สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ 30 7 5 7 42
2 หนองแวงบึงงาม 23 8 3 4 34
3 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 21 8 5 4 34
4 กกตาลดงบังวิทยา 20 5 3 3 28
5 เมืองโพธิ์ชัย 20 5 1 2 26
6 บ้านโพธิ์ศรี 20 3 0 2 23
7 ท่าสีดาวิทยา 19 4 4 3 27
8 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 18 10 3 1 31
9 บ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 16 10 4 7 30
10 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 16 3 2 2 21
11 ชุมชนบ้านสว่าง 15 10 7 4 32
12 บ้านหนองกุง 14 11 3 7 28
13 บ้านดงหวาย 14 7 2 2 23
14 บ้านหนองเดิ่น 14 4 3 5 21
15 พนาลัยวิทยาเสริม 13 3 3 4 19
16 หนองโนราษฏร์บำรุง 12 4 2 3 18
17 อนุบาลโพนทอง 11 7 1 7 19
18 ไตรมิตรวิทยา 11 5 1 2 17
19 เมืองหนองพอก 11 3 2 3 16
20 บ้านดงแจ้งโนนสูง 11 2 1 0 14
21 บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 11 1 2 2 14
22 บ้านหนองขอนแก่น 10 10 0 2 20
23 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 10 5 2 4 17
24 บ้านวังยาว 10 4 1 2 15
25 บ้านนาโพธิ์ 10 4 0 0 14
26 บ้านหนองผักแว่น 10 2 2 1 14
27 ชุมชนบัวคำ 9 11 2 3 22
28 บ้านดงประเสริฐ 9 8 0 2 17
29 บ้านหัวคู 9 6 1 0 16
30 บ้านสะอาดนาดี 9 2 2 3 13
31 ชุมชนบ้านขวาว 9 2 2 1 13
32 อนุบาลจารุณี 9 2 1 0 12
33 บ้านท่าเสียว 9 1 4 3 14
34 บ้านโนนยาง 9 1 0 0 10
35 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 9 0 0 1 9
36 บ้านภูเขาทอง 8 7 6 2 21
37 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 8 7 0 2 15
38 บ้านโพนทอง 8 6 1 2 15
39 บ้านวังม่วย 8 3 0 3 11
40 โคกล่ามวิทยาคาร 8 2 1 2 11
41 บ้านหนองตาไก้ 8 2 0 2 10
42 บ้านนาแพง 8 2 0 0 10
43 บ้านหนองจอก 8 1 3 1 12
44 บ้านราษฏร์ดำเนิน 8 1 1 1 10
45 บ้านแห่ประชานุกูล 7 5 3 6 15
46 บ้านหนองแวงแห่ 7 5 0 3 12
47 หนองหลวงประชาบำรุง 7 4 2 2 13
48 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 7 4 1 1 12
49 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 7 3 1 2 11
50 ทรายทองเฉลิมวิทย์ 7 2 0 3 9
51 บ้านกุดขุ่น 7 0 0 0 7
52 ชุมชนบ้านชมสะอาด 6 6 0 1 12
53 วังหลวง 6 6 0 1 12
54 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 6 5 6 2 17
55 บ้านนาทม 6 4 1 6 11
56 บ้านเมืองไพร 6 4 1 5 11
57 บ้านหนองสองห้อง 6 4 1 4 11
58 บ้านสีเสียด 6 3 3 1 12
59 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 6 2 1 2 9
60 สีดาประชาสรรค์ 6 2 1 1 9
61 บ้านหันหน่องสามัคคี 6 2 0 3 8
62 บ้านนาเมือง 6 2 0 1 8
63 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 6 2 0 1 8
64 บ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 6 1 4 4 11
65 นาแพงวิทยาคาร 6 1 0 1 7
66 บ้านห้วยทราย 6 1 0 0 7
67 บัวดงมันวิทยา 6 0 1 2 7
68 บ้านโพธิ์ตาก 6 0 0 0 6
69 บ้านโคกสี 5 5 0 2 10
70 บ้านท่าม่วง 5 5 0 0 10
71 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 5 4 2 0 11
72 บ้านโป่งประชาพัฒน์ 5 3 1 0 9
73 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 5 0 0 3 5
74 บ้านหนองแข้ดง 5 0 0 1 5
75 ภัทรดล 4 6 1 0 11
76 บ้านท่าสี 4 4 0 1 8
77 บ้านโนนลาด 4 3 0 2 7
78 บ้านสำโรงหนองจอก 4 3 0 0 7
79 บ้านหนองคำ 4 2 2 3 8
80 อนุบาลเมืองเมยวดี 4 2 2 1 8
81 บ้านนากระตึบ 4 2 1 1 7
82 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 4 2 0 1 6
83 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 4 2 0 1 6
84 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 4 2 0 0 6
85 หนองไฮ 4 2 0 0 6
86 บ้านเหล่าน้อย 4 2 0 0 6
87 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 4 1 0 1 5
88 บ้านพรมจรรย์ 4 1 0 1 5
89 เหล่าขุมมันท่าสะอาด 4 1 0 0 5
90 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 4 1 0 0 5
91 บ้านหนองโน 4 0 0 1 4
92 บ้านหนองนกทา 4 0 0 1 4
93 บ้านดงดิบ 4 0 0 0 4
94 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 4 0 0 0 4
95 บ้านคำนาดี 4 0 0 0 4
96 บ้านหวาย ฯ 3 5 2 1 10
97 อนุบาลเด็กดี 3 3 2 0 8
98 บ้านปากช่อง 3 3 0 0 6
99 บ้านโคกกกม่วง 3 3 0 0 6
100 บ้านอุ่มเม่า 3 2 2 2 7
101 บ้านบากหนองเทา 3 2 0 1 5
102 บ้านหนองหิ่งหาย 3 2 0 0 5
103 บ้านโนนใหญ่ 3 2 0 0 5
104 บ้านดอนชาด 3 1 2 5 6
105 บ้านพรมสวรรค์ 3 1 1 1 5
106 บ้านนาศรีนวล 3 1 1 0 5
107 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 3 1 1 0 5
108 บ้านคำโพนสูง 3 1 0 1 4
109 ท่าลาดหนองผักตบ 3 0 0 2 3
110 บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 3 0 0 0 3
111 บ้านโนนแก้ว 3 0 0 0 3
112 อนุบาลทองสตา 3 0 0 0 3
113 บ้านโคกหนองบัว 2 4 0 0 6
114 โนนเพชรพัฒนา 2 3 1 1 6
115 บ้านหนองเม็ก 2 3 0 0 5
116 บ้านหนองสิม 2 2 1 1 5
117 หนองม่วง 2 2 0 1 4
118 บ้านเหล่าแขมดงกลาง 2 2 0 1 4
119 ชุมชนนาทมโคกก่อง 2 1 1 4 4
120 บ้านโพธิ์ชัน 2 1 1 1 4
121 หนองไฮภูเขาทอง 2 1 1 0 4
122 ชุมพรนาเจริญ 2 1 1 0 4
123 บ้านดอนควาย 2 1 0 3 3
124 บะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 2 1 0 1 3
125 บ้านพันขาง 2 1 0 0 3
126 บ้านหนองหงษ์หนองงู 2 1 0 0 3
127 กุดแห่ 2 1 0 0 3
128 น้ำคำสมศรี 2 1 0 0 3
129 บ้านหนองใหญ่ทับครัว 2 1 0 0 3
130 หนองขี้ม้า 2 1 0 0 3
131 อนุบาลเกาะแก้ว 2 0 3 1 5
132 บ้านหนองฟ้า 2 0 1 1 3
133 บ้านดอนเรือ 2 0 1 1 3
134 บ้านหนองแวงใหญ่ 2 0 1 0 3
135 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 2 0 1 0 3
136 บ้านวังเข 2 0 0 2 2
137 บ้านนาสีใส 2 0 0 1 2
138 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 2 0 0 1 2
139 เสลภูมิสามัคคี 2 0 0 1 2
140 บ้านนาเลา 2 0 0 1 2
141 บ้านป้องสร้างบุ 2 0 0 1 2
142 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 2 0 0 0 2
143 คำพระโคกก่งวิทยา 1 5 4 1 10
144 บ้านนาอุ่ม 1 2 2 1 5
145 บ้านดงกลาง 1 2 0 2 3
146 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 1 1 2 2 4
147 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 1 1 1 3 3
148 อนุบาลบุญทวีวัฒนา 1 1 1 1 3
149 บ้านโสกเตย 1 1 1 0 3
150 บึงอุดมบึงคำ 1 1 0 1 2
151 บ้านดงยาง 1 1 0 0 2
152 บ้านหนองขอนแก่น สาขาบ้านสี่แยก 1 1 0 0 2
153 บ้านหนองอึ่งโปโล 1 1 0 0 2
154 บ้านบาโคหนองแคน 1 1 0 0 2
155 บ้านโคกนาคำ 1 1 0 0 2
156 สหมิตรวิทยา 1 1 0 0 2
157 เสลภูมิวิทยาสันต์ 1 1 0 0 2
158 บ้านโพนเฒ่า 1 0 2 0 3
159 บ้านโพธิ์งาม 1 0 2 0 3
160 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 1 0 1 2 2
161 ป่าไม้อุทิศ 11 1 0 1 1 2
162 บ้านหนองแสงทุ่ง 1 0 1 0 2
163 บ้านคอกควาย 1 0 1 0 2
164 บ้านป่าขีหนองขุ่น 1 0 1 0 2
165 บ้านนาวี 1 0 0 2 1
166 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 2 1
167 อนุบาลสงกรานต์ 1 0 0 1 1
168 ปัญจรักษ์ 1 0 0 1 1
169 บ้านกุดเต่าวิทยา 1 0 0 1 1
170 บ้านหนองตุ 1 0 0 1 1
171 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 1 0 0 1 1
172 บ้านนางาม 1 0 0 0 1
173 บ้านแก้งศรีสว่าง 1 0 0 0 1
174 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
176 บ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 1 0 0 0 1
177 บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 1 0 0 0 1
178 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 1 0 0 0 1
179 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 1 0 0 0 1
180 ถนนชัยสามัคคี 1 0 0 0 1
181 บ้านคำอุปราช 1 0 0 0 1
182 บ้านทรายมูล 1 0 0 0 1
183 บ้านบ่อแกนางเลา 1 0 0 0 1
184 บ้านปลาโด 0 4 1 0 5
185 บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 0 4 0 0 4
186 บ้านหนองบก 0 3 1 0 4
187 ขวัญเมือง 0 3 0 0 3
188 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 0 2 1 0 3
189 บ้านโคกกุงดอนกอก 0 2 0 2 2
190 ศรีสวัสดิ์ 0 2 0 0 2
191 บ้านกุดเรือ 0 1 2 0 3
192 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 0 1 1 1 2
193 บ้านหนองตอ 0 1 1 0 2
194 บ้านหนองไผ่หนองหว้า 0 1 0 2 1
195 บ้านจัมปา 0 1 0 1 1
196 บ้านท่าเยี่ยม 0 1 0 1 1
197 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 0 1 0 0 1
198 บ้านยาง 0 1 0 0 1
199 บ้านนาเลา สาขาอวยศรี 0 1 0 0 1
200 บ้านโนนสวรรค์ 0 1 0 0 1
201 ศิลานครวิทยา 0 1 0 0 1
202 บ้านหนองนกเป็ด 0 0 1 1 1
203 บ้านขว้างวิทยากร 0 0 0 2 0
204 บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 0 0 0 1 0
205 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 0 0 0 0 0
206 บ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 0 0 0 0 0
207 บ้านโนนปลาเข็ง 0 0 0 0 0
208 บ้านโนนไชยศรี 0 0 0 0 0
รวม 960 437 173 253 1,570