สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 38 6 3 0 47
2 เมืองปทุมรัตต์ 30 7 1 2 38
3 เมืองสุวรรณภูมิ 30 0 0 0 30
4 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 24 9 2 0 35
5 จตุรคามพัฒนา 23 7 4 1 34
6 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 23 6 3 1 32
7 เมืองอาจสามารถ 23 5 1 1 29
8 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 22 6 3 1 31
9 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 22 2 4 0 28
10 ชุมชนบ้านหนองฮี 21 2 0 0 23
11 น้ำคำใหญ่วิทยา 18 13 9 6 40
12 เมืองพนมไพร 18 11 5 0 34
13 ชุมชนบ้านโพนเมือง 18 5 0 1 23
14 ชีโหล่นวิทยา 17 4 1 2 22
15 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 16 8 4 1 28
16 บ้านหินกอง 14 9 3 2 26
17 ชุมชนบ้านผำ 14 5 5 0 24
18 บ้านข่อย 14 1 4 2 19
19 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 13 8 2 0 23
20 บ้านมะกอก 13 5 1 1 19
21 เมืองจำปาขัน 13 2 5 1 20
22 สามขาพิทยาคม 12 7 3 3 22
23 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 12 7 3 3 22
24 บ้านเด่นราษฎร์ 12 7 0 0 19
25 บ้านหนองคูณ 12 2 2 0 16
26 มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 11 8 6 0 25
27 บ้านหนองฮาง 11 6 4 2 21
28 วารีสวัสดิ์วิทยา 11 6 4 1 21
29 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 11 6 2 0 19
30 บ้านหนองแล้ง 11 5 4 2 20
31 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 11 5 2 1 18
32 บ้านดงครั่งน้อย 11 4 2 1 17
33 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 11 2 0 1 13
34 บ้านแจ้ง 11 0 2 1 13
35 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 10 7 4 1 21
36 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 10 6 9 5 25
37 บ้านหัวนา(พนมไพร) 10 6 2 1 18
38 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 10 4 3 1 17
39 หนองบัวประชาสรรค์ 10 4 3 0 17
40 บ้านดงหมากไฟ 10 3 3 0 16
41 บ้านกู่กาสิงห์ 10 2 0 0 12
42 วัดแจ่มอารมณ์ 9 7 0 0 16
43 บ้านแสนสี 9 6 3 0 18
44 บ้านฮ่องสังข์ 9 5 2 0 16
45 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 9 5 1 1 15
46 บ้านแคน (วันครู 2503) 9 5 1 0 15
47 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 9 4 1 1 14
48 บ้านโพนแท่น 9 3 3 2 15
49 บ้านฝาง 9 3 1 2 13
50 สาวแหวิทยา 9 3 1 0 13
51 เชื้อจรูญวิทย์ 9 2 2 0 13
52 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 9 1 1 0 11
53 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 8 9 1 0 18
54 บ้านดู่ฝายใหญ่ 8 4 0 0 12
55 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 8 3 3 3 14
56 บ้านกอกแก้ว 8 3 2 0 13
57 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 8 2 2 0 12
58 บ้านเขวาโคกสวายโดด 8 2 2 0 12
59 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 8 2 0 1 10
60 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 8 2 0 0 10
61 บ้านดอนเจริญ 8 2 0 0 10
62 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 8 2 0 0 10
63 นานวลราษฎร์นิยม 8 1 3 1 12
64 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 8 1 1 0 10
65 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 7 6 0 1 13
66 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 7 5 1 2 13
67 หนองยางวิทยาคม 7 5 0 2 12
68 บ้านหัวนา 7 5 0 0 12
69 บ้านนกเหาะ 7 4 1 2 12
70 ปัญจคามประชาสรรค์ 7 4 1 0 12
71 โสภาพพิทยาภรณ์ 7 3 1 0 11
72 ทุ่งกุลาประชารัฐ 7 3 1 0 11
73 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 7 3 0 0 10
74 บ่อพันขันวิทยา 7 2 1 3 10
75 บ้านจานใต้ 7 2 1 2 10
76 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 7 2 1 0 10
77 บ้านหนองจาน 7 1 1 1 9
78 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 7 1 0 0 8
79 คุรุราษฎร์สามัคคี 7 0 0 0 7
80 บ้านคูดินทราย 6 8 1 0 15
81 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 6 7 2 1 15
82 บ้านขามป้อม 6 6 2 3 14
83 บ้านหนองอีเข็ม 6 4 2 2 12
84 บ้านเมืองสรวง 6 4 0 0 10
85 บ้านเหล่าติ้ว 6 3 1 0 10
86 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 6 3 1 0 10
87 บ้านสูงยาง 6 2 3 0 11
88 บ้านโพธิ์ใหญ่ 6 2 1 1 9
89 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 6 2 1 0 9
90 บ้านโนนจิกหนองคู 6 2 1 0 9
91 บ้านตาจ่อยหนองสระ 6 1 1 0 8
92 บ้านโพนสูง 6 0 0 0 6
93 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 6 0 0 0 6
94 บ้านหนองบัว 5 9 0 0 14
95 บ้านหนองทัพไทย 5 8 2 1 15
96 เจริญศึกษา 5 8 1 1 14
97 บ้านโนนสวรรค์ 5 7 2 0 14
98 ยางคำวิทยา 5 5 0 1 10
99 บ้านเหล่าฮก 5 5 0 0 10
100 บ้านดงเมืองจอก 5 4 3 1 12
101 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 5 4 0 1 9
102 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 5 4 0 0 9
103 บ้านหนองไศล 5 3 3 0 11
104 สาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 5 3 1 0 9
105 บ้านหัวดง 5 3 0 0 8
106 หนองหินใหญ่วิทยา 5 2 1 0 8
107 บ้านโพนหิน 5 2 0 2 7
108 ไตรคามสามัคคี 5 2 0 1 7
109 บ้านโพนสะอาด 5 2 0 0 7
110 หนองพระบางตลาดม่วง 5 1 1 0 7
111 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 5 1 0 2 6
112 บ้านหนองฟ้า 5 0 0 1 5
113 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 5 0 0 0 5
114 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 4 9 5 2 18
115 บ้านสว่าง 4 8 3 3 15
116 ดอนกลอยวิทยาคาร 4 6 4 2 14
117 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 4 5 2 0 11
118 บ้านผำโนนสว่าง 4 5 1 0 10
119 อนุบาลอุดมพันธ์ 4 4 3 2 11
120 บ้านขี้เหล็ก 4 4 1 0 9
121 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 4 3 1 0 8
122 บ้านดู่ 4 3 1 0 8
123 บ้านน้ำอ้อม 4 3 1 0 8
124 บ้านร้านหญ้า 4 3 1 0 8
125 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 4 3 1 0 8
126 บ้านคูเมือง 4 3 0 2 7
127 เมืองโพนทราย 4 3 0 0 7
128 ชุมชนบ้านหมากยาง 4 3 0 0 7
129 บ้านโพนงาม 4 2 2 0 8
130 การกุศลวัดกลาง 4 1 2 0 7
131 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 4 1 1 0 6
132 บ้านเล้าข้าว 4 1 1 0 6
133 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 4 1 0 0 5
134 บ้านดงช้าง 4 1 0 0 5
135 หนองผือ โนนค้อ 4 1 0 0 5
136 บ้านวารีสีสุก 4 1 0 0 5
137 บ้านโหรา 4 0 0 0 4
138 บ้านแดง 4 0 0 0 4
139 บ้านท่าค้อ 4 0 0 0 4
140 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 4 0 0 0 4
141 บ้านจานเหนือ 4 0 0 0 4
142 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 4 0 0 0 4
143 บ้านโนนม่วง 4 0 0 0 4
144 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 3 5 1 2 9
145 บ้านสระบัว 3 4 5 1 12
146 บ้านสาหร่าย 3 4 0 0 7
147 บ้านชาติ 3 2 2 1 7
148 บ้านฮ่องทราย 3 2 1 0 6
149 บัวสูงบัวเงินวิทยา 3 2 1 0 6
150 อนุบาลเมืองสรวง 3 2 1 0 6
151 บ้านหนองสระหงส์ 3 2 0 0 5
152 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 3 2 0 0 5
153 บ้านกุดเขียว 3 1 2 1 6
154 บ้านหนองพลับ 3 1 2 0 6
155 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 3 1 2 0 6
156 บ้านนา 3 1 1 0 5
157 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 3 1 1 0 5
158 บ้านโพนทัน 3 1 0 1 4
159 บ้านป่าดวนพังหาด 3 1 0 1 4
160 หนองย่างงัว 3 1 0 0 4
161 บ้านหนองมะเขือ 3 0 1 0 4
162 บ้านค้อโนนสว่าง 3 0 1 0 4
163 บ้านหนองขาม 3 0 0 0 3
164 บ้านธาตุจอมศรี 3 0 0 0 3
165 บ้านโนน 3 0 0 0 3
166 บ้านป่ายาง 3 0 0 0 3
167 บ้านเขวาหรดี 2 5 1 1 8
168 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 2 5 0 0 7
169 บ้านลิ้นฟ้า 2 4 0 1 6
170 หว่านท่าสมอวิทยา 2 4 0 1 6
171 โนนไทยวิทยาคาร 2 3 5 1 10
172 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 2 3 3 0 8
173 จตุคามวิทยา 2 3 0 0 5
174 ดงเกลือวิทยา 2 3 0 0 5
175 บ้านดงครั่งใหญ่ 2 2 2 2 6
176 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 2 2 2 0 6
177 บ้านสองชั้น 2 2 1 2 5
178 บ้านหัวช้าง 2 2 1 0 5
179 บ้านบัวขาว 2 2 0 0 4
180 หนองขามวิทยา 2 1 1 1 4
181 บ้านแขม 2 1 1 0 4
182 บ้านตลาดไชย 2 1 0 1 3
183 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 2 1 0 0 3
184 บ้านน้ำคำ 2 1 0 0 3
185 บ้านสมสะอาด 2 1 0 0 3
186 บ้านหนองบั่ววิทยา 2 1 0 0 3
187 บ้านหญ้าหน่อง 2 1 0 0 3
188 บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 2 1 0 0 3
189 บ้านดอนแดง 2 1 0 0 3
190 บ้านหนองหมื่นถ่าน 2 1 0 0 3
191 บ้านหนองนาหล้า 2 1 0 0 3
192 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 2 1 0 0 3
193 หนองกุงวิทยา 2 1 0 0 3
194 บ้านหนองยางหนองไผ่ 2 1 0 0 3
195 บ้านเขวาใหญ่ 2 1 0 0 3
196 บ้านเป้า 2 1 0 0 3
197 บ้านโพนพอุง 2 1 0 0 3
198 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 2 1 0 0 3
199 บ้านสะแบงตาก 2 1 0 0 3
200 บ้านสำโรง 2 1 0 0 3
201 เมืองเกษตรวิสัย 2 1 0 0 3
202 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 2 0 2 2 4
203 บ้านมหิงษาราม 2 0 2 0 4
204 บ้านเขวาตะคลอง 2 0 2 0 4
205 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 2 0 1 0 3
206 บ้านหัวหนองกุดหลด 2 0 1 0 3
207 บ้านโพธิ์น้อย 2 0 1 0 3
208 บ้านกระจายเหล่าสูง 2 0 1 0 3
209 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
210 บ้านค้อแสนสี 2 0 0 0 2
211 เหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
212 บ้านคำพระ 2 0 0 0 2
213 บ้านม่วง 2 0 0 0 2
214 บ้านหนองเรือ 2 0 0 0 2
215 บ้านโนนทรายสระทอง 2 0 0 0 2
216 บ้านคูฟ้า 2 0 0 0 2
217 บ้านดงบัง 2 0 0 0 2
218 บ้านดงเย็น 2 0 0 0 2
219 บ้านปลาค้าว 2 0 0 0 2
220 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 2 0 0 0 2
221 บ้านแวงวังเซียม 2 0 0 0 2
222 ไตรราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
223 บ้านสระโพนทอง 1 5 3 0 9
224 ห้วยหินลาด 1 4 0 0 5
225 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 1 3 0 1 4
226 โพนขวาวพิทยาคม 1 3 0 0 4
227 บ้านทองหลาง 1 3 0 0 4
228 เมืองบัววิทยาคาร 1 2 3 1 6
229 บ้านหว่านไฟ 1 2 1 0 4
230 บ้านหนองอ่างดอกรัก 1 2 1 0 4
231 บ้านหนองแวง 1 2 1 0 4
232 บ้านดงมัน 1 2 0 0 3
233 บ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 1 2 0 0 3
234 วัดบ้านโพนเงิน 1 2 0 0 3
235 สีสวาดเล็บขาว 1 2 0 0 3
236 เมืองทุ่งวิทยา 1 1 2 2 4
237 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 1 1 1 0 3
238 บ้านหนองเหล็ก 1 1 1 0 3
239 บ้านหมอตา 1 1 1 0 3
240 บ้านงูเหลือม 1 1 0 1 2
241 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 1 1 0 1 2
242 บ้านหนองหว้า 1 1 0 0 2
243 อนุบาลชีวะรัตน์ 1 1 0 0 2
244 กมลวิทยา 1 1 0 0 2
245 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 1 1 0 0 2
246 บ้านหนองช้าง 1 1 0 0 2
247 บ้านหนองยาง 1 1 0 0 2
248 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา 1 1 0 0 2
249 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 1 1 0 0 2
250 บ้านสำราญ 1 0 2 0 3
251 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 1 0 1 2 2
252 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 0 1 0 2
253 บ้านภูดิน 1 0 1 0 2
254 บ้านเหล่าหัวภู 1 0 1 0 2
255 บ้านหัวดงกำแพง 1 0 0 2 1
256 บ้านดอนแดง(พนมไพร) 1 0 0 1 1
257 บ้านโพนครกน้อย 1 0 0 0 1
258 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 1 0 0 0 1
259 บ้านดอนยาง 1 0 0 0 1
260 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 1 0 0 0 1
261 บ้านเหนือ 1 0 0 0 1
262 กระดิ่งทอง 1 0 0 0 1
263 บ้านหนองบึง 1 0 0 0 1
264 ชีโนวาทธารง 1 0 0 0 1
265 บ้านกอก 1 0 0 0 1
266 บ้านขมิ้น 1 0 0 0 1
267 บ้านดอกไม้ 1 0 0 0 1
268 บ้านสำราญหนองบาก 1 0 0 0 1
269 บ้านหนองหัวคน 1 0 0 0 1
270 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 0 1
271 บ้านเมืองคลอง 1 0 0 0 1
272 บ้านเหล่าข้าว 1 0 0 0 1
273 บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 1 0 0 0 1
274 บ้านโนนตาด 1 0 0 0 1
275 บ้านโนนแฮด 1 0 0 0 1
276 เมืองอารัมย์ 1 0 0 0 1
277 โนนสะอาดหนองแต้ 1 0 0 0 1
278 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 1 0 0 0 1
279 บ้านสวนปอ 0 2 0 1 2
280 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 0 2 0 0 2
281 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 0 1 1 0 2
282 บ้านโคกก่อง 0 1 1 0 2
283 บ้านเหล่าบากสามัคคี 0 1 0 1 1
284 บ้านเขวาทุ่ง 0 1 0 0 1
285 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 0 1 0 0 1
286 ดอนแฮดวิทยา 0 1 0 0 1
287 บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 0 1 0 0 1
288 บ้านยางเลิง 0 1 0 0 1
289 บ้านหนองเปลือยตาแสง 0 1 0 0 1
290 บ้านหัวหนองตาด 0 1 0 0 1
291 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 0 0 1 1 1
292 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 1 0 1
293 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 0 0 1 0 1
294 บ้านดงสว่าง 0 0 1 0 1
295 บ้านพิลา 0 0 1 0 1
296 บ้านโนนจาน 0 0 1 0 1
297 บ้านโพนทอง 0 0 1 0 1
298 บ้านโพนยานาง 0 0 1 0 1
299 บ้านส่องอนามัย 0 0 0 2 0
300 บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0 1 0
301 มัธยมการกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 0
รวม 1,482 689 295 134 2,600