หัวข้อ "การกล่าวสุนทรพจน์" ระดับ ม.1-3 (รอบเตรียมเนื้อหา)
หัวข้อ "การกล่าวสุนทรพจน์" ระดับ ม.1-3 (รอบเตรียมเนื้อหา) คือ "การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน"
วันเสาร์ ที่ 05 ตุลาคม 2556 เวลา 06:47 น.