สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 34 5 3 0 42
2 เมืองปทุมรัตต์ 28 7 1 1 36
3 เมืองสุวรรณภูมิ 26 0 0 0 26
4 จตุรคามพัฒนา 23 7 4 1 34
5 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 23 6 3 1 32
6 เมืองอาจสามารถ 23 5 1 1 29
7 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 22 6 2 0 30
8 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 22 2 4 0 28
9 น้ำคำใหญ่วิทยา 18 13 9 6 40
10 ชีโหล่นวิทยา 17 4 1 2 22
11 เมืองพนมไพร 16 11 5 0 32
12 ชุมชนบ้านโพนเมือง 16 5 0 0 21
13 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 15 7 4 1 26
14 บ้านเด่นราษฎร์ 15 7 0 0 22
15 ชุมชนบ้านหนองฮี 15 2 0 0 17
16 บ้านหินกอง 14 9 3 2 26
17 สามขาพิทยาคม 14 7 3 3 24
18 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 14 7 3 2 24
19 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 14 4 2 1 20
20 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 13 8 2 0 23
21 บ้านมะกอก 13 5 1 1 19
22 ชุมชนบ้านผำ 13 4 4 0 21
23 เมืองจำปาขัน 13 2 5 1 20
24 บ้านแคน (วันครู 2503) 12 5 1 0 18
25 บ้านดงครั่งน้อย 12 4 2 1 18
26 บ้านหนองคูณ 12 2 2 0 16
27 บ้านข่อย 12 1 4 2 17
28 คุรุราษฎร์สามัคคี 12 0 0 0 12
29 มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 11 8 6 0 25
30 วารีสวัสดิ์วิทยา 11 6 4 1 21
31 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 11 6 2 0 19
32 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 11 5 2 1 18
33 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 11 4 1 1 16
34 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 11 2 0 1 13
35 บ้านแจ้ง 11 0 2 1 13
36 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 10 7 4 1 21
37 บ้านหนองฮาง 10 6 4 2 20
38 หนองบัวประชาสรรค์ 10 4 3 0 17
39 บ้านดงหมากไฟ 10 3 3 0 16
40 บ้านกู่กาสิงห์ 10 2 0 0 12
41 วัดแจ่มอารมณ์ 9 7 0 0 16
42 บ้านแสนสี 9 6 3 0 18
43 บ้านหัวนา(พนมไพร) 9 6 2 1 17
44 บ้านหนองแล้ง 9 5 4 2 18
45 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 9 5 1 1 15
46 บ้านฮ่องสังข์ 9 5 1 0 15
47 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 9 4 3 1 16
48 บ้านโพนแท่น 9 3 3 2 15
49 บ้านฝาง 9 3 1 2 13
50 สาวแหวิทยา 9 3 1 0 13
51 เชื้อจรูญวิทย์ 9 2 2 0 13
52 บ้านหนองจาน 9 1 1 1 11
53 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 9 1 1 0 11
54 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 8 9 1 0 18
55 บ้านดู่ฝายใหญ่ 8 4 0 0 12
56 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 8 3 3 3 14
57 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 8 2 2 0 12
58 บ้านเขวาโคกสวายโดด 8 2 2 0 12
59 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 8 2 0 1 10
60 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 8 2 0 0 10
61 บ้านดอนเจริญ 8 2 0 0 10
62 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 8 2 0 0 10
63 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 8 1 1 0 10
64 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 7 5 1 2 13
65 บ้านนกเหาะ 7 4 1 2 12
66 ปัญจคามประชาสรรค์ 7 4 1 0 12
67 โสภาพพิทยาภรณ์ 7 3 1 0 11
68 ทุ่งกุลาประชารัฐ 7 3 1 0 11
69 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 7 3 0 0 10
70 บ่อพันขันวิทยา 7 2 1 3 10
71 บ้านจานใต้ 7 2 1 2 10
72 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 7 2 1 0 10
73 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 7 1 0 0 8
74 บ้านคูดินทราย 6 8 1 0 15
75 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 6 7 2 1 15
76 บ้านเขวาหรดี 6 5 1 1 12
77 หนองยางวิทยาคม 6 5 0 1 11
78 บ้านหัวนา 6 5 0 0 11
79 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 6 4 5 4 15
80 บ้านหนองอีเข็ม 6 4 2 2 12
81 บ้านเมืองสรวง 6 4 0 0 10
82 บ้านน้ำอ้อม 6 3 1 0 10
83 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 6 3 1 0 10
84 ชุมชนบ้านหมากยาง 6 3 0 0 9
85 บ้านสูงยาง 6 2 3 0 11
86 บ้านโพธิ์ใหญ่ 6 2 1 1 9
87 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 6 2 1 0 9
88 บ้านโนนจิกหนองคู 6 2 1 0 9
89 บ้านตาจ่อยหนองสระ 6 1 1 0 8
90 บ้านโพนสูง 6 0 0 0 6
91 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 6 0 0 0 6
92 บ้านหนองบัว 5 9 0 0 14
93 บ้านหนองทัพไทย 5 8 2 1 15
94 เจริญศึกษา 5 8 1 1 14
95 บ้านโนนสวรรค์ 5 7 2 0 14
96 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 5 6 0 1 11
97 ยางคำวิทยา 5 5 0 1 10
98 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 5 5 0 0 10
99 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 5 4 0 1 9
100 บ้านหนองไศล 5 3 2 0 10
101 บ้านกอกแก้ว 5 3 2 0 10
102 สาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 5 3 1 0 9
103 บ้านเหล่าติ้ว 5 3 1 0 9
104 บ้านหัวดง 5 3 0 0 8
105 หนองหินใหญ่วิทยา 5 2 1 0 8
106 บ้านโพนหิน 5 2 0 2 7
107 ไตรคามสามัคคี 5 2 0 1 7
108 บ้านโพนสะอาด 5 2 0 0 7
109 นานวลราษฎร์นิยม 5 1 3 0 9
110 หนองพระบางตลาดม่วง 5 1 1 0 7
111 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 5 1 0 2 6
112 บ้านหนองฟ้า 5 0 0 1 5
113 เมืองอารัมย์ 5 0 0 0 5
114 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 5 0 0 0 5
115 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 4 9 5 2 18
116 ดอนกลอยวิทยาคาร 4 6 4 2 14
117 บ้านขามป้อม 4 6 2 3 12
118 บ้านผำโนนสว่าง 4 5 1 0 10
119 อนุบาลอุดมพันธ์ 4 4 3 2 11
120 บ้านดงเมืองจอก 4 4 3 1 11
121 บ้านขี้เหล็ก 4 4 1 0 9
122 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 4 3 1 0 8
123 บ้านดู่ 4 3 1 0 8
124 บ้านร้านหญ้า 4 3 1 0 8
125 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 4 3 1 0 8
126 เมืองโพนทราย 4 3 0 0 7
127 บ้านโพนงาม 4 2 2 0 8
128 การกุศลวัดกลาง 4 1 2 0 7
129 บ้านเล้าข้าว 4 1 1 0 6
130 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 4 1 0 0 5
131 หนองย่างงัว 4 1 0 0 5
132 หนองผือ โนนค้อ 4 1 0 0 5
133 บ้านโหรา 4 0 0 0 4
134 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 4 0 0 0 4
135 บ้านแดง 4 0 0 0 4
136 บ้านท่าค้อ 4 0 0 0 4
137 บ้านโนน 4 0 0 0 4
138 บ้านจานเหนือ 4 0 0 0 4
139 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 4 0 0 0 4
140 บ้านโนนม่วง 4 0 0 0 4
141 บ้านสว่าง 3 7 2 2 12
142 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 3 5 1 2 9
143 บ้านเหล่าฮก 3 5 0 0 8
144 บ้านสระบัว 3 4 5 1 12
145 บ้านสาหร่าย 3 4 0 0 7
146 บ้านชาติ 3 2 2 1 7
147 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 3 2 2 0 7
148 บ้านฮ่องทราย 3 2 1 0 6
149 บัวสูงบัวเงินวิทยา 3 2 1 0 6
150 อนุบาลเมืองสรวง 3 2 1 0 6
151 บ้านหนองสระหงส์ 3 2 0 0 5
152 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 3 2 0 0 5
153 บ้านกุดเขียว 3 1 2 1 6
154 บ้านหนองพลับ 3 1 2 0 6
155 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 3 1 2 0 6
156 บ้านนา 3 1 1 0 5
157 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 3 1 1 0 5
158 บ้านโพนทัน 3 1 0 1 4
159 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 3 1 0 1 4
160 บ้านดงช้าง 3 1 0 0 4
161 บ้านวารีสีสุก 3 1 0 0 4
162 บ้านหนองมะเขือ 3 0 1 0 4
163 บ้านค้อโนนสว่าง 3 0 1 0 4
164 บ้านธาตุจอมศรี 3 0 0 0 3
165 บ้านป่ายาง 3 0 0 0 3
166 บ้านแวงวังเซียม 3 0 0 0 3
167 บ้านลิ้นฟ้า 2 4 0 1 6
168 หว่านท่าสมอวิทยา 2 4 0 1 6
169 โนนไทยวิทยาคาร 2 3 5 1 10
170 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 2 3 3 0 8
171 จตุคามวิทยา 2 3 0 0 5
172 ดงเกลือวิทยา 2 3 0 0 5
173 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 2 3 0 0 5
174 บ้านดงครั่งใหญ่ 2 2 2 2 6
175 บ้านสองชั้น 2 2 1 2 5
176 บ้านหัวช้าง 2 2 1 0 5
177 บ้านบัวขาว 2 2 0 0 4
178 หนองขามวิทยา 2 1 1 1 4
179 บ้านแขม 2 1 1 0 4
180 บ้านตลาดไชย 2 1 0 1 3
181 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 2 1 0 0 3
182 บ้านน้ำคำ 2 1 0 0 3
183 บ้านสมสะอาด 2 1 0 0 3
184 บ้านหนองบั่ววิทยา 2 1 0 0 3
185 บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 2 1 0 0 3
186 บ้านดอนแดง 2 1 0 0 3
187 บ้านหนองหมื่นถ่าน 2 1 0 0 3
188 บ้านหนองนาหล้า 2 1 0 0 3
189 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 2 1 0 0 3
190 หนองกุงวิทยา 2 1 0 0 3
191 บ้านหนองยางหนองไผ่ 2 1 0 0 3
192 บ้านเขวาใหญ่ 2 1 0 0 3
193 บ้านเป้า 2 1 0 0 3
194 บ้านโพนพอุง 2 1 0 0 3
195 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 2 1 0 0 3
196 บ้านสะแบงตาก 2 1 0 0 3
197 บ้านสำโรง 2 1 0 0 3
198 เมืองเกษตรวิสัย 2 1 0 0 3
199 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 2 0 2 0 4
200 บ้านมหิงษาราม 2 0 2 0 4
201 บ้านเขวาตะคลอง 2 0 2 0 4
202 บ้านหัวหนองกุดหลด 2 0 1 0 3
203 บ้านโพธิ์น้อย 2 0 1 0 3
204 บ้านกระจายเหล่าสูง 2 0 1 0 3
205 เหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
206 บ้านคำพระ 2 0 0 0 2
207 บ้านม่วง 2 0 0 0 2
208 บ้านหญ้าหน่อง 2 0 0 0 2
209 บ้านหนองเรือ 2 0 0 0 2
210 บ้านโนนทรายสระทอง 2 0 0 0 2
211 บ้านกอก 2 0 0 0 2
212 บ้านคูฟ้า 2 0 0 0 2
213 บ้านดงบัง 2 0 0 0 2
214 บ้านดงเย็น 2 0 0 0 2
215 บ้านปลาค้าว 2 0 0 0 2
216 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 2 0 0 0 2
217 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 2 0 0 0 2
218 ไตรราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
219 บ้านสระโพนทอง 1 5 3 0 9
220 ห้วยหินลาด 1 4 0 0 5
221 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 1 3 0 1 4
222 โพนขวาวพิทยาคม 1 3 0 0 4
223 บ้านทองหลาง 1 3 0 0 4
224 เมืองบัววิทยาคาร 1 2 3 1 6
225 บ้านหว่านไฟ 1 2 1 0 4
226 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 1 2 1 0 4
227 บ้านหนองอ่างดอกรัก 1 2 1 0 4
228 บ้านคูเมือง 1 2 0 2 3
229 บ้านดงมัน 1 2 0 0 3
230 บ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 1 2 0 0 3
231 วัดบ้านโพนเงิน 1 2 0 0 3
232 สีสวาดเล็บขาว 1 2 0 0 3
233 เมืองทุ่งวิทยา 1 1 2 2 4
234 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 1 1 1 0 3
235 บ้านหนองเหล็ก 1 1 1 0 3
236 บ้านหนองแวง 1 1 1 0 3
237 บ้านหมอตา 1 1 1 0 3
238 บ้านงูเหลือม 1 1 0 1 2
239 บ้านหนองหว้า 1 1 0 0 2
240 อนุบาลชีวะรัตน์ 1 1 0 0 2
241 กมลวิทยา 1 1 0 0 2
242 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 1 1 0 0 2
243 บ้านหนองช้าง 1 1 0 0 2
244 บ้านหนองยาง 1 1 0 0 2
245 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา 1 1 0 0 2
246 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 1 1 0 0 2
247 บ้านสำราญ 1 0 2 0 3
248 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 1 0 1 2 2
249 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 0 1 0 2
250 บ้านภูดิน 1 0 1 0 2
251 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 1 0 1 0 2
252 บ้านเหล่าหัวภู 1 0 1 0 2
253 บ้านหัวดงกำแพง 1 0 0 2 1
254 บ้านป่าดวนพังหาด 1 0 0 1 1
255 บ้านโพนครกน้อย 1 0 0 0 1
256 บ้านหนองขาม 1 0 0 0 1
257 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 1 0 0 0 1
258 บ้านดอนยาง 1 0 0 0 1
259 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 1 0 0 0 1
260 บ้านเหนือ 1 0 0 0 1
261 กระดิ่งทอง 1 0 0 0 1
262 บ้านหนองบึง 1 0 0 0 1
263 ชีโนวาทธารง 1 0 0 0 1
264 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
265 บ้านขมิ้น 1 0 0 0 1
266 บ้านค้อแสนสี 1 0 0 0 1
267 บ้านดอกไม้ 1 0 0 0 1
268 บ้านสำราญหนองบาก 1 0 0 0 1
269 บ้านหนองหัวคน 1 0 0 0 1
270 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 0 1
271 บ้านเมืองคลอง 1 0 0 0 1
272 บ้านเหล่าข้าว 1 0 0 0 1
273 บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 1 0 0 0 1
274 บ้านโนนตาด 1 0 0 0 1
275 บ้านโนนแฮด 1 0 0 0 1
276 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1 0 0 0 1
277 โนนสะอาดหนองแต้ 1 0 0 0 1
278 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 1 0 0 0 1
279 บ้านสวนปอ 0 2 0 1 2
280 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 0 2 0 0 2
281 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 0 1 1 0 2
282 บ้านโคกก่อง 0 1 1 0 2
283 บ้านเหล่าบากสามัคคี 0 1 0 1 1
284 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 0 1 0 0 1
285 ดอนแฮดวิทยา 0 1 0 0 1
286 บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 0 1 0 0 1
287 บ้านยางเลิง 0 1 0 0 1
288 บ้านหนองเปลือยตาแสง 0 1 0 0 1
289 บ้านหัวหนองตาด 0 1 0 0 1
290 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 0 0 1 1 1
291 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 1 0 1
292 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 0 0 1 0 1
293 บ้านดงสว่าง 0 0 1 0 1
294 บ้านพิลา 0 0 1 0 1
295 บ้านโนนจาน 0 0 1 0 1
296 บ้านโพนทอง 0 0 1 0 1
297 บ้านโพนยานาง 0 0 1 0 1
298 บ้านส่องอนามัย 0 0 0 2 0
299 บ้านดอนแดง(พนมไพร) 0 0 0 1 0
300 บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0 1 0
301 มัธยมการกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 0
302 บ้านเขวาทุ่ง 0 0 0 0 0
รวม 1,444 668 284 125 2,521