รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 ต.ค.56...... เดือน ..10 ต.ค.56......

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายทรงพล  สงพระ
 
1. นางติตาพร  จันทะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ไชยเสนา
 
1. นางติตาพร  จันทะวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  อดทน
 
1. นางเนตรนภิส  ภูเรือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกศรินภรณ์  หุ่นไทยสง
 
1. นางจรัสศรี  สุนทร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงมินทรา  สูงหนองนก
 
1. นางถนอม  ขันโมลี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาวแหวิทยา 1. นางสาวฤทัย    แสนคาร
 
1. นางกุลเทพ  ไชยสุนทร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  คำสุวรรณ
 
1. นางบุญเกิด  อินทรกลาง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีประเสริฐ
 
1. นางวงเดือน  ศรีประเสริฐ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  น้อยโนนทอง
 
1. นายพล  คามบุศย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงไพรริน   ดวงตา
 
1. นายสุนทร  โยธะกา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงมนิสญา  จันลา
2. เด็กหญิงวรานันท์  จันทร์คูเมือง
 
1. นางติตาพร  จันทะวงษ์
2. นางถนอม  ขันโมลี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาษาธง
2. เด็กหญิงสุนภา  สุดชา
 
1. นายจำนงค์  จันทร์ดำ
2. นางสำลี  จันทร์ดำ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูณ 1. เด็กชายภัทรพล  ถ่อมดี
 
1. นางหนูเพียร  โภชะโน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายชนาธิป  จันสำโรง
 
1. นายถนอม  ศรีสร้อย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงวรรณนิภา  ผำเสนา
 
1. นางอุดร  วงศ์อามาตย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนหิน 1. เด็กหญิงธนาพร   ชัยศาลาแสง
2. เด็กหญิงสุภาวดี   โชติเขียว
3. เด็กหญิงเกษวดี   สัปเสริฐ
 
1. นางบังอร   คำมา
2. นายวุฒินันท์  คำมา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงปิยมาศ  พบพิมาย
2. เด็กหญิงพัชรี  จอมคำสิงห์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ปัดสำราญ
 
1. นางประไพร  หงษ์สอ
2. นายสมหมาย  เสนาเนียร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เชิงหอม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลำเภา
3. เด็กชายเจษฏา  จันหา
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ชนะศรี
2. นางสาวอุษณีษ์  จุลสม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา 1. นางสาวบุษรากรณ์  หันตุลา
2. นายวชิร  เรียงมูลตรี
3. นายไพรัช  โอภาส
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  โภชะโน
2. นายวุฒิพงษ์  โภชะโน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กชายกฤษดากร  ชิมชม
2. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  แสงอ่อนตา
 
1. นางวิลาสินี  วรรณประเสริฐ
2. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงอริสา   ราชบุญ
2. เด็กหญิงอินทิรา  บุญทา
 
1. นายสมจิต  หนองหิน
2. นายสุพจน์  ไชยสิทธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหรา 1. เด็กชายวุฒิไกร  มิพล
 
1. นางสาวคำจันทร์  สามาลา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหรา 1. เด็กชายไกรวิชญ์  เพชรไพร
 
1. นางรุ่งรัชนิดา  ศิริประภากุล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  อดทน
 
1. นางกนิษฐา  สิงคะกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยันโต
2. เด็กหญิงพงษ์สุดา  นาวัลย์
3. เด็กหญิงศิราพร  ชะออน
 
1. นายสนอง  คูณคำ
2. นางแจ่มจันทร์  คูณคำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  วาระสิทธิ์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ศรีวงษ์
3. นางสาวสุภาวดี  สมันศรี
 
1. นางดาวเรือง  ภูงาแก้ว
2. นายสุริยา  กุลสุวรรณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หิมพล
2. เด็กหญิงวาสนา  ภานา
3. เด็กหญิงอรัญญา  ธรรมโหร
 
1. นางจิราภรณ์  ตรีคาม
2. นางลัดดาวัลย์  แจ้งสนาม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงธาราริน  หินซุย
2. เด็กหญิงศศินา  วงศ์ไชยา
3. เด็กหญิงเรือนแก้ว  โพธิ์ชัย
 
1. นายรัฐพล  แสนเมือง
2. นางเจนจิต  สุขวาสนะ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชุติมา  นามเขต
2. เด็กชายธีรภัทร  สุดหลักทอง
3. เด็กชายศุภกร  สภาพทรัพย์
 
1. นางวรัญญาภรณ์  ชนะดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทัน 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สุขสนิท
2. เด็กหญิงลำดวน  ฤาไพบูลย์
3. เด็กหญิงศิริประภารัตน์  คงเป็นนิจ
 
1. นายลิน  นิตยโรจน์
2. นายเจษฎา  บุญธรรม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 1. เด็กหญิงณัฐญาพร  พรมดี
2. เด็กหญิงวราพร  ใบเจียม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงภักดี
 
1. นางสาวพิมสิริ  นามโสม
2. นายสุนันท์  วงษ์สนิท
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแท่น 1. เด็กหญิงปวีณา  เยาะเย้ย
2. เด็กหญิงพิมพ์วิลัย  เสริมวิเศษ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ชุ่มเกษม
 
1. นางสาวปาริชาติ  เพ็ญทองดี
2. นายเสริม  อ้มสงคราม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 1. เด็กชายปัญญา  ลากลาง
2. เด็กชายสุทัศน์  จันทร์ดำ
 
1. นายจำนงค์  จันทร์ดำ
2. นายอิสระ  หล้าเนตร
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 1. เด็กหญิงศิริพร  สีลารัตน์
2. เด็กหญิงสุรางคณา  ศิริวรรณ
 
1. นางสาวชโลธร  วิยะรส
2. นางอาวรณ์  เชาว์ชาญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  สุนทรวัฒน์
2. เด็กชายนิติธร  สมบูรณ์
 
1. นายคำสิงห์  แสงเสดาะ
2. นายสมพร  จันทะนาม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสนานาม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สังฆวรรณา
 
1. นางวัชราภรณ์  สีกู่กา
2. นายเตียงศักดิ์  สีกู่กา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  ทองไพร
2. เด็กชายสันติ  ไตยะมะณี
 
1. นายบรรจงศักดิ์  แถลงธรรม
2. นายบุญแต่ง  ป้องทัพไทย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กชายจิติพงษ์  อภัยศรี
2. เด็กชายนิรันดร์  ทมกระโทก
 
1. นายธีร์ประภู   โพธิ์หล้า
2. นางสุจรรยา  โพธิ์หล้า
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กชายศรัญญู  โพธิ์โนนม่วง
2. เด็กชายอลงกรณ์  นาคศรี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แสนโสดา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงชลดา  เกิดบุญชุม
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เลาะหะนะ
3. เด็กหญิงนริการต์  สุภาพสุนทร
4. เด็กหญิงพรทิวา  ไตยะมะณี
5. เด็กหญิงอมินตรา  เหมกุล
 
1. นางดวงจันทร์  บุ่นวรรณา
2. นางวีรวรรณ  สุวรรณโพธิ์คำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงชิดสมัย  ขุนไชย
2. เด็กหญิงวรางคณา  มูลจันที
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จ่าหล้า
4. เด็กหญิงสุภาพรรณ  ประสมศรี
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์  พิศเพ็ง
 
1. นางวราภรณ์  ทุมรินทร์
2. นางวิไลลักษณ์  นนทะชาติ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 1. เด็กหญิงประกายดาว  รัตนพลแสน
2. เด็กหญิงพรพิมล  สมโภชน์
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สรวงสิริ
4. เด็กหญิงอรนุช  บัวกด
5. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  กล้าหาญ
 
1. นางรุ่งทิพย์  วงษ์ประเสริฐ
2. นายสุรัก  ผดุงกิจ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแท่น 1. เด็กชายธันวา   ปานา
2. เด็กหญิงนฤมล   ไชยจันทร์
3. เด็กชายพิทักษ์   สุวงศ์
4. เด็กชายพีรเดช   รุ่งเรือง
5. เด็กชายอภิวิชญ์  เอี่ยมผิว
 
1. นางดวงใจ  วิจารย์
2. นางสาวอำพร  วรวงษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มะละตะ
2. เด็กหญิงกาญจนา  โสภา
3. เด็กหญิงชนรดี  วีระคร
4. เด็กหญิงธิดาพร  จันทร์ศรีระมี
5. เด็กชายสรวิชญ์  แสงหงษ์
 
1. นางพรรณี  อุ้ยโพนทอง
2. นางศริญญา  การิโก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ไชยคำดี
2. เด็กหญิงพิจิตรา  หันสมร
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พงค์ไพร
4. เด็กหญิงวิภาพร  โสภา
5. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  เกื้อกูล
 
1. นางศรีชวาลา  ปุตามา
2. นางส่องศรี  เจริญรบ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 1. นายกิตติศักดิ์  คำงาม
2. นายณัฐพงษ์  บัวหลวง
3. เด็กหญิงพรทิวา  ศรีพรม
4. นายศาสตรา  พรมพิลา
5. นางสาวเก็จมณี  พิมพ์หิน
 
1. นายธิติพันธ์  อวนศรี
2. นางสาวศศิธร  วงศ์อาจ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใจกล้า
2. เด็กชายปภพ  พวงโต
3. เด็กชายพชรพล  กุลนรัตน์
4. เด็กชายศิรวิทย์  คัธะมาลา
5. เด็กชายเจษฎาพร  พรมบุตร
 
1. นางสาวนิตยา  เอราวรรณ
2. นายวุฒิชัย  นันพิลา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแท่น 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   ธัมมาตร
2. เด็กชายจักรภพ   ผุยศรี
3. เด็กหญิงจารุวรรณ    วินิยม
4. เด็กชายชยานันท์   เสริมวิเศษ
5. เด็กชายชินกร   เฉลียวฉลาด
6. เด็กหญิงดวงแก้ว   สวัสดี
7. เด็กชายธนพงษ์   เวียงแก
8. เด็กชายธนายุทต์   บุญสงค์
9. เด็กหญิงนัฐิดา   ปานา
10. เด็กชายนันทวัฒน์   โคตรภูงา
11. เด็กหญิงปราณี   โพนแท่นทอง
12. เด็กหญิงปิยฉัตร   เคราะห์ดี
13. เด็กหญิงปิยะพร    เหลือล้น
14. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   รุ่งเรือง
15. เด็กชายพัฒนศักดิ์    ศรีรักษา
16. เด็กชายภูมิวิทย์   สุขสกุล
17. เด็กหญิงรัตนพร   บุตรจินดา
18. เด็กชายวาคิน   เสริมวิเศษ
19. เด็กชายอติชาติ   สุขประเสริฐ
20. เด็กหญิงเจสซิก้า    มานิท
 
1. นายนิสันต์  ศรีเที่ยง
2. นายประวัติ  ชัยสีหา
3. นายพีรพันธุ์   หาพันธุ์
4. นางสาวศิรินภา  คู่กระสังข์
5. นายไพรวัลย์   ไข่สังข์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุณาตรี
2. เด็กชายคงเดช  ธรรมพิชัย
3. เด็กชายจักรพรรดิ  สร้อยโชติ
4. เด็กหญิงจิรนันท์  แก้วลาญ
5. เด็กชายชัยชนม์  โต่นวุธ
6. เด็กหญิงดวงกมล  แก้วฮ่องคำ
7. เด็กหญิงธนัชญา  เรืองฤทธิ์
8. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีนนท์
9. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ฮิ้นยกหิ้น
10. เด็กชายศุภกรณ์  คำมะสอน
11. เด็กชายศุภมิตร  ทวีวรรณกิจ
12. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ขันธ์บรรจง
13. เด็กหญิงสุทธิดา  สินพรม
14. เด็กหญิงสุนิตา  ไพรนอก
15. เด็กหญิงสุวิมล  ลุนแดง
 
1. นางจารุวรรณ  ชาลีบุตร
2. นางสาวปิยมาภรณ์  ศรีแก่นจันทร์
3. นางสาววรรณี  แก้ววรรณ
4. นายสุพล  หารคำ
5. นางเพชรศรี  วรรณภาส
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแท่น 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   ธัมมาตร
2. เด็กชายจักรภพ   ผุยศรี
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  วินิยม
4. เด็กชายชยานันท์   เสริมวิเศษ
5. เด็กชายชินกร   เฉลียวฉลาด
6. เด็กหญิงณัฐฐิดา   ปานา
7. เด็กชายธนพงษ์   เวียงแก
8. เด็กชายธนายุทต์  บุญสงค์
9. เด็กชายนันทวัฒน์   โคตรภูงา
10. เด็กหญิงปราณี   โพนแท่นทอง
11. เด็กหญิงปิยฉัตร   เคราะห์ดี
12. เด็กหญิงปิยะพร   เหลือล้น
13. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   รุ่งเรือง
14. เด็กชายพัฒนศักดิ์   ศรีรักษา
15. เด็กชายภูมิวิทย์   สุขสกุล
16. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   สุทธิกร
17. เด็กหญิงรัตนพร   บุตรจินดา
18. เด็กชายวาคิน   เสริมวิเศษ
19. เด็กชายอภิชาติ   สุขประเสริฐ
20. เด็กหญิงเจสซิก้า   มานิท
 
1. นายนิสันต์   ศรีเที่ยง
2. นายประวัติ  ชัยสีหา
3. นายพีระพันธุ์  หาพันธุ์
4. นางสาวศิรินภา  คู่กระสังข์
5. นายไพรวัลย์   ไข่สังข์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแท่น 1. เด็กชายกฤษดา  อยู่ยัง
2. เด็กชายคมสัน   สุขแสง
3. เด็กชายคัษพร   เสริมวิเศษ
4. เด็กชายจักรินทร์   คงสุดี
5. เด็กชายจิรายุ   หอมสมบัติ
6. เด็กชายบรรชา   คงสุดี
7. เด็กชายบุญชู  เจือจันทร์
8. เด็กหญิงปนัดดา   วงศ์คำ
9. เด็กชายประชา   เสริมวิเศษ
10. เด็กหญิงประภัสสิริ   ผลให้
11. เด็กหญิงปาริชาติ   ห้ามสนธิ
12. เด็กชายพีรภัทร  ผุยศรี
13. เด็กหญิงมัลลิกา   จ่าฮืม
14. เด็กหญิงวรรณิตา   ลิ้มวดี
15. เด็กชายวิชิด   สุทธิกร
16. เด็กชายวีระชัย   จันแพง
17. เด็กชายวุฒิชัย  ช่างศรี
18. เด็กชายศิวะพงษ์   โพนแท่นทอง
19. เด็กหญิงสุรีรัตน์   ไขกิ่ง
20. เด็กชายอาจศึก   โชติรัตน์
 
1. นางสาวกรรณิการ์   โวอ่อนศรี
2. นางดวงใจ   วิจารย์
3. นายนพดล   แสนโพธิ์
4. นายนิสันต์   ศรีเที่ยง
5. นางสุคนธ์   ชัยสีหา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงศจิษฐา  เชียงศรี
 
1. นางวงศ์จันทร์  หงส์สิงห์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจรีพร  เหล่าบ้านเหนือ
 
1. นางลาวัลย์  กองไธสงค์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงเพียงใจ  นพพลกรัง
 
1. นางสุดา  นิลศักดิ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายสถาพร  ถาพร
2. เด็กหญิงสิรินทร์ยา  อาจพรม
 
1. นางวรรณภา  เภาสระคู
2. นางอุทัยวรรณ  สังฆะ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  อนันทวรรณ
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์   ศรีโพธิ์งาม
 
1. นาง อุทัยวรรณ  สังฆะ
2. นางวรรณภา  เภาสระคู
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 1. เด็กชายวชิระ  สาระไทย
2. เด็กหญิงวรรณพร  ไชยภู
 
1. นางวิรัชนี  บุญงอก
2. นางวิราภรณ์  วรรณวงษ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92.81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกุลวดี  จูศรี
2. เด็กหญิงชฎาทิพย์  ปะโตพะยัง
3. เด็กหญิงดวงใจ  จันทร์ศรีชา
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  โทสา
5. เด็กหญิงวราภรณ์  น้อยบาท
6. เด็กหญิงสิริรัตน์  สงยาง
7. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วอุทัศน์
8. เด็กหญิงอภิรดา  พละชัย
9. เด็กหญิงอรสา  ยืนยาว
10. เด็กหญิงอุมาพร  อารีเอื้อ
 
1. นางพัชรินทร์  วรรณทอง
2. นายศุภการ  กุมผัน
3. นายสมภาร  บุญชำ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง 1. เด็กหญิง วิลัยแก้ว  ธิพันธ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  อายุสม
3. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยรักษ์
4. เด็กหญิงวริษา  บรรดาศักดิ์
5. เด็กหญิงสายฟ้า  เทพราษฎร์
6. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ตอมไธสง
7. เด็กหญิงสุพัตรา  ทาลุมพุก
8. เด็กหญิงเมวิกาญจน์  ชาววาปี
9. เด็กหญิงโฉมฉาย  แสงสุมาศ
10. เด็กหญิงโมริน  เพียซ้าย
 
1. นางพะงา  นามคำ
2. นายสุภาพ  นนทมา
3. นางหนูจันทร์  โคตุทา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณภรณ์  หอมหวน
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทับทิมไสย
3. เด็กหญิงจีรนุช  พลหินกอง
4. เด็กหญิงบุษบา  จงสูง
5. เด็กหญิงปริษา  พลหินกอง
6. เด็กหญิงพรพัชชา  ไชยพันธ์
7. เด็กหญิงพรายแพรว  ช้อยชด
8. เด็กหญิงมัณทิชา  พันธ์สำโรง
9. เด็กหญิงวิราวรรณ  ยอดรัก
10. เด็กหญิงศิริวิมล  จันหนองหว้า
11. เด็กหญิงสิริยากร  เสนภูงา
12. เด็กหญิงสุนิสา  โมห้างหว้า
13. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศรีหานาม
14. เด็กชายสุวพัชร์  พวงพี่
15. เด็กหญิงอาทิตยา  ปู่สาม
 
1. นางศิริพร  เศษสมบูรณ์
2. นางสุพัตรา  กัญญาคำ
3. นายสุภพ  สอนสระคู
4. นางสาวไพศาล  ศาลางาม
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนกเหาะ 1. เด็กชายชนะชัย  สุขสนิท
2. เด็กหญิงชลรวี  มีชัย
3. เด็กหญิงฐิติมา  สุขขา
4. เด็กหญิงธัญวรรณ  คงสุข
5. เด็กหญิงนีรวรรณ   สติภา
6. เด็กหญิงปริญญา  เปียงสันเทียะ
7. เด็กหญิงปิยฉัตร  สารศิริ
8. เด็กหญิงพิสมัย  สุขสนิท
9. เด็กหญิงภมร  ยางสูญ
10. เด็กหญิงมะลิวรรณ  พิบูลย์
11. เด็กหญิงยุวนันท์  สุดาปัน
12. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ท้าวเสียมเทียม
13. เด็กหญิงอรชร  ท้าวเสียมเทียม
14. เด็กหญิงอินทร์ทิรา  หงส์บัวภา
15. เด็กหญิงโสพิดา   พาหา
 
1. นายนาธร  ปะตาชาลี
2. นางนิลยา  นิตยโรจน์
3. นายศิริชัย  อุดมทรัพย์
4. นางเบญจวรรณ  นาสะอ้าน
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 1. เด็กหญิงทัสมา  น้ำฝน
2. เด็กหญิงสลักใจ  สุระมณี
3. เด็กหญิงอวัสดา  สีอั่ง
 
1. นางอาวรณ์  เชาว์ชาญ
2. นายเพชร  มาตยะขันธ์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงยาง 1. เด็กชายกฤษฎา   พิสิฐปัญญาพงศ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   พินิจภาณุมาศ
3. เด็กชายสันติภาพ   อารีเอื้อ
 
1. นายประกาศ   อาจเมือง
2. นายสมควร   ทีคลัง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงณัฐริยา  อภัยศรี
2. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  หนองพล
 
1. นายพงษ์เทพ  ปลื้มใจ
2. นางวงเดือน  เชิงหอม
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาวแหวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา    คำแสนโคตร
2. เด็กหญิงสุภัสสร    วันหนา
 
1. นางกำไล  ชื่นใจ
2. นายวัชรากร   ไชยสุนทร
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงนัฐกานต์  ก่ำสนาม
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กชายธีรภัทร  เจริญภักดี
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพาวดี  ศรีกลาง
 
1. นางนงรักษ์  แผนคำ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  โกฏิแสน
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  ศรีนนท์
 
1. นายสุชาติ  จำปาทิพย์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงศิริมา  ศรีสัจจา
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงกานต์ฑิตา  ดวงจันทร์
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงอลิชา  วันโน
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชัยพล
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  สายโสธร
 
1. นางสาวปัทมาพร  วรภูมิ
2. นางมุกดา  ศรีคราม
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บัพโต
2. เด็กหญิงเจษฎากร  อินทร์เสนา
 
1. นายชูชาติ  พุธอุดร
2. นายธีรวัฒน์  ช่อรักษ์
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายภาคภูมิ  ผดุงรัตน์
2. เด็กหญิงอาภาพร  โคชา
 
1. นางสาวปัทมาพร  วรภูมิ
2. นางสาววัชราภรณ์  เสนาประทุม
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองจำปาขัน 1. เด็กหญิงภาวริน  คำภาพันธ์
 
1. นายอุทัย  สุริยมาตย์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสูง 1. เด็กชายกิตติพล  พลโยธา
2. เด็กชายวุฒิชัย  ด้วงชิน
3. เด็กชายสุทธินันท์  ปะมาคะตัง
 
1. นายประยุทธ  ขันโพธิ์น้อย
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 1. เด็กชายภูวดล  สุวรรณหงส์
2. เด็กชายสุขสันต์  โคตรตัน
3. เด็กชายสุเมธ  แก้วลาน
 
1. นายชูชาติ  พุธอุดร
2. นายธีรวัฒน์  ช่อรักษ์
 
80 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแท่น 1. นายนันทวัฒน์   โคตรภูงา
2. เด็กชายพัฒนศักดิ์   ศรีรักษา
3. นายอนุชา   ศิริร่วง
 
1. นายประวัติ   ชัยสีหา
2. นายไพรวัลย์   ไข่สังข์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติกรณ์  วงศ์ศักดิ์
 
1. นายประดิษฐ์  เจริญรัมย์
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  อุดมประเสริฐ
 
1. นายบุญเด็ด  ศรีละบุตร
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายอัจฉริยะ  เวียงแก้ว
 
1. นายบุญยืน  คำสอน
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์   คำอ่อนศรี
 
1. นายไสว  ศรีคุ้มเหนือ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงพรรพษา  สืบบุญ
 
1. นายบุญยืน  คำสอน
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. เด็กชายอานนท์    แก้วขุนทด
 
1. นายไสว  ศรีคุ้มเหนือ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สืบบุญ
 
1. นายบุญยืน  คำสอน
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงพัชรพร  สายสังข์
 
1. นางวิบูลศรี  เจริญรัมย์
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คูณศรี
 
1. นายบุญยืน  คำสอน
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงบัวแก้ว    หงษ์ศรี
 
1. นายไสว  ศรีคุ้มเหนือ
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงธนพร  แก้วสังข์
 
1. นายจำนงค์  ยาคำ
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 1. นางสาวสุภาพร  ชาลี
 
1. นางจันทรา  ผางดี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  คูณศรี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ก้อนทรวง
3. เด็กหญิงณัฐพร  กมล
4. เด็กหญิงพรรพษา  สืบบุญ
5. เด็กหญิงพันธ์พษา  อบภิรมย์
6. เด็กหญิงวชิราภรณ์  กมลเลิศ
7. เด็กหญิงศศินา  ใจดี
8. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สืบบุญ
9. เด็กชายอัจฉริยะ  เวียงแก้ว
 
1. นางดวงใจ  กมลเลิศ
2. นายบุญยืน  คำสอน
3. นางไพฑูลย์  บุตรวาปี
 
94 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกติกา  วงศ์มาศ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ธรรมวิเศษ
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  พันธ์เขียน
4. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  คำสวาสดิ์
5. เด็กหญิงชุติมา  นาเมือง
6. เด็กชายฐาปกร  แก้วคำไสย์
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาสขาว
8. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วคำไสย์
9. เด็กหญิงปรารถนา  หลักทอง
10. เด็กชายพีรภัทร  คนเพียร
11. เด็กหญิงรุจิรดา  สุดชารี
12. เด็กหญิงวิรัญชณา  สะท้านบัว
13. เด็กชายศรัญญา  สุวรรณศรี
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โมชัย
15. เด็กหญิงสุดาภรณ์  สุดชัย
16. เด็กหญิงสุภัทรชา  สุวรรณธาดา
17. เด็กหญิงสุวรรณา  หนองหิน
18. เด็กหญิงอภิษฎา  คำแสน
19. เด็กหญิงอภิษฐา  คำแสน
20. เด็กหญิงอรทัย  บุญแจ่ม
 
1. นางฉวีวรรณ  บัวบุศย์
2. นายนฤนาถ  ธรรมวิเศษ
3. นางอำพันธ์  จันทร์เพชร
4. นางเทียมจันทร์  โงนขำ
5. นางเหรียญทอง  จันทะรี
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์   คำอ่อนศรี
2. นางสาวกันธิชา   มัชชิโม
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   เดชภูงา
4. เด็กชายทรงสิทธิ์   วังหนองหว้า
5. เด็กชายทวีเกียรติ   บุญช่วย
6. เด็กชายธนดล   มาลำโกน
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ   สมพร
8. เด็กชายบัวแก้ว   หงษ์ศรี
9. เด็กชายพรทวี   จินดา
10. เด็กหญิงพัชรา   โพธิภูงา
11. เด็กชายภูวดล   วงหินกอง
12. เด็กหญิงรัชนีพร   มงคล
13. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   แซ่เลี่ยว
14. เด็กหญิงลัคนา   แก้วขุนทด
15. เด็กชายสมภาร   เชื้อจีน
16. เด็กชายสุชาติ   คำอ่อนศรี
17. เด็กหญิงหนูจิน   พันธ์ชา
18. เด็กหญิงอมร   แซ่เลี่ยว
19. เด็กหญิงอรุณรัตน์   กุลศักดิ์
20. เด็กชายอานนท์   แก้วขุนทด
21. เด็กชายเทพอักษร   พาวสูงเนิน
 
1. นางจิตตินันท์    ยวงทอง
2. นางชรินทร์ทิพย์    ศรีสมุทร
3. นายสัมฤทธิ์  เทศสิงห์
4. นายอุไร    เลิศพันธ์
5. นายไพบูลย์    วงศ์สระคู
6. นายไสว  ศรีคุ้มเหนือ
 
96 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไศล 1. เด็กหญิงกฤตนภา  กาดกอเสริม
2. เด็กชายกฤษณะ  รื่นเริง
3. เด็กชายจิรายุทธ  รื่นเริง
4. เด็กหญิงจีรวรรณ  สิทธิจันทร์
5. เด็กหญิงณฐิกา  วิเศษวงษา
6. เด็กชายณัฐการ  สุทธิสนธ์
7. เด็กชายดิศรณ์  เพ็ญจันทร์
8. เด็กชายทรงชัย  วิเศษวงษา
9. เด็กชายธนวัฒน์  ทรัย์เรืองเนตร
10. เด็กชายธนวิทย์  พรมตัน
11. เด็กหญิงธัญยสุดา  พัฒนบุญพงษ์
12. เด็กชายนพพร  คงนาคา
13. เด็กชายนันทกร  สมอาษา
14. เด็กชายนิสิตพงษ์  กินรี
15. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญทา
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พลจันทร์
17. เด็กชายภาสกร  ใจหอม
18. เด็กชายมนัสวิน  แสนเวียง
19. เด็กหญิงสรัญญา  แสนเวียง
20. เด็กหญิงสุปรีญา  ดำเกลี้ยง
21. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วมาลา
22. เด็กหญิงอังคณา  เดชศรี
23. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฮุยอวน
24. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีทอง
25. เด็กหญิงเด่นนภา  ภูมศูนย์
26. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ศรีสังข์
 
1. นายดิลก  วจีภูมิ
2. นายประมวล  บุญศรี
3. นายประศาสน์  คำทองดี
4. นางพานทอง  คำทองดี
5. นางวราภรณ์  แผลงฤทธิ์
6. นายวิชัย  ไพรพยอม
7. นายสัญญา  เชวงกูล
8. นางไพจิตร  ไพรพยอม
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 1. เด็กชายเอกพล  พรมสกล
 
1. นางอุมารินทร์  นวนรักษา
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 1. เด็กชายธวัชชัย  ใจสุขดี
 
1. นายมงคล  ภูศรีอ่อน
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 1. เด็กหญิงพรทิพย์   เนียมนิยม
 
1. นางวรางคณา  สีลา
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงอุไร  เสนน้ำเที่ยง
 
1. นายพงษ์ทอง  ศรีน้อย
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โทขันธ์
 
1. นายสุทัศน์  หงษ์ศรี
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงปิยะนุช  การกิจ
 
1. นางสง่า  วงศ์สวัสดิ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1. นายรณชัช  เสน่ห์วงศ์
 
1. นางฉวีวรรณ  ไชยเสนา
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงอุไร  เสนน้ำเที่ยง
 
1. นายพงษ์ทอง  ศรีน้อย
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 1. เด็กชายวสุ  นาไทร
 
1. นางวัชรี  สุขดาษ
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กชายศตวรรษ  นาเมือง
 
1. นายชัยนวพงษ์  สืบสำราญ
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงอินทิรา  ปะเมทะโก
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ขันทีท้าว
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพันภสา  อิณลา
 
1. นายปริญญา  พุทสีเสน
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายภูริทัต  เอื้อสามาลย์
 
1. นายวีระพัน  ไพศาล
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาพิทยาคม 1. เด็กชายวีระศักดิ์  พาโยพัด
 
1. นายศิริชัย   แปลกสินธุ์
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สิมสีแก้ว
 
1. นางสง่า  วงศ์สวัสดิ์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงอุไร  เสนน้ำเที่ยง
 
1. นายพงษ์ทอง  ศรีน้อย
 
113 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชาติ 1. เด็กชายกนกพล  จารีรัตน์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  จันสีนะ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  จริรัตน์
4. เด็กหญิงจริยา  จารีรัตน์
5. เด็กหญิงจันฉาย  เพี้ยซ้าย
6. เด็กหญิงจิราภา  ไชยแก้ว
7. เด็กชายชนะกันต์  มะลิจันทร์
8. เด็กหญิงชลธิชา  นาสพัฒน์
9. เด็กชายฐิติวัชร  แก้วตา
10. เด็กหญิงณัฐนิชา  อัตโน
11. เด็กชายธวัชชัย  โทปัญจ่า
12. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โพธิสาร
13. เด็กชายธเนศ  บุญแดนไพร
14. เด็กชายนพชัย  ดวงประภา
15. เด็กหญิงนิรภาดา   ขัตติยะ
16. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีเฉลิม
17. เด็กหญิงบุษฎี  ศรีนวล
18. เด็กหญิงปวรวรรณ  ผาริการ
19. เด็กหญิงพรรณธิดา  โคตรพงษ์
20. เด็กชายพันธการ  รอดโฉม
21. เด็กชายพิทวัส  จันทนาม
22. เด็กหญิงพิริญาดา  พลท่ากลาง
23. เด็กชายรังสิมันต์  ชมภู
24. เด็กหญิงรัชนีกร  วหาโร
25. เด็กชายวิชุภัทร  ถวิลไพร
26. เด็กชายวิวัฒน์  กัสนุกา
27. เด็กชายวิเชษฐ์  แก้วตา
28. เด็กหญิงศศิธร  พละพร
29. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสงนนท์
30. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไชยสัจ
31. เด็กหญิงสุภาพร  กัสนุกา
32. เด็กหญิงสุภาพร  บุตรเคน
33. เด็กหญิงหยาดฟ้า  สุโพธิ์
34. เด็กชายอนันตสิทธิ์  อุทก
35. เด็กชายอัฐพล  ตะนุเรือง
36. เด็กชายเกียรติประดิษฐ์  ศรีใสย์
37. เด็กชายเจษฎาภรณ์  กัสนุกา
38. เด็กหญิงเปรมสินี  ช่วยอุระชน
39. เด็กชายโชคชัย  จารีรัตน์
40. เด็กชายไชยวัฒน์  ชมภูธวัช
 
1. นายชัยวัฒน์  พิมพ์สิงห์
2. นางสาวนภาพร  สุภารี
3. นางสุบรรณ  โสมนัส
4. นางสุวนีย์  พิณนาคิเลย์
5. นางิอรวลัย  ชนะมัจฉา
 
114 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีดำ
2. เด็กชายกันตะพล  มันทะลา
3. เด็กชายคณิตศร  สาผาย
4. เด็กหญิงจรรยพร  เชื้อจิตร
5. เด็กหญิงจวงจันทร์  จิกนอก
6. เด็กชายจิรภาส  โมพิมพ์
7. เด็กหญิงจิราภรณ์  เหล็กศรี
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เทียมคำ
9. เด็กหญิงชลิดา  จันภูงา
10. เด็กชายณัฐพล  ดงบัง
11. เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุตรศรีมาตย์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุละคร
13. เด็กหญิงดรุณี  เบ้านาค
14. เด็กหญิงดารุณี  เกตุภูงา
15. เด็กชายธนากร  คูณศรี
16. เด็กหญิงนริศรา  สาผาย
17. เด็กหญิงนัท  ชาลี
18. เด็กหญิงบุญชนิดา  จิมมี่
19. เด็กชายปิติ  อันโน
20. เด็กหญิงผริตา  สีงาม
21. เด็กชายพงศธร  บัวชม
22. เด็กหญิงพรทิวา  คังคา
23. เด็กชายภัคพล  สัตย์ซ้ำ
24. เด็กหญิงภัทรธิญา  สมอาษา
25. เด็กหญิงภัทราพร  หมั่นคิด
26. เด็กชายภูธเนศ  คำสอน
27. เด็กชายยุทธนา  มุขมนตรี
28. เด็กชายวัชรพล  คูณศรี
29. เด็กหญิงวิภาพร  สีจันทร์
30. เด็กหญิงวิยะดา  แผลงฤทธิ์
31. เด็กชายวุฒินันท์  บุญปัญญา
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  หินตะ
33. เด็กหญิงสุนันทา  ปัญญาอินทร์
34. เด็กหญิงอภิญญา  เชื้อมอญ
35. เด็กหญิงอัญชลี  สีงาม
36. เด็กหญิงอารียา  แก้วโบราณ
37. เด็กหญิงเนตรอัปสร  จันทคูณ
38. เด็กหญิงเรนุมาศ  สัตย์ซ้ำ
39. เด็กชายเอกพันธ์  ช้อนพิมาย
40. เด็กชายโชคชัย  วิริโยฬาร
 
1. นางจันทรา  ผางดี
2. นายนุวัฒน์  สอนศรี
3. นางบัววอน  คำมณี
4. นางปราณี  ลีทอง
5. นายสมโภชน์  คนึงรัมย์
6. นายสัจชุกร  สายบุญมี
7. นายอดุลย์  อาจหาญ
8. นางอุไร  อุดมฤทธิ์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โทขันธ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์   แก้วชนะ
3. เด็กหญิงชนิดาภา  โพธิ์แสง
4. เด็กชายชินวัตร   เห็มวิจิตร
5. เด็กชายทวีทรัพย์   บุญครัน
6. เด็กชายทักษิณ  จูหลำ
7. เด็กหญิงปภัทสร  ศรีทรัพย์
8. เด็กชายพิชิตชัย    บำรุงเอื้อ
9. เด็กหญิงรจนา   หล้าโพนทัน
10. เด็กหญิงเอื้ออาทร   ทอนศรี
 
1. นางช่อเอื้อง  โพธิ์แสง
2. นางพิสมัย  บุตรโท
3. นางสุภา  บำรุงเอื้อ
 
116 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสี 1. เด็กชายณัฐพล   หนูเพชร
2. เด็กหญิงปนัดดา   พิศเพ็ง
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ศรีดอกจันทร์
4. เด็กชายภัควัตร   วรวงษ์
5. เด็กชายภูวนาถ   จันแดง
6. เด็กหญิงวรินทร์ยารัตน์   หนูเพ็ชร
7. เด็กหญิงศิริรัตน์   สมัยรัตน์
8. เด็กชายอนุชิต   ศรีกู่กา
 
1. นางสาวน้ำฝน   วงษ์สนิท
2. นายภูวนัย   ชาวงษ์
3. นางวรรณทิพย์   วรกิตตนนท์
 
117 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจหาญ
2. เด็กหญิงจันทร์สิรีย์  มาตย์สำโรง
3. เด็กหญิงพรไพลิน  เปรียงพรม
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  หารสำโรง
5. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญขันธ์
6. เด็กหญิงเพชรา  กัญญาคำ
 
1. นางจตุพร  สอนสนาม
2. นางเครือจิต  เฉลาชัย
 
118 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสี 1. เด็กชายณัฐพล   หนูเพชร
2. เด็กหญิงปนัดดา   พิศเพ็ง
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   ศรีดอกจันทร์
4. เด็กชายภัควัตร  วรวงษ์
5. เด็กหญิงวรินทร์ยารัตน์   หนูเพชร
6. เด็กหญิงศิริรัตน์   สมัยรัตน์
 
1. นางทิพวรรณ  มิมะรัมย์
2. นางพิไลพร   ศรีภักดี
3. นายภูวนัย   ชาวงษ์
4. นางวรรณทิพย์   วรกิตตนนท์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 1. เด็กหญิงญารินดา  ยิ่งงาม
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ศุภศร
3. เด็กหญิงนิดาภรณ์  ยิ่งงาม
4. เด็กหญิงมัณฑิตา  ธรรมสาร
5. เด็กหญิงเก็จแก้ว  สังขศิลา
6. เด็กหญิงเยาวพา  ศุภศร
7. เด็กหญิงเสาวนีย์  จอกทอง
 
1. นางสาวบุษบา  ต้นภูเขียว
2. นายอนันต์  คำหินกอง
3. นายเบญจนพ  พิมพ์เขต
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกุลวดี  จูศรี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทดดอน
3. เด็กหญิงดวงใจ  จันทร์ศรีชา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญพยุง
5. เด็กหญิงปริฉัตร  บุญตรี
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สูงยาง
7. เด็กหญิงอุมาพร  อารีเอื้อ
8. เด็กหญิงแอนนา  นามฝาง
 
1. นางทองปน  ไชยน้ำอ้อม
2. นางสาวหทัยรัตน์  สมภาร
3. นางอัมพร  ฉ่ำมณี
4. นายอุดมศักดิ์  ดีโสภา
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ดงเย็น
2. เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่ตวน
3. เด็กหญิงธนเนตร  ชนะสงคราม
4. เด็กหญิงนัยนา  ยงยุทธ
5. เด็กหญิงปภัสสร  อ้วนศรี
6. เด็กหญิงประภาศิริ  จุลสม
7. เด็กหญิงพิยาดา  ภูมิเรศสุนทร
8. เด็กหญิงวลีวิวัฒน์  เนื่องขันติ
9. เด็กหญิงเกษกนกวรรณ  ดงเย็น
 
1. นางกุลสินี  ธีระกุล
2. นางจุฑารัตน์  ผารัตน์
3. นางศิริพร  ปานบุดดา
4. นางสนิทรัตน์  ไชยโย
5. นางสุภาพร  ไชยโย
 
122 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 1. เด็กหญิงขวัญศิริ    แห่งหล้า
2. เด็กหญิงชมพูนุช   ปวงสุข
3. เด็กหญิงชลดา    มนตรี
4. เด็กหญิงน้ำเพชร   วงศ์ศรี
5. เด็กหญิงบุปผา   ศรีอารมณ์
6. เด็กหญิงปาฏิมา   ศรีหล้า
7. เด็กหญิงพรรณิษา   คำนาค
8. เด็กหญิงพลอย   วงศ์ศรี
9. เด็กหญิงสุภัสสร   วงษ์เพ็ญตา
10. เด็กหญิงอริสรา    วงศ์ศรี
11. เด็กหญิงอุษา   จันทร์เพ็ง
12. เด็กหญิงเกตุวลิน    พรหมผล
 
1. นางสาวณัฐนิชา  จันทร์ขอนแก่น
2. นางเทียมใจ   เมืองสองชั้น
 
123 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษดา  เภาตะนะ
2. เด็กชายทนัสกิจ  คำผง
3. เด็กชายธนากร  พิลสุข
4. เด็กชายนพนัย  บุญล้ำ
5. เด็กหญิงน้ำฝน  ชิดหนองสรวง
 
1. นายนรากร  นารีนาถ
2. นายสมคิด  บุญทรัพย์
 
124 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศนีย์   มณีจักร
2. เด็กชายธนากร   จันโท
 
1. นายนริศ   สังสนา
2. นางสายยวน    สังสนา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 1. เด็กชายธีรพันธ์  คำสอน
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สงคราม
3. เด็กชายสมคิด  โมพิมพ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์มนต์
2. นางบัววอน  คำมณี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงยาง 1. เด็กชายพงศธร   บุญขันธ์
2. เด็กชายลิชิต    อินทรวรศิลป์
3. เด็กชายสัญญา   สาขี
 
1. นายจักกฤษณ์   ยางเงิน
2. นายอดิศักดิ์   ศรีสมบัติ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ชวนละคร
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เพชรพลอย
3. เด็กหญิงสุนิสา  มั่นถึง
 
1. นางชูผกา  แก่นนาคำ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  จัตุเรศ
2. เด็กหญิงนันทิยา  แสนกระจาย
3. เด็กหญิงอินทิรา  มณีสร้อย
 
1. นางฉวีวรรณ  ขันคำ
2. นางสุภาพร  สุนทรวัฒน์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงจุรีพร  ใจนันตา
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  ทำสระคู
3. เด็กหญิงปณิดา  เอ็นสุข
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญยอม
5. เด็กหญิงศศิธร  ซื่อสัตย์
6. เด็กหญิงแคทรียา  วรรณมหินทร์
 
1. นายวรพจน์   สร้อยจิต
2. นางสุรัตน์ติกานต์  บรอดสกี้
3. นางอรทัย  บุญสองชั้น
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 1. เด็กหญิงบัวหลวง  บุญไสย์
2. นางสาวมัณฑิฌา  มัชฌิมา
3. นางสาวมินตรา  สุดวิลัย
4. นางสาวรัตนาภรณ์  สุธัมมา
5. เด็กหญิงอรณี  ศรีแก้ว
6. เด็กชายอานุภาพ  คุณศิริ
 
1. นางพิกุล  โนมะยา
2. นายวรวิทย์  วรวิเศษ
3. นายไพบูลย์  ศรีโสภา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษญา  เลิศพันธ์
2. เด็กหญิงสุธาสินี  เชื้อไทย
3. เด็กหญิงอรวี  ทิพาศรี
 
1. นางนันทพร  บุตรศาสตร์
2. นางปราณี  สามิบัติ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงดวงกมล  เขตเจริญ
2. เด็กชายธีรโชค  สังเขต
3. เด็กชายษฏาบดินทร์  สุขโรจน์
 
1. นายชาญวิทย์  อาจสม
2. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไศล 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุทธิสน
2. เด็กหญิงดวงใจ  จุนเจือ
3. เด็กหญิงมุกอาภา  ชารี
 
1. นายวิชัย  ไพรพยอม
2. นางไพจิตร  ไพรพยอม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. เด็กชายดนุพร  นาคศรี
2. เด็กชายภานุพงษ์  บุดดาวงษ์
3. นายมาวิน  สิงห์มาตร
 
1. นายประกาศ  อาจหาญ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แสนโสดา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 1. เด็กหญิงกฐิน  ข่าขันมณี
2. เด็กหญิงจิราพร  ฤทธาโย
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยราช
 
1. นางวรีนันท์  คุริรัง
2. นางสาวอัญชนา  วิปลาด
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  หัวหนองหาญ
2. เด็กชายรัชภูมิ  ดีพลงาม
 
1. นางสาวบุญล้อม  ปัดพลงาม
2. นางเบญจมาศ  ไหมพรม
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงณีรนุช  เสียงดีเพ็ง
2. เด็กหญิงปวีณา  ตากิ่มนอก
3. เด็กหญิงอัจฉรียา  นามไพร
 
1. นางผุสดี  วงศ์ณรัตน์
2. นางเย็นใจ  คำดี
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกาญจนา  โสภาจร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  รักษาเคน
3. เด็กหญิงอัญชลี  มะณีคำ
 
1. นายชินพันธ์  บุตรรักษา
2. นางนันท์นภัส  บุตรรักษา
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. นางสาวนภัสสร   จันแดง
2. เด็กหญิงปนัดดา   เรืองผา
3. เด็กชายโกเมศ   สุโพธิ์
 
1. นางวราภรณ์  อนันทวรรณ
2. นางศรีสุดา  สุดาเดช
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เกตุชาติ
2. เด็กหญิงกุลพร  ซอหนองบัว
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีทิศ
 
1. นางวัชราภรณ์  ภูวิจักร์
2. นางสาวอุบลวรรณ  บุญทองโท
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   พรมสอน
2. เด็กชายธนรัฐ  เสือใจ
3. เด็กหญิงอัจฉรียา  ฤทธาพรม
 
1. นางศรีสุดา  สุดาเดช
2. นางสาวสุขุมาล  โยธะกา
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ซาชิโย
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  สุระพินิจ
3. เด็กหญิงสุธีกานต์  ท่าฉลาด
 
1. นางรุ่งเรือง  เวียงสมุทร
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวลอย
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  โมชัย
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ชะโยลา
 
1. นางนวลปรางค์  จันทร์ผิว
2. นางวันเพ็ญ  โคตรเนตร
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 1. เด็กหญิงพินประภา  โสโป
2. เด็กชายอครพล  พรมภักดิ์
 
1. นายวาทิน  ไหวดี
2. นางสุรีรัตน์  ไหวดี
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาวแหวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา   เกมาหะยุง
2. เด็กหญิงศุกวดี    เมรัตน์
 
1. นายธวัชชัย  มูลตรีภักดี
2. นายสุรเดช    มูลจันที
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  โยสอาด
2. เด็กหญิงสุทธิดา  จอมคำสิงห์
 
1. นายวาทิน  ไหวดี
2. นางอาวรณ์  เชาว์ชาญ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 1. เด็กหญิงวไลภรณ์  จันดาหงส์
2. เด็กชายอัฐฎาวุฒิ  ประทุมมัง
 
1. นางญาดา  ไชยแสน
2. นางศุภลักษณ์  ศุภราทิตย์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 1. เด็กชายนพฤทธิ์  อ่อนโคกสูง
2. เด็กชายปัญญา  ทองแข็ง
3. เด็กหญิงพรนภา  วงษ์อาจ
 
1. นางสาววารุณี  วานิชชัง
2. นายสุวิทธิญาณ  ลาดแท่น
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงูเหลือม 1. เด็กชายทัพวุฒิ  พิมพ์ภูงา
2. เด็กชายธวัชชัย  หวังผล
 
1. นายพล  กองการ
2. นางอุบล  วิชัย
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 1. นายจรัล  หาดสูง
2. นายอรรถชัย  โพธิ์ศรี
 
1. นายจักรกฤษณ์  ราชบัวผัน
2. นางสาวพรพิมล  จันทะบาล
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 1. เด็กชายชัยชนะ  ชินสอน
2. เด็กชายอานุภาพ  ท่าสิมมา
 
1. นายบุญมี  คงสวัสดิ์
2. นางสาวอรวรรณ  มณีรัตน์
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 1. เด็กชายธวัชชัย  สอนจันทร์
2. เด็กหญิงเจนจิรา   วงษ์สนิท
 
1. นายพิพัฒน์ชัย   ศรีสุไชย
2. นายวุฒิพงษ์   หอมฟุ้ง
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อย 1. เด็กชายปริญญา   คงคาเพชร
2. เด็กหญิงเขมอัปสรณ์   ผลาผล
 
1. นายปิลันธน์  สระแก้ว
2. นายสุบัน  เย็นศิริ
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 1. เด็กชายก้องภพ  เบ็ญจขันธ์
2. เด็กชายพงศกร  แสงทวี
 
1. นายวาทิน  ไหวดี
2. นางสุรีรัตน์  ไหวดี
 
155 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กชายกณพ  สีดาแก้ว
2. เด็กหญิงยลรดี  จันทร์เนย
3. เด็กหญิงไพลิน  ชำนาญพล
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  นันโท
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ดีพลงาม
3. เด็กชายเฉลิมพล  มั่นคง
 
1. นางพิไลลักษณ์  หงส์มาลา
2. นายสณชัย  ทาระคำ
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กชายนวดล  ล้านคำทูน
2. เด็กชายรัชพล  สำราญสุข
3. เด็กชายรุ่งทิวา  เศษลือ
 
1. นายธีร์ประภู   โพธิ์หล้า
2. นางสายใจ  วรเชษฐ์
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 1. เด็กชายกรภัทร์  ประโยทะกา
2. เด็กชายธนาธิป  ยมนัตถ์
3. นายวิโรจน์  หล้าหลักมูล
 
1. นางวรีนันท์  คุริรัง
2. นายสราวุธ  คุริรัง
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงวรกัญญา  ศรีรัตนพันธ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  กันโพนงาม
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  รู้ใหม่
 
1. นางสำลี  จันทร์ดำ
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 1. นางสาวอำภา  เสสา
 
1. นายจักรกฤษณ์  ราชบัวผัน
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 1. เด็กหญิงโชติภา  ใจน้อย
 
1. นางสุจิตร  แก้วคำไสย์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  แจ้งสนาม
 
1. นางสาวเต็มเดือน  ศรีส่อง
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  รำแพนสุวรรณ
 
1. นางธัญพร  ยมนัตถ์
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 1. เด็กหญิงพิมลมาศ  เสาร์วงษ์
 
1. นางธัญพร  ยมนัตถ์
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  อินทวงษ์ศา
 
1. นายจักรกฤษณ์  ราชบัวผัน
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนปรีเปรม
 
1. นางสาวเต็มเดือน  ศรีส่อง
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 1. นายลิขิต  ค่ำคูณ
 
1. นางอภิญญา  วิเศษสม
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  มณีสร้อย
2. เด็กหญิงพัชริดา  ทินเต
3. เด็กหญิงพิรุณพร  หงษ์ลอยลม
4. เด็กหญิงสุปราณี  วิจิตรธำรงศักดิ์
5. นายสุรเชษฐ์  สิมโนนม่วง
 
1. นางชื่น  บาบุญ
2. นางสุภาวดี  ประมะลิ
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  วิเศษศรี
 
1. นางสาวนวลฉวี  ศรีชนะ
 
171 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงยาง 1. เด็กหญิงกัลยาณี    ถีระสา
 
1. นายอดิศักดิ์   ศรีสมบัติ
 
172 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงอรัญญา  สังคะพันธ์
 
1. นางเบญวลี  คำจันทร์
 
173 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พาลำโกน
2. เด็กหญิงศิริธร  ศรีโนนม่วง
 
1. นายประสิทธิ์  แพงสิม
2. นางพรมมี  รัตนะศรี
 
174 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  นามเขต
2. เด็กชายธนากร  ชอบสมัย
 
1. นางสาวรัตติกาล  อุปวงษา
2. นายฤทธิรงค์  เศษวงค์
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวขาว 1. เด็กชายนันทิพัฒท์   กำลา
2. เด็กชายปิยะ    ลือโสภา
3. เด็กหญิงพิไรพร   วงษ์วังจันทร์
4. เด็กชายระพีพัฒน์   สมพร
5. เด็กหญิงสุนิษา  นามพิลา
6. เด็กหญิงอรัญญา  นามพิลา
 
1. นางนิธิญา  เพียรถนอม
2. นางปาริภัทร   หอมไกล
3. นายศราวุธ   กุลชาติ
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 1. เด็กชายจักรพันธ์  ไชยคำดี
2. เด็กชายณัชพล  จินาคม
3. เด็กชายณัฐกาล  ศรีสมบัติ
4. เด็กชายนพดล  โมรา
5. เด็กชายวรายุทธ  เหมืองเขวา
6. เด็กชายอธิรัตน์  สหุนันต์
 
1. นางสาวสนอง  กาศรี
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 1. เด็กชายทินกร  แสนชมภู
2. เด็กชายนพดล  สำเนียง
3. เด็กชายปรีชา  มหาดไทย
4. เด็กชายรุ่งสุริยา  สุจริต
5. เด็กชายอดิศร  สำเนียง
6. เด็กชายอนุชา  รัตนสังข์
7. เด็กชายอานนท์  จุ้ยเกิด
8. เด็กชายอานุภาพ  รัตนสังข์
 
1. นางดวงจันทร์  แสงน้ำ
2. นายนพดล  แสงน้ำ
3. นายอาทิตย์  สามิบัติ
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  วาระสิทธิ์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ศรีวงษ์
3. เด็กชายณัฐพล  ทาน้ำเที่ยง
4. เด็กหญิงตรียา  บุรกรณ์
5. นางสาวธัญญาลักษณ์  วาระสิทธิ์
6. นางสาวธิติมา  นามอญ
7. เด็กหญิงพิมพิไล  สิตวงค์
8. เด็กหญิงสุภาวดี  สมันศรี
9. เด็กชายอนุชิต  โกมาลย์
10. นางสาวเจนจิรา  ศิริธารา
 
1. นายวีระ  ชาติท่าค้อ
2. นายสุรพล  มาตวงค์
3. นางอนุรักษ์  บุญแจ่ม
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนหิน 1. เด็กหญิงชนิกานต์   บุตรพรม
2. เด็กหญิงธนาพร   ชัยศาลาแสง
3. เด็กชายธีระพงษ์  ลือโสภา
4. เด็กหญิงรัตนประภา   นามวงษ์
5. เด็กหญิงวัชรียา   หอมหวน
6. เด็กชายศรัสตรา   พฤกษชาติ
7. เด็กหญิงศิริรักษ์   แพงวงค์
8. เด็กหญิงสุภาวดี  โชติเขียว
9. เด็กหญิงอัญมณี   คุ้มเหล่ายุง
10. เด็กหญิงเกษวดี  สัปเสริฐ
 
1. นายบุญชัย  ทุมจีน
2. นายพงศธร   สมภักดี
3. นางพนมพร   ขันธิวัตร
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 1. นางสาวธิติมา  นามอญ
2. นางสาวนิตยา  กรงทอง
3. เด็กชายวสันต์  ขวัญเมือง
4. นางสาววันวิสาข์  สิตวงษ์
5. นางสาวสาธิดา  มูลมานัส
 
1. นายวีระ  ชาติท่าค้อ
2. นางอนุรักษ์  บุญแจ่ม
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  มหาครุฑ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ไกยสวน
3. เด็กหญิงเจษนภา  ไชยธรรมา
 
1. นางชวาลิน  พรหมกัลป์
2. นางสาวณัชชา  ทัดภูธร
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์สุข
2. เด็กหญิงสุทธิชา  กุลคำ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  คำสิงห์
 
1. นางลำเพลิน  พรศิริสถิตกุล
2. นายไกรวัฒน์  พรศิริสถิตกุล
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 1. เด็กชายพรชัย  สังฆะทิพย์
2. เด็กหญิงวิภาดา  พรมโคตร
3. เด็กหญิงสิริกาญจน์  อินทร์สน
 
1. นางวาสนา  บัวศรี
2. นางอนุรักษ์  บุญแจ่ม
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สัตยาคุณ
2. เด็กหญิงอาริยา  เต่าสมตา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มีอดทน
 
1. นางปาณิสรา  คำละออ
2. นางอนุรักษ์  บุญแจ่ม
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 1. เด็กหญิงพรทิวา   ศรีพรม
2. เด็กหญิงเปียนุช   มหาสาร
 
1. นางนิภาภรณ์   ชั้นพรหมงาม
2. นายพิเชษฐ์  บุตรพรม
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายธนวัฒน์  บรรหนองทุ่ม
2. เด็กชายปิยภัทร  คำวิไชย
 
1. นางปิยภรณ์  ประสงค์จีน
2. นางอรุณี  จันทร์หนองสรวง
 
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   คำงาม
2. เด็กหญิงเก็จมณี   พิมพ์หิน
 
1. นางนิภาภรณ์   ชั้นพรหมงาม
2. นายพิเชษฐ์   บุตรพรม
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหรา 1. เด็กหญิงปียฉัตร  คามจังหาร
2. เด็กชายอาชัญ  อาจทวี
 
1. นางสาวณิชกุล  ลินทอง
2. นายสนาม  เหล่าศักดิ์ชัย
 
189 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  วงศ์สนิท
2. เด็กหญิงเรนุกา  ขันตี
 
1. นางจำเนียร  พลพิมพ์
2. นางสุภาภรณ์   หอมฟุ้ง
 
190 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 1. เด็กหญิงชลธาร  ไชยหนองแปน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คำพร
 
1. นางกชกร  จ่าแสนชื่น
2. นางสาวจินตภา  นาพิมพ์
 
191 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ผายตากแดด
 
1. นายสุพจน์  ไชยสิทธิ์
 
192 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อินกาย
 
1. นางวิไลลักษณ์  นนทะชาติ
 
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สระคำจันทร์
2. เด็กหญิงกมลชนก  ทรัพย์สมบัติ
3. เด็กชายกฤตย์  ร่านบ้านแพ้ว
4. เด็กชายกัณนกร  โหประยูร
5. เด็กชายกิตติ  สอนสนาม
6. เด็กชายก้องนิรุจน์  สีดาว
7. เด็กหญิงจณิสตา  กลางคาร
8. เด็กชายจตุพล  พลอาษา
9. เด็กชายจักริช  เชิงหอม
10. เด็กชายจีรวัฒน์  ต้นประเสริฐ
11. เด็กหญิงฉัตรนก  สุวรรณพันธ์
12. เด็กหญิงชญาดา  เจริญสุข
13. เด็กหญิงชนิกานต์  เกลาเกลี้ยง
14. เด็กหญิงชลธิชา  พรมมา
15. เด็กชายชัชฎาภรณ์  โชคแสน
16. เด็กชายชัยวิทย์  คำสีมา
17. เด็กชายชาคริต  ในเมือง
18. เด็กหญิงชิดชนก  ธนสีลังกูร
19. เด็กหญิงชุติมา  ศรีสมบูรณ์
20. เด็กหญิงญาดา  โคตรบุปผา
21. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนชมภู
22. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณพันธ์
23. เด็กหญิงณัฐริกาณ์  แก้วจำปา
24. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีโชติ
25. เด็กหญิงณิฐณิชา  ธนะสีลังกูร
26. เด็กหญิงดาราธร  โยธา
27. เด็กชายต้นตระกูล  ประทิน
28. เด็กหญิงทิตยา  คำศรี
29. เด็กหญิงทิพย์เกสร  สายพรมมา
30. เด็กชายธงทอง  สิงห์ทอง
31. เด็กชายธนศักดิ์  สุวรรณพันธ์
32. เด็กชายธัญวิชญ์  พวงเขียว
33. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญธรรม
34. เด็กชายธเดช  เกษสุข
35. เด็กชายนพเก้า  ลำภา
36. เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์ทอง
37. เด็กชายนราธร  แก้วโพนงาน
38. เด็กชายนวพิชญ์  พัฒนสระคู
39. เด็กหญิงนันทนี  สีโล
40. เด็กชายนิกร  สุจิตโต
41. เด็กชายนิติพัฒน์  อาญาเมือง
42. เด็กหญิงนิภากร  สุระโส
43. เด็กชายบุญญฤทธิ์  หาสนาม
44. เด็กหญิงบุษบา  ชาระ
45. เด็กหญิงปทุมวดี  คำสีมา
46. เด็กหญิงปราภนา  อำมะเหียะ
47. เด็กหญิงปศุตา  พาราศรี
48. เด็กหญิงปัญญ์พุธิตา  ยอดภิรมย์
49. เด็กหญิงปัณณธร  แสงเทียน
50. เด็กหญิงปารณัท  หลักคำ
51. เด็กชายปุริม  สุดหลักทอง
52. เด็กชายพลวัฒน์  สุมามาลย์
53. เด็กหญิงพัชรี  อังคณิตย์
54. เด็กชายพัฒน์พงษ์  สุมามาลย์
55. เด็กหญิงพิชชาวุธ  ศรีโพยา
56. เด็กชายพิทวัส  มูลสุวรรณ
57. เด็กชายพีรภัทธ์  แก้วประทุม
58. เด็กชายพีรศาสตร์  จันแดง
59. เด็กชายภาสกร  บุญชะโด
60. เด็กหญิงภูษนิศา  ศศินโชติพัส
61. เด็กหญิงมัลลิกา  สมภูงา
62. เด็กหญิงมัลลิกา  สมภูงา
63. เด็กหญิงรวีวรรณ  แซ่ต่าง
64. เด็กชายรัฐฒินันท์  พิมพ์ทอง
65. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ประทุมชนกกูล
66. เด็กชายวายุ  หลักคำ
67. เด็กชายวิชญะ  ทองแข็ง
68. เด็กหญิงวิชุดา  สายเชื้อ
69. เด็กหญิงวิภาพร  เกษสุข
70. เด็กหญิงศศิกานต์  นามเขต
71. เด็กหญิงศิริกัญญา  แก้วแสง
72. เด็กหญิงศิริประภา  สีดามา
73. เด็กหญิงศิริวิภา  ยิ่งยง
74. เด็กชายสัตยา  วิชาชัย
75. เด็กชายสิทธิโชค  เชิงหอม
76. เด็กหญิงสิริยากรณ์  กลางคาร
77. เด็กหญิงสิริวรรณ  มะโนชัย
78. เด็กหญิงสุชาดา  ผาสวาสดิ์
79. เด็กหญิงสุธิดา  อารณะโรจน์
80. เด็กหญิงสุนิสสา  นันทะวงค์
81. เด็กชายสุรเดช  บัวไข
82. เด็กหญิงสุวนันท์  ชื่นเฉลา
83. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ศรีสมุทร
84. เด็กหญิงอติพร  มีภูงา
85. เด็กชายอนุรักษ์  อ่อนสองชั้น
86. เด็กชายอภิชาติ  อันโน
87. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลักคำ
88. เด็กหญิงอังคณา  ทองใบน้อย
89. เด็กหญิงอาทิตยา  ละมัย
90. เด็กชายอาทิตย์  อุนวงษา
91. เด็กหญิงอินทิรา  อังคนิส
92. เด็กหญิงอิษยา  ชิณวงค์
93. เด็กหญิงเกศกนก  ชนะสงสงคราม
94. เด็กชายเจษฎา  คำร้าง
95. เด็กชายเจษฎา  แสงห้าว
96. เด็กชายเจษฎา  ขำเนตร
97. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มาหนองหว้า
98. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ประสาร
99. เด็กชายเอกราช  เปล่งประยงค์
100. เด็กชายไหมแก้ว  สุวรรณธาดา
 
1. นางจตุพร  สอนสนาม
2. นางสาวธันยธรณ์  นามชารี
3. นายนายเสนีย์  กลางคาร
4. นางประทุมทิพย์  ยาสมร
5. นายประเสริฐ  สาโพนทัน
6. นายภิรมย์  พันธ์พินิจ
7. นางสาวมะลิสา  วันใส
8. นายศุภธี  ศรีสนาม
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอารัมย์ 1. เด็กชายศุภกรณ์  ป้องสนาม
 
1. นางยุวเรศ  อาจเดช
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 1. เด็กชายอิสระ  แดงสีดา
 
1. นายสมหมาย  ปาปะเกา
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอารัมย์ 1. เด็กหญิงสนฤทัย   เสนามาตย์
 
1. นายพันธ์ศักดิ์   ศิริ
 
197 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) 1. เด็กชายกฤษธร  อุ่นใจ
 
1. นายอุเทน  อุบลบาน
 
198 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาพิทยาคม 1. เด็กชายฤทธิชาติ  สนสมบัติ
 
1. นายสุวิทย์  สนสมบัติ
 
199 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) 1. เด็กชายสิทธิชัย  จันทะลุน
 
1. นายอุเทน  อุบลบาน
 
200 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองย่างงัว 1. เด็กชายตุลยวัต  ราชมูล
 
1. นายวีรชัย  มาตรหลุบเลา
 
201 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายสิทธิโชค  สุภิวงค์
 
1. นายสมพงษ์  แก้วฤทธิ์
 
202 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกุลวดี  จูศรี
2. เด็กชายจีรศักดิ์  นามวงษ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทดดอน
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สมวงศ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมปัญญา
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีพัฒน์
7. เด็กหญิงดวงใจ  จันทร์ศรีชา
8. เด็กหญิงติราวุธ  เนื้อจันดา
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญพยุง
10. เด็กชายนวมินทรา  หลาบคำ
11. เด็กชายบุญนิมิต  มณีกัญย์
12. เด็กหญิงปนัดดา  เขียวบุตร
13. เด็กหญิงปริฉัตร  บุญตรี
14. เด็กหญิงพัชรินทร์  โทสา
15. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์  น้อยบาท
16. เด็กหญิงรุ่งนภา  น้อยบาท
17. เด็กหญิงวราภรณ์  ศิริวรรณา
18. เด็กหญิงวราภรณ์  น้อยบาท
19. เด็กชายวัชรพงษ์  ทวีพัฒน์
20. เด็กชายวิษณุ  ติระบาล
21. เด็กหญิงศศิภา  พิชิต
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สูงยาง
23. เด็กหญิงสิริยากร  คีรีกลาง
24. เด็กหญิงสุปราณี  พิมพ์วัน
25. เด็กชายสุพจน์  ธุลี
26. เด็กหญิงสุภาพร  เพียรถนอม
27. เด็กหญิงสุภาพร  อารีเอื้อ
28. เด็กหญิงอภิรดา  พละชัย
29. เด็กหญิงอุมาพร  อารีเอื้อ
30. เด็กหญิงแอนนา  นามฝาง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วรรณทอง
2. นางลำดวน  ไชยน้ำอ้อม
3. นางสมหมาย  บุญชำ
4. นายสัมพาน  บุญชำ
5. นางสาวหทัยรัตน์  สมภาร
6. นายอุดมศักดิ์  สมภาร
7. นายเทียบ  สมภาร
 
203 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  มณีพงษ์
2. เด็กหญิงจิตติยาภรณ์  อุดมทรัพย์
3. เด็กหญิงจินตพร  วารินทร์กิจ
4. เด็กหญิงชลธิชา  ไกรสินธุ์
5. เด็กหญิงดรุณี  เศษสุวรรณ
6. เด็กชายทักษ์ดนัย  ผามจุงกุง
7. เด็กหญิงทิวาพร   สังฆะกาโร
8. เด็กชายธรรมรัตน์  รุ่งราม
9. เด็กชายนันทวุฒิ   กุลชลิด
10. เด็กชายปฎิภาณ  ศิลาจารย์
11. เด็กชายปณิธาน  อินทร์นอก
12. เด็กหญิงปนัดดา  กิ่งมาลา
13. เด็กชายปรเมธฐ์  นาคแดง
14. เด็กหญิงพิมระภัทร  กุลไพศาล
15. เด็กชายวิทยา  โพธิ์ลังกา
16. เด็กหญิงสมฤทัย  แสงกล้า
17. เด็กชายสาธิต   วงค์อามาตย์
18. เด็กหญิงสุชิรา  บริสุทธิ์
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  อยู่ภักดี
20. เด็กหญิงสุมิตรา  โพธิ์พล
21. เด็กหญิงอชิรญา  เก่าเกลี้ยง
22. เด็กชายอภิชิต  ศิริไพร
23. เด็กหญิงอริสา  พูลผล
24. เด็กชายอาทิตย์  โพธิ์ลังกา
25. เด็กหญิงอารยา  โพธิวรรณา
26. เด็กชายเกรียงไกร  เนาวบุตร
27. เด็กหญิงเบญจพร  หิรัญพันธ์
28. เด็กชายเมธี  พลบำรุง
29. เด็กหญิงเยาวภา   ไชยหงษ์
30. เด็กหญิงไอริน   โพธิวรรณา
 
1. นายถนอม   อาจอุดร
2. นางลมุล  จงคูณกลาง
3. นายสวัสดิ์  โชติขันธ์
4. นายสวัสดิ์  สอนสนาม
5. นางอนามัย  บุญพานิช
6. นายอารมย์  จันชารา
7. นายเสวตร  วรวงศ์
 
204 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 1. เด็กหญิงอัศรี    ดีพลงาม
 
1. นางจารุพร   คำลอย
 
205 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 1. เด็กชายชินดนัย  บุตรชาติ
2. เด็กชายธนวัฒน์  อาจเดช
3. เด็กชายอรุชา  จันทร์ภูมิ
 
1. นางมยุรี  สุวัติถิกุล
2. นางสุกัญญา  สาริกุล
 
206 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 1. เด็กหญิงชนัญญา   พูลดำริห์
2. เด็กหญิงนวพร   สุดหนองบัว
3. เด็กหญิงปาริชาติ   น้ำคำ
 
1. นางทัศนีย์   สิงห์ภักดี
2. นางสำราญ   สอนสนาม
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 1. เด็กชายบุญจันทร์  ปฏิเส
 
1. นางพรลดา  เที่ยงผดุง
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงปิยะดา  ชาตำแย
 
1. นางละอองทิพย์  พวงศรีเคน
 
209 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 1. เด็กชายสาธิต  เสวิคาร
 
1. นางมาลา  แก้วแสงใส
 
210 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงปวีณา  อัศวภูมิ
 
1. นางนิตยา   ไชยสิทธิ์
 
211 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 1. เด็กชายเบญจรงค์  พรมเกตุสกุล
 
1. นางสาวอรพรรณ  คำหมอน
 
212 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 1. เด็กชายรัชชานนท์  เหล่าสองชั้น
 
1. นางอรทัย  โพธิ์มนต์
 
213 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 1. เด็กชายรพีภัทร  ชามะกรม
 
1. นางสุพิตร  สมหนองหว้า
 
214 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงทิวาพร  ทอนศรี
 
1. นางสาวอุมาพร  เตชปัญญาสิริ
 
215 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายจิตรกร  โทขัน
2. เด็กชายนิติภูมิ  ภูภูมิทน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์สิงห์
 
1. นางรจิต  ยางเพชร
2. นางเสาวนีย์  แก้วสมศรี
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  นาคศรี
2. เด็กชายสุริยเดช   คำสุดที
3. เด็กชายเอกวิทย์   แสงหัวนา
 
1. นางรัชดาภรณ์  คำมณี
2. นางสาวศรัญญา  มาลำโกน
 
217 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายทศพร  คำมูล
2. เด็กชายอาทิตย์  นาคูณ
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง
2. นางอุไรวรรณ  พลจ่า
 
218 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงกัญภัสสร  จันเสนา
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  พะนุแสง
 
1. นางปฤษฎางค์  พารา
2. นางพัชรินทร์  หินชุย
 
219 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพนมไพร 1. เด็กหญิงวีรนันท์  วรชิน
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  คำอ่อน
 
1. นางรุ่งเรือง  พนิกรณ์
2. นางลำดวน  สันทัศน์
 
220 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 1. เด็กชายพรพนา  โนนไทสง
2. เด็กหญิงอริสรา  สุขแสวง
 
1. นางนัดนาฎ  เย็นศิริ
2. นายลือเดช  ฤทธาพรม
 
221 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพนมไพร 1. เด็กชายธีรภัทร  รณขันธ์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ตาลทรัพย์
 
1. นางรุ่งเรือง  พนิกรณ์
2. นางลำดวน  สันทัศน์
 
222 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 1. เด็กชายขจรยศ  ปัตถา
2. เด็กชายธนิษฐา  มานะดี
3. เด็กหญิงปนัสดา  สิงห์โท
4. เด็กชายพิทยา  พิมพ์ภา
5. เด็กชายภานุวัฒน์  พนมชัย
6. เด็กชายสิทธิชัย  สุจริตภักดี
7. เด็กหญิงสุวิมล  โสสุด
 
1. นายวัฒนา  กับแก้ว
2. นายสุวรรณา  ละอองวิจิตร
3. นายเทพประสิทธิ์  ชาติเจริญศิลป์สุข
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายเอกพร  ผลาผล
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายวิทวัช  แสงเนตร
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สนิทพจน์
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงปิยะดา  ชาตำแย
 
1. นางละอองทิพย์  พวงศรีเคน
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 1. เด็กหญิงเขมมิกา  การนัง
 
1. นางสาวทองสุข  พลทะกลาง
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัชพล  ทองดี
 
1. นายจรูญ  โชติแสง
 
229 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 1. เด็กหญิงออ้มอัมรินทร์  จันทะพิลา
 
1. นางสุมาลี  สารมาคม
 
230 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 1. เด็กชายประสบโชค  หนองเรือง
 
1. นายบรรจง  หนองเรือง
 
231 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เสือพันธ์
 
1. นางสาวนิสากร  เรืองมนตรี
 
232 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  สมภักดี
2. เด็กหญิงชนิตา  พิเนตร
3. เด็กหญิงธนพร  สืบสำราญ
4. เด็กหญิงนัฐากร  ไชยเสนา
5. เด็กหญิงรติภัค  คำชาย
 
1. นางสาวจันทรัตน์  ชนะพันธุ์
2. นางสาวเจนจิรา  อีสา
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  จันทรวิมล
2. เด็กหญิงวิชิตา  เชิงหอม
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วพรม
 
1. นางคำฟอง  สังขศิลา
2. นางเย็นใจ  คำดี
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายภูวนัย  ชาอินทร์
2. เด็กหญิงรติพร  เนียมจันทร์
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  ปฏิเส
 
1. นางวรัญญา  จำปีกลาง
2. นางวัชราภรณ์  ภูวิจักร์
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงช้าง 1. เด็กชายนันทพงษ์    มูลจันทร์
2. เด็กชายรชต   ชำนาญจันทร์
3. เด็กชายวิระพร  ศรีทาทุม
 
1. นางนาตยา   ชุมพล
2. นางเยาวราช    ประเสริฐไทย
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 1. เด็กชายชลสิทธิ์  นัยลี
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แสนปาง
3. เด็กชายวุฒิชัย  กมลเลิศ
 
1. นางสาวฐิติมา  คานโพนทัน
2. นายประยงค์  รักษา
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 1. เด็กชายจีระวัฒน์  แสงขาว
2. เด็กชายศิวกร  นามตะ
3. เด็กชายสถาพร  คมกล้า
 
1. นางสาวรำไพ  ถานัดดี
2. นางเขียน  วสุวัตน์
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 1. เด็กชายธนพล  นากอก
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุดสังข์
 
1. นางสำเนียง  แผลงฤทธิ์
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กชายวุฒินันท์  โคตรปลาบู่
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นางพรรณภา  โชติขันธ์
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 1. เด็กหญิงวลัยกร  สุวรรณแสน
 
1. นายกสิณ  สิมลี
2. นางพรรณภา  โชติขันธ์
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ขำเนตร
2. เด็กชายประสิทธิ์  ทองคำ
3. เด็กชายศิริศักดิ์  แก้วแสง
 
1. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
2. นางอรุณี  ศรีประสาร
 
242 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายนที  บุญนนท์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีแสงสว่าง
3. เด็กชายสิทธิพล  คล้ายหนองสรวง
 
1. นายประเสริฐชัย  รัตนจันทร์
2. นายศุภธี  ศรีสนาม