หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 206 โรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา 33 78 44
2 141 โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 0 0 0
3 006 โรงเรียนกุดแห่ 3 8 4
4 058 โรงเรียนขวัญเมือง 4 9 6
5 195 โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 3 6 4
6 153 โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 11 34 15
7 115 โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 9 13 12
8 076 โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 10 40 14
9 084 โรงเรียนชุมชนบัวคำ 32 66 44
10 030 โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 16 50 32
11 196 โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 14 33 20
12 193 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 16 20 17
13 215 โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 37 131 53
14 047 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลาง สาขาห้วยค้อ-คำเม็ก 0 0 0
15 045 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 5 19 8
16 187 โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 6 12 12
17 088 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 33 65 42
18 189 โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 4 11 7
19 025 โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 6 12 8
20 024 โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 1 1 1
21 204 โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 12 39 23
22 216 โรงเรียนท่าลาดหนองผักตบ 6 16 10
23 203 โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 32 61 40
24 021 โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 8 26 12
25 145 โรงเรียนน้ำคำสมศรี 3 7 5
26 011 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) 4 9 5
27 013 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 9 39 14
28 023 โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 3 5 4
29 162 โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 2 6 4
30 042 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 7 21 12
31 211 โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 2 8 3
32 038 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 3 5 5
33 029 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 6 8 7
34 116 โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 3 3 3
35 104 โรงเรียนบ้านคอกควาย 2 16 7
36 012 โรงเรียนบ้านคำนาดี 5 17 7
37 165 โรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฎร์บำรุง) 41 95 67
38 163 โรงเรียนบ้านคำอุปราช 1 3 1
39 208 โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 8 27 12
40 201 โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 2 2 2
41 146 โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 3 5 4
42 171 โรงเรียนบ้านจัมปา 2 2 2
43 159 โรงเรียนบ้านดงกลาง 5 15 6
44 005 โรงเรียนบ้านดงดิบ 4 8 8
45 056 โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 19 38 28
46 071 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 2 2
47 134 โรงเรียนบ้านดงหวาย 30 59 41
48 099 โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 17 36 27
49 081 โรงเรียนบ้านดอนควาย 6 11 9
50 129 โรงเรียนบ้านดอนชาด 11 15 12
51 106 โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 11 22 18
52 148 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 0 0 0
53 067 โรงเรียนบ้านดอนเรือ 4 7 4
54 069 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 14 44 27
55 109 โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 3 7 4
56 040 โรงเรียนบ้านทรายมูล 1 2 2
57 128 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 10 16 13
58 161 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 0 0 0
59 139 โรงเรียนบ้านท่าสี 11 14 10
60 090 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 3 4 4
61 096 โรงเรียนบ้านท่าเสียว 17 46 31
62 057 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 0 0 0
63 133 โรงเรียนบ้านนากระตึบ 8 40 13
64 178 โรงเรียนบ้านนางาม 1 1 1
65 017 โรงเรียนบ้านนาทม 17 31 20
66 095 โรงเรียนบ้านนาวี 3 14 6
67 164 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 5 5 5
68 160 โรงเรียนบ้านนาสีใส 3 10 6
69 009 โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 6 11 9
70 107 โรงเรียนบ้านนาเมือง 9 29 15
71 180 โรงเรียนบ้านนาเลา 3 8 6
72 181 โรงเรียนบ้านนาเลา สาขาอวยศรี 1 5 1
73 123 โรงเรียนบ้านนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) 17 50 25
74 077 โรงเรียนบ้านนาแพง 10 25 17
75 072 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 14 66 30
76 063 โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อย 0 0 0
77 182 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0
78 036 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 19 21 21
79 202 โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 4 7 3
80 103 โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 8 18 13
81 078 โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 3 11 6
82 138 โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 6 13 11
83 062 โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา 1 3 2
84 186 โรงเรียนบ้านปลาโด 5 11 9
85 016 โรงเรียนบ้านปากช่อง 6 33 12
86 113 โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 2 3 3
87 130 โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 3 6 3
88 066 โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 3 6 5
89 156 โรงเรียนบ้านพรมจรรย์ 6 31 7
90 154 โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 8 9 8
91 028 โรงเรียนบ้านพันขาง 3 5 4
92 168 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 23 49 27
93 083 โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 10 35 16
94 120 โรงเรียนบ้านยาง 2 3 3
95 015 โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน 11 42 22
96 112 โรงเรียนบ้านลาด 0 0 0
97 152 โรงเรียนบ้านวังม่วย 17 33 18
98 155 โรงเรียนบ้านวังยาว 18 49 28
99 098 โรงเรียนบ้านวังเข 4 8 7
100 210 โรงเรียนบ้านวังใหญ่หนองผักแว่น 3 13 3
101 108 โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 28 70 35
102 039 โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 8 17 11
103 086 โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) 17 29 21
104 079 โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 17 57 30
105 033 โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 7 19 13
106 074 โรงเรียนบ้านสีเสียด 14 48 23
107 082 โรงเรียนบ้านหนองกุง 39 69 46
108 007 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 29 51 43
109 008 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สาขาบ้านสี่แยก 2 8 4
110 092 โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 5 6 6
111 207 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 6 11 9
112 183 โรงเรียนบ้านหนองคำ 14 27 19
113 097 โรงเรียนบ้านหนองจอก 15 36 24
114 121 โรงเรียนบ้านหนองตอ 3 7 4
115 093 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 13 25 19
116 085 โรงเรียนบ้านหนองตุ 2 32 6
117 174 โรงเรียนบ้านหนองนกทา 5 35 11
118 175 โรงเรียนบ้านหนองนกทาสาขาหนองขุมเงิน 0 0 0
119 142 โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 2 3 2
120 200 โรงเรียนบ้านหนองบก 4 6 6
121 172 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1 3 2
122 075 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 16 35 27
123 080 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 5 18 7
124 192 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 15 27 22
125 131 โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ 0 0 0
126 126 โรงเรียนบ้านหนองสิม 6 10 6
127 111 โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 4 7 6
128 105 โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 22 39 31
129 157 โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 5 11 5
130 091 โรงเรียนบ้านหนองอิโล 0 0 0
131 073 โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล 2 3 3
132 191 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 27 36 33
133 137 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 5 17 9
134 049 โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 7 27 10
135 014 โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 16 49 26
136 173 โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 3 5 4
137 004 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 2 6 2
138 003 โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 3 3 3
139 089 โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 0 0 0
140 122 โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 2 11 3
141 197 โรงเรียนบ้านหนองโน 6 14 9
142 031 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว 3 4 4
143 087 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 3 5 5
144 070 โรงเรียนบ้านหวาย ฯ 12 28 15
145 027 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 11 38 19
146 061 โรงเรียนบ้านหัวคู 27 68 45
147 199 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 9 22 12
148 167 โรงเรียนบ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) 4 10 7
149 125 โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 10 15 11
150 114 โรงเรียนบ้านเมืองไพร 18 31 26
151 151 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 6 20 6
152 127 โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 6 8 8
153 212 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 0 0 0
154 051 โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 1 3 2
155 117 โรงเรียนบ้านแฝก 0 0 0
156 059 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 24 51 36
157 158 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 7 39 7
158 135 โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 4 7 4
159 170 โรงเรียนบ้านโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 2 1 1
160 185 โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 3 11 4
161 150 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 0 0 0
162 198 โรงเรียนบ้านโคกสี 12 26 21
163 068 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 6 14 11
164 177 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 3 6 5
165 110 โรงเรียนบ้านโจด 0 0 0
166 118 โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 1 1 1
167 188 โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 1 2 2
168 032 โรงเรียนบ้านโนนยาง 10 47 20
169 037 โรงเรียนบ้านโนนลาด 9 53 21
170 065 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 3 2
171 064 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 0 0 0
172 143 โรงเรียนบ้านโนนแก้ว 3 3 3
173 035 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 0 0 0
174 176 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 6 17 8
175 149 โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 1 3 2
176 194 โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 9 23 13
177 101 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 3 5 4
178 026 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 7 15 13
179 034 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 6 12 10
180 166 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 29 53 37
181 119 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 4 7 4
182 205 โรงเรียนบ้านโพนงาม 0 0 0
183 010 โรงเรียนบ้านโพนทอง 17 34 20
184 179 โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 6 18 9
185 094 โรงเรียนบ้านโสกเตย 3 7 6
186 132 โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบาน 3 13 6
187 100 โรงเรียนปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตรังสรรค์ 0 0 0
188 048 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 3 11 7
189 002 โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 23 46 25
190 102 โรงเรียนวังหลวง 14 33 21
191 214 โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 2 2 2
192 022 โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 1 6 3
193 052 โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ 0 0 0
194 124 โรงเรียนสีดาประชาสรรค์ 11 16 12
195 140 โรงเรียนหนองขี้ม้า 3 3 3
196 184 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 40 76 55
197 019 โรงเรียนหนองม่วง 6 10 9
198 020 โรงเรียนหนองม่วง สาขาบะยาวมลชัย 0 0 0
199 136 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 20 43 29
200 041 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 52 95 71
201 044 โรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุง 26 92 48
202 018 โรงเรียนหนองไฮ 6 9 7
203 213 โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 4 6 5
204 190 โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 11 14 12
205 053 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 51 138 84
206 147 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 29 64 45
207 043 โรงเรียนเมืองหนองพอก 23 84 32
208 169 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 31 104 43
209 055 โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี 5 35 12
210 046 โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด 6 11 8
211 050 โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 16 40 22
212 054 โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 8 17 12
213 144 โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 7 16 7
214 060 โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 3 6 5
215 209 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 19 45 29
216 001 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ บ้านบะตากา 11 19 14
217 232 โรงเรียนนิสิตวิทยา 0 0 0
218 240 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา 0 0 0
219 235 โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ 2 8 2
220 228 โรงเรียนปัญจรักษ์ 2 5 4
221 234 โรงเรียนภัทรดล 11 41 22
222 231 โรงเรียนรำไพรภูมิพันธุ์ 0 0 0
223 230 โรงเรียนวัดศรีทองนพคุณ 0 0 0
224 224 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 23 41 32
225 227 โรงเรียนศิลานครวิทยา 1 1 1
226 225 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 2 4 3
227 239 โรงเรียนสาธิตดวงฤทัยทัยกมลวิชชาลัย 0 0 0
228 236 โรงเรียนอนุบาลขวัญชนก 0 0 0
229 238 โรงเรียนอนุบาลจารุณี 13 49 18
230 219 โรงเรียนอนุบาลทองสตา 3 6 3
231 217 โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนา 4 10 8
232 233 โรงเรียนอนุบาลภัทรดล 0 0 0
233 221 โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ 0 0 0
234 223 โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรืองวัฒนา 0 0 0
235 241 โรงเรียนอนุบาลสงกรานต์ 2 2 2
236 237 โรงเรียนอนุบาลสุนันทา 0 0 0
237 226 โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว 6 8 8
238 220 โรงเรียนอนุบาลเครือวัลย์ 0 0 0
239 218 โรงเรียนอนุบาลเด็กดี 9 48 20
240 222 โรงเรียนอนุบาลเอกมล 0 0 0
241 229 โรงเรียนเสลภูมิวิทยาสันต์ 2 5 3
242 242 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 7 12 11
รวม 2022 4959 2952
7911

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]