สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองเสลภูมิ 30 7 5 7 42
2 หนองแวงบึงงาม 23 8 3 4 34
3 หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 21 8 5 4 34
4 กกตาลดงบังวิทยา 20 5 3 3 28
5 บ้านโพธิ์ศรี 20 3 0 2 23
6 ท่าสีดาวิทยา 19 4 4 3 27
7 ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 17 8 2 1 27
8 บ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 16 10 4 7 30
9 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 16 3 2 2 21
10 เมืองโพธิ์ชัย 15 5 1 2 21
11 บ้านหนองกุง 14 11 3 7 28
12 บ้านดงหวาย 14 7 2 2 23
13 บ้านหนองเดิ่น 14 4 3 5 21
14 พนาลัยวิทยาเสริม 13 3 3 4 19
15 ชุมชนบ้านสว่าง 12 10 7 4 29
16 หนองโนราษฏร์บำรุง 12 4 2 3 18
17 อนุบาลโพนทอง 11 7 1 7 19
18 ไตรมิตรวิทยา 11 5 1 2 17
19 เมืองหนองพอก 11 3 2 2 16
20 บ้านดงแจ้งโนนสูง 11 2 1 0 14
21 บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 10 5 2 4 17
22 บ้านนาโพธิ์ 10 4 0 0 14
23 บ้านวังยาว 10 3 1 2 14
24 บ้านหนองผักแว่น 10 2 2 1 14
25 ชุมชนบัวคำ 9 11 2 3 22
26 บ้านดงประเสริฐ 9 8 0 2 17
27 บ้านหัวคู 9 6 1 0 16
28 ชุมชนบ้านขวาว 9 2 2 1 13
29 อนุบาลจารุณี 9 2 1 0 12
30 บ้านท่าเสียว 9 1 4 3 14
31 บ้านโนนยาง 9 1 0 0 10
32 บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 9 0 0 1 9
33 บ้านหนองขอนแก่น 8 10 0 2 18
34 บ้านภูเขาทอง 8 7 6 2 21
35 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 8 7 0 2 15
36 บ้านโพนทอง 8 6 1 2 15
37 บ้านวังม่วย 8 3 0 3 11
38 บ้านสะอาดนาดี 8 2 2 3 12
39 โคกล่ามวิทยาคาร 8 2 1 2 11
40 บ้านหนองตาไก้ 8 2 0 2 10
41 บ้านนาแพง 8 2 0 0 10
42 บ้านหนองจอก 8 1 3 1 12
43 บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 8 1 2 2 11
44 บ้านราษฏร์ดำเนิน 8 1 1 1 10
45 บ้านแห่ประชานุกูล 7 5 3 6 15
46 บ้านหนองแวงแห่ 7 5 0 3 12
47 บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 7 4 1 1 12
48 ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 7 3 1 2 11
49 ทรายทองเฉลิมวิทย์ 7 2 0 3 9
50 บ้านกุดขุ่น 7 0 0 0 7
51 ชุมชนบ้านชมสะอาด 6 6 0 1 12
52 วังหลวง 6 6 0 1 12
53 บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 6 5 6 2 17
54 บ้านนาทม 6 4 1 6 11
55 บ้านเมืองไพร 6 4 1 5 11
56 บ้านหนองสองห้อง 6 4 1 4 11
57 บ้านสีเสียด 6 3 3 1 12
58 ไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 6 2 1 2 9
59 สีดาประชาสรรค์ 6 2 1 1 9
60 บ้านหันหน่องสามัคคี 6 2 0 3 8
61 บ้านนาเมือง 6 2 0 1 8
62 จุมจังนาคำชลประทานวิทยา 6 2 0 1 8
63 บ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 6 1 4 4 11
64 นาแพงวิทยาคาร 6 1 0 1 7
65 บ้านห้วยทราย 6 1 0 0 7
66 บ้านโพธิ์ตาก 6 0 0 0 6
67 บ้านท่าม่วง 5 5 0 0 10
68 หนองหลวงประชาบำรุง 5 4 2 2 11
69 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 5 4 2 0 11
70 บ้านโป่งประชาพัฒน์ 5 3 1 0 9
71 บ้านหนองแข้ดง 5 0 0 1 5
72 ภัทรดล 4 6 1 0 11
73 บ้านโคกสี 4 5 0 2 9
74 บ้านโนนลาด 4 3 0 2 7
75 บ้านสำโรงหนองจอก 4 3 0 0 7
76 บ้านหนองคำ 4 2 2 3 8
77 บ้านนากระตึบ 4 2 1 1 7
78 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 4 2 0 0 6
79 หนองไฮ 4 2 0 0 6
80 บ้านเหล่าน้อย 4 2 0 0 6
81 อนุบาลเมืองเมยวดี 4 1 2 0 7
82 บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 4 1 0 1 5
83 บ้านพรมจรรย์ 4 1 0 1 5
84 เหล่าขุมมันท่าสะอาด 4 1 0 0 5
85 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 4 1 0 0 5
86 โคกสว่างหาญไพรวัลย์ 4 0 0 3 4
87 บ้านหนองโน 4 0 0 1 4
88 บ้านหนองนกทา 4 0 0 1 4
89 บ้านดงดิบ 4 0 0 0 4
90 บ้านคำนาดี 4 0 0 0 4
91 บ้านหวาย ฯ 3 5 2 1 10
92 บ้านท่าสี 3 4 0 1 7
93 อนุบาลเด็กดี 3 3 2 0 8
94 บ้านปากช่อง 3 3 0 0 6
95 บ้านโคกกกม่วง 3 3 0 0 6
96 บ้านอุ่มเม่า 3 2 2 2 7
97 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 3 2 0 1 5
98 บ้านบากหนองเทา 3 2 0 1 5
99 บ้านหนองหิ่งหาย 3 2 0 0 5
100 บ้านโนนใหญ่ 3 2 0 0 5
101 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 3 2 0 0 5
102 บ้านดอนชาด 3 1 2 5 6
103 บ้านพรมสวรรค์ 3 1 1 1 5
104 บ้านคำโพนสูง 3 1 0 1 4
105 บัวดงมันวิทยา 3 0 1 2 4
106 ท่าลาดหนองผักตบ 3 0 0 2 3
107 บ้านโนนแก้ว 3 0 0 0 3
108 อนุบาลทองสตา 3 0 0 0 3
109 บ้านโคกหนองบัว 2 4 0 0 6
110 โนนเพชรพัฒนา 2 3 1 1 6
111 บ้านหนองเม็ก 2 3 0 0 5
112 บ้านหนองสิม 2 2 1 1 5
113 หนองม่วง 2 2 0 1 4
114 บ้านเหล่าแขมดงกลาง 2 2 0 1 4
115 ชุมชนนาทมโคกก่อง 2 1 1 4 4
116 บ้านโพธิ์ชัน 2 1 1 1 4
117 หนองไฮภูเขาทอง 2 1 1 0 4
118 ชุมพรนาเจริญ 2 1 1 0 4
119 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 2 1 1 0 4
120 บ้านดอนควาย 2 1 0 3 3
121 บ้านนาศรีนวล 2 1 0 0 3
122 บ้านพันขาง 2 1 0 0 3
123 บ้านหนองหงษ์หนองงู 2 1 0 0 3
124 กุดแห่ 2 1 0 0 3
125 น้ำคำสมศรี 2 1 0 0 3
126 บ้านหนองใหญ่ทับครัว 2 1 0 0 3
127 หนองขี้ม้า 2 1 0 0 3
128 อนุบาลเกาะแก้ว 2 0 3 1 5
129 บ้านหนองฟ้า 2 0 1 1 3
130 บ้านดอนเรือ 2 0 1 1 3
131 บ้านหนองแวงใหญ่ 2 0 1 0 3
132 บ้านวังเข 2 0 0 2 2
133 บะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 2 0 0 1 2
134 บ้านนาสีใส 2 0 0 1 2
135 บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 2 0 0 1 2
136 บ้านนาเลา 2 0 0 1 2
137 บ้านป้องสร้างบุ 2 0 0 1 2
138 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 2 0 0 0 2
139 คำพระโคกก่งวิทยา 1 5 4 1 10
140 บ้านนาอุ่ม 1 2 2 1 5
141 บ้านดงกลาง 1 2 0 2 3
142 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 1 1 2 2 4
143 ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 1 1 1 3 3
144 อนุบาลบุญทวีวัฒนา 1 1 1 1 3
145 บ้านโสกเตย 1 1 1 0 3
146 บึงอุดมบึงคำ 1 1 0 1 2
147 บ้านดงยาง 1 1 0 0 2
148 บ้านหนองขอนแก่น สาขาบ้านสี่แยก 1 1 0 0 2
149 บ้านหนองอึ่งโปโล 1 1 0 0 2
150 บ้านบาโคหนองแคน 1 1 0 0 2
151 บ้านโคกนาคำ 1 1 0 0 2
152 สหมิตรวิทยา 1 1 0 0 2
153 เสลภูมิวิทยาสันต์ 1 1 0 0 2
154 บ้านโพนเฒ่า 1 0 2 0 3
155 บ้านโพธิ์งาม 1 0 2 0 3
156 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 1 0 1 2 2
157 ป่าไม้อุทิศ 11 1 0 1 1 2
158 บ้านหนองแสงทุ่ง 1 0 1 0 2
159 บ้านป่าขีหนองขุ่น 1 0 1 0 2
160 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 1 0 1 0 2
161 บ้านนาวี 1 0 0 2 1
162 บ้านโคกใหญ่ 1 0 0 2 1
163 อนุบาลสงกรานต์ 1 0 0 1 1
164 ปัญจรักษ์ 1 0 0 1 1
165 บ้านกุดเต่าวิทยา 1 0 0 1 1
166 บ้านหนองตุ 1 0 0 1 1
167 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 1 0 0 1 1
168 บ้านนางาม 1 0 0 0 1
169 บ้านแก้งศรีสว่าง 1 0 0 0 1
170 สะอาดเจริญใหม่สามัคคี 1 0 0 0 1
171 ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 1 0 0 0 1
172 บ้านหนองบัว 1 0 0 0 1
173 บ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 1 0 0 0 1
174 บ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 1 0 0 0 1
175 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 1 0 0 0 1
176 ถนนชัยสามัคคี 1 0 0 0 1
177 บ้านคำอุปราช 1 0 0 0 1
178 บ้านทรายมูล 1 0 0 0 1
179 บ้านบ่อแกนางเลา 1 0 0 0 1
180 บ้านปลาโด 0 4 1 0 5
181 บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 0 4 0 0 4
182 บ้านหนองบก 0 3 1 0 4
183 ขวัญเมือง 0 3 0 0 3
184 บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 0 2 1 0 3
185 บ้านโคกกุงดอนกอก 0 2 0 2 2
186 ศรีสวัสดิ์ 0 2 0 0 2
187 บ้านกุดเรือ 0 1 2 0 3
188 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 0 1 1 1 2
189 บ้านหนองตอ 0 1 1 0 2
190 บ้านหนองไผ่หนองหว้า 0 1 0 2 1
191 บ้านจัมปา 0 1 0 1 1
192 บ้านท่าเยี่ยม 0 1 0 1 1
193 คำนางตุ้มโนนสวรรค์ 0 1 0 0 1
194 บ้านนาเลา สาขาอวยศรี 0 1 0 0 1
195 บ้านโนนสวรรค์ 0 1 0 0 1
196 ศิลานครวิทยา 0 1 0 0 1
197 บ้านหนองนกเป็ด 0 0 1 1 1
198 บ้านขว้างวิทยากร 0 0 0 2 0
199 บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 0 0 0 1 0
200 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 0 0 0 0 0
201 บ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 0 0 0 0 0
202 บ้านยาง 0 0 0 0 0
203 บ้านโนนปลาเข็ง 0 0 0 0 0
204 บ้านโนนไชยศรี 0 0 0 0 0
205 ประชานิยมปณิธานพัฒน์ 0 0 0 0 0
206 เสลภูมิสามัคคี 0 0 0 0 0
รวม 922 431 170 249 1,772