หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการ สพป.รอ 3 ประธานกรรมการที่ปรึกษา
2 นายอนุพงษ์ หมวดเมือง รอง ผอ.สพป.รอ 3 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
3 นายวิชประสิทธิ์ พันธ์ศรี รอง ผอ.สพป.รอ 3 กรรมการที่ปรึกษา
4 นายจำนงค์ สุดาเดช รอง ผอ.สพป.รอ 3 กรรมการที่ปรึกษา
5 นายบุญเสริม มั่นคง รอง ผอ.สพป.รอ 3 กรรมการที่ปรึกษา
6 นายประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.รอ 3 กรรมการที่ปรึกษา
7 นายสุภชัย ปุริสาย รอง ผอ.สพป.รอ 3 กรรมการที่ปรึกษา
8 นายสุชาติ พุทธลา รอง ผอ.สพป.รอ 3 กรรมการที่ปรึกษา
9 นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รอง ผอ.สพป.รอ 3 กรรมการที่ปรึกษา
10 นายสมพงษ์ มาลัยเถาว์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
11 นายโชติ สังฆะกาโร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
12 นายอภิสิทธิ์ เดชะคำภู ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
13 นายมานิตย์ วงศ์น้ำคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
14 นายอำนวย เลื่อมใส ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
15 นายจำนงค์ ไถวสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
16 นายทองอินทร์ ภูมิประสาท ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
17 นางปราณี สาระบาล ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
18 นายชำนาญ ระดารุต ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
19 นายอภิเดช เพชรโรจน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
20 นายสุระ รักความซื่อ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
21 นายสุดใจ สุทธิรันดร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
22 นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
23 นางมณี ผ่านจังหาร ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
24 นางสมศรี ระดารุต ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
25 นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
26 นางวาสนา สืบชมภู ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
27 นายสุรดิษ โยมา ผู้อำนวยการศูนย์ ITEC กรรมการ
28 นางสาวเสาวลักษณ์ คำภูผง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ
29 นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษา เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
30 นายณรงค์ ยะพลหา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ
31 นางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
32 นายสิงโต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ
33 นายวิชัย แสนโบราณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
34 นางอรอนงค์ ขวาป้องใต้ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
35 นายผดุง เสนาปกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
36 นายเสรี เสริฐสนิท ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ
37 นางอิงอร ภูมิภาค นักวิชาการศึกษา กรรมการ
38 นางสาวอโนทัย ศรีอุประ นักวิชาการศึกษา กรรมการ
39 นางราตรี นิศเรต ลูกจ้างชั่วคราว กรรมการ
40 นายนิมิตร อัคคะประสา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ
41 นายพิชิต พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ
42 นายบุญเริง ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ
43 นางเนตรนภา โอฤทธิ์ นักวิชาการเงิน กรรมการ
44 นางอนัญญา วงศ์โชติ นักวิชาการเงิน กรรมการ
45 นางสาวผจงจิตร ศรีผาวงษ์ นักวิชาการเงิน กรรมการ
46 นางสาวจิลลาวัลย์ โคตรจันทร์ นักวิชาการเงิน กรรมการ
47 นางสาวเกษรา สุขสมร นักวิชาการเงิน กรรมการ
48 นางพิมพ์พักตร์ พลเยี่ยม นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
49 ว่าที่ ร.อ. สมจิต วิฤทธิชัย นักประชาสัมพันธ์ กรรมการ
50 นายธวัชชัย ทองถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ
51 นายศรีศักดิ์ ภูมิพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสิม กรรมการ
52 นางจรัสศรี ศรีสุธรรม นักวิชาการเงิน กรรมการ
53 นางสาวอัจฉราภรณ์ มะอาจเลิศ นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
54 นางยาใจ ยันตะบุศย์ นักวิชาการศึกษา กรรมการ
55 นางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยม นักวิชาการศึกษา กรรมการ
56 นางสัมฤทธิ์ ทองสุทธิ์ แม่บ้าน กรรมการ
57 นายอานุภาพ แสนสุภา ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ
58 นายสฤษดิ์ กิจเบญจะ ครู โรงเรียนบ้านคำโพนสูง กรรมการ
59 นายเสรี เกษสกุล ครู โรงเรียนบ้านดงดิบ กรรมการ
60 นายวิทูล ทิพประมวล ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ กรรมการ
61 นายกรกต วารสิทธิ์ ครู โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ กรรมการ
62 นายศรายุทธ พุทธลา ครู โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม กรรมการ
63 นายชิติพัทธ์ บุญลาด ครูธุรการ โรงเรียนหนองแวงบึงงาม กรรมการ
64 นางสาววัชราภรณ์ ไชยดำ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ กรรมการ
65 นางสาวสุพรรณภา จันทร์วัง ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย กรรมการ
66 นางสาวยวนใจ พลเยี่ยม ครูธุรการ โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา กรรมการ
67 นางพรทิพย์ ลาพานิชย์ นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ
68 นางจิราภรณ์ สีลา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
69 นายบรรลุ บุตรศาสตร์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]