สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองใหม่สุวรรณภูมิ 38 6 3 0 47
2 เมืองปทุมรัตต์ 30 7 1 2 38
3 เมืองสุวรรณภูมิ 30 0 0 0 30
4 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 24 9 2 0 35
5 จตุรคามพัฒนา 23 7 4 1 34
6 บ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 23 6 3 1 32
7 เมืองอาจสามารถ 23 5 1 1 29
8 บ้านตาแหลวโนนหมากแงว 22 6 3 1 31
9 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 22 2 4 0 28
10 ชุมชนบ้านหนองฮี 21 2 0 0 23
11 น้ำคำใหญ่วิทยา 18 13 9 6 40
12 เมืองพนมไพร 18 11 5 0 34
13 ชุมชนบ้านโพนเมือง 18 5 0 1 23
14 ชีโหล่นวิทยา 17 4 1 2 22
15 จานเตยวิทยาประชาสรรค์ 16 8 4 1 28
16 ชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 15 7 3 3 25
17 บ้านเด่นราษฎร์ 15 7 0 0 22
18 บ้านหินกอง 14 9 3 2 26
19 สามขาพิทยาคม 14 7 3 3 24
20 ชุมชนบ้านผำ 14 5 5 0 24
21 บ้านข่อย 14 1 4 2 19
22 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 13 8 2 0 23
23 บ้านมะกอก 13 5 1 1 19
24 เมืองจำปาขัน 13 2 5 1 20
25 บ้านแคน (วันครู 2503) 12 5 1 0 18
26 บ้านดงครั่งน้อย 12 4 2 1 18
27 คำไฮสำโรงวิทยาคาร 12 4 1 1 17
28 บ้านหนองคูณ 12 2 2 0 16
29 คุรุราษฎร์สามัคคี 12 0 0 0 12
30 มัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 11 8 6 0 25
31 บ้านหนองฮาง 11 6 4 2 21
32 วารีสวัสดิ์วิทยา 11 6 4 1 21
33 บ้านยางเครือ-ด่านน้อย 11 6 2 0 19
34 บ้านหนองแล้ง 11 5 4 2 20
35 บ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 11 5 2 1 18
36 ร่องคำหงษ์ทองวิทยา 11 2 0 1 13
37 บ้านแจ้ง 11 0 2 1 13
38 บ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 10 7 4 1 21
39 บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 10 6 9 5 25
40 บ้านหัวนา(พนมไพร) 10 6 2 1 18
41 บ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 10 4 3 1 17
42 หนองบัวประชาสรรค์ 10 4 3 0 17
43 บ้านดงหมากไฟ 10 3 3 0 16
44 บ้านกู่กาสิงห์ 10 2 0 0 12
45 วัดแจ่มอารมณ์ 9 7 0 0 16
46 บ้านแสนสี 9 6 3 0 18
47 บ้านฮ่องสังข์ 9 5 2 0 16
48 ชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 9 5 1 1 15
49 บ้านโพนแท่น 9 3 3 2 15
50 บ้านฝาง 9 3 1 2 13
51 สาวแหวิทยา 9 3 1 0 13
52 เชื้อจรูญวิทย์ 9 2 2 0 13
53 บ้านหนองจาน 9 1 1 1 11
54 ทุ่งศรีเมืองวิทยา 9 1 1 0 11
55 บ้านนาชมดอนกลางวิทยา 8 9 1 0 18
56 บ้านดู่ฝายใหญ่ 8 4 0 0 12
57 บ้านท่าลาดวารีวิทยา 8 3 3 3 14
58 บ้านกอกแก้ว 8 3 2 0 13
59 บ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 8 2 2 0 12
60 บ้านเขวาโคกสวายโดด 8 2 2 0 12
61 บ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 8 2 0 1 10
62 หนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 8 2 0 0 10
63 บ้านดอนเจริญ 8 2 0 0 10
64 บ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 8 2 0 0 10
65 นานวลราษฎร์นิยม 8 1 3 1 12
66 ชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 8 1 1 0 10
67 บ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 7 6 0 1 13
68 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 7 5 1 2 13
69 หนองยางวิทยาคม 7 5 0 2 12
70 บ้านหัวนา 7 5 0 0 12
71 บ้านนกเหาะ 7 4 1 2 12
72 ปัญจคามประชาสรรค์ 7 4 1 0 12
73 โสภาพพิทยาภรณ์ 7 3 1 0 11
74 ทุ่งกุลาประชารัฐ 7 3 1 0 11
75 บ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 7 3 0 0 10
76 บ่อพันขันวิทยา 7 2 1 3 10
77 บ้านจานใต้ 7 2 1 2 10
78 บ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 7 2 1 0 10
79 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 7 1 0 0 8
80 บ้านคูดินทราย 6 8 1 0 15
81 หนองบัวคุรุประชาสรรค์ 6 7 2 1 15
82 บ้านขามป้อม 6 6 2 3 14
83 บ้านเขวาหรดี 6 5 1 1 12
84 บ้านหนองอีเข็ม 6 4 2 2 12
85 บ้านเมืองสรวง 6 4 0 0 10
86 บ้านน้ำอ้อม 6 3 1 0 10
87 บ้านเหล่าติ้ว 6 3 1 0 10
88 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 6 3 1 0 10
89 ชุมชนบ้านหมากยาง 6 3 0 0 9
90 บ้านสูงยาง 6 2 3 0 11
91 บ้านโพธิ์ใหญ่ 6 2 1 1 9
92 บ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 6 2 1 0 9
93 บ้านโนนจิกหนองคู 6 2 1 0 9
94 บ้านตาจ่อยหนองสระ 6 1 1 0 8
95 บ้านโพนสูง 6 0 0 0 6
96 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 6 0 0 0 6
97 บ้านหนองบัว 5 9 0 0 14
98 บ้านหนองทัพไทย 5 8 2 1 15
99 เจริญศึกษา 5 8 1 1 14
100 บ้านโนนสวรรค์ 5 7 2 0 14
101 ยางคำวิทยา 5 5 0 1 10
102 บ้านเหล่าฮก 5 5 0 0 10
103 ท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 5 5 0 0 10
104 บ้านดงเมืองจอก 5 4 3 1 12
105 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 5 4 0 1 9
106 ดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 5 4 0 0 9
107 บ้านหนองไศล 5 3 3 0 11
108 สาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 5 3 1 0 9
109 บ้านหัวดง 5 3 0 0 8
110 หนองหินใหญ่วิทยา 5 2 1 0 8
111 บ้านโพนหิน 5 2 0 2 7
112 ไตรคามสามัคคี 5 2 0 1 7
113 บ้านโพนสะอาด 5 2 0 0 7
114 หนองพระบางตลาดม่วง 5 1 1 0 7
115 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน 5 1 0 2 6
116 บ้านหนองฟ้า 5 0 0 1 5
117 เมืองอารัมย์ 5 0 0 0 5
118 บ้านหนองคูโคกเพ็ก 5 0 0 0 5
119 ค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 4 9 5 2 18
120 บ้านสว่าง 4 8 3 3 15
121 ดอนกลอยวิทยาคาร 4 6 4 2 14
122 บ้านดอนบ่อดอนแฮด 4 5 2 0 11
123 บ้านผำโนนสว่าง 4 5 1 0 10
124 อนุบาลอุดมพันธ์ 4 4 3 2 11
125 บ้านขี้เหล็ก 4 4 1 0 9
126 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี 4 3 1 0 8
127 บ้านดู่ 4 3 1 0 8
128 บ้านร้านหญ้า 4 3 1 0 8
129 บ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 4 3 1 0 8
130 บ้านคูเมือง 4 3 0 2 7
131 เมืองโพนทราย 4 3 0 0 7
132 บ้านโพนงาม 4 2 2 0 8
133 การกุศลวัดกลาง 4 1 2 0 7
134 บ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 4 1 1 0 6
135 บ้านเล้าข้าว 4 1 1 0 6
136 บ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 4 1 0 0 5
137 หนองย่างงัว 4 1 0 0 5
138 บ้านดงช้าง 4 1 0 0 5
139 หนองผือ โนนค้อ 4 1 0 0 5
140 บ้านวารีสีสุก 4 1 0 0 5
141 บ้านโหรา 4 0 0 0 4
142 ตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 4 0 0 0 4
143 บ้านแดง 4 0 0 0 4
144 บ้านท่าค้อ 4 0 0 0 4
145 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 4 0 0 0 4
146 บ้านโนน 4 0 0 0 4
147 บ้านจานเหนือ 4 0 0 0 4
148 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 4 0 0 0 4
149 บ้านโนนม่วง 4 0 0 0 4
150 การกุศลวัดบ้านยางเครือ 3 5 1 2 9
151 บ้านสระบัว 3 4 5 1 12
152 บ้านสาหร่าย 3 4 0 0 7
153 บ้านชาติ 3 2 2 1 7
154 ชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 3 2 2 0 7
155 บ้านฮ่องทราย 3 2 1 0 6
156 บัวสูงบัวเงินวิทยา 3 2 1 0 6
157 อนุบาลเมืองสรวง 3 2 1 0 6
158 บ้านหนองสระหงส์ 3 2 0 0 5
159 บ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 3 2 0 0 5
160 บ้านกุดเขียว 3 1 2 1 6
161 บ้านหนองพลับ 3 1 2 0 6
162 ผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 3 1 2 0 6
163 บ้านนา 3 1 1 0 5
164 บ้านจานทุ่งโนนสังข์ 3 1 1 0 5
165 บ้านโพนทัน 3 1 0 1 4
166 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 3 1 0 1 4
167 บ้านป่าดวนพังหาด 3 1 0 1 4
168 บ้านหนองมะเขือ 3 0 1 0 4
169 บ้านค้อโนนสว่าง 3 0 1 0 4
170 บ้านหนองขาม 3 0 0 0 3
171 บ้านธาตุจอมศรี 3 0 0 0 3
172 บ้านป่ายาง 3 0 0 0 3
173 บ้านแวงวังเซียม 3 0 0 0 3
174 บ้านลิ้นฟ้า 2 4 0 1 6
175 หว่านท่าสมอวิทยา 2 4 0 1 6
176 โนนไทยวิทยาคาร 2 3 5 1 10
177 บ้านโพนดวนสาวเอ้ 2 3 3 0 8
178 จตุคามวิทยา 2 3 0 0 5
179 ดงเกลือวิทยา 2 3 0 0 5
180 บ้านดงครั่งใหญ่ 2 2 2 2 6
181 บ้านสองชั้น 2 2 1 2 5
182 บ้านหัวช้าง 2 2 1 0 5
183 บ้านบัวขาว 2 2 0 0 4
184 หนองขามวิทยา 2 1 1 1 4
185 บ้านแขม 2 1 1 0 4
186 บ้านตลาดไชย 2 1 0 1 3
187 หนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 2 1 0 0 3
188 บ้านน้ำคำ 2 1 0 0 3
189 บ้านสมสะอาด 2 1 0 0 3
190 บ้านหนองบั่ววิทยา 2 1 0 0 3
191 บ้านหญ้าหน่อง 2 1 0 0 3
192 บ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 2 1 0 0 3
193 บ้านดอนแดง 2 1 0 0 3
194 บ้านหนองหมื่นถ่าน 2 1 0 0 3
195 บ้านหนองนาหล้า 2 1 0 0 3
196 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 2 1 0 0 3
197 หนองกุงวิทยา 2 1 0 0 3
198 บ้านหนองยางหนองไผ่ 2 1 0 0 3
199 บ้านเขวาใหญ่ 2 1 0 0 3
200 บ้านเป้า 2 1 0 0 3
201 บ้านโพนพอุง 2 1 0 0 3
202 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 2 1 0 0 3
203 บ้านสะแบงตาก 2 1 0 0 3
204 บ้านสำโรง 2 1 0 0 3
205 เมืองเกษตรวิสัย 2 1 0 0 3
206 บ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 2 0 2 2 4
207 บ้านมหิงษาราม 2 0 2 0 4
208 บ้านเขวาตะคลอง 2 0 2 0 4
209 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 2 0 1 0 3
210 บ้านหัวหนองกุดหลด 2 0 1 0 3
211 บ้านโพธิ์น้อย 2 0 1 0 3
212 บ้านกระจายเหล่าสูง 2 0 1 0 3
213 บ้านค้อแสนสี 2 0 0 0 2
214 เหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 2 0 0 0 2
215 บ้านคำพระ 2 0 0 0 2
216 บ้านม่วง 2 0 0 0 2
217 บ้านหนองเรือ 2 0 0 0 2
218 บ้านโนนทรายสระทอง 2 0 0 0 2
219 บ้านกอก 2 0 0 0 2
220 บ้านคูฟ้า 2 0 0 0 2
221 บ้านดงบัง 2 0 0 0 2
222 บ้านดงเย็น 2 0 0 0 2
223 บ้านปลาค้าว 2 0 0 0 2
224 บ้านป่ายางวนาทิพย์ 2 0 0 0 2
225 ไตรราษฎร์วิทยา 2 0 0 0 2
226 บ้านสระโพนทอง 1 5 3 0 9
227 ห้วยหินลาด 1 4 0 0 5
228 บ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 1 3 0 1 4
229 โพนขวาวพิทยาคม 1 3 0 0 4
230 บ้านทองหลาง 1 3 0 0 4
231 เมืองบัววิทยาคาร 1 2 3 1 6
232 บ้านหว่านไฟ 1 2 1 0 4
233 บ้านหนองอ่างดอกรัก 1 2 1 0 4
234 บ้านหนองแวง 1 2 1 0 4
235 บ้านดงมัน 1 2 0 0 3
236 บ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 1 2 0 0 3
237 วัดบ้านโพนเงิน 1 2 0 0 3
238 สีสวาดเล็บขาว 1 2 0 0 3
239 เมืองทุ่งวิทยา 1 1 2 2 4
240 บ้านนางเตี้ยไศลทอง 1 1 1 0 3
241 บ้านหนองเหล็ก 1 1 1 0 3
242 บ้านหมอตา 1 1 1 0 3
243 บ้านงูเหลือม 1 1 0 1 2
244 บ้านหนองหว้า 1 1 0 0 2
245 อนุบาลชีวะรัตน์ 1 1 0 0 2
246 กมลวิทยา 1 1 0 0 2
247 บ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 1 1 0 0 2
248 บ้านหนองช้าง 1 1 0 0 2
249 บ้านหนองยาง 1 1 0 0 2
250 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา 1 1 0 0 2
251 บ้านโปง(ประชาสามัคคี) 1 1 0 0 2
252 บ้านสำราญ 1 0 2 0 3
253 บ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 1 0 1 2 2
254 บ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1 0 1 0 2
255 บ้านภูดิน 1 0 1 0 2
256 บ้านเหล่าหัวภู 1 0 1 0 2
257 บ้านหัวดงกำแพง 1 0 0 2 1
258 บ้านดอนแดง(พนมไพร) 1 0 0 1 1
259 บ้านโพนครกน้อย 1 0 0 0 1
260 บ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 1 0 0 0 1
261 บ้านดอนยาง 1 0 0 0 1
262 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 1 0 0 0 1
263 บ้านเหนือ 1 0 0 0 1
264 กระดิ่งทอง 1 0 0 0 1
265 บ้านหนองบึง 1 0 0 0 1
266 ชีโนวาทธารง 1 0 0 0 1
267 บ้านขมิ้น 1 0 0 0 1
268 บ้านดอกไม้ 1 0 0 0 1
269 บ้านสำราญหนองบาก 1 0 0 0 1
270 บ้านหนองหัวคน 1 0 0 0 1
271 บ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 1 0 0 0 1
272 บ้านเมืองคลอง 1 0 0 0 1
273 บ้านเหล่าข้าว 1 0 0 0 1
274 บ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 1 0 0 0 1
275 บ้านโนนตาด 1 0 0 0 1
276 บ้านโนนแฮด 1 0 0 0 1
277 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1 0 0 0 1
278 โนนสะอาดหนองแต้ 1 0 0 0 1
279 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 1 0 0 0 1
280 บ้านสวนปอ 0 2 0 1 2
281 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 0 2 0 0 2
282 ดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 0 1 1 0 2
283 บ้านโคกก่อง 0 1 1 0 2
284 บ้านเหล่าบากสามัคคี 0 1 0 1 1
285 บ้านเขวาทุ่ง 0 1 0 0 1
286 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 0 1 0 0 1
287 ดอนแฮดวิทยา 0 1 0 0 1
288 บ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 0 1 0 0 1
289 บ้านยางเลิง 0 1 0 0 1
290 บ้านหนองเปลือยตาแสง 0 1 0 0 1
291 บ้านหัวหนองตาด 0 1 0 0 1
292 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 0 0 1 1 1
293 บ้านน้ำคำน้อย 0 0 1 0 1
294 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 0 0 1 0 1
295 บ้านดงสว่าง 0 0 1 0 1
296 บ้านพิลา 0 0 1 0 1
297 บ้านโนนจาน 0 0 1 0 1
298 บ้านโพนทอง 0 0 1 0 1
299 บ้านโพนยานาง 0 0 1 0 1
300 บ้านส่องอนามัย 0 0 0 2 0
301 บ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 0 0 0 1 0
302 มัธยมการกุศลวัดกลาง 0 0 0 0 0
รวม 1,529 689 295 134 2,513