สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ 30 7 5 7 42
2 หนองแวงบึงงาม 23 8 3 4 34
3 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 21 8 5 4 34
4 กกตาลดงบังวิทยา 20 5 3 3 28
5 เมืองโพธิ์ชัย 20 5 1 2 26
6 บ้านโพธิ์ศรี 20 3 0 2 23
7 ท่าสีดาวิทยา 19 4 4 3 27
8 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 17 10 3 1 30
9 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 16 3 2 2 21
10 ชุมชนบ้านสว่าง 15 10 7 4 32
11 บ้านหนองกุง 14 11 3 7 28
12 บ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 14 10 4 7 28
13 บ้านดงหวาย 14 7 2 2 23
14 บ้านหนองเดิ่น 14 4 3 5 21
15 พนาลัยวิทยาเสริม 13 3 3 4 19
16 หนองโนราษฏร์บำรุง 12 4 2 3 18
17 อนุบาลโพนทอง 11 7 1 7 19
18 บ้านดงแจ้งโนนสูง 11 2 1 0 14
19 บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 11 1 2 2 14
20 บ้านหนองขอนแก่น 10 10 0 2 20
21 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 10 5 2 4 17
22 เมืองหนองพอก 10 3 2 3 15
23 บ้านหนองผักแว่น 10 2 2 1 14
24 บ้านดงประเสริฐ 9 8 0 2 17
25 บ้านหัวคู 9 6 1 0 16
26 ไตรมิตรวิทยา 9 5 1 2 15
27 บ้านวังยาว 9 4 1 2 14
28 ชุมชนบ้านขวาว 9 2 2 1 13
29 อนุบาลจารุณี 9 2 1 0 12
30 บ้านท่าเสียว 9 1 4 3 14
31 บ้านโนนยาง 9 1 0 0 10
32 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 9 0 0 1 9
33 บ้านโพนทอง 8 6 1 2 15
34 บ้านวังม่วย 8 3 0 3 11
35 บ้านสะอาดนาดี 8 2 2 3 12
36 โคกล่ามวิทยาคาร 8 2 1 2 11
37 บ้านหนองตาไก้ 8 2 0 2 10
38 บ้านนาแพง 8 2 0 0 10
39 บ้านนาโพธิ์ 8 2 0 0 10
40 บ้านหนองจอก 8 1 3 1 12
41 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 7 7 0 2 14
42 บ้านแห่ประชานุกูล 7 5 3 6 15
43 บ้านหนองแวงแห่ 7 5 0 3 12
44 หนองหลวงประชาบำรุง 7 4 2 2 13
45 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 7 3 1 2 11
46 ทรายทองเฉลิมวิทย์ 7 2 0 3 9
47 บ้านกุดขุ่น 7 0 0 0 7
48 ชุมชนบ้านชมสะอาด 6 6 0 1 12
49 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 6 5 6 2 17
50 บ้านนาทม 6 4 1 6 11
51 บ้านเมืองไพร 6 4 1 5 11
52 บ้านสีเสียด 6 3 3 1 12
53 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 6 2 1 2 9
54 สีดาประชาสรรค์ 6 2 1 1 9
55 บ้านหันหน่องสามัคคี 6 2 0 3 8
56 บ้านนาเมือง 6 2 0 1 8
57 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 6 2 0 1 8
58 บ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 6 1 4 4 11
59 นาแพงวิทยาคาร 6 1 0 1 7
60 บ้านห้วยทราย 6 1 0 0 7
61 บัวดงมันวิทยา 6 0 1 2 7
62 บ้านโพธิ์ตาก 6 0 0 0 6
63 ชุมชนบัวคำ 5 8 1 3 14
64 บ้านโคกสี 5 5 0 2 10
65 บ้านท่าม่วง 5 5 0 0 10
66 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 5 4 2 0 11
67 บ้านโป่งประชาพัฒน์ 5 3 1 0 9
68 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 5 0 0 3 5
69 บ้านหนองแข้ดง 5 0 0 1 5
70 บ้านภูเขาทอง 4 6 4 2 14
71 ภัทรดล 4 6 1 0 11
72 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 4 4 1 1 9
73 บ้านท่าสี 4 4 0 1 8
74 บ้านโนนลาด 4 3 0 2 7
75 บ้านสำโรงหนองจอก 4 3 0 0 7
76 บ้านหนองคำ 4 2 2 3 8
77 อนุบาลเมืองเมยวดี 4 2 2 1 8
78 บ้านนากระตึบ 4 2 1 1 7
79 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 4 2 0 1 6
80 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 4 2 0 1 6
81 หนองไฮ 4 2 0 0 6
82 บ้านเหล่าน้อย 4 2 0 0 6
83 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 4 1 0 1 5
84 บ้านพรมจรรย์ 4 1 0 1 5
85 เหล่าขุมมันท่าสะอาด 4 1 0 0 5
86 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 4 1 0 0 5
87 บ้านดงดิบ 4 0 0 0 4
88 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 4 0 0 0 4
89 บ้านคำนาดี 4 0 0 0 4
90 บ้านหวาย ฯ 3 5 2 1 10
91 อนุบาลเด็กดี 3 3 2 0 8
92 บ้านหนองสองห้อง 3 3 0 3 6
93 บ้านปากช่อง 3 3 0 0 6
94 บ้านโคกกกม่วง 3 3 0 0 6
95 บ้านอุ่มเม่า 3 2 2 2 7
96 บ้านบากหนองเทา 3 2 0 1 5
97 บ้านดอนชาด 3 1 2 5 6
98 บ้านพรมสวรรค์ 3 1 1 1 5
99 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 3 1 1 0 5
100 บ้านคำโพนสูง 3 1 0 1 4
101 ท่าลาดหนองผักตบ 3 0 0 2 3
102 บ้านหนองนกทา 3 0 0 1 3
103 บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 3 0 0 0 3
104 บ้านโนนแก้ว 3 0 0 0 3
105 อนุบาลทองสตา 3 0 0 0 3
106 วังหลวง 2 4 0 1 6
107 บ้านโคกหนองบัว 2 4 0 0 6
108 โนนเพชรพัฒนา 2 3 1 1 6
109 บ้านหนองเม็ก 2 3 0 0 5
110 บ้านหนองสิม 2 2 1 1 5
111 บ้านเหล่าแขมดงกลาง 2 2 0 1 4
112 บ้านหนองหิ่งหาย 2 2 0 0 4
113 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 2 2 0 0 4
114 ชุมชนนาทมโคกก่อง 2 1 1 4 4
115 หนองไฮภูเขาทอง 2 1 1 0 4
116 ชุมพรนาเจริญ 2 1 1 0 4
117 บ้านนาศรีนวล 2 1 1 0 4
118 บ้านดอนควาย 2 1 0 3 3
119 บะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 2 1 0 1 3
120 บ้านหนองหงษ์หนองงู 2 1 0 0 3
121 บ้านโนนใหญ่ 2 1 0 0 3
122 กุดแห่ 2 1 0 0 3
123 น้ำคำสมศรี 2 1 0 0 3
124 บ้านหนองใหญ่ทับครัว 2 1 0 0 3
125 หนองขี้ม้า 2 1 0 0 3
126 อนุบาลเกาะแก้ว 2 0 3 1 5
127 บ้านหนองฟ้า 2 0 1 1 3
128 บ้านดอนเรือ 2 0 1 1 3
129 บ้านหนองแวงใหญ่ 2 0 1 0 3
130 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 2 0 1 0 3
131 บ้านวังเข 2 0 0 2 2
132 บ้านนาสีใส 2 0 0 1 2
133 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 2 0 0 1 2
134 บ้านราษฏร์ดำเนิน 2 0 0 1 2
135 เสลภูมิสามัคคี 2 0 0 1 2
136 บ้านนาเลา 2 0 0 1 2
137 บ้านป้องสร้างบุ 2 0 0 1 2
138 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 2 0 0 0 2
139 คำพระโคกก่งวิทยา 1 5 4 1 10
140 บ้านนาอุ่ม 1 2 1 1 4
141 บ้านดงกลาง 1 2 0 2 3
142 หนองม่วง 1 2 0 1 3
143 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 1 1 2 2 4
144 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 1 1 1 3 3
145 อนุบาลบุญทวีวัฒนา 1 1 1 1 3
146 บ้านโสกเตย 1 1 1 0 3
147 บึงอุดมบึงคำ 1 1 0 1 2
148 บ้านหนองขอนแก่น สาขาบ้านสี่แยก 1 1 0 0 2
149 บ้านหนองอึ่งโปโล 1 1 0 0 2
150 บ้านบาโคหนองแคน 1 1 0 0 2
151 บ้านโคกนาคำ 1 1 0 0 2
152 บ้านพันขาง 1 1 0 0 2
153 สหมิตรวิทยา 1 1 0 0 2
154 เสลภูมิวิทยาสันต์ 1 1 0 0 2
155 บ้านโพนเฒ่า 1 0 2 0 3
156 บ้านโพธิ์งาม 1 0 2 0 3
157 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 1 0 1 2 2
158 บ้านโพธิ์ชัน 1 0 1 1 2
159 ป่าไม้อุทิศ 11 1 0 1 1 2
160 บ้านคอกควาย 1 0 1 0 2
161 บ้านป่าขีหนองขุ่น 1 0 1 0 2
162 บ้านนาวี 1 0 0 2 1
163 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 2 1
164 อนุบาลสงกรานต์ 1 0 0 1 1
165 ปัญจรักษ์ 1 0 0 1 1
166 บ้านกุดเต่าวิทยา 1 0 0 1 1
167 บ้านหนองตุ 1 0 0 1 1
168 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 1 0 0 1 1
169 บ้านหนองโน 1 0 0 1 1
170 บ้านนางาม 1 0 0 0 1
171 บ้านแก้งศรีสว่าง 1 0 0 0 1
172 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี 1 0 0 0 1
173 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
174 บ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 1 0 0 0 1
175 บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 1 0 0 0 1
176 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 1 0 0 0 1
177 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 1 0 0 0 1
178 ถนนชัยสามัคคี 1 0 0 0 1
179 บ้านคำอุปราช 1 0 0 0 1
180 บ้านทรายมูล 1 0 0 0 1
181 บ้านบ่อแกนางเลา 1 0 0 0 1
182 บ้านหนองแสงทุ่ง 1 0 0 0 1
183 บ้านปลาโด 0 4 1 0 5
184 บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 0 4 0 0 4
185 บ้านหนองบก 0 3 1 0 4
186 ขวัญเมือง 0 3 0 0 3
187 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 0 2 1 0 3
188 บ้านโคกกุงดอนกอก 0 2 0 2 2
189 ศรีสวัสดิ์ 0 2 0 0 2
190 บ้านกุดเรือ 0 1 2 0 3
191 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 0 1 1 1 2
192 บ้านหนองตอ 0 1 1 0 2
193 บ้านหนองไผ่หนองหว้า 0 1 0 2 1
194 บ้านจัมปา 0 1 0 1 1
195 บ้านท่าเยี่ยม 0 1 0 1 1
196 บ้านยาง 0 1 0 0 1
197 บ้านดงยาง 0 1 0 0 1
198 บ้านนาเลา สาขาอวยศรี 0 1 0 0 1
199 บ้านโนนสวรรค์ 0 1 0 0 1
200 ศิลานครวิทยา 0 1 0 0 1
201 บ้านหนองนกเป็ด 0 0 1 1 1
202 บ้านขว้างวิทยากร 0 0 0 2 0
203 บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 0 0 0 1 0
204 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 0 0 0 0 0
205 บ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 0 0 0 0 0
206 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 0 0 0 0 0
207 บ้านโนนปลาเข็ง 0 0 0 0 0
208 บ้านโนนไชยศรี 0 0 0 0 0
รวม 912 424 166 252 1,754