หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 47 38 80.85% 6 12.77% 3 6.38% 0 0% 47
2 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 40 30 75% 7 17.5% 1 2.5% 2 5% 40
3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 30 30 100% 0 0% 0 0% 0 0% 30
4 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 35 24 68.57% 9 25.71% 2 5.71% 0 0% 35
5 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 37 23 65.71% 7 20% 4 11.43% 1 2.86% 35
6 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 35 23 69.7% 6 18.18% 3 9.09% 1 3.03% 33
7 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 31 23 76.67% 5 16.67% 1 3.33% 1 3.33% 30
8 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 33 22 68.75% 6 18.75% 3 9.38% 1 3.13% 32
9 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 28 22 78.57% 2 7.14% 4 14.29% 0 0% 28
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 25 21 91.3% 2 8.7% 0 0% 0 0% 23
11 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 46 18 39.13% 13 28.26% 9 19.57% 6 13.04% 46
12 โรงเรียนเมืองพนมไพร 34 18 52.94% 11 32.35% 5 14.71% 0 0% 34
13 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 24 18 75% 5 20.83% 0 0% 1 4.17% 24
14 โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 37 17 70.83% 4 16.67% 1 4.17% 2 8.33% 24
15 โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 30 16 55.17% 8 27.59% 4 13.79% 1 3.45% 29
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) 30 15 53.57% 7 25% 3 10.71% 3 10.71% 28
17 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 23 15 68.18% 7 31.82% 0 0% 0 0% 22
18 โรงเรียนบ้านหินกอง 28 14 50% 9 32.14% 3 10.71% 2 7.14% 28
19 โรงเรียนสามขาพิทยาคม 27 14 51.85% 7 25.93% 3 11.11% 3 11.11% 27
20 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 25 14 58.33% 5 20.83% 5 20.83% 0 0% 24
21 โรงเรียนบ้านข่อย 21 14 66.67% 1 4.76% 4 19.05% 2 9.52% 21
22 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 23 13 56.52% 8 34.78% 2 8.7% 0 0% 23
23 โรงเรียนบ้านมะกอก 20 13 65% 5 25% 1 5% 1 5% 20
24 โรงเรียนเมืองจำปาขัน 21 13 61.9% 2 9.52% 5 23.81% 1 4.76% 21
25 โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) 22 12 66.67% 5 27.78% 1 5.56% 0 0% 18
26 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 19 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
27 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 21 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
28 โรงเรียนบ้านหนองคูณ 16 12 75% 2 12.5% 2 12.5% 0 0% 16
29 โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
30 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) 27 11 44% 8 32% 6 24% 0 0% 25
31 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 24 11 47.83% 6 26.09% 4 17.39% 2 8.7% 23
32 โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา 22 11 50% 6 27.27% 4 18.18% 1 4.55% 22
33 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย 19 11 57.89% 6 31.58% 2 10.53% 0 0% 19
34 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 24 11 50% 5 22.73% 4 18.18% 2 9.09% 22
35 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 20 11 57.89% 5 26.32% 2 10.53% 1 5.26% 19
36 โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 15 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
37 โรงเรียนบ้านแจ้ง 14 11 78.57% 0 0% 2 14.29% 1 7.14% 14
38 โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 23 10 45.45% 7 31.82% 4 18.18% 1 4.55% 22
39 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 30 10 33.33% 6 20% 9 30% 5 16.67% 30
40 โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 20 10 52.63% 6 31.58% 2 10.53% 1 5.26% 19
41 โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง 19 10 55.56% 4 22.22% 3 16.67% 1 5.56% 18
42 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 17 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
43 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 16 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
44 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 13 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
45 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 19 9 56.25% 7 43.75% 0 0% 0 0% 16
46 โรงเรียนบ้านแสนสี 19 9 50% 6 33.33% 3 16.67% 0 0% 18
47 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 16 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
48 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน (นนทาภิบาล) 17 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
49 โรงเรียนบ้านโพนแท่น 22 9 52.94% 3 17.65% 3 17.65% 2 11.76% 17
50 โรงเรียนบ้านฝาง 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
51 โรงเรียนสาวแหวิทยา 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
52 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ 16 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
53 โรงเรียนบ้านหนองจาน 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
54 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
55 โรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยา 18 8 44.44% 9 50% 1 5.56% 0 0% 18
56 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
57 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 17 8 47.06% 3 17.65% 3 17.65% 3 17.65% 17
58 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
59 โรงเรียนบ้านจิก (หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 13 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
60 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 12 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
61 โรงเรียนบ้านโพนดวน(สุวรรณภูมิ) 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
62 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 15 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
63 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
64 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
65 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม 13 8 61.54% 1 7.69% 3 23.08% 1 7.69% 13
66 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
67 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 14 7 50% 6 42.86% 0 0% 1 7.14% 14
68 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 15 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
69 โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 14 7 50% 5 35.71% 0 0% 2 14.29% 14
70 โรงเรียนบ้านหัวนา 13 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
71 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 15 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
72 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
73 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 14 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
74 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
75 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
76 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 13 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 3 23.08% 13
77 โรงเรียนบ้านจานใต้ 12 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
78 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
79 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
80 โรงเรียนบ้านคูดินทราย 16 6 40% 8 53.33% 1 6.67% 0 0% 15
81 โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 17 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
82 โรงเรียนบ้านขามป้อม 17 6 35.29% 6 35.29% 2 11.76% 3 17.65% 17
83 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 14 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
84 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 15 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 2 14.29% 14
85 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
86 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 11 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
87 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
88 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
89 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
90 โรงเรียนบ้านสูงยาง 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
91 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
92 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
93 โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
94 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
95 โรงเรียนบ้านโพนสูง 8 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านหนองบัว 16 5 35.71% 9 64.29% 0 0% 0 0% 14
98 โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 17 5 31.25% 8 50% 2 12.5% 1 6.25% 16
99 โรงเรียนเจริญศึกษา 15 5 33.33% 8 53.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
100 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 14 5 35.71% 7 50% 2 14.29% 0 0% 14
101 โรงเรียนยางคำวิทยา 11 5 45.45% 5 45.45% 0 0% 1 9.09% 11
102 โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
103 โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 10 5 50% 5 50% 0 0% 0 0% 10
104 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 16 5 38.46% 4 30.77% 3 23.08% 1 7.69% 13
105 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 11 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
106 โรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร) 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
107 โรงเรียนบ้านหนองไศล 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
108 โรงเรียนสาธิตศิลปะกมลวิชชาลัย 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
109 โรงเรียนบ้านหัวดง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
110 โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
111 โรงเรียนบ้านโพนหิน 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
112 โรงเรียนไตรคามสามัคคี 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
113 โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
114 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
115 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
116 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
118 โรงเรียนเมืองอารัมย์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
119 โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 21 4 20% 9 45% 5 25% 2 10% 20
120 โรงเรียนบ้านสว่าง 21 4 22.22% 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 18
121 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 16 4 25% 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 16
122 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 13 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
123 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 11 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
124 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ 13 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
125 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
126 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
127 โรงเรียนบ้านดู่ 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
128 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
129 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
130 โรงเรียนบ้านคูเมือง 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
131 โรงเรียนเมืองโพนทราย 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
132 โรงเรียนบ้านโพนงาม 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
133 โรงเรียนการกุศลวัดกลาง 8 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
134 โรงเรียนบ้านขนวน (คุรุประชาสรรค์) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
135 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
136 โรงเรียนบ้านดงช้าง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
137 โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
138 โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
139 โรงเรียนหนองผือ โนนค้อ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
140 โรงเรียนหนองย่างงัว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
141 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านจานเหนือ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านท่าค้อ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
144 โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
145 โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านแดง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
147 โรงเรียนบ้านโนน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านโหรา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
150 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านยางเครือ 11 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
151 โรงเรียนบ้านสระบัว 14 3 23.08% 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 13
152 โรงเรียนบ้านสาหร่าย 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
153 โรงเรียนบ้านชาติ 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
154 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 9 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
155 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
156 โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
157 โรงเรียนอนุบาลเมืองสรวง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
158 โรงเรียนบ้านยางเฌอ (วีรชนอุทิศ) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
159 โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
160 โรงเรียนบ้านกุดเขียว 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
161 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
162 โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
163 โรงเรียนบ้านนา 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
164 โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
165 โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
166 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
167 โรงเรียนบ้านโพนทัน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
168 โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
169 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
170 โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านป่ายาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านหนองขาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
175 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
176 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 12 2 18.18% 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 11
177 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
178 โรงเรียนจตุคามวิทยา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
179 โรงเรียนดงเกลือวิทยา 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
180 โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 11 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
181 โรงเรียนบ้านสองชั้น 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
182 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
183 โรงเรียนบ้านบัวขาว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
184 โรงเรียนหนองขามวิทยา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
185 โรงเรียนบ้านแขม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
186 โรงเรียนบ้านตลาดไชย 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
187 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
188 โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
190 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
191 โรงเรียนบ้านเป้า 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
192 โรงเรียนบ้านโพนพอุง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
193 โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
194 โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
195 โรงเรียนบ้านดอนแดง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
196 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
197 โรงเรียนบ้านสะแบงตาก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
198 โรงเรียนบ้านสำโรง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
199 โรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
200 โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
201 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
202 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
203 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
204 โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
205 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
206 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 8 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
207 โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
208 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
209 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
210 โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
211 โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
212 โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
213 โรงเรียนบ้านคำพระ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
214 โรงเรียนบ้านกอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
215 โรงเรียนบ้านคูฟ้า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
216 โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
217 โรงเรียนบ้านดงบัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
218 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
219 โรงเรียนบ้านปลาค้าว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
220 โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
221 โรงเรียนบ้านม่วง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
222 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
223 โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
224 โรงเรียนเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
225 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
226 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 10 1 11.11% 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 9
227 โรงเรียนห้วยหินลาด 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
228 โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
229 โรงเรียนบ้านทองหลาง 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
230 โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
231 โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
232 โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
233 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
234 โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
235 โรงเรียนบ้านดงมัน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
236 โรงเรียนบ้านน้ำคำ (อาจสามารถ) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
237 โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
238 โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
239 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 6 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
240 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
241 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
242 โรงเรียนบ้านหมอตา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
243 โรงเรียนบ้านงูเหลือม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
244 โรงเรียนอนุบาลชีวะรัตน์ 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
245 โรงเรียนกมลวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
246 โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
247 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
248 โรงเรียนบ้านหนองยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
249 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
250 โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
251 โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
252 โรงเรียนบ้านสำราญ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
253 โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
254 โรงเรียนบ้านภูดิน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
255 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
256 โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
257 โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
258 โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
259 โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
260 โรงเรียนกระดิ่งทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
261 โรงเรียนชีโนวาทธารง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
262 โรงเรียนบ้านขมิ้น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
263 โรงเรียนบ้านดอกไม้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
264 โรงเรียนบ้านดอนยาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
265 โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
266 โรงเรียนบ้านหนองบึง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
267 โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
268 โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
269 โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
270 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
271 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
272 โรงเรียนบ้านเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
273 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
274 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
275 โรงเรียนบ้านโนนตาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
276 โรงเรียนบ้านโนนแฮด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
277 โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
278 โรงเรียนโนนสะอาดหนองแต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
279 โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
280 โรงเรียนบ้านสวนปอ 5 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
281 โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
282 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
283 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
284 โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
285 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
286 โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
287 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
288 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
289 โรงเรียนบ้านยางเลิง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
290 โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
291 โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
292 โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
293 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
294 โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
295 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
296 โรงเรียนบ้านพิลา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
297 โรงเรียนบ้านโนนจาน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
298 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
299 โรงเรียนบ้านโพนยานาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
300 โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
301 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
302 โรงเรียนมัธยมการกุศลวัดกลาง 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ ศน.แสงเพชร จันทร์ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]