การส่งเล่มรายงาน สำหรับการแข่งขันกิจกรรม โครงงาน ฯ
การแข่งขันโครงงานทุกประเภท ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เกณฑ์ระบุให้ส่งเล่มรายงาน ก่อนทำการแข่งขัน ให้นำเล่มรายงาน ส่งที่ สพป.รอ 3 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2556 (ส่งกับ ศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระฯ ) ก่อน เวลา 12.00 น. ส่วนคณะกรรมการตัดสิน เข้ารับเอกสารเล่มรายงานโครงงาน เวลา 13.00 น. วันเดียวกันครับ
วันเสาร์ ที่ 05 ตุลาคม 2556 เวลา 06:43 น.