หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ret3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายทศพร นองนุชโรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลาประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ กุกุดเรือโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการ
3. นางสาวประภาพร สุดสนโรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
4. นางประพิตร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
5. นางวงศ์เพ็ญ บุศเนตรโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสมควร คงทวีโรงเรียนบ้านโนนไชยศรีประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ประวันเนาโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางวิภารัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นางสมปอง สาราโรจโรงเรียนหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูดกรรมการ
5. นางมัยตรี พิชัยโรงเรียนบ้านหนองคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสมพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นายพลภักร์ สมภักดีโรงเรียนบัวดงมันวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ ขันเดชโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางพิมวดี ทองสมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ทาซ้ายโรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายปริชญ์ นาทองคำโรงเรียนสีดาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายแสงสว่าง นีระพันธ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ เจนชัยโรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์กรรมการ
4. นางวรรณวิลาศ พันธังโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ บูรพันธ์โรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายปริชญ์ นาทองคำโรงเรียนสีดาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายแสงสว่าง นีระพันธ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ เจนชัยโรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์กรรมการ
4. นางวรรณวิลาศ พันธังโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ บูรพันธ์โรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายปริชญ์ นาทองคำโรงเรียนสีดาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายแสงสว่าง นีระพันธ์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ เจนชัยโรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์กรรมการ
4. นางวรรณวิลาศ พันธังโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
5. นางแสงจันทร์ บูรพันธ์โรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายจักรพงษ์ รองไชยโรงเรียนศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรมัย บุตรภักดีโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นางกานต์รวี เอกเศรษฐกุลโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
4. นายมงคล ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
5. นางสมจิตร แสงจันดาโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายจักรพงษ์ รองไชยโรงเรียนศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรมัย บุตรภักดีโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นางกานต์รวี เอกเศรษฐกุลโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
4. นายมงคล ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
5. นางสมจิตร แสงจันดาโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ รองไชยโรงเรียนศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรมัย บุตรภักดีโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นางกานต์รวี เอกเศรษฐกุลโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
4. นายมงคล ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
5. นางสมจิตร แสงจันดาโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางวานิช โคตรพิมพ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น พละวงศ์โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางรุจี เครือน้ำคำโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
4. นางบริบูรณ์ พัฒนจักรโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ พันทะชุมโรงเรียนชุมพรนาเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา จอมคำสิงห์โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นางรักษี จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านพันขางกรรมการ
4. นางขนิษฐา สุวรรณศรีโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุเพ็ญ พลเยี่ยมโรงเรียนนาแพงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางอารยา ไค่นุ่นนสิงห์โรงเรียนบ้านโนนแก้วประธานกรรมการ
2. นางเสถียร หัสจรรย์โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบกรรมการ
3. นางกฤติกา ผดุงกิจโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางกุหลาบ เกตุคำโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางนงค์ลักษณ์ หารภูมิโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายนิตย์ ใบเอี่ยมโรงเรียนเสลภูมิสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ พรหมสูงวงษ์โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์กรรมการ
3. นางสุกัลยา วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้ากรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ นิคมเขตโรงเรียนบ้านโนนลาดกรรมการ
5. นางเสรีภาพ แก่นนาคำโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทองล้วน มาตเลิงโรงเรียนบ้านโพนเฒ่าประธานกรรมการ
2. นางกรพินธ์ ครองสิงห์โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้ากรรมการ
3. นางประดับศรี สุขขาโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวดารณี ไตรแก้วเจริญโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุกรรมการ
5. นายบัวลา ยุระหารโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางจันดา ทัพละโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
4. นางปาริชาติ ส่งเสริมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
5. นายอภิรัฐ เจาะจงโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายวารบ น้ำคำโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปกาศิต ทมโยธาโรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นายเชวง ชื่นช้อยโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
4. นายอรรถพณ จิตแสงโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวคีตฎ์ภัทรติกา เพลงอินทร์โรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายบรเมศร์ ขัติยนนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายสมคิด มณีกรรณ์โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางฉัตรแก้ว โพนฉลาดโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
4. นางสาวชัญญานุช แก้วใสโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
5. นายสมภาร ท้าวบุตรโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายวารบ น้ำคำโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นายปกาศิต ทมโยธาโรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นายเชวง ชื่นช้อยโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
4. นายอรรถพณ จิตแสงโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวคีตฎ์ภัทรติกา เพลงอินทร์โรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายบรเมศร์ ขัติยนนท์โรงเรียนบ้านห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นายสมคิด มณีกรรณ์โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางฉัตรแก้ว โพนฉลาดโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
4. นางสาวชัญญานุช แก้วใสโรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
5. นายสมภาร ท้าวบุตรโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอานุภาพ แสนสุภาโรงเรียนบ้านนาสีใสประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต จันทบัติโรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการ
3. นางสำรวย ครสายโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
4. นายวีรพงษ์ พฤกษชาติโรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาดกรรมการ
5. นายเสถียร ตะวงษาโรงเรียนบ้านหนองบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ รัตนสวนจิกโรงเรียนบ้านกุดแห่ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา อินทร์สาโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการ
3. นายรุ่งทิวา ประภาศรีโรงเรียนบ้านนาแซงกรรมการ
4. นายวัชราภรณ์ วันชาโรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายสมัย ทนุวรรณ์โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายปริญญา บุตรพรมโรงเรียนบ้านจัมปาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ อดุมก้านตงโรงเรียนบ้านคำนาดีกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ อาษาศึกโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นายอำนวย ชินบุตรโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นกรรมการ
5. นายสมชาย สุริยะโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายปริญญา บุตรพรมโรงเรียนบ้านจัมปาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ อดุมก้านตงโรงเรียนบ้านคำนาดีกรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ อาษาศึกโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นายอำนวย ชินบุตรโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นกรรมการ
5. นายสมชาย สุริยะโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมพร สารบรรณโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชาญยุทธ ศรีสุลัยโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการ
3. นายวิเชียร คล่องขยับโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการ
4. นางแววตา น่าบัณฑิตโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
5. นางกรรณิกา ผาสุขโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพัศ นพนิยมโรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาดประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ทำมานุโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ เจาะจงโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นายชุมพล สอปัญญาโรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
5. นายวิทยา ศรีสุลัยโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเสถียร สุดหนองบัวโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายประยูร สุขสะอาดโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
3. นายอดิศร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายสุระ บุญขันธ์โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นายวิรัตน์ ธรรมคงโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสุริยา สิงห์ชาโรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา พัชรกุลเศรษฐีโรงเรียนบ้านวังม่วยกรรมการ
3. นางอ้อยใจ เปรมปราบโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวเยาวภา ประหาโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
5. นายคณิต แสงนาฝายโรงเรียนดงแจ้งโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพินิจ จันทร์ซ้ายโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิชญานัน แก้วกว้างโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย บุญภิละโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงกรรมการ
4. นางระพีพรรณ จันทสมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
5. นายสวัสดิ์ โคตรสมบัติโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายทินกร ดวงประทุมโรงเรียนบ้านหนองฟ้าประธานกรรมการ
2. นายนราวิชญ์ มาเพชรโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
3. นางสุพัชรา คล่องขยันโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ ศิริแสงโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการ
5. นายพูนสิน วารสิทธิ์โรงเรียนบ้านบะยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายธเนตร ไกรศรีแก้วโรงเรียนบ้านโคกสีประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา บำรุงรสโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
3. นายประสาร บุตรพรหมโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารกรรมการ
4. นางมยุรี เหมโสโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวกรรมการ
5. นางสาวเพิ่มพูน จันทสิงห์โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสถาพร ภูบาลเช้าโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นางกุลนภา นาปองสีโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการ
3. นายไพรัตน์ จันทรโคตรโรงเรียนบ้านนาแซงกรรมการ
4. นางมุติตา กลางบุรัมย์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
5. นางสุธาพร พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ภูบาลเช้าโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นางกุลนภา นาปองสีโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการ
3. นางมุติตา กลางบุรัมย์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
4. นางสาวจารุณี วัยเจริญโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศกรรมการ
5. นางสุธาพร พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายมานิตย์ สันตะวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงประธานกรรมการ
2. นางทองใบ พันธุ์พงศ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นายสมจิตร ภูมิภาคโรงเรียนโนนเพชรพัฒนากรรมการ
4. นางจุฬาพร เพชรไพรโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการ
5. นางเกษมศรี บุญพรมโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ สันตะวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงประธานกรรมการ
2. นางทองใบ พันธุ์พงศ์โรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นายสมจิตร ภูมิภาคโรงเรียนโนนเพชรพัฒนากรรมการ
4. นางจุฬาพร เพชรไพรโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการ
5. นางเกษมศรี บุญพรมโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสังคม เพ็ชรโรจน์โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ สาหับโรงเรียนบ้านบะเค (ครูราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายชวน พุทธลาโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
4. นายสำราญ สุดหนองบัวโรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่งกรรมการ
5. นายธงชัย คุนาเลาโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุพัฒน์ ชาติเชื้อโรงเรียนหนองไฮภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นายเดชศักดิ์ดา สุทธิประภาโรงเรียนบ้านนาสีใสกรรมการ
3. นายบัญชา สาลีโรงเรียนบ้านเหล่าแขมกรรมการ
4. นายธีรยุทธ เปลรินทร์โรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
5. นายสุรยุทธ เหมนวลโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายพูลสวัสดิ์ วรรณลาโรงเรียนบ้านนาอุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี พิลายนต์โรงเรียนบ้านหนองโนกรรมการ
3. นายสุวิทย์ มณีเรืองโรงเรียนบ้านโพธื์ชันกรรมการ
4. นายสมาน นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
5. นายสมใจ กองศรีโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจำลอง พรหมสูงวงษ์โรงเรียนโคกกกม่วงประธานกรรมการ
2. นายประยูร ตะโคดมโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบกรรมการ
3. นายประเสริฐ เทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านท่าสีกรรมการ
4. นายเสมียน บุรวัฒน์โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุกรรมการ
5. นายลำพันธ์ สุวรรณเขตโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบรรพต นรมาตย์โรงเรียนราษฎร์ดำเนินประธานกรรมการ
2. นายอำพันธ์ บุญเดชโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางสาคร ขันธจันทร์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นายสุภาพ เนื่องมัจฉาโรงเรียนบ้านขว้างวิทยากรกรรมการ
5. นายประพันธ์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมภาร ทิพเจริญโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ โคตรบรมโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ สีหาบุตรโรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนิรมล บุญประจักษ์โรงเรียนบ้านโนนไชยศรีกรรมการ
5. นายชิษณุพงษ์ โฉมเจริญพัฒน์โรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมภาร ทิพเจริญโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ โคตรบรมโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นางนิรมล บุญประจักษ์โรงเรียนบ้านโนนไชยศรีกรรมการ
4. นางนวลจันทร์ สีหาบุตรโรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์กรรมการ
5. นายชิษณุพงษ์ โฉมเจริญพัฒน์โรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมภาร ทิพเจริญโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ โคตรบรมโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ สีหาบุตรโรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนิรมล บุญประจักษ์โรงเรียนบ้านโนนไชยศรีกรรมการ
5. นายชิษณุพงษ์ โฉมเจริญพัฒน์โรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายขวัญใจ พิมมะดีโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์บุญญา สุขครโรงเรียนบ้านสีเสียดกรรมการ
3. นายนิรันทร์ จันมีโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นายประยูร ชาญตะกั่วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ อุตมาโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายขวัญใจ พิมมะดีโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์บุญญา สุขครโรงเรียนบ้านสีเสียดกรรมการ
3. นายนิรันทร์ จันมีโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ อุตมาโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
5. นายประยูร ชาญตะกั่วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายขวัญใจ พิมมะดีโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ อุตมาโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
3. นางทิพย์บุญญา สุขครโรงเรียนบ้านสีเสียดกรรมการ
4. นายนิรันทร์ จันมีโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
5. นายประยูร ชาญตะกั่วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายไกรศรี พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นายเคน แสงอำพรโรงเรียนบ้านหนองคำกรรมการ
3. นายทองแดง ภูรับโรงเรียนบ้านบากหนองเทากรรมการ
4. นายอรุณ ดีรักษาโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ทองบ่อโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายอาคม หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางทองกูล แสงภักดีโรงเรียนเมืองหนองพอกกรรมการ
3. นางจรุงกลิ่น นาทองคำโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
4. นายเภรี โพธิ์จักรโรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่กรรมการ
5. นางวรรณศรี สุวรรณไตรโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายอาคม หมั่นตรวจโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายทองกูล แสงภักดีโรงเรียนเมืองหนองพอกกรรมการ
3. นางจรุงกลิ่น นาทองคำโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
4. นายเภรี โพธิ์จักรโรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่กรรมการ
5. นางวรรณศรี สุวรรณไตรโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอนุสรณ์ สารเสวกโรงเรียนขวัญเมืองประธานกรรมการ
2. นายฉลาด วงศ์ใหญ่โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
3. นายดำรง ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอกกรรมการ
4. นางนงพิศ วิชามุขโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖(บ้านบะตะกา)กรรมการ
5. นางพงษ์ลัดดา พาณิชการโรงเรียนบ้านหนองอิโลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ โพฺธิ์มาตย์โรงเรียนบ้านหนองคำประธานกรรมการ
2. นายเทวา ปัสวาสโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
3. นายสมใจ พลเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
4. นายอุลัย มุขเสือโรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูดกรรมการ
5. นางอนงค์ รอเสนาโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ ปุริโตโรงเรียนบ้านสีเสียดประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ บุศเนตรโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
3. นางเพียงพร วัฒนาไชยโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญทรง ทรงประดิษฐ์บุญโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นางชัสราพร สาวะพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ นวลฉวีโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้วประธานกรรมการ
2. นางจงกลณี ไกรยสินธุ์โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววราพร บุตรพรมโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายประทวน ท้าวบุตรโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
5. นายสันติภาพ หาญชนะโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายประเสริฐ บำรุงรสโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดีประธานกรรมการ
2. นางนิรันดร์ แวงวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84กรรมการ
3. นางพิฬนิจอาภรณ์ อุณภาโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
4. นายฐาปพัฒน์ ถิรวัฒนานันต์โรงเรียนบัวดงมันวิทยากรรมการ
5. นางวิไลวรรณ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอุทิตย์ สินธุสนธิ์โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศประธานกรรมการ
2. นางประทุมพร วันทองโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นกรรมการ
3. นายปราโมทย์ รัตนเถราโรงเรียนบ้านโคกกกม่วงกรรมการ
4. นางอำนวยพร ธงโสมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางอำไพ ภูมิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ คำภูผงโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฏร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอารี จู๋ในเมืองโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยากรรมการ
3. นางคมเพชร เสนาปกรณ์โรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
4. นายพันปี คลังอาจโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ เข็มทองโรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตนา ง่วนไถ่โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายสำเริง ไกรยะสินธิ์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นายประวัติ เชาว์ชาญโรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการ
4. นางวีณา สกุนินนท์โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายวรชาติ สุริวันโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสมบูรณ์ แจ้งเจริญโรงเรียนหนองจอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอุทัย จันทร์วังโรงเรียนบะยาวบุ่งโง้งสามัคคีกรรมการ
3. นายณัฐภพ พลเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางอัมพร อุดมโภทโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
5. นายพรศักดิ์ วงษ์เสนาโรงเรียนบ้านหนองคำกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ทาปลัดโรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ พลสุโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายมนูณ วรรณโนมัยโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
4. นางฉันทนา สุวพงศ์โรงเรียนบ้านนาแซง กรรมการ
5. นางสาวลำพูน อนันทวรรณโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ทาปลัดโรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา สุวพงศ์โรงเรียนบ้านนาแซงกรรมการ
3. นายนายวิรัตน์ พลสุโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายมนูญ วรรณโณมัยโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
5. นางสาวลำพูน อนันทวรรณโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย จัตุโพธิ์โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็งประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ขันธวิชัยโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง องอาจโรงเรียนอัคคะวิทยากรรมการ
4. นายอนุสรณ์ จันทสมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
5. นายธนิตพงศ์ ภูสีคุณโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ ไทยลาโรงเรียนบ้านพันขางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย จัตุโพธิ์โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็งประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร ขันธวิชัยโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง องอาจโรงเรียนอัคคะวิทยากรรมการ
4. นายอนุสรณ์ จันทสมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
5. นายเดชา มาบุญธรรมโรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์กรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ ไทยลาโรงเรียนบ้านพันขางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวิทยารัตน์ กิยะแพทย์โรงเรียนบ้านนาแพงประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์พร ดีกุดเรือโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสุกรรณ์ยา มีแววโรงเรียนบัวดงมันวิทยากรรมการ
4. นางศรินณา ขนิษฐวงศ์โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ มาตภาพโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศุภกานต์ ศรีทนษาโรงเรียนบ้านวังเขประธานกรรมการ
2. นายประยูร สารบรรณโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นางสาวพัชรีวรรณ พินิจธนสารโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
4. นายทวินันท์ พันธ์นิยมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
5. นางจิรัฐกาล รจพจน์โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมหมาย อุ่นเจริญโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญชวน ไชยโวหารโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
3. นายโสภณ กะตารัตน์โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ศรีขาวโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นายธำรง ทองวันดีโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย อุ่นเจริญโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญชวน ไชยโวหารโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
3. นายโสภณ กะตารัตน์โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ศรีขาวโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นายธำรง ทองวันดีโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย อุ่นเจริญโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคนประธานกรรมการ
2. นายบุญชวน ไชยโวหารโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
3. นายโสภณ กะตารัตน์โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ ศรีขาวโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นายธำรง ทองวันดีโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวีระศักดิ์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ไชยยประทุมโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์กรรมการ
3. นายวิชาญ เหล่าจันทร์อ้นโรงเรียนบ้านโสกเตยกรรมการ
4. นางกัลยาณี เอกวุธโรงเรียนหันหน่องสามัคคีกรรมการ
5. นายชาตรี ค่ายมั่นโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ไชยยประทุมโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์กรรมการ
3. นายวิชาญ เหล่าจันทร์อันโรงเรียนบ้านโสกเตยกรรมการ
4. นางกัลยาณี เอกวุธโรงเรียนหันหน่องสามัคคีกรรมการ
5. นายชาตรี ค่ายมั่นโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ พลเยี่ยมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ เหล่าจันทร์อันโรงเรียนบ้านโสกเตยกรรมการ
3. นางพรรณี ไชยยประทุมโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์กรรมการ
4. นางกัลยาณี เอกวุธโรงเรียนหันหน่องสามัคคีกรรมการ
5. นายชาตรี ค่ายมั่นโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายประเทือง เรืองบุญโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ พิมขาลีโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
3. นายชัชวาล ยุบลศรีโรงเรียนบ้านคำพอุงกรรมการ
4. นายนคร พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
5. นายนิรมิตร บุตรพรมโรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประเทือง เรืองบุญโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอัษฎาวุธ พิมขาลีโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
3. นายชัชวาล ยุบลศรีโรงเรียนบ้านคำพอุงกรรมการ
4. นายนคร พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
5. นายนิรมิตร บุตรพรมโรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายโอภาษ วงศ์อนันต์โรงเรียนนาแพงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล เพลงอินทร์โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่างกรรมการ
3. นายบุญจันทร์ สังคะทิพย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นายคำพวน ณรงค์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวกรรมการ
5. นายปราโมทย์ พลนาคูโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายโอภาษ วงศ์อนันต์โรงเรียนนาแพงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล เพลงอินทร์โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่างกรรมการ
3. นายบุญจันทร์ สังคะทิพย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางคำพวน ณรงค์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวกรรมการ
5. นายปราโมทย์ พลนาคูโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายโอภาษ วงศ์อนันต์โรงเรียนนาแพงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล เพลงอินทร์โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่างกรรมการ
3. นายบุญจันทร์ สังคะทิพย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางคำพวน ณรงค์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวกรรมการ
5. นายปราโมทย์ พลนาคูโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายประเทือง เรืองบุญโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ยุบลศรีโรงเรียนบ้านคำพอุงกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ พิมขาลีโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
4. นายนคร พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
5. นายนิรมิตร บุตรพรมโรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนลาดประธานกรรมการ
2. นายลักษมี ค่ายมั่นโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายกุศล มหารักษ์โรงเรียนเสลภูมิสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวแก้ว สมดาโรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายประสิทธ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนลาดประธานกรรมการ
2. นางลักษมี ค่ายมั่นโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายกุศล มหารักษ์โรงเรียนเสลภูมิสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวแก้ว สมดาโรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายประสิทธ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์โรงเรียนโนนลาดประธานกรรมการ
2. นายลักษมี ค่ายมั่นโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายกุศล มหารักษ์โรงเรียนเสลภูมิสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวแก้ว สมดาโรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายประสิทธ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางนิลุบล โพธิสารโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย สุวพงษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
3. นายอุทิศ ศรีถาวรโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางนิลุบล โพธิสารโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย สุวพงษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
3. นายอุทิศ ศรีถาวรโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางนิลุบล โพธิสารโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย สุวพงษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
3. นายอุทิศ ศรีถาวรโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางนิลุบล โพธิสารโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย สุวพงษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
3. นายอุทิศ ศรีถาวรโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางนิลุบล โพธิสารโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย สุวพงษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
3. นายอุทิศ ศรีถาวรโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางนิลุบล โพธิสารโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย สุวพงษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
3. นายอุทิศ ศรีถาวรโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางนิลุบล โพธิสารโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย สุวพงษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
3. นายอุทิศ ศรีถาวรโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางนิลุบล โพธิสารโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย สุวพงษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
3. นายอุทิศ ศรีถาวรโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางนิลุบล โพธิสารโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
2. นายชาติชาย สุวพงษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
3. นายอุทิศ ศรีถาวรโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางนิลุบล โพธิสารโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย สุวพงษ์โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
3. นายอุทิศ ศรีถาวรโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายทวี ฤทธิธรรมโรงเรียนบ้านขว้างวิทยากรประธานกรรมการ
2. นายวชิรากร กองสิงคูณโรงเรียนเมืองหนองพอกกรรมการ
3. นายสมุทร สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุขุม ทักษิมาโรงเรียนน้ำคำสมศรีกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ ทองห้าโรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายทวี ฤทธิธรรมโรงเรียนบ้านขว้างวิทยากรประธานกรรมการ
2. นายวชิรากร กองสิงคูณโรงเรียนเมืองหนองพอกกรรมการ
3. นายสมุทร สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุขุม ทักษิมาโรงเรียนน้ำคำสมศรีกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ ทองห้าโรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮกรรมการ
6. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านกุดขุ่นประธานกรรมการ
2. นางสุดธิดา ภูมิภาคโรงเรียนโนนเพชรพัฒนากรรมการ
3. นายทองแดง มะลิสาโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
4. นายโฆษวิทย์ อุดมรักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
5. นายธนกร พงษ์ศิริโรงเรียนหวาย (หวายวิทยานุกูล)กรรมการ
6. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านกุดขุ่นประธานกรรมการ
2. นายธนกร พงษ์ศิริโรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)กรรมการ
3. นายโฆษวิทย์ อุดมรักษ์โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วกรรมการ
4. นางสุดธิดา ภูมิภาคโรงเรียนโนนเพชรพัฒนากรรมการ
5. นายทองแดง มะลิสาโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
6. นางสายวสันต์ สุชะไตรโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ ศรีดาเลิศโรงเรียนบ้านเหล่าโพนงามประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ กองเกิดโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบกรรมการ
3. นางจิรวรรณ ชนะรักษ์โรงเรียนบ้านดอนควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ ศรีดาเลิศโรงเรียนบ้านเหล่าโพนงามประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ กองเกิดโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบกรรมการ
3. นางจิรวรรณ ชนะรักษ์โรงเรียนบ้านดอนควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ ศรีดาเลิศโรงเรียนบ้านเหล่าโพนงามประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ กองเกิดโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบกรรมการ
3. นางจิรวรรณ ชนะรักษ์โรงเรียนบ้านดอนควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายสมพงษ์ มาลัยเถาว์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
2. นายอำนวย เลื่อมใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ สีลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการ
4. นายนิมิตร อัคคะประสาโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นายบรรจง อัครประชะโรงเรียนบ้านบะเค (ผดุงราษฏร์วิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายวริช จรัสแผ้วโรงเรียนบ้านหนองบกประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ดอกบัวโรงเรียนบ้านวังม่วยกรรมการ
3. นายอรุณ วารีใสย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นายยอดชาย ครสายโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคนกรรมการ
5. นายประสบ ศรีโพนทองโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวริช จรัสแผ้วโรงเรียนบ้านหนองบกประธานกรรมการ
2. นายอรุณ วารีใสย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นายสุรชัย ดอกบัวโรงเรียนบ้านวังม่วยกรรมการ
4. นายยอดชาย ครสายโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคนกรรมการ
5. นายประสบ ศรีโพนทองโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวริช จรัสแผ้วโรงเรียนบ้านหนองบกประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ดอกบัวโรงเรียนบ้านวังม่วยกรรมการ
3. นายอรุณ วารีใสย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นายยอดชาย ครสายโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคนกรรมการ
5. นายประสบ ศรีโพนทองโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวริช จรัสแผ้วโรงเรียนบ้านหนองบกประธานกรรมการ
2. นายอรุณ วารีใสย์โรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นายสุรชัย ดอกบัวโรงเรียนบ้านวังม่วยกรรมการ
4. นายยอดชาย ครสายโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคนกรรมการ
5. นายประสบ ศรีโพนทองโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประชล ศรีเคนขันธ์โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ โพธิ์หนองโคกโรงเรียนบ้านดอนเรือกรรมการ
3. นายสมยศ ไชยทะโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
4. นายเทียมศักดิ์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ พลเยี่ยมโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประชล ศรีเคนขันธ์โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ โพธิ์หนองโคกโรงเรียนบ้านดอนเรือกรรมการ
3. นายสมยศ ไชยทะโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
4. นายเทียมศักดิ์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ พลเยี่ยมโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประชล ศรีเคนขันธ์โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ โพธิ์หนองโคกโรงเรียนบ้านดอนเรือกรรมการ
3. นายสมยศ ไชยทะโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
4. นายเทียมศักดิ์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ พลเยี่ยมโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประชล ศรีเคนขันธ์โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ โพธิ์หนองโคกโรงเรียนบ้านดอนเรือกรรมการ
3. นายสมยศ ไชยทะโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
4. นายเทียมศักดิ์ ภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ พลเยี่ยมโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวชิระ อุเทศโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวินัย ย่อมมีโรงเรียนบ้านบากหนองเทากรรมการ
3. นางสุรพิณ ศรีหามีโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
4. นายยรรยง จันทราโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
5. นายอิสระกร แวงวรรณโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวชิระ อุเทศโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรพิณ ศรีหามีโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
3. นายยรรยง จันทราโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
4. นายวินัย ย่อมมีโรงเรียนบ้านบากหนองเทากรรมการ
5. นายอิสระกร แวงวรรณโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวชิระ อุเทศโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรพิณ ศรีหามีโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
3. นายยรรยง จันทราโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
4. นายวินัย ย่อมมีโรงเรียนบ้านบากหนองเทากรรมการ
5. นายอิสระกร แวงวรรณโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวชิระ อุเทศโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุรพิณ ศรีหามีโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
3. นายยรรยง จันทราโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
4. นายวินัย ย่อมมีโรงเรียนบ้านบากหนองเทากรรมการ
5. นายอิสระกร แวงวรรณโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ อัศวภูมิโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารกรรมการ
4. นายสะไกร กองทองโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ อัศวภูมิโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารกรรมการ
3. นางนงเยาว์ แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายสะไกร กองทองโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ อัศวภูมิโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารกรรมการ
3. นางนงเยาว์ แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายสะไกร กองทองโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ แสงจันดาโรงเรียนบ้านนาเมืองประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ อัศวภูมิโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารกรรมการ
4. นายสะไกร กองทองโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายศราวุฒิ บุระพวงโรงเรียนบ้่านหนองนกทาประธานกรรมการ
2. นายอภัย สุทธิประภาโรงเรียนบ้านบากหนองเทากรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ เปลรินทร์โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวิจิตรา ลาภาโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
5. นางอารมณ์ นาก้อนทองโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายทวี ผึ่งผายโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี พันธ์ไชยโรงเรียนบ้านพันขางกรรมการ
3. นายนิมิตร อัคคะประสาโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางคำม่วย กองทองโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นางสาวแพทริยา ทิพย์พิชัยโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายทวี ผึ่งผายโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี พันธ์ไชยโรงเรียนบ้านพันขางกรรมการ
3. นายนิมิตร อัคคะประสาโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางคำม่วย กองทองโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นางสาวแพทริยา ทิพย์พิชัยโรงเรียนหนองโนราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ ณรงค์ไชยโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ประธานกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ กุลจิตติสาธรโรงเรียนคูเมืองสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางทองปอนด์ ผ่องอำไพโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางพินทอง วงษ์ไกรโรงเรียนบ้านนาแพงกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ ประดับวันโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย โยชน์เมืองไพรโรงเรียนบ้านคำอุปราชประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรณ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
3. นางอัจฉรา สายเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
4. นางพัฒนา บุญคัมภ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางอโนชา เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย โยชน์เมืองไพรโรงเรียนคำอุปราชประธานกรรมการ
2. นางศิริพรรณ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
3. นางอัจฉรา สายเพชรโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิกรรมการ
4. นางพัฒนา บุญคัมภ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นายอโนชา เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นางบุษบา บุตรศรีภูมิโรงเรียบ้านวังเขกรรมการ
3. นางรสริน คำวิจิตรโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารกรรมการ
4. นางสังวาล พลเยี่ยมโรงเรียนสีดาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางกฤตญารตี กระเบาโรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ชินบุตรโรงเรียนบ้านโนนยางประธานกรรมการ
2. นางบุษบา บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านวังเขกรรมการ
3. นางรสริน คำวิจิตรโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารกรรมการ
4. นางสังวาล พลเยี่ยมโรงเรียนสีดาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางกฤตญารตี กระเบาโรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายประมวล ทิพชัยโรงเรียนบ้านดอนควายประธานกรรมการ
2. นายประสพ สายรัตน์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นายนิรมิต ป้องสีดาโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
4. นายประจักษ์ กั้วเจริญโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
5. นายทวี สินธุพันธุ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทภานุ จันทนามลโรงเรียนบ้านหนองโนประธานกรรมการ
2. นายจรูญ แสงเทียนโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
3. นายบุญสงค์ ท่อนเสาร์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
4. นายเดชโยธิน อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนแก้วกรรมการ
5. นางประกายแก้ว วงษ์จันทร์แดงโรงเรียนบ้านพันขางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทภานุ จันทนามลโรงเรียนบ้านหนองโนประธานกรรมการ
2. นายบุญสงค์ ท่อนเสาร์โรงเรียนบ้านนาทมกรรมการ
3. นายจรูญ แสงเทียนโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นายเดชโยธิน อาจหาญโรงเรียนบ้านโนนแก้วกรรมการ
5. นางประกายแก้ว วงษ์จันทร์แดงโรงเรียนบ้านพันขางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสนิท จันทร์มหาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเสกศักดิ์ ศรีพลโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
3. นายทองคำ ไค่นุ่นสิงห์โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญกรรมการ
4. นายบรรยง จันทดวงโรงเรียนบ้านนาแพงกรรมการ
5. นายสุรจิตร สุทธิประภาโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสนิท จันทร์มหาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบรรยง จันทดวงโรงเรียนบ้านนาแพงกรรมการ
3. นายเสกศักดิ์ ศรีพลโรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
4. นายทองคำ ไค่นุ่นสิงห์โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญกรรมการ
5. นายสุรจิตร สุทธิประภาโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายโสวัฒน์ เพลงอินทร์โรงเรียนบ้านโคกนาคำประธานกรรมการ
2. นางรัตนา พรมเกตุโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ เสนามาตย์โรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
4. นางสุบานเย็น บูระพาโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
5. นางสุวรรณา จันศิริโรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายวินัย บุญสินชัยโรงเรียนบ้านหนองตุประธานกรรมการ
2. นางเฉลียง สาระรัตน์โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางผ่องศรี พัฒนิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายเชิดชัย เพียรสงวนโรงเรียนบ้านโนนลาดกรรมการ
5. นางวราพร หรสิทธิ์โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมัคร สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเรือหนองสำราญประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหิ่งหายกรรมการ
3. นางทองใส ศิริเดชรัตนกุลโรงเรียนเสลภูมิสามัคคีกรรมการ
4. นายธีรวุฒิ พลวีโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการ
5. นายทองนาค โพธิจักรโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมัคร สงวนรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเรือหนองสำราญประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองหิ่งหายกรรมการ
3. นางทองใส ศิริเดชรัตนกุลโรงเรียนเสลภูมิสามัคคีกรรมการ
4. นายธีรวุฒิ พลวีโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการ
5. นายทองนาค โพธิจักรโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปัญญา แพนกุดเรือโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมประธานกรรมการ
2. นายธนทัย ประภาศรีโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นางจันทนา อัศวภูมิโรงเรียนบ้านหนองขี้ม้ากรรมการ
4. นางสาวจินตนา ราชณุวงศ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
5. นายรุ่งทิวา ประเสริฐสังข์โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปัญญา แพนกุดเรือโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ราชณุวงศ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากกรรมการ
3. นายธนทัย ประภาศรีโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นางจันทนา อัศวภูมิโรงเรียนบ้านหนองขี้ม้ากรรมการ
5. นายรุ่งทิวา ประเสริฐสังข์โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเมธี สูตรขวัญโรงเรียนน้ำคำสมศรีประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ สุวรรณฤทัยโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมกรรมการ
3. นางเพชรา เวียงสมุทรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นางอารยา โพธิ์มาตย์โรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการ
5. นายสวย นาไชยโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายปัญญา ศรีนามโรงเรียนบ้านโพธิ์ตากประธานกรรมการ
2. นายภูเมศกรณ์ ปากวิเศษโรงเรียนบ้านบากหนองเทากรรมการ
3. นายชยกร มลาขันธ์โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฏร์บำรุง)กรรมการ
4. นายธงชัย ทัพละโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
5. นางสมเพชร จิตจักรโรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายบุญเริง ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านท่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุนา ดวงวงษาโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางเพชรา เสนานครโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นางรุ่งอาทิตย์ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางมธุรา กมลสินธุ์โรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางไพฑูรย์ ราโชติโรงเรียนอนุบาลสุนันทาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร คำมะยอมโรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการ
3. นางพิกุล ฆารสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)กรรมการ
4. นางชลพรรณ รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นางสุรำไพ แสงชาติโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายภราดร เสนารัตน์โรงเรียนบ้านดงหวายประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ยนต์ดันโรงเรียนบ้านเหล่าโพนงามกรรมการ
3. นางอนงค์ นาถมทองโรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์กรรมการ
4. นางสวาท ไคร่นุ่นน้อยโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
5. นางปาริชาติ ปิตฝ่ายโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางบุษกร ทองวลโรงเรียนบ้านโจดประธานกรรมการ
2. นายประกอบ เจาจารึกโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการ
3. นางจิรภา มูลไชยสุขโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นางสมัคร บุตรวงค์โรงเรียนบ้านคำนาดีกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ โลโหโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา คำสุวรรณโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายไพเราะ โพธิ์แสงโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการ
3. นายมงคล โพธิกุลโรงเรียนบ้านหนองหิ่งหายกรรมการ
4. นางสาวราตรี มาตรคำจันทร์โรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นางศรุดา ศิริเมืองโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายบุญทัน ครองสิงห์โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางนุจรินทร์ พรมโสภาโรงเรียนดงแจ้งโนนสูงกรรมการ
3. นางละมัย ขันแข็งโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันกรรมการ
4. นางแจ่มจรัส กุลโพนเมืองโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
5. นายยุทธิพงษ์ พระวิเศษโรงเรียนบ้านหนองคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายศรัณยพงษ์ ประทาพันธ์โรงเรียนบ้านสะอาดนาดีประธานกรรมการ
2. นางอรุณี งอกนาวังโรงเรียนบ้านบึงอุดมกรรมการ
3. นางสาวกัณชพร ไวยศักดิ์โรงเรียนบ้านดอนน้องท่าแห่ตาลมกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ชาติเสริมศักดิ์โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ ทิพย์พิชัยโรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายมรุพงศ์ ภานุศรีโรงเรียนบ้างยางประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ มูลจันทร์โรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ กลางพรมโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุรกานต์ ผ่องสนามโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ไชยโสโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
3. นางสาววิยะนนท์ ไชยยนต์โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
4. นายวิทูล ทิพประมวลโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นายจุฬา ศรีสุลัยโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสฤษดิ กิจเบญจะโรงเรียนบ้านคำโพนสูงประธานกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการ
3. นายนิติวัฒน์ เสตเตมิย์โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวศุภพิชญ์ อุตคำโรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการ
5. นายคัทธนาม นามบุญลือโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสังคม สุทธิประภาโรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปาริชาติ ประมาระกาโรงเรียนบ้านคอกควายฯกรรมการ
3. นางนงค์นุช ภูมิพันธ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายวนิช ศรีวงษาโรงเรียนบ้านดงประเสริฐกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ นวนเจริญโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ สินธุพันธ์โรงเรียนอนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติชัย ภูตาเพลิดโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
3. นางสาวฌิชานันท์ เด่นชาโรงเรียนบ้านคำนาดีกรรมการ
4. นายธานินทร์ นามเดชโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องกรรมการ
5. นายเสรี เกษสกุลโรงเรียนบ้านดงดิบกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สารเสวกโรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงูประธานกรรมการ
2. นายภูมินทร์ เนินสะท้านโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายเด่นศักดิ์ อิงอาจโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
4. นางสาวจริยา มลาไวย์โรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
5. นายพีระวุฒิ เวียนติงโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สารเสวกโรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงูประธานกรรมการ
2. นายพีระวุฒิ เวียนติงโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
3. นายเด่นศักดิ์ อิงอาจโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
4. นายภูมินทร์ เนินสะท้านโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางจริยา มลาไวย์โรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมรุพงศ์ ภานุศรีโรงเรียนบ้านยางประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ มูลจันทร์โรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ กลางพรมโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุรกานต์ ผ่องสนามโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสฤษดิ กิจเบญจะโรงเรียนบ้านคำโพนสูงประธานกรรมการ
2. นางน้ำทิพย์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการ
3. นายนิติวัฒน์ เสตเตมิย์โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวศุภพิชญ์ อุตคำโรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการ
5. นายคัทธนาม นามบุญลือโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ไชยโสโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
3. นางสาววิยะนนท์ ไชยยนต์โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
4. นายวิทูล ทิพประมวลโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นายจุฬา ศรีสุลัยโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ไชยโสโรงเรียนบ้านคำโพนสูงกรรมการ
3. นางสาววิยะนนท์ ไชยยนต์โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
4. นายวิทูล ทิพประมวลโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นายจุฬา ศรีสุลัยโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุรดิษ โยมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ พุทธลาโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
3. นายชิติพัทธ์ บุญลาดโรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
4. นายวีระชัย บุรีรักษ์โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่กรรมการ
5. นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุรดิษ โยมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ พุทธลาโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมกรรมการ
3. นายชิติพัทธ์ บุญลาดโรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
4. นายวีระชัย บุรีรักษ์โรงเรียนน้านโนนคำน้ำจั้นใหญ๋กรรมการ
5. นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๓กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางประครอง ยุคะลังโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคารราตรี สนองผันโรงเรียนโนนเพชรพัฒนากรรมการ
3. นายสมพงษ์ เครือน้ำคำโรงเรียนบ้านกุดเรือกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ไม้หอมโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยากรรมการ
5. นางชื่นกมล วิเศษศรีโรงเรียนบ้านหนองคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายนิเทศ ส่งเสริมโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางปภาดา ชูศรีวาสโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นางกนกอร เสนาเนตร์โรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
4. นางจริญญา ไพศาลโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสงกรานต์ เยื่อใยโรงเรียนอนุบาลสงกรานต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายกุศลศักดิ์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางวริศรา มะประไพโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวมะลิลา ทาพรมมาโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นายสมบัติ นามประกอบโรงเรียนชุมชนบ้านขวาวกรรมการ
5. นายณรงฤทธิ์ สุดตะชาโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายเศรษฐการ ไชยดำโรงเรียนบ้านโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ไชยเชษฐโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
3. นางอภิญญา สุดสนโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการ
4. นางบังอร อนันตภักดิ์โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร ไชยดำโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายบุญเพ็ง พันสีมาโรงเรียนบ้านหนองไฮประธานกรรมการ
2. นายนพนัย มลาวาสน์โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นางวัชรา อัศวภูมิโรงเรียนบ้านหนองขี้ม้ากรรมการ
4. นางระวิวรรณ บุญภิละโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นางสาวหฤดี นามตะคุโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสรรเสริญ สีดาฮดโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ดประธานกรรมการ
2. นางออมสิน ศรีพลังโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
3. นางยวิษฐา บัวเคล้าโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่องกรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ รุณดิษฐโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นางเบญจลักษณ์ เพชรฤาชัยโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายประกาศิต คำทวีโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิดา คล้ายหนองสรวงโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการ
3. นางสาวกวีวรรณ พฤฒิจิระวงศ์โรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา สมภักดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖(บ้านบะตะกา)กรรมการ
5. นางเกษร ภูวรักษ์โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพวงชมพูู ลักษณะงามโรงเรียนวังหลวงประธานกรรมการ
2. นางณัฐภรณ์ แดนขนบโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาวยุภาภรณ์ อาวรณ์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นายสุนทร สิทธิศาสตร์โรงเรียนบ้านนาแซง กรรมการ
5. นางสาวกฤษณา บุตรวันโรงเรียนบ้านโคกนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสุพล ชมจุมจังโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร ศรีโมรสโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
3. นางวีระจิตร ฉลาดการณ์โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นางสาวสุเพ็ญพร นิลชัยโรงเรียนบ้านพันขางกรรมการ
5. นางเอมอร สุริโยโรงเรียนบ้านอุ่มเม่ากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสมัย แวงวรรณโรงเรียนบ้านโพนทองประธานกรรมการ
2. นายชินชน สร้อยสุวรรณโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการ
3. นางสกาวรัตน์ ทาจิตต์โรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการ
4. นางเพียรผจง พลเยี่ยมโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายธนาวิทย์ ห้วยทรายโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสุทิน หร่องบุตรศรีโรงเรียนบ้านวังม่วยประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภา สุขเกษมโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
3. นายดำรงค์ พลสุขโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศกรรมการ
4. นางละมัย บุรวัฒน์โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
5. นายสังคม เข็มทองโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายบัญชา เมืองศรีมาตย์โรงเรียนนาแพงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาณ สุนิรันดร์กาลโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางนภากร นาเมืองรักษ์โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสาวจุรีรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายบัญชา เมืองศรีมาตย์โรงเรียนนาแพงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปฏิภาน สุนิรันดร์กาลโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
4. นางนภากร นาเมืองรักษ์โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายบุญเลิศ ดวงแก้วโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นางคัทยวรรณ รังใสโรงเรียนบ้านเหล่าโพนงามประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ พร้อมสุขโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
3. นายนคร ดอนสมจิตรโรงเรียนบ้านโนนแก้วกรรมการ
4. นายชูระ สมณาโรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูดกรรมการ
5. นางสุภาพร บุญภิละโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ไทยประสงค์โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายนิคม ทิพมาลาโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นกรรมการ
3. นายอภิศรา มาตยสันต์โรงเรียนภัทรดลกรรมการ
4. นายสมหมาย ทองภูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี จันทร์ดงยางโรงเรียนบ้านหนองตาไก้กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายแปลก อัตภูมิผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือประธานกรรมการ
2. นายชวน ประชานันท์โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายมนูญ วจีภูมิโรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการ
4. นายศุภวุฒิ ประทุมโรงเรียนบ้านหนองหิ่งหายกรรมการ
5. นายทวีวัฒน์ สินธุพันธ์โรงเรียนบุญทวีวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุกรี บุญปกโรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายประธาน สุทธิประภาโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางจุุฑาธิป ศรีสถิตย์โรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
4. นางกานต์ธีรา ทาศิลาโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายพนม น้อยบัวทิพย์โรงเรียนเสลภูมิสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประเวช การินทร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีประมวล เอกวุธโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคีกรรมการ
3. นายลิขิต โทพลโรงเรียนหนองแวงบึงงามกรรมการ
4. นายศราวุธ สาระวิถีโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นางสาวสายสมร ชื่นชมโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสว่าง ยุคะลังโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นายพลเตรียม ศรีมงคลโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการ
3. นายบัญชา ศิริวุฒิโรงเรียนน้ำคำสมศรีกรรมการ
4. นายไพบูลย์ ลีสาโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
5. นายสุนทร ชายขาวโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสกล ไชยธงรัตน์โรงเรียนบ้านดอนชาดประธานกรรมการ
2. นายบุญถม บุญอำนวยโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายสมบูรณ์ บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้นหวาย (หวายวิทยานุกูล)กรรมการ
4. นายวิชัย เหลาธนูโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นกรรมการ
5. นางมณีวรรณ วังคะฮาดแสนสุขโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายนคร บวมขุนทดโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บุ่งหวายโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นกรรมการ
3. นายประสาท แสงมณีโรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการ
4. นางพิศมัย คำสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นายเสนอ ภูสมปองโรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนคร บวมขุนทดโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา บุ่งหวายโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นกรรมการ
3. นายประสาท แสงมณีโรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการ
4. นางพิศมัย คำสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นายเสนอ ภูสมปองโรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสมาน พิศพารโรงเรียนโนนเพชรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางบรรจง จันทร์พันธ์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ นาห้วยล้อมโรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ลักษณะงามโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงกรรมการ
5. นางพวงแก้ว ก่ออิฐโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสมาน พิศพารโรงเรียนโนนเพชรพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางบรรจง จันทร์พันธ์โรงเรียนบ้านโพธิ์งามกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ นาห้วยล้อมโรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ลักษณะงามโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงกรรมการ
5. นางพวงแก้ว ก่ออิฐโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายเชวงศักดิ์ มิ่งมิตรมีโรงเรียนดงแจ้งโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางดารา โยธาจันทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์กรรมการ
3. นางปราณี แวงอุ้ยโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยากรรมการ
4. นางสาวภคพร พัฒนโชติโรงเรียนสีดาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสุลัดดา สมหวังโรงเรียนทรายทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. ดร.ทักษิณ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา ไชยโสโรงเรียนท่าสีดาวิทยากรรมการ
3. นางสาวณฐพร มูลอำคาโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ มูลสระคูโรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางจำเนียร กมลแสนโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายทศพล ศิวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางรำพัน สีหล้าน้อยโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ จิตรจักรโรงเรียนบ้านคำนาดีกรรมการ
4. นายพิทักษ์ กออำไพรโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ ทองเฟื้องโรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายทศพล ศิวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางรำพัน สีหล้าน้อยโรงเรียนบ้านโคกหนองบัวกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ จิตรจักรโรงเรียนบ้านคำนาดีกรรมการ
4. นายพิทักษ์ กออำไพรโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนากรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ ทองเฟื้องโรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายปรีดา ทอนโพธิ์แก่งโรงเรียนบ้านท่าสีประธานกรรมการ
2. นางโสภา โยมาโรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคารกรรมการ
3. นางพิไลพรรณ พลเยี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางจรุณี นาใจตองโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลกรรมการ
5. นายสุเทพ เพชรฤาชัยโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ พันธะไชย์โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร สารพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นายคำจันทร์ หวายเครือโรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางบริบูรณ์ เครือน้ำคำโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการ
5. นางเยาวดี สีขาวโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางเอื้อมพร ปะระขาโรงเรียนอนุบาลโพนทองประธานกรรมการ
2. นายพยุง วงศ์อนุโรงเรียนบ้านโสกเตยกรรมการ
3. นางวารุณี ลำดวนโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
4. นายสุพจน์ นาพรมโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงกรรมการ
5. นางปุณณภา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางเอื้อมพร ปะระขาโรงเรียนอนุบาลโพนทองประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ นาพรมโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียงกรรมการ
3. นายพยง วงศ์อนุโรงเรียนบ้านโสกเตยกรรมการ
4. นางวารุณี ลำดวนโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
5. นางปุณณภา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสิน บังพิมายโรงเรียนบ้านหนองแข้ดงประธานกรรมการ
2. นางรสริน คำวิจิตรโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารกรรมการ
3. นายสมจิต ศรแผลงโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายอนุชาติ ฤทธิวุธโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
5. นายศักรพงศ์ ลาหล้าเลิศโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายสิน บังพิมายโรงเรียนบ้านหนองแข้ดงประธานกรรมการ
2. นางรสริน คำวิจิตรโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารกรรมการ
3. นายสมจิต ศรแผลงโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายอนุชาติ ฤทธิวุธโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
5. นายศักรพงศ์ ลาหล้าเลิศโรงเรียนบ้านโคกสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายพิชิต พลเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ เกื้อหนองข่นโรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงษ์สุวรรณ ผาลิกาโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายนิพนธ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นายธงชัย ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายพิชิต พลเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ เกื้อหนองขุ่นโรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคารกรรมการ
3. นายพงษ์สุวรรณ ผาลิกาโรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายนิพนธ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)กรรมการ
5. นายธงชัย ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายประมวล มะณีโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายประภา แสงปากโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
3. นางสาวศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
4. นาง อุไร อนนทะสีหาโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
5. นายประเสริฐ พรมวงค์โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายประมวล มะณีโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายประภา แสงปากโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินกรรมการ
3. นางสาวศุลีพร ภาคพรมโรงเรียนบ้านหัวคูกรรมการ
4. นางอุไร อนนทะสีหาโรงเรียนบ้านหนองนกทากรรมการ
5. นายประเสริฐ พรมวงค์โรงเรียนหนองจอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ ลาคำโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ หามะฤทธิ์โรงเรียนบ้านคำนาดีกรรมการ
3. นายสมย่วน วันชาโรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายถนอม ชินทะวันโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นายบุญนาค จ่าหนองหว้าโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ ลาคำโรงเรียนอนุบาลเกาะแก้วประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ หามะฤทธิ์โรงเรียนบ้านคำนาดีกรรมการ
3. นายสมย่วน วันชาโรงเรียนบ้านมะหรี่ (ศิริวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายถนอม ชินทวันโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่กรรมการ
5. นายบุญนาค จ่าหนองหว้าโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายบุญช่วย บูรณะกิติโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายถวิล ชอบบุญโรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการ
3. นายนครศรี วงษ์สินธุ์โรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
4. นายภูมิพิชาติ สุริโยโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
5. นายบุญสนอง บุดดาโรงเรียนบ้านโสกเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย บูรณะกิติโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายถวิล ชอบบุญโรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการ
3. นายนครศรี วงษ์สินธุ์โรงเรียนบ้านหนองสิมกรรมการ
4. นายภูมิพิชาติ สุริโยโรงเรียนบ้านแฝกกรรมการ
5. นายบุญสนอง บุดดาโรงเรียนบ้านโสกเตยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายสายัณห์ ศรีมงคลโรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่างประธานกรรมการ
2. นางพยอม วรไวยโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นางจินดา ภูสนามโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
4. นางภัทราวดี มามั่งคั่งโรงเรียนบ้านนาวีกรรมการ
5. นางประคอง ศึกขยาดโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดีกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายวราชิน ศิริแว่นโรงเรียนบ้านคำโพนสูงประธานกรรมการ
2. นางเปรมจิต วรรณพัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางสมพร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการ
4. นางบุญจันทร์ สวัสดินทีโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงกรรมการ
5. นางหงษ์ไทย วิสุงเรโรงเรียนชุมชนบัวคำกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสำอาง น่าบัณฑิตโรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางสุมัธยา โต่นวุธโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นางทัศนีย์ เมืองศรีมาตย์โรงเรียนนาแพงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสมคิด บุรวัฒน์โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุกรรมการ
5. นางทองแสน จันทร์มหาโรงเรียนบ้านโคกนาคำกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร แสงภักดีโรงเรียนเมืองหนองพอกประธานกรรมการ
2. นายสังคม พื้นชมภูโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
3. นางสาวปุณยนุช เชียงตุงโรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการ
4. นายศิริวรรณ วรรณพาดโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางยุพาพร วงษ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร แสงภักดีโรงเรียนเมืองหนองพอกประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยนุช เชียงตุงโรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการ
3. นางศิริวรรณ วรรณพาดโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายสังคม พื้นชมภูโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
5. นางยุพาพร วงษ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร แสงภักดีโรงเรียนเมืองหนองพอกประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณยนุช เชียงตุงโรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการ
3. นางศิริวรรณ วรรณพาดโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายสังคม พื้นชมภูโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
5. นางยุพาพร วงษ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร แสงภักดีโรงเรียนเมืองหนองพอกรองประธานกรรมการ
2. นายสังคม พื้นชมภูโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
3. นางสาวปุณยนุช เชียงตุงโรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการ
4. นางศิริวรรณ วรรณพาดโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางยุพาพร วงษ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร แสงภักดีโรงเรียนเมืองหนองพอกประธานกรรมการ
2. นายสังคม พื้นชมภูโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
3. นางสาวปุณยนุช เชียงตุงโรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการ
4. นางศิริวรรณ วรรณพาดโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางยุพาพร วงษ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิเชียร แสงภักดีโรงเรียนเมืองหนองพอกประธานกรรมการ
2. นายสังคม พื้นชมภูโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
3. นางสาวปุณยนุช เชียงตุงโรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการ
4. นางศิริวรรณ วรรณพาดโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางยุพาพร วงษ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิเชียร แสงภักดีโรงเรียนเมืองหนองพอกประธานกรรมการ
2. นายสังคม พื้นชมภูโรงเรียนอนุบาลโพนทองกรรมการ
3. นางสาวปุณยนุช เชียงตุงโรงเรียนบ้านโพนเฒ่ากรรมการ
4. นางศิริวรรณ วรรณพาดโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นางยุพาพร วงษ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ระหาโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันประธานกรรมการ
2. นางยุพิน คุณธรรมโรงเรียนหนองขามบ่อแก้วกรรมการ
3. นางนวลละออง แสงภักดีโรงเรียนสีดาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพิชิต พรหมนารทโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ดกรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ แพงพาโรงเรียนบ้านหนองคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ ระหาโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันประธานกรรมการ
2. นางยุพิน คุณธรรมโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้วกรรมการ
3. นายพิชิต พรหมนารทโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ดกรรมการ
4. นางนวลละออง แสงภักดีโรงเรียนสีดาประชาสรรค์กรรมการ
5. นายศุภวัฒน์ แพงพาโรงเรียนบ้านหนองคำกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสง่า บรรณโรจน์โรงเรียนชุมชนบัวคำประธานกรรมการ
2. นางสุริพันธ์ ธาระรัตน์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
3. นางพิมลวรรณ เหง้าสุสิทธิ์โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางประสงค์ สมสาร์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวกรรมการ
5. นางขนิษฐา กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสง่า บรรจโรจน์โรงเรียนชุมชนบัวคำประธานกรรมการ
2. นางสุริพันธ์ ธาระรัตน์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
3. นางพิมลวรรณ เหง้าสุสิทธิ์โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางประสงค์ สมสาร์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวกรรมการ
5. นางขนิษฐา กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสง่า บรรณโรจน์โรงเรียนชุมชนบัวคำประธานกรรมการ
2. นางสุริพันธ์ ธาระรัตน์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
3. นางพิมลวรรณ เหง้าสุสิทธิ์โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางประสงค์ สมสาร์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวกรรมการ
5. นางขนิษฐา กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสง่า บรรณโรจน์โรงเรียนชุมชนบัวคำประธานกรรมการ
2. นางสุริพันธ์ ธาระรัตน์โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิกรรมการ
3. นางพิมลวรรณ เหง้าสุสิทธิ์โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคารกรรมการ
4. นางประสงค์ สมสาร์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวกรรมการ
5. นางขนิษฐา กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแข้ดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายทรงศักดิ์ อนันตภักดิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัวประธานกรรมการ
2. นางหนูอาด ศรีทองแดงโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางมณี แสงสรศรีโรงเรียนบ้านวังเขกรรมการ
4. นางวันทนี ศรีมณีโรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศกรรมการ
5. นางจรัสศรี คมจิตร์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวิจิตร ภูผาหลวงโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11ประธานกรรมการ
2. นางศรีไพรวรรณ ศรีเกื้อกลิ่นโรงเรียนบัวดงมันวิทยากรรมการ
3. นางอุดร ระหาโรงเรียนบ้านโพธิ์ชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายจรัญ มลาไวย์โรงเรียนบ้านท่าเสียวประธานกรรมการ
2. นางอุทัยทิพย์ วิไลลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางพุทธชาติ คำสะอาดโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
4. นายรัฐ วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายวิชัย วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจรัญ มลาไวย์โรงเรียนบ้านท่าเสียวประธานกรรมการ
2. นายรัฐ วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางอุทัยทิพย์ วิไลลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางพุทธชาติ คำสะอาดโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
5. นายวิชัย วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจรัญ มลาไวย์โรงเรียนบ้านท่าเสียวประธานกรรมการ
2. นายรัฐ วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางอุทัยทิพย์ วิไลลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางพุทธชาติ คำสะอาดโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
5. นายวิชัย วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายจรัญ มลาไวย์โรงเรียนบ้านท่าเสียวประธานกรรมการ
2. นางอุทัยทิพย์ วิไลลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางพุทธชาติ คำสะอาดโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
4. นายรัฐ วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายวิชัย วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ มลาไวย์โรงเรียนบ้านท่าเสียวประธานกรรมการ
2. นายรัฐ วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางอุทัยทิพย์ วิไลลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางพุทธชาติ คำสะอาดโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
5. นายวิชัย วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจรัญ มลาไวย์โรงเรียนบ้านท่าเสียวประธานกรรมการ
2. นางอุทัยทิพย์ วิไลลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางพุทธชาติ คำสะอาดโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
4. นายรัฐ วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายวิชัย วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ มลาไวย์โรงเรียนบ้านท่าเสียวประธานกรรมการ
2. นางอุทัยทิพย์ วิไลลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
3. นางพุทธชาติ คำสะอาดโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
4. นายรัฐ วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายวิชัย วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายจรัญ มลาไวย์โรงเรียนบ้านท่าเสียวประธานกรรมการ
2. นายรัฐ วัฒนพงษ์ชัยโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางอุทัยทิพย์ วิไลลักษณ์โรงเรียนชุมชนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางพุทธชาติ คำสะอาดโรงเรียนบ้านสะอาดนาดีกรรมการ
5. นายวิชัย วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรเชษฐ ฤทธิ์สอนโรงเรียนบ้านดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางหนูเพียร นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านวังหลวงกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ตรีสอนโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นางพรสวรรค์ อนันตภักดิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัวกรรมการ
5. นางประคองศรี บุคลิกโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิวนันท์ บุศเนตรโรงเรียนชุมชนบัวคำประธานกรรมการ
2. นายสมพร คำมะฤทธิ์โรงเรียนศิลานครกรรมการ
3. นายอุทิศ ขันติทองโรงเรียนเมืองหนองพอกกรรมการ
4. นายสำลี ลีลาโคตรโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายวัชระ วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิวนันท์ บุศเนตรโรงเรียนชุมชนบัวคำประธานกรรมการ
2. นายสมพร คำมะฤทธิ์โรงเรียนศิลานครกรรมการ
3. นายสำลี ลีลาโคตรโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายวัชระ วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวกรรมการ
5. นายอุทิศ ขันติทองโรงเรียนเมืองหนองพอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิวนันท์ บุศเนตรโรงเรียนชุมชนบัวคำประธานกรรมการ
2. นายสมพร คำมะฤทธิ์โรงเรียนศิลานครกรรมการ
3. นายสำลี ลีลาโคตรโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายวัชระ วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวกรรมการ
5. นายอุทิศ ขันติทองโรงเรียนเมืองหนองพอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางศิวนันท์ บุศเนตรโรงเรียนชุมชนบัวคำประธานกรรมการ
2. นายสมพร คำมะฤทธิ์โรงเรียนศิลานครรองประธานกรรมการ
3. นายสำลี ลีลาโคตรโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายวัชระ วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัวกรรมการ
5. นายอุทิศ ขันติทองโรงเรียนเมืองหนองพอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร ภาระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองตอประธานกรรมการ
2. นางฉัตรกาญจน์ ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้วกรรมการ
3. นายเทศ บุตรลักษณ์โรงเรียนบ้านเหล่าน้อยกรรมการ
4. นางสาววิจิตรา ชินคำโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญกรรมการ
5. นายศราวุฒิ บุปผาชาติโรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร สารพลโรงเรียนบ้านพันขางประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญประจักษ์โรงเรียนบ้านโนนไชยศรีกรรมการ
3. นางชัชฏาภรณ์ วรรณจรูญโรงเรียนบ้านวังเขกรรมการ
4. นายสุภรณ์ อารีย์โรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์แสงโรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร สารพลโรงเรียนบ้านพันขางประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญประจักษ์โรงเรียนบ้านโนนไชยศรีกรรมการ
3. นางชัชฏาภรณ์ วรรณจรูญโรงเรียนบ้านวังเขกรรมการ
4. นางสุภรณ์ อารีย์โรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์แสงโรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร สารพลโรงเรียนบ้านพันขางประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญประจักษ์โรงเรียนบ้านโนนไชยศรีกรรมการ
3. นางชัชฏาภรณ์ วรรณจรูญโรงเรียนบ้านวังเขกรรมการ
4. นางสุภรณ์ อารีย์โรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์แสงโรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร สารพลโรงเรียนบ้านพันขางประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญประจักษ์โรงเรียนบ้านโนนไชยศรีกรรมการ
3. นางชัชฎาภรณ์ วรรณจรูญโรงเรียนบ้านวังเขกรรมการ
4. นางสุภรณ์ อารีย์โรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์แสงโรงเรียนปลาโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร สารพลโรงเรียนบ้านพันขางประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญประจักษ์โรงเรียนบ้านโนนไชยศรีกรรมการ
3. นางชัชฏาภรณ์ วรรณจรูญโรงเรียนบ้านวังเขกรรมการ
4. นางสุภรณ์ อารีย์โรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์แสงโรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร สารพลโรงเรียนบ้านพันขางประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญประจักษ์โรงเรียนบ้านโนนไชยศรีกรรมการ
3. นายนางชัชฎาภรณ์ วรรณจรูญโรงเรียนบ้านวังเขกรรมการ
4. นางสุภรณ์ อารีย์โรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์แสงโรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร สารพลโรงเรียนบ้านพันขางประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญประจักษ์โรงเรียนบ้านโนนไชยศรีกรรมการ
3. นางชัชฎาภรณ์ วรรณจรูญโรงเรียนบ้านวังเขกรรมการ
4. นางสุภรณ์ อารีย์โรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์แสงโรงเรียนปลาโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายถาวร สารพลโรงเรียนบ้านพันขางประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ บุญประจักษ์โรงเรียนบ้านโนนไชยศรีกรรมการ
3. นางชัชฏาภรณ์ วรรณจรูญโรงเรียนบ้านวังเขกรรมการ
4. นายสุภรณ์ อารีย์โรงเรียนบ้านหนองตอกรรมการ
5. นางอนงค์ โพธิ์แสงโรงเรียนบ้านปลาโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสง่า โพธารามโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุประธานกรรมการ
2. นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญโรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีกาลโรงเรียนบ้านพรหมจรรย์กรรมการ
4. นางกัญกนิษฐ์ ภูรับโรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลากรรมการ
5. นายธภัทร์ พัดทะอำพันธ์โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสง่า โพธารามโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุประธานกรรมการ
2. นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญโรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการ
3. นายวิทยา ศรีกาลโรงเรียนบ้านพรหมจรรย์กรรมการ
4. นางกัญกนิษฐ์ ภูรับโรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลากรรมการ
5. นายธภัทร์ พัดทะอำพันธ์โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสง่า โพธารามโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุประธานกรรมการ
2. นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญโรงเรียนหนองไฮภูเขาทองกรรมการ
3. นางกัญกนิษฐ์ ภูรับโรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลากรรมการ
4. นายวิทยา ศรีกาลโรงเรียนบ้านพรหมจรรย์กรรมการ
5. นายธภัทร์ พัดทะอำพันธ์โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอินสอน กันทะโลโรงเรียนสามพานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกฤติยา พัฒนสารโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายสันทัด ภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนแก้วกรรมการ
4. นางประสันต์มิตร ศรีแสนตอโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการ
5. นายระพี สิมมาโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอินสอน กันทะโลโรงเรียนสามพานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกฤติยา พัฒนสารโรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นายสันทัด ภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนแก้วกรรมการ
4. นางประสันต์มิตร ศรีแสนตอโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการ
5. นายระพี สิมมาโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอินสอน กันทะโลโรงเรียนสามพานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกฤติยา พัฒนสารโรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นายสันทัด ภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนแก้วกรรมการ
4. นายประสันต์มิตร ศรีแสนตอโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการ
5. นายระพี สิมมาโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอินสอน กันทะโลโรงเรียนสามพานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกฤติยา พัฒนสารโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายสันทัด ภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนแก้วกรรมการ
4. นางประสันต์มิตร ศรีแสนตอโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการ
5. นายระพี สิบมาโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอินสอน กันทะโลโรงเรียนสามพานประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกฤติยา พัฒนสารโรงเรียนบ้านคำพอุง (ประชาราษฏร์บำรุง)กรรมการ
3. นายสันทัด ภูมิภาคโรงเรียนบ้านโนนแก้วกรรมการ
4. นายประสันต์มิตร ศรีแสนตอโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีกรรมการ
5. นายระพี สิมมาโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]