กชายปริญญา  ประชาชู
2. เด็กหญิงพิชญ์อาภา  งามบาง
3. เด็กชายอภิรักษ์  ทิพย์มณี
 
1. นายคมเพชร  ทิพอาจ
2. นางนงค์ลักษณ์  สุทธิประภา
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นามบัวศรี
 
1. นางสาวตันหยง  พรมมี
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงสิริกร  ติยะสุวรรณ
 
1. นางนันชิตา  วรโภชน์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  ปรีชา
 
1. นางสาวโสภิดา  คล้ายหนองสรวง
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  นิลารัตน์
 
1. นางสบาย  แก้วกันยา
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรดล 1. เด็กชายธนภัทร  ผ่านสำแดง
 
1. นางสาวบัวทิพย์  ม่อยจังหาร
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วง 1. นายธนสิทธิ์  พรรณวัต
 
1. นางวาสนา  หิตายะ
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 1. เด็กหญิงเทพารักษ์  ทิพเจริญ
 
1. นางวิลาวัลย์  ทนุวรรณ์
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงณภาวี  วินทะไชย
 
1. นางสาวโศภิดา  คล้ายหนองสรวง
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์  เกาะกิ่งกุลพงศ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  วีระศร
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวาย 1. เด็กหญิงไพลิน  สมเพชร
 
1. นางสาวเสาวภา  สุขเกษม
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียด 1. เด็กชายจิตสุธรรม   สุนเทพ
2. เด็กหญิงจิราพร   รินชัย
3. เด็กหญิงประไพรศรี   อยู่คง
4. เด็กหญิงพัชรินทร์   นิลสุ
5. เด็กหญิงศิริยากรณ์   เคารพ
 
1. นางกชพรรณ   นามเดช
2. นายนพดล   หลักกำแพง
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กองศรีมา
 
1. นางสาวสงกรานต์  เยื่อใย
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองไพร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธมา
 
1. นางศรินณา  ขนิษฐวงศ์
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงนัฐนิชา  รัตนวงศ์
 
1. นางวาสนา  อุดมฤทธิ์
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงพัชรพร  จันศิริ
2. เด็กหญิงเวธกา  นามสง่า
 
1. นางฉวีวรรณ  นามประกอบ
2. นายสมบัติ  นามประกอบ
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กชายณัฐการ  นาคะไชย
2. เด็กหญิงศุภกร  เนินสนิท
 
1. นางเธียรไท  เจนเชี่ยวชาญ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  น้อยอามาตย์
2. เด็กชายผดุงศักดิ์  ประดับเพ็ชร
3. เด็กชายรชต  เปลรินทร์
4. เด็กชายศักดา  มหานัด
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ประดับเพ็ชร
6. เด็กชายอิศราพันธ์  บุรพวง
 
1. นางปราณี  สีลาโคตร
2. นางสาวปัณณพร  ไชยชนะ
3. นายสำลี  สีลาโคตร
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 1. เด็กชายกรกฏ  เทพพิทักษ์
2. เด็กชายกิตปกรณ์  นามสง่า
3. เด็กชายนนทิชัย  แสงผา
4. เด็กชายพรชัย  พันพละ
5. เด็กชายภาณุพงษ์  บุญภิละ
6. เด็กชายเฉลิมชัย  อ่อนงาม
 
1. นางประดิษฐ์  พรมนิล
2. ว่าที่ร้อยตรีประมวล  เอกวุธ
3. นางประสันต์มิตร  ศรีแสนตอ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคู 1. เด็กชายจิรศักดิ์  อ่อนพุทธา
2. เด็กชายพลาพล  บูรณะกิติ
3. เด็กชายภูพาน  ทาบุตตะ
4. นายรวย  ยางศิลา
5. นายวรรณเชษฐ์  ทับทวง
6. เด็กชายวรเชษฐ์  สะเทือนไพร
7. เด็กชายสุรศักดิ์  บุตมะ
8. เด็กชายอัษฎาวุธ  ไพรจันดา
 
1. นางจุฑาธิป  ศรีสถิตย์
2. นายสมควร  ป้องสีดา
3. นายสุรพันธ์  ขันชาลี
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา 1. เด็กหญิงจันทมณี  มั่นคง
2. เด็กชายธีรเดช  หลักงาม
3. เด็กหญิงพิมพิกา  สิมมา
4. เด็กหญิงรจนา  มีกรอบทอง
5. เด็กหญิงลลิตา  นามจุมจัง
6. เด็กหญิงสกุลกร  อาจศัตรู
7. เด็กชายอัฐพล  มาโยธา
8. เด็กหญิงเกษรินทร์  ทองพั้ว
 
1. นางสาวพัชรมัย  บุตรภักดี
2. นายสมเดช  พลสะทอน
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหนองพอก 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชัชนรัตน์
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ชัชนรัตน์
3. เด็กหญิงธันยา  แสงภัีกดี
4. เด็กหญิงนัฐพร  ดวงพรมทอง
5. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีวะรมย์
6. เด็กหญิงปุณญณัติ  ประทุมสินธุ์
7. เด็กหญิงภัทรวดี  โททอง
8. เด็กหญิงวรรกนก  ศักดิวงศ์
9. เด็กหญิงอลิษา  เหล็กแก้ว
 
1. นางพิไลพรรณ  ภาคี
2. นางสุภาพร  ประเสริฐสังข์
3. นายอุึทิศ  ขันติทอง
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 1. เด็กหญิงติณณา  สุทธิประภา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีพล
3. เด็กหญิงวันวิสา  ยวนกระโทก
4. เด็กหญิงสุปรียา  ชาชำนาญ
5. เด็กหญิงอทิตยา  สังกะสี
 
1. นางสาวณฐพร  มูลอำคา
2. นางรัตนภรณ์  กัญญาคำ
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งประโคน
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  สาระพล
3. เด็กหญิงภัทราพร  สุทธิประภา
 
1. นางชีวรัตน์  เตยหล้า
2. นายเชวง  ชื่นช้อย
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  แก้วสุโน
2. เด็กหญิงศุณากรณ์  หาระโคตร
3. เด็กหญิงศุภิสรา  สายเนตร์
 
1. นางทรัพย์อนันต์  ทรหาญ
2. นางรติภรณ์  สุขประเสริฐ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  พิมมะโน
2. เด็กชายธวัชชัย  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงสุชานันท์  โพธิ์เปี้ยศรี
 
1. นายอภิศักดา  มะเสนา
2. นางเบญจวรรณ  บุตรศาสตร์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลิดา  ศิลารัตน์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  ดอกบัว
3. เด็กหญิงเครือมาศ  แซ่พัง
 
1. นางสาวอุบลลดา  เบ็ญจรูญ
2. นางสาวอุ้มพร  นวนนุกูล
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. นายณัฐพล  ฉ่ำมณี
2. เด็กชายศุภโชค  บุุบฝามะตะมัง
 
1. นายจุฬา  ศรีสุลัย
2. นางเบญจลักษณ์  เพชรฤาชัย
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อุทัยเรือง
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ปิ่นโสภา
 
1. นางวิไล  ปะสาวะระ
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กชายนฤดล  กมลนัย
2. เด็กชายพัสกร  ปัดสี
 
1. นายสุเทพ  เพชรฤาชัย
2. นางเบญจลักษณ์  เพชรฤาชัย
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  โกกิลารัตน์
2. เด็กหญิงวิริญญา  สิทธิศาสตร์
 
1. นางละมุล  มานะที
2. นางสาวสิริโสภางค์  ศรีศาลา
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสียว 1. เด็กชายจตุรพร  จตุเทน
2. นายณัฐวุฒิ  มลาขันธ์
 
1. นางอโนชา  เวียงอินทร์
2. นางเบญจลักษณ์  เพชรฤาชัย
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไกรยา
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  สีทนสา
 
1. นางจิราภรณ์  ทาซ้าย
2. นางสุรัชนี  เวียงนนท์
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 1. เด็กชายปรีชา  พันธะมา
 
1. นางแววตา  น่าบัณฑิต
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัมปา 1. เด็กชายธนโชติ  ไพระอาจ
 
1. นางบังอร  นาสมยนต์
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  วงศ์อนุ
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 1. เด็กชายสะท้าน  วรวุฒิ
 
1. นายเกรียงไกร  เทียมจันทร์
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายพีระนันท์  ฐานไชยยิ่ง
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 1. นายธนโชค  ปุดโส
 
1. นายสมบัติ  เผื่อแผ่
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสี 1. เด็กชายนภัสกร  ประเสริฐสังข์
 
1. นายประเสริฐ  เทพพิทักษ์
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 1. เด็กชายสุเมธ  ภักดีพล
 
1. นายเกรียงไกร  เทียมจันทร์
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปุณฑริกกุล
 
1. นางพรทนา  กันทะโล
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิจษิดิศ  มลามนต์
 
1. นายเกรียงไกร  เทียมจันทร์
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 1. เด็กชายกฤตศิลป์  รัตนวงศ์
2. เด็กชายกุลชาวิท  โตมาซา
3. เด็กหญิงจิราพร  กองแก้ว
4. เด็กหญิงชญาดา  โตมาซา
5. เด็กหญิงชลิดา  รัตนวงศ์
6. เด็กชายชัยการ  ลือเกียงคำหล้า
7. เด็กชายธีรชัย  รินไธสง
8. เด็กชายนพรัตน์  รัตนวงศ์
9. เด็กหญิงปริฉัตร  เขียวสวัสดิ์
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  นาไชย
11. เด็กหญิงพิลาวรรณ  จันทะศรี
12. เด็กหญิงภัทรวดี  คำแดงไสย์
13. เด็กหญิงมานิสา  รัตนวงศ์
14. เด็กหญิงยุวดี  เดชจร
15. เด็กหญิงรสญา  พลเยี่ยม
16. เด็กหญิงวราวรรณ  ชิณวงศ์
17. เด็กหญิงวัชรินทร์  สีระ
18. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พุงธิราช
19. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โตมาซา
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชะนะบุญ
21. เด็กหญิงสินจัย  เวียงนนท์
22. เด็กหญิงสุภัทตรา  วรรณพัฒน์
23. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณพัฒน์
24. เด็กหญิงสุวิมาลา  พิมพ์โคตร
25. เด็กหญิงหทัยชนก  หลงคำรัตน์
26. เด็กชายอนุพงษ์  ศรีเย้อ
27. เด็กหญิงอุดมพร  รัตนวงศ์
28. เด็กหญิงเกษราภรณ์  คำแดงไสย์
29. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พระสว่าง
30. เด็กชายโชคชัย  อารีย์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  อัศวภูมิ
2. นายชาญ  ศรีเกื้อกลิ่น
3. นางณัฐกฤตา  หอมสิน
4. นายยงยุทธ  อุดมฤทธิ์
5. นายรัฐศาสตร์  มูลศรีแก้ว
6. นางรัศมี  โยธาพล
7. นางวาสนา  อุดมฤทธิ์
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีนาค
2. เด็กชายกฤษฏ์  ทาเทพ
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  หงษ์ศรีเมือง
4. เด็กชายคัคนานท์  โพธิ์ชัยหล้า
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลือโสภา
6. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พิมพ์หนองโพน
7. เด็กหญิงชญาดา  หงษ์บุญเรือง
8. เด็กชายชานนท์  สวัสดิ์เอื้อ
9. เด็กหญิงฑิตฐิตา  โพธิ์ชัยโย
10. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สมสกุล
11. เด็กหญิงทิญาดา  ก้านอินทร์
12. เด็กหญิงธัญวีร์  วุฒศรี
13. เด็กชายนพดล  กมลช่วง
14. เด็กชายบุญมา  โพธิ์ชัยโคตร
15. เด็กชายปารเมศ  พรมเทพ
16. เด็กหญิงพิยดา  โพธิ์กุดศรี
17. เด็กชายพีระนันท์  ฐานไชยยิ่ง
18. เด็กชายพุฒิชัย  เวียงฆ้อง
19. เด็กชายวชิรพงษ์เทพ  วิริยะพงศ์เมธาวี
20. เด็กหญิงศันสนีย์  คงวิชัย
21. เด็กชายศิริวัฒน์  พลประสิทธิ์
22. เด็กชายศุภเชษฐ์  วงษ์อณุ
23. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีละคร
24. เด็กหญิงสุทธิดา  คำสุวรรณ
25. เด็กชายอดิศักดิ์  ธนสินธุ์
26. เด็กหญิงอนันตญา  ชูศรีเมือง
27. เด็กหญิงอภาพร  ศรีละคร
28. เด็กหญิงอรวี  หงษ์นามเดิม
29. เด็กหญิงอินทิรา  พลประสิทธิ์
30. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  จุมพลมา
 
1. นายชารี  ระดาพัฒน์
2. นางปิ่นเพชร  มะเสนา
3. นายวรพล  พลเยี่ยม
4. นายวิทยา  โพธิ์ไชยแสน
5. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
6. นางอรพินธ์  ชูศรีวาสน์
7. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
197 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 1. เด็กหญิงปวาริตา  ดวงสอนยา
 
1. นางบุญยัง  พิมพิลา
 
198 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  บุญศิริ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยรัตน์
3. เด็กชายไพทูรย์  ปิ่นนิวงษ์
 
1. นายนิออน  พันธ์สีมา
2. นายสุรศักดิ์  วงศ์จำปา
 
199 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เปลวกระโทก
2. เด็กหญิงวรัญญา  มาตะรักษ์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  แดนนาวาส
 
1. นางปณารินทร์  มูลจันทร์
2. นางไพบูลย์  สินเนือง
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิกุดไสย์
 
1. นางกุมาริกา  ระดาศักดิ์
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 1. เด็กหญิงธัญญาลักษ์  ลุนงามหาร
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุวัณนะสิริ
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน 1. เด็กชายพรชัย  อารีสนั่น
 
1. นายสุรศักดิ์  งอกนาวัง
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายนราวิชญ์  ลาภประเสริฐ
 
1. นางจารุณีย์  นนท์วงษา
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงนันทิดา  สายรัตน์
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 1. เด็กชายกิตติธร  ชัชวาลย์
2. เด็กชายชลสิทธิ์  ธรรมจรรย์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ป้องสีดา
 
1. นางนิภาพรรณ  กลางพรม
2. นางสาววิภาพร  สินธุเขตต์
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชูเกียรติ  บุญยะกอบ
2. เด็กชายนพรัตน์  ไชยสีหา
3. เด็กชายวันชัย  ชิณเพ็ง
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  โปร่งมณี
2. นางสาวมลเทียน   สิงโคก
 
207 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภูพันธะ
2. เด็กหญิงปนิดา  วิชามุข
 
1. นางกุมาริกา  ระดาศักดิ์
 
208 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. เด็กหญิงศรินลดา  ศาลาพระจันทร์
 
1. นางเสรีภาพ  แก่นนาคำ
 
209 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 1. เด็กหญิงพนิดา  โพธิใต้
2. เด็กชายมะนะชัย  มงคลเมือง
 
1. นางละมัย  ขันแข็ง
2. นายสนั่น  สมสาร์
 
210 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มลาชู
2. เด็กชายภานุกร  มะอาจเลิศ
 
1. นางเบญจวรรณ  ตรีสอน
 
211 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน 1. เด็กชายทศพล  เครือแวงมล
2. เด็กชายธีรวุฒิ  เยาวชัย
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ธะนาไสย์
4. เด็กหญิงวรรณิดา  โพธิ์นาม
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  เพลิดฤทธิ์
6. เด็กชายอาทิตย์  คำภักดี
7. เด็กหญิงอารดา  นาทองคำ
 
1. นางคำสิน  กล่อมกูล
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ยิ่งเลิศ
3. นายบรรพต  นรมาตย์
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรนภา  พิทักษ์
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 1. เด็กหญิงฟาติมา  ทะนามศรี
 
1. นายสุวรรณ  สิงห์จันทร์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกทา 1. เด็กชายเจษฏา  เจริญเขต
 
1. นายบัณฑิต  ประหา
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. นางสาวคริษฐา  เทพอินทร์
 
1. นางทองพูน  โพธิจักร
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันขาง 1. เด็กหญิงภรณ์ณิภา  ผิวทน
 
1. นางสาวลำดวน  กุลีหน
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเกวลิน  คำแสนโคตร
 
1. นายชัชวาล  ยุบลศรี
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. เด็กชายพุทธิชัย  เวียงอินทร์
 
1. นายบุญชวน  ไชยโวหาร
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน 1. เด็กหญิงณัฐิชา  ใยโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพรนภา  หงษ์นามเดิม
3. เด็กหญิงมลนิภา  หระดี
4. เด็กหญิงรัชฎา  ประหา
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางคำบง  นรมาตย์
2. นางภัสวดี  โพธิ์ศรีศาสตร์
3. นางหนูเย็น  สุรินทร์เลิศ
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายภูมินทร์  ภูดวง
 
1. นายธนิตพงศ์  ภูสีคุณ
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงชาคริยา  แก้วพิมพ์
 
1. นายฤทธิชัย  อาจชมภู
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายอนุชา  ทิพชัย
 
1. นางสุธาพร  พลเยี่ยม
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เวียงผดุง
 
1. นางนิภาพรรณ  กลางพรม
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน 1. เด็กหญิงวรรณิดา  โพธิ์นาม
2. เด็กหญิงสกาย  ปราบมนตรี
3. เด็กหญิงอนัญญา  ลีโคกกลาง
4. เด็กหญิงอรปรียา  ธะนะชัย
5. เด็กหญิงอริศรา  ระดาศักดิ์
6. เด็กหญิงอารดา  นาทองคำ
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางคำสิน  กล่อมกูล
2. นายบรรพต  นรมาตย์
3. นายสุรศักดิ์  งอกนาวัง
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหนองพอก 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศึกขยาด
2. เด็กหญิงสุกัญญา  โททอง
3. เด็กหญิงเจษราภรณ์  นันทสิทธิ์
 
1. นางนิ่ม  หงศาลา
2. นางปานใจ  จุลมณี
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. นายพุทธิชัย  เวียงอินทร์
2. นายวัชรพงษ์  แสนคำ
3. นายอนาวิน  บรรจโรจน์
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
2. นางสมใจ  เพชรโรจน์
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เพชรโรจน์
2. เด็กหญิงศิริทิพย์  ประดับกรณ์
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  ภูมิประพันธ์
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
2. นางสาวพิชมาลิน  สร้อยสุวรรณ
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กชายปิยะ  ละคร
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  หรเพลิด
3. เด็กชายวีรชัย  แดนกาไสย
 
1. นางสาวสมหญิง  หงษ์ริญญา
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโน 1. เด็กชายพงษ์ชนะศักดิ์  แสงสว่าง
2. เด็กชายภราดร  ผาคำจี
3. เด็กชายภัทรพล  บุตรโคตร
 
1. นายธีระวิทย์  เสมอโภค
2. นางนุชรินทร์  เสมอโภค
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ทิพประมวล
2. เด็กชายชานนท์  จรบุรมย์
 
1. นายสมัย  ทนุวรรณ์
2. นางเพ็ญจิตร  ใบปก
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองม่วง 1. เด็กชายภาคภูมิ  ประทุมชาติ
2. เด็กชายอธิวัฒน์  เลิศมะเลา
 
1. นางสาวจารุณี  ชินเวช
2. นางจุฑามาศ  ผกากลีบ
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 59 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงจิราพร  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงแพรวนภา  จันทบ
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
2. นายวิระยูร  คำอุดม
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น - - - โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. นายวิทวัส  บรรณโรจน์
2. เด็กหญิงสุภามณี  บรรจโรจน์
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วแสน
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโน 1. เด็กชายกฤษดา  แวงวรรณ
2. เด็กชายพิทักษ์  นาจันทัด
3. เด็กชายเจษฎา  สายบุ่งคล้า
 
1. นายธีระวิทย์  เสมอโภค
2. นางนุชรินทร์  เสมอโภค
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. เด็กชายภูริวัฒน์  บัวงาม
2. เด็กชายวายุ  บุปผาโชติ
3. เด็กชายอาทิตย์  ประทุมชาติ
 
1. นายจรัส  เนาวะเศษ
2. นางสาวพิชมาลิน  สร้อยสุวรรณ
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบัวคำ 1. เด็กชายธรดล  จรบุรมย์
2. เด็กชายนพดล  ประชานันท์
3. เด็กชายอภิรักษ์  ขามวิเศษ
 
1. นายชินชน  สร้อยสุวรรณ
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 1. เด็กชายวรวุฒิ  พุทธลอด
2. เด็กหญิงศศิประภา  ทรหาญ
3. เด็กชายอัครเนตร  พิมหอม
 
1. นางสาวเพ็ญสุดา  เลื่อมใส