หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ret2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายพิชัย สีพลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทรายสระทองประธานกรรมการ
2. นางสุพิตร สมหนองหว้าครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
3. นางสุจิตรา เจริญราชครูโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
4. นายเพชร มาตยขันธ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองกรรมการ
5. นางลำพูน กัญญาคำครูโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ ชุมภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล พื้นนวลครูโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วิทยาวุธครูโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
4. นางรุ่งทิพย์ วงศ์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
5. นางสาวรัตน์วิไล คำมูลครูโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ นิ่มอนงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา อาจวิชัยครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
3. นางรักญาติ มณีวรรณครูโรงเรียนบ้านหินกองกรรมการ
4. นางนิรมล เครินิลครูโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นางสุมณฑา สิงห์พันธ์ครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายวรรณธง สาคำไมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไศลประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ยศคำลือครูโรงเรียนหนองบุวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนัดนาฏ เย็นศิริครูโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
4. นางกองศรี ใจเมืองครูโรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการ
5. นางอมร สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ สาลำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสำลี มณีจักรครูโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการ
3. นางสมจิต ขันหนองจอกครูโรงเรียนบ้านกุดเขียวกรรมการ
4. นางจันทร ศรีทาน้อยครูโรงเรียนบ้านหงส์ทอง(แสนสุขวิทยา)กรรมการ
5. นางบุญเลี้ยง อ่อนปุยครูโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ศรีสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนมหิงษารามประธานกรรมการ
2. นางนิภา ทองเสนาครูโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
3. นางบัวผัน คามบุศย์ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางปาริฉัตร หอมไกลครูโรงเรียนบ้านบัวขาวกรรมการ
5. นางลดาภรณ์ แสนเมืองครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายกองสิน พิรุฬผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจคามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางถนอม ขันโมลีครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางชวาลิน พรหมกัลป์ครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นางนรินทร นนทภาครูโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางอังคณา แข็งแรงครูโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายมนูญ ศรีสนามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ เพชรดีครูโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
3. นางยุพิน สังฆะกาโรครูโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
4. นางทองเปลี่ยน พิลาสมบัติครูโรงเรียนบ้านโพธิ์งามกรรมการ
5. นางสุรภี ปินะเลครูโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมพร สุขสีดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยางประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี พุฒภูงาครูโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการ
3. นางจินตนา ดวงสินครูโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
4. นางทิพวรรณ โพธิ์หมุดครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางประดับศรี เศษสมบูรณ์ครูโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ หินกองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระโพนทองประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง ไชยสงค์ครูโรงเรียนบ้านดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณฯกรรมการ
3. นายจำนงค์ จันทร์ดำครูโรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงกรรมการ
4. นางสำราญ คำพรครูโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
5. นางพรรณภา มะลิรัตน์ครูโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายสีดา บุตรนาแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางรัชดาภรณ์ คำมณีครูโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
3. นายสายันต์ ต้นทัพไทยครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่กรรมการ
4. นางปาณิสรา คำละออครูโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
5. นางทองสุข วงษ์สนิทครูโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายทรงสิทธิ์ เภาสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าติ้วประธานกรรมการ
2. นายอำคา แสงงามครูโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
3. นางสุนิสา สินโสภาครูโรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นางทองม้วน สุดชารีครูโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
5. นางมาลา แก้วแสงใสครูโรงเรียนหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายนายสมชาย สายเชื้อโรงเรียนบ้านดอนเจริญประธานกรรมการ
2. นางบัววอน คำมณีโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวสุพักตรา แสนสิงห์โรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภาวินี สีสินธุ์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางทองใบ คำมณีโรงเรียนบ้านหัวช้าง(อ.สุวรรณภูมิ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประภาส กุดหอมโรงเรียนนาชมดอนกลางฯประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ เสนบุญมีโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
3. นายเทพนม คำมณีโรงเรียนบ้านวารีสีสุกกรรมการ
4. นายวิชัย หอมวงษ์โรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
5. นายเจริญ วงษ์สามารถโรงเรียนบ้านห้างหว้าฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทิน อักโขโรงเรียนบ้านหนองพลับประธานกรรมการ
2. นายนิตยา เมืองวงษ์โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
3. นายพรชัย ศิริกิจโรงเรียนบ้านหว่านไฟกรรมการ
4. นายดำรงค์ ศิริเวชโรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอยฯกรรมการ
5. นางลักษณาวดี เกตุตากแดดโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางเทียม รักษาธรรมโรงเรียนบ้านหญ้าหน่องประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สุโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองหินน้อยกรรมการ
3. นางดุษฎี จุลสมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
4. นางจินดาภรณ์ บุญมีโรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์กรรมการ
5. นายสมชาย จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนบ้านหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางชวนพิศ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองกรรมการ
7. นายทวี อินทร์มณีโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สุดานิชโรงเรียนโรงเรียนบ้านเปลือยฯประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ โคหนองบัวโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
3. นางเพลินจิต วรรณสุทธิ์โรงเรียนกกกุงคุรุราษฏร์พัฒนากรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ พุภูเขียวโรงเรียนบ้านสาหร่ายกรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ หงส์มาลาโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
6. นางสุปราณี อำมะเหียะโรงเรียนบ้านห้างหว้าฯกรรมการ
7. นายสุกัญญา เอราวรรณโรงเรียนบ้านดอนเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางเทียม รักษาธรรมโรงเรียนบ้านหญ้าหน่องประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ สุโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองหินน้อยกรรมการ
3. นางดุษฎี จุลสมโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
4. นางจินดาภรณ์ บุญมีโรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์กรรมการ
5. นายสมชาย จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนบ้านหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายชวนพิศ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองกรรมการ
7. นายทวี อินทร์มณีโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ สุดานิชโรงเรียนโรงเรียนบ้านเปลือยฯประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ โคหนองบัวโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
3. นางเพลินจิต วรรณสุทธิ์โรงเรียนกกกุงคุรุราษฏร์พัฒนากรรมการ
4. นางรัชฎาภรณ์ พุภูเขียวโรงเรียนบ้านสาหร่ายกรรมการ
5. นายพิไลลักษณ์ หงส์มาลาโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
6. นายสุปราณี อำมะเหียะโรงเรียนบ้านห้างหว้าฯกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา เอราวรรณโรงเรียนบ้านดอนเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวีรชัย เอราวรรณโรงเรียนโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองประธานกรรมการ
2. นายสุนทร หงษ์ศรีโรงเรียนบ้านแขมกรรมการ
3. นายดวง ปิตุรงค์พิทักษ์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ อุดมพันธ์โรงเรียนดงครั่งใหญ่กรรมการ
5. นางสาวอุษณีษ์ จุลสมโรงเรียนบ้านหนองพลับกรรมการ
6. นายวุฒิพงษ์ โภชะโนโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
7. นางอรไท นิลเนตรโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ สีลาโรงเรียนโรงเรียนบ้านสระบัวประธานกรรมการ
2. นายวินัย อินทะโชติโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
3. นายถวิล ถวิลไพรโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
4. นายเทพฤทธิ์ เทพวิริยพงศ์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
5. นายสุทัศน์ หงษ์ศรีโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายคุณาวุฒิ เขวาลำธารโรงเรียนบ้านหว่านไฟประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย สืบสำราญโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นายสุนทร จันทร์มณีโรงเรียนบ้านเขวาหรดีกรรมการ
4. นางโสรยา พาหวินโรงเรียนบ้านหนองผือ-โนนค้อกรรมการ
5. นางสาวประดับ อุดมโรงเรียนบ่อพันขันวิทยากรรมการ
6. นางดวงมณี ศรีละครโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ เย็นเพชรโรงเรียนบ้านดอนยางประธานกรรมการ
2. นางมยุรา ศรีส่องโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
3. นางจีรวรรณ แสงหิมโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นายพิภพ ข่าขันมะลีโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการ
5. นายฉกาจ ตรีวงษ์โรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ การัมย์โรงเรียนบ้านดอนยางกรรมการ
7. นางวาริณี อักโขโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ สุดหลักทองโรงเรียนบ้านตาแหลวฯประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ ศรีชนะโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
3. นายสาคร จันทะคามโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
4. นายประวัติ สมสุไทยโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
5. นางสาวปรียา เดชโยธินโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกวีพจน์ พนมเขตโรงเรียนบ้านโพนทันประธานกรรมการ
2. นางสุจิตตา ด้วงลาโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
3. นายไพบูลย์ มณีพงษ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสมร วิเศษสมโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
5. นางสุปรียา แสงสุมาศโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพิสมัย สอนลาโรงเรียนบ้านชานุวรรณฯประธานกรรมการ
2. นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟ้าเลื่อมโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ นนทะชาติโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
4. นายสวาท ปิ่นแคนโรงเรียนบ้านค้อแสนสีกรรมการ
5. นางสาวอัษฎาพร สายเชื้อโรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายกริชภูมิ โคตรเนตรโรงเรียนวัดบ้านโพนเงินประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ไชยโยโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ โพธิ์ไพรโรงเรียนพนัสดงสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายปโยธรณ์ ปุณขันธ์โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีระชนอุทิศ)กรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ ช่อรักษ์โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่กรรมการ
6. นายสุรวิทย์ จงใจจิตโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
7. นางเจนจิต สุขวาสนะโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวีระพัฒน์ วงษ์ชาดีโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ ผิวงามโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพิมล จันทะบาลโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการ
4. นายพันทอง พรวิเศษศิริกุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคนกรรมการ
5. นางจันทรา ผางดีโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
6. นางสาวบุญศิริ ศรีประสานโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ ถาวรโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย กิตติวัฒนพลโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายสรวุฒิ แก้วแสงใสโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสวาสดิ์ ลาพันธ์โรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
4. นายอลงกรณ์ ดุสอนโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล จันทะบาลโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการ
6. นางอุรารักษ์ สุวรรณพันธ์โรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
7. นางสาวบุญร่วม ทุมจีนโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสัมพันธ์ ภูหินกองโรงเรียนบ้านร้านหญ้าประธานกรรมการ
2. นายโพศักดิ์ ไวยกรรณ์โรงเรียนบ้านสีสวาดเล็บขาวกรรมการ
3. นางจินดา สุทธิรันดร์โรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นางไพ สระแก้วโรงเรียนบ้านหนองอีเข็มกรรมการ
5. นางสงกรานต์ โฉมวิไลโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ ฑีฆะวัฒน์โรงเรียนบ้านดอนเจริญกรรมการ
7. นายจิราภรณ์ ตรีคามโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายพีระพงษ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนสิงห์ไคลสุทธาวาสประธานกรรมการ
2. นางวิลาสินี วรวงศ์โรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
3. นางสุวมาศ ไชยบูรณ์โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)กรรมการ
4. นางมณีวรรณ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหว่านไฟกรรมการ
5. นางโสภา เศรษโถโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
6. นายสุจริต คำมะสอนโรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสงกรรมการ
7. นางสาวสุมาลี จันทร์หัวโทนโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยางประธานกรรมการ
2. นางวรัญญาภรณ์ ชนะดีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางจิรภิญญา คำแปลโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางโชคศุภกานต์ ข่าขันมะลีโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองกรรมการ
5. นางณัชชา ภาระบุตรโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
6. นางอาวรณ์ เชาว์ชาญโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองกรรมการ
7. นางสาวน้ำฝน วงษ์สนิทโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ อำมะเหียะผอ.ร.ร.บ้านโพนดวนสาวเอ้ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณเฑียร จันทร์ขอนแก่นครู ร.ร.บ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางรจนา วิเศษวงษาครู ร.ร.บ้านกอกแก้วรียนกรรมการ
4. นายสายยุทธ ชุมภูศรีครู ร.ร.ปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนีนาถ มะลาครู ร.ร.ทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
6. นางเพียรทอง ศรีทะโรครู ร.ร.บ้านดงช้างกรรมการ
7. นางศิริเพ็ญ ธรศรีครู ร.ร.บ้านค้อโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ อำมะเหียะผอ.ร.ร.บ้านโพนดวนสาวเอ้ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณเฑียร จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางรจนา วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
4. นายสายยุทธ ชุมภูศรีโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนีนาถ มะลาโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
6. นางเพียรทอง ศรีทะโรโรงเรียนบ้านดงช้างกรรมการ
7. นางศิริเพ็ญ ธรศรีโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสมศรี ตาสระคูโรงเรียนเหล่าบากสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายบวร สุดเนตรโรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยากรรมการ
3. นายประศาสตร์ คำทองดีโรงเรียนบ้านหนองไศล กรรมการ
4. นางกิตติมา เกษามาโรงเรียนบ้านยางเลิง กรรมการ
5. นายวิรัช โคตรเนตรโรงเรียนบ้านสะแบง กรรมการ
6. นายจักรพงษ์ วังลาดโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
7. นางหทยา ศรีเที่ยงโรงเรียนบ้านแสนสี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายคงเดช แข็งแรงโรงเรียนบ้านโพนสูงประธานกรรมการ
2. นายวิทยาธรณ์ ดุสอนโรงเรียนบ้านห้างหว้าฯกรรมการ
3. นายสมพงษ์ สุขกวีโรงเรียนโนนทรายสระทอง กรรมการ
4. นางศิริพร มูลทรัพย์โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการ
5. นางสาวสุวิสา สุจริตโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
6. นายสมคิด ปัสสาโกโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
7. นายสินประเสริฐ อาจวิชัยโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ วงศ์อาจโรงเรียนบ้านสองชั้นประธานกรรมการ
2. นายมานิต ไชยโชติโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
3. นายหนูปอน บาบุญโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ จันนาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ วงศ์คำจันทร์โรงเรียนเมืองพนมไพร กรรมการ
6. นายฉวีวรรณ พรมรีโรงเรียนบ้านจานใต้กรรมการ
7. นางสาวพิมพ์สิริ นามโสมโรงเรียนบ้านหนองสระหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายโสภณ พลสมบัติโรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายยรรยง ศรีราตรีโรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองกรรมการ
3. นายวรยศ อินทรวรศิลป์โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดกรรมการ
4. นางสาวอัญชลีพร วิเวกโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการ
5. นางนพรัตน์ จันทร์ดอกรักโรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรักกรรมการ
6. นายวรวิทย์ เสาะสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
7. นางสุพนิดา เพชรสุริยาโรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่วิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายคิด อันไฮโรงเรียนบ้านโคกก่องประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทโทพชรพล แสวงโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
3. นายบุญมี เมืองหนองหว้าโรงเรียนกระดิ่งทองกรรมการ
4. นางบัวผัน อาจเมืองโรงเรียนดงเกลือวิทยากรรมการ
5. นายโพศักดิ์ ไวยกรรณ์โรงเรียนบ้านสีสวาดเล็บขาวกรรมการ
6. นายสุรสีย์ มานะดีโรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)กรรมการ
7. นายวิญญู ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านสาหร่าย กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวันชัย ตรีพงษ์โรงเรียนชีโนวาทธำรงประธานกรรมการ
2. นายพรมมา ผดุงรัตน์โรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
3. นางอ่อนสา ชายมูลโรงเรียนบ้านเมืองคลองกรรมการ
4. นางทองสุข แก้วธานีโรงเรียนบ้านสำราญหนองบากกรรมการ
5. นางศิรินารถ วงศ์ขุมเงินโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ สิงห์ยะบุศย์โรงเรียนบ้านจิกประธานกรรมการ
2. นางชนิดา สระคูพันธ์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางสาววงเดือน บุญวิเศษโรงเรียนหนองศรีทองสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายณัฐ คูณโนนยางโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
5. นางพัฒนฉัตร จันทร์ฝางโรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร บุตรบุญชูโรงเรียนบ้านห้างหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริฉัตร โชติขันธ์โรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการ
3. นายเอกภาพ กัญญาคำโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
4. นายนราธิป ชุมศรีโรงเรียนบ้านเขวาตะคลองกรรมการ
5. นางพาโชค สาภูเมืองโรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประยงค์ ศรีบุญโรงเรียนบ้านหมอตาประธานกรรมการ
2. นางพูลสวัสดิ์ ศรีสระคูโรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรักกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี ลำใยโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
4. นางบุญหลาย เกรียงศรีโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
5. นางอริยาพร อุบลพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพรชัย จิตตเมตตากุลโรงเรียนบ้านหนองจานประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา เทพสุระโรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อยกรรมการ
3. นางการุณ ศรีวนค้ำโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
4. นางวิภาภรณ์ เพียรนุลาโรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการ
5. นางสาวอิสริญาภรณ์ โชคแสนโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ โทนหงสาโรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพีระชัย โพธิ์ไพรโรงเรียนบ้านชานุวรรณกรรมการ
3. นายบำเพ็ญ สิมมาโรงเรียนบ้านตังหมองกรรมการ
4. นายสมเดช อินอุ่นโชติโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสมหมาย แม่นมาตย์โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายมานิตย์ ซาซิโยโรงเรียนบ้านน้ำคำประธานกรรมการ
2. นายสันติศักดิ์ สุวรรณษาโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
3. นายสุชาติ ปาปะเกโรงเรียนหัวดงกำแพงกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ กากแก้วโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
5. นายอักษร อรรคนันท์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายมานิตย์ ซาซิโยโรงเรียนบ้านน้ำคำประธานกรรมการ
2. นายสันติศักดิ์ สุวรรณษาโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
3. นายสุชาติ ปาปะเกโรงเรียนหัวดงกำแพงกรรมการ
4. นางเครือวัลย์ กากแก้วโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
5. นายอักษร อรรคนันท์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นายทองนาค มณีจักรโรงเรียนเมืองจำปาขันประธานกรรมการ
2. นางพจนาพร ศรีชนะโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
3. นางปราศรัย ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
4. นางอัญญาณี ไชยพลงามโรงเรียนบ้านแขมกรรมการ
5. นางนิรมล พุฒธะพันธ์โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายทองนาค มณีจักรโรงเรียนเมืองจำปาขันประธานกรรมการ
2. นางพจนาพร ศรีชนะโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
3. นางปราศรัย ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
4. นางอัญญาณี ไชยพลงามโรงเรียนบ้านแขมกรรมการ
5. นางนิรมล พุทธพันธ์โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ทองเสนาโรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ดวงลีดีโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
3. นายอำคา แสงงามโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
4. นางดาราภรณ์ วงค์ฉลาดโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
5. นางเฉลียว ต้นจานโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสมชาย ทองเสนาโรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ดวงลีดีโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
3. นายอำคา แสงงามโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
4. นางดาราภรณ์ วงค์ฉลาดโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
5. นางเฉลียว ต้นจานโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายดรุณ เกตุตากแดดโรงเรียนบ้านเมืองสรวงประธานกรรมการ
2. นางพรรณรัตน์ ลาศาโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ แก้วเสถียรโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
4. นางยุพิน สังฆะกาโรโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
5. นางณัฎฐ์ภัทร์ ธรรมวิเศษโรงเรียนกรรมการ
6. นายณัฎฐ์ภัทร์ ธรรมวิเศษโรงเรียนบ้านจานเตยวิทยาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบรรพต พันธ์หินกองโรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลำพูน กัญญาคำโรงเรียนบ้านหัวนา (พนมไพร)กรรมการ
3. นางเพชรรัตต์ ธุมาโรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็กกรรมการ
4. นายไม ภูสนามโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
5. นางอรวรรณ ยศคำลือโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายทวี วงศ์นาคโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางกานดา ดวงศรีโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
3. นางรำไพ บุญผาลาโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นางบังอร นาคำโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสภาพร ผาน้ำคำโรงเรียนบ้านผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเยาวมาลย์ อาวรณ์โรงเรียนบ้นบุ่งเบาประธานกรรมการ
2. นางอาภากรณ์ ขวาน้ำคำโรงเรียนบ้านหนองอีเข็มกรรมการ
3. นางกาญจนา สุวรรณเพชรโรงเรียนบ้านดอนเจริญกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญประภา วะทาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นางอรทัย เฮงสวัสดิ์โรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางกัลยาณี โชติขันธ์โรงเรียนบ้านบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางนวลปรางค์ พูลลาภโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
3. นางสุมาลี โรมศรีโรงเรียนบ้านท่าเสียว (กาญจนาอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ยิ่งกำแหงโรงเรียนบ้านหัวนา (เมืองสรวง)กรรมการ
5. นางสุนันทา คงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายทรงฤทธิ์ เมืองหนองหว้าโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ ประกอบโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
3. นางสุภิญญา เสนาะโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (ผดุงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางจันทจร แก่นภักดีโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
5. นางสายหยาด จันทร์คูเมืองโรงเรียนบ้านคูดินทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. พระครูโอภาส ปริยัติการเจ้าอาวาสวัดสว่างโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. พระถนอม จารุวณโณวัดโพนสูงกรรมการ
3. นางวิราภรณ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
4. นางสาวอภิชญา วงสาโทโรงเรียนวัดแจ่มอารมณกรรมการ
5. นางพรลดา เที่่ยงผอุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระครูณรงค์ พลญาโณวัดโพนสูงประธานกรรมการ
2. พระปริยากร ปุญญาธโรวัดโพนสูงกรรมการ
3. นางสาวอำพร ดำพลงามโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
4. นายสังคม ประทุมแพงโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
5. นายบัณฑิต บุญแจดโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายจำรัส เชิงหอมโรงเรียนบ้านสะแบงตากประธานกรรมการ
2. นายโสพล พรมรีโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นายสัญญา เชวงกูรโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
4. นายสหภาพ กลางสุขโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
5. ส.ต.ต.ชาติชาย ธรรมราษฎร์โรงเรียนบ้านห้างหว้าฯกรรมการ
6. นางวันวิสาข์ สายเชื้อโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
7. นายวันทนา นำสุขโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
8. นายประกาศ อาจเมืองโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุภพ สอนสระคูโรงเรียนโพนขวาวพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ วังผือโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวกรรมการ
3. นายเทอดศักดิ์ พาโคกทมโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทมกรรมการ
4. นายอารัญ โพธิบุปผาโรงเรียนบ้านธาตุสามัคคีกรรมการ
5. นายประจวบ มาขุมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
6. นางดาวเรือง เจริญเขตโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
7. นายกิตติชัย เทียมสิงห์โรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
8. นายนายอดุลย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านเด่นราฎร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ ช้อยชดโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยประธานกรรมการ
2. นางพัชรา พิมพ์เขตโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายมนตรี คำไฮโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายเฉลิมพล กิตติสุนทรโรภาศโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยกรรมการ
5. นายอาทิตย์ แสนโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองบึงกรรมการ
6. นางสาวราตรี แสนปางโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
7. นายจำเนียร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ นันทะวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย แสนยะบุตรโรงเรียนบ้านหนองนาหล้าประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ โพธิคลังโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
3. นายเฉลิมพล รัตนโสภาโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
4. นายศราวุฒิ โต่นวุธโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นายสากล ผางดีโรงเรียนธาตุจอมศรีกรรมการ
6. นางโสรยา พาหวินโรงเรียนหนองผือโนนค้อกรรมการ
7. นายประวิท สกุนินนท์โรงเรียนโนนไทยวิทยาคารกรรมการ
8. นางเนรัญชนา สงเคราะห์โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายปริญญา นวลรักษาโรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นายไพบูลย์ เพ็ญสุริยาโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
4. นายคำพันธ์ กล้าหาญโรงเรียนหนองสระหงส์กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ คำไฮโรงเรียนบ้านโพนทอง อ.โพนทรายกรรมการ
6. นายพงศ์สุวรรณ ขุมหิรัญโรงเรียนบ้านโพนทอง อ.ปทุมรัตต์กรรมการ
7. นายอาทิตย์ สามิบัติโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
8. นายภิรมย์ พันธ์พินิจโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอุทัย พันธะไชยโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ พงษ์พิทักษ์โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นายสณชัย ทาระคำโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
4. นายดิลก วจีภูมิโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
5. นายดอน โพธิ์สูงโรงเรียนดงเกลือวิทยากรรมการ
6. นายสัมพันธ์ เกษมสุขโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
7. นายสุวัฒน์ พืชสิงห์โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุปัน มืดทัพไทยโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุวิทย์ สุนทรโรงเรียนบ้านดอนกลอยวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีระพนธ์ ถวิลไพรโรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์กรรมการ
3. นายเตรียม หงษ์ศรีโรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
4. นายสุวพงษ์ ขาวศรีโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการ
5. นายนิรันตร์ ชมพูโรงเรียนบ้านหัวหนองตาดกรรมการ
6. นายสำเริง หอมกลิ่นโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์)กรรมการ
7. นายไสว ภาระบุตรโรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคีกรรมการ
8. นายภาคภูมิ จันทะวงษ์โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย(ปทุมรัตต์)ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
3. นายปรีดี แช่อ่างโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
4. นายสำเริง หอมกลิ่นโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์)กรรมการ
5. นายสุชาติ จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
6. นายอนันต์ คำหินกองโรงเรียนบ้านโพนครกน้อยกรรมการ
7. นางทองนิ่ม แพงสกลโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
8. นางสาวอัจฉรา ประมูลจักโกโรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพูนศรี โกกะบูรณ์โรงเรียนบ้านกอกแก้วประธานกรรมการ
2. นายอุเทน อุบลบานโรงเรียนบ้านแคน(วันครู2503)กรรมการ
3. นายสมพล แก้วภูมิแห่โรงเรียนนองกุงวิทยากรรมการ
4. นายไพรวัลย์ ไข่สังข์โรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นายวิทยา แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านคูดินทรายกรรมการ
6. นายสุริยันต์ ทองแสนโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
7. นายจรินทร์ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านหัวดอนชาดกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ วงศ์สระคูโรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายนาค โพลาลัยโรงเรียนบ้านเขวาตะคลองประธานกรรมการ
2. นายไกรวัฒน์ พรศิริสถิตกุลโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยากรรมการ
3. นายประยุทธ ขันธ์โพธิ์น้อยโรงเรียนบ้านโพนสูง(ปทุมรัตต์)กรรมการ
4. นางทรงฉวี สีเห็มทองโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการ
5. นายมังกรศิลป์ พรมศรโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
6. นายประครอง เครื่องพาทีโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
7. นายวัฒนา กับแก้วโรงเรียนบ้านดอนบ่ดอนแฮดกรรมการ
8. นางเกษมศรี พาโคกทมโรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประธูป พิษณุแสงโรงเรียนบ้านจานใต้ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ วัฒนยาโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวิรัตน์ ลัทธศรีโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
4. นายสุวรรณ พรมชินวงศ์โรงเรียนร่องคำหงส์ทองวิทยากรรมการ
5. นายเขมพันธ์ โคหนองบัวโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
6. นายไสว คำภูเมืองโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
7. นายสมปอง เวียงนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายฐินชัย นนทะภาโรงเรียนบ้านท่าเสียวประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ ขันธ์โพธิ์น้อยโรงเรียนบ้านโพนสูง(ปทุมรัตต์)กรรมการ
3. นายประเสริฐ โพธิขำโรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)กรรมการ
4. นายเทวิน สุขวรรณะโรงเรียนวารีสวัสดิ์กรรมการ
5. นายสนิท ไตรทิพย์โรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
6. นายวิรัตน์ วัฒนยาโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์)กรรมการ
7. นายถวัลย์ สิงห์ทองโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายอุดม กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านแคน(วันครู2503)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ เอกปริญญาโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์)ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช สวัสดิพานิชย์โรงเรียนบ้านหนองนาหล้ากรรมการ
3. นายยุทธนา โกศัลวัฒน์โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
4. นายสรรชัย ลักษณะงามโรงเรียนบ้านธาตุสามัคคีกรรมการ
5. นายบุญทัน เรืองมนตรีโรงเรียนดูกอึ่งศรีเจริญกรรมการ
6. นายชัยยุทธ์ กลางคารโรงเรียนบ้านเล้าข้าวกรรมการ
7. นายสมชัย มากพูนโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
8. นายสุเทพ คำจันทร์โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสากล ลำพายโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ แสนคานโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ศิลาเหลืองโรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
4. นายชัยรัตน์ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ แก้ววิเศษโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการ
6. นายสมชาย บุรวัฒน์โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
7. นางสาวฉันทรีญาภัสร์ กาญจนสารธนาโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
8. นางนงรักษ์ แผนคำโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ นนทะโชติโรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคนประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาพร วรภูมิโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายหาญชัย ศรีภูมั่นโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ)กรรมการ
4. นางศันสนีย์ อุทธชาติโรงเรียนบ้านคำพระกรรมการ
5. นางปราณี ทองลือโรงเรียนบ้านฮ่องทรายกรรมการ
6. นางภาวนา เศรษฐไตรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองอีเข็มกรรมการ
7. นางศุภลักษณ์ ศุภาราทิตย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่กรรมการ
8. นางสาวนวลอนงค์ ศรีนวลโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประภาส พิลาภโรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสงวน ยงยุทธโรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำกรรมการ
3. นางพิสมัย หอมกลิ่นโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์)กรรมการ
4. นางจรัสแสง เทพวิริยพงศ์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
5. นางอนงค์ ลาสนามโรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคูกรรมการ
6. นางยุพิน เส็งตากแดดโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญจันทร์ พันธะนาโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสาคร กล้าหาญโรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางทองหยาด พวงไธสงโรงเรียนโนนยางรัฐพัฒนากรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ศุภาราทิตย์โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่กรรมการ
4. นางหนูจันทร์ ศรีหนาโรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงกรรมการ
5. นางจิตนุรางค์ นาโพนงามโรงเรียนนานวลราฎร์นิยมกรรมการ
6. นางจันทนา น้อยแสงโรงเรียนบ้านโพนสะอาดกรรมการ
7. นางสาวทิพวัลย์ พระจันทร์ลาโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
8. นางทรงฉวี สีเห็มทองโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายโกวิท แพงสกลโรงเรียนหนองขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ไชยราชโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายวนิช ขันธวงศ์โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
4. นายเดช พิมทาโรงเรียนบ้านชานุวรรณกรรมการ
5. นายจำนงค์ จันทร์ดำโรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงกรรมการ
6. นายจิรัฏฐ์ชัย ด่านวันดีโรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ วงษ์สระคูโรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อยกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวิรัตน์ ลัทธศรีโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายจีระ อินทรกลางโรงเรียนบ้านหนองช้างประธานกรรมการ
2. นายสมภาร เบ้านีโรงเรียนนานวลราฎร์นิยมกรรมการ
3. นายธวัชชัย ถนัดค้าโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีกรรมการ
4. นายอัมพร วินทะไชยโรงเรียนชุมชนบ้านหมากยางกรรมการ
5. นายสุรชัย พันธุโรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่านกรรมการ
6. นางสุวรรณี เรืองดงยางโรงเรียนบ้านไทรทองกรรมการ
7. นางสาวทิพวัลย์ พระจันทร์ลาโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
8. นายอุทัย สุริยมาตย์โรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายจักรสิน สามารถโรงเรียนกกกุงคุรุราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
3. นายสมจิตร หงส์พิพิธโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่กรรมการ
4. นายอภิลาส ภิรมยาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นายอัจฉริยะ สามิบัติโรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อยกรรมการ
6. นายณรงค์ อาจหาญโรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญกรรมการ
7. นายกุลเทพ สุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
8. นายเทวิน สุขวรรณะโรงเรียนวารีสวัสดิ์กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายกาญจน์บัณฑิต โชติขันธ์โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย(ปทุมรัตต์)ประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สุดวิลัยโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
3. นายจรูญ โชติแสงโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมฯ)กรรมการ
4. นายสมชาย วงศ์ท้าวโรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
5. นายถวัลย์ ทรงงามโรงเรียนบ้านมหิงษารามกรรมการ
6. นายอภิลาส ภิรมยาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
7. นายจันทโชค เกตุวงศ์โรงเรียนบ้านสองชั้นกรรมการ
8. นายมังกรศิลป์ พรมศรโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบรรจง สังฆะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบวร ประสารโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
3. นายประชา ลาภอาษาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายอธิเศธ เสาร์วงค์โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างกรรมการ
5. นายสมบัติ ศิริธาราโรงเรียนบ้านโนนแฮดกรรมการ
6. นายนิพนธ์ ชาระโรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
7. นายสมหมาย ศรีทะวงษ์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
8. นายประดิษฐ์ เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ หาพันธ์โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพงกรรมการ
5. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
6. นางวิบูลย์ศรี เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ หาพันธ์โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพงกรรมการ
5. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
6. นางวิบูลย์ศรี เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายสันติภพ โชติขันธ์โรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายสัจจพันธ์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
3. นายวีระชัย จารรัตน์โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ หาพันธ์โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพงกรรมการ
5. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
6. นางวิบูลย์ศรี เจริญรัมย์โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายมนตรี สิงห์ชาโรงเรียนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
3. นางระพิน ขว้างรหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นายณัฐ คูณโนนยางโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
6. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
7. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิคมฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสนิท กล้าหาญโรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นางพรลดา เที่ยงผดุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
4. นายวราพงษ์ ทองคำสุกโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์)กรรมการ
5. นายสังวาลย์ ยอดนิยมโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
6. นางพัฒนี ขจรภพโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
7. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนเขวาโคกสวายโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายมนตรี สิงห์ชาโรงเรียนบ้านสำโรงประธานกรรมการ
2. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
3. นางระพิน ขว้างรหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นายณัฐ คูณโนนยางโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
6. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
7. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิยมวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสนิท กล้าหาญโรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
3. นางพรลดา เที่ยงผดุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
4. นายวราพงษ์ ทองคำสุกโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์)กรรมการ
5. นายสังวาลย์ ยอดนิยมโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
6. นางพัฒนี ขจรภพโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
7. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประภาส พิลาภโรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล วันภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายธนภัทร มูลคำน้อยโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
4. นายมาด บุญเวทโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
5. นางคนิจกุล หนองเรืองโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
6. นายวีระชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
7. นายศุภนิก ทองศรีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
8. นางสาวจุฑารัตน์รตี มูลจันทีโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประภาส พิลาภโรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล วันภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายธนภัทร มูลคำน้อยโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
4. นายมาด บุญเวทโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
5. นางคนิจกุล หนองเรืองโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
6. นายวีระชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
7. นายศุภนิก ทองศรีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
8. นางสาวจุฑารัตน์รตี มูลจันทีโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชณัฐพงศ์ ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นายบพิตร คำนวณดีโรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการ
3. นางพรลดา เที่ยงผดุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
5. นายสังวาลย์ ยอดนิยมโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
6. นายวราพงษ์ ทองคำสุกโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์)นกรรมการ
7. นายพงษ์ทอง ศรีน้อยโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชณัฐพงศ์ ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นายบพิตร คำนวณดีโรงเรียนบ้านหนองฟ้ากรรมการ
3. นางพรลดา เที่ยงผดุงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ แก้วสมศรีโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
5. นายสังวาลย์ ยอดนิยมโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
6. นายวราพงษ์ ทองคำสุกโรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์)นกรรมการ
7. นายพงษ์ทอง ศรีน้อยโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
3. นางระพิน ขว้างรหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นายณัฐ คูณโนนยางโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
6. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
7. นางมณีรัตน์ มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชณัฐพงศ์ ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นายมงคล วันภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิยมวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายมาด บุญเวทโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์รตี มูลจันทีโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการ
6. นายวีระชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
7. นายศุภนิก ทองเทียมโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
8. นายคนึงนิจ หนองเรืองโรงเรียนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
3. นางระพิน ขว้างรหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นายณัฐ คูณโนนยางโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
6. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
7. นางมณีรัตน์ มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชณัฐพงศ์ ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นายมงคล วันภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิยมวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายมาด บุญเวทโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์รตี มูลจันทีโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการ
6. นายวีระชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
7. นายศุภนิก ทองศรีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
8. นางคนึงนิจ หนองเรืองโรงเรียนบ้านฝางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
3. นางระพิน ขว้างรหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นายณัฐ คูณโนนยางโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
6. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
7. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
8. นางมณีรัตน์ มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรัช เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแล้งประธานกรรมการ
2. นายมงคล วันภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิยมวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายมาด บุญเวทโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
5. นายคะนิจกุล หนองเรืองโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
6. นายวีระชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
7. นายศุภนิก ทองศรีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
8. นางสาวจุฑารัตน์รตี มูลจันทีโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอานนท์ นามเพ็งโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ศรีบุญเรืองโรงเรียนเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
3. นางระพิน ขว้างรหัสโรงเรียนบ้านลิ้นฟ้ากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
5. นายณัฐ คูณโนนยางโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
6. นายบุรินทร์ ทองเทียมโรงเรียนบ้านดอนขามกรรมการ
7. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
8. นางมณีรัตน์ มั่นคงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรัช เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแล้งประธานกรรมการ
2. นายมงคล วันภักดีโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
3. นายวัชรศักดิ์ สุภาพสุนทรโรงเรียนดอนเสาโฮง(นิยมวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายมาด บุญเวทโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อยกรรมการ
5. นางคะนิจกุล หนองเรืองโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
6. นายวีระชัย มาตรหลุบเลาโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
7. นายศุภนิก ทองศรีโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
8. นางสาวจุฑารัตน์รตี มูลจันทีโรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)ประธานกรรมการ
2. นางคณพร น้อยน้ำคำโรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางส่องศรี เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางเกษรา เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
5. นายสนิท ไตรทิพย์โรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
6. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)ประธานกรรมการ
2. นางคณพร น้อยน้ำคำโรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางส่องศรี เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางเกษรา เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
5. นายสนิท ไตรทิพย์โรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
6. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายคำตัน พิมพ์สิงห์โรงเรียนบ้านอี่เม้งประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร ชนะนาโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย(สุวรรณภูมิ)กรรมการ
3. นางสาวปรัศนียา ศิริกังวานโรงเรียนวัดแจ่มอารมย์กรรมการ
4. นางดาราพร เหมือดนอกโรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชุมภูศรีโรงเรียนปัจคาประสรรค์กรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
7. นางพรรณี ไกยสวนโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
8. นางสาวหทัยรัตน์ สมภารโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายคำตัน พิมพ์สิงห์โรงเรียนบ้านอี่เม้งประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร ชนะนาโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย(สุวรรณภูมิ)กรรมการ
3. นางสาวปรัศนียา ศิริกังวานโรงเรียนวัดแจ่มอารมย์กรรมการ
4. นางดาราพร เหมือดนอกโรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการ
5. นางวราภรณ์ ชุมภูศรีโรงเรียนปัจคาประสรรค์กรรมการ
6. นางรุ่งนภา น้อยบัวทิพย์โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่างกรรมการ
7. นางพรรณี ไกยสวนโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
8. นางสาวหทัยรัตน์ สมภารโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวถิรนันท์ จิตสุขโรงเรียนบ้านโนนแฮดประธานกรรมการ
2. นางจตุพร สอนสนามโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางเอมอร จันทรนิกรโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ไชยเสนาโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
5. นางสาวบุษบา ต้นภูเขียวโรงเรียนบ้านโพนครกน้อยกรรมการ
6. นางสว่างจิต อุ่นน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านแขมกรรมการ
7. นางเทียมใจ เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
8. นางส่องศรี เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวถิรนันท์ จิตสุขโรงเรียนบ้านโนนแฮดประธานกรรมการ
2. นางจตุพร สอนสนามโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางเอมอร จันทรนิกรโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ไชยเสนาโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
5. นางสาวบุษบา ต้นภูเขียวโรงเรียนบ้านโพนครกน้อยกรรมการ
6. นางสว่างจิต อุ่นน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านแขมกรรมการ
7. นางเทียมใจ เมืองสองชั้นโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
8. นางส่องศรี เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายเพชร สุ่มมาตย์โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคีกรรมการ
2. นางทองพูน ปาโทโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
3. นางสุภาพ ขันแก้วโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
4. นางพรรณี ไกยสวนโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
5. นายจำรูญ พันธุระโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
6. นางสุมาลี เกาะน้ำใสโรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
7. นางพิกุล โนมะยาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาฯ)กรรมการ
8. นางสกุนา สดใสโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางทองพูน ปาโทโรงเรียนบ้านสูงยางประธานกรรมการ
2. นายเพชร สุ่มมาตย์โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคีกรรมการ
3. นางสุภาพ ขันแก้วโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
4. นางพรรณี ไกยสวนโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
5. นายจำรูญ พันธุระโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
6. นางสกุนา สดใสโรงเรียนบ้านร้านหญ้ากรรมการ
7. นางสุมาลี เกาะน้ำใสโรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยากรรมการ
8. นางพิกุล โนมะยาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายชนันต์ชัย พัชรคำสุดทีโรงเรียนบ้านหนองหินใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพวัน วันสูงโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
3. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
4. นางอนงค์ มาศจันทร์โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ทุมคำมีโรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)กรรมการ
6. นางวัชรากรณ์ ปิ่นละออโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
7. นางจันที ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
8. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายชนันต์ชัย พัชรคำสุดทีโรงเรียนบ้านหนองหินใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพวัน วันสูงโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
3. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
4. นางอนงค์ มาศจันทร์โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ทุมคำมีโรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)กรรมการ
6. นางวัชราภรณ์ ปิ่นละออโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
7. นางจันที ศรีแก้วโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
8. นางพรสวรรค์ ผลินยศโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)ประธานกรรมการ
2. นางคณพร น้อยน้ำคำโรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางส่องศรี เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางเกษรา เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
5. นายสนิท ไตรทิพย์โรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
6. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสืบสกุล ชดช้อยโรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)ประธานกรรมการ
2. นางคณพร น้อยน้ำคำโรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์กรรมการ
3. นางส่องศรี เจริญรบโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
4. นางเกษรา เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
5. นายสนิท ไตรทิพย์โรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
6. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวชิระ วงษ์ชาดีโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล นิลผายโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นายทองขาว ศรีมนตรีโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวิชิต ก้านจักรโรงเรียนบ้านหนองสังข์กรรมการ
5. นายสุพจน์ วิเวกโรงเรียนคูฟ้ากรรมการ
6. นางอุษณา ศรีโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
7. นางจันทร์เพ็ญ วิทยาวุธโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีกฤษฎา ศรีชนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจานประธานกรรมการ
2. นายวาสนา นวนรักษาโรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนากรรมการ
3. นางทองดี จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนบ้านเมืองสรวงกรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ ไชยโยโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณกรรมการ
5. นายสมมาศ อยู่สุ่มโรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
6. นางสายสมร ชานามโรงเรียนดอนเสาโฮงฯกรรมการ
7. นางเพ็ญนภา สีเที่ยงโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
8. นายนายสำรวล เขียวสนามโรงเรียนบ้านดอกไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสัญญาศักดิ์ พิลาลัยโรงเรียนบ้านตาหยวกประธานกรรมการ
2. นายสิงห์หาญ นนท์อ่อนโรงเรียนบ้านส้มโฮงกรรมการ
3. นายไชยธร พะตันโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
4. นายจันทร์ โนมะยาโรงเรียนบ้านธาตุจอมศรีกรรมการ
5. นายอนันต์ ลักษณะงามโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
6. นายประยูร ปาโทโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชัย งามสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอมรเทพ บุตรวาปีโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายวินัย วงศ์จอมโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
4. นายจำเนียร ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
5. นายศิริวัฒน์ ศรีสระคูโรงเรียนฮ่องทรายกรรมการ
6. นายศุภชัย ต้นทัพไทยโรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมชาติ ชุมพลโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการ
8. นางสำเนียง อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางหทัยชนก คชพันธ์โรงเรียนบ้านเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวสังวาลย์ พลหินกองโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้กรรมการ
3. นางสาวรจนา วงศ์เพชรศรีโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นางสายันต์ สายเชื้อโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
5. นางบรรทม โทนหงสาโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
6. นางสมหมาย บุญกลอยโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
7. นางปราณี สามิบัติโรงเรียนบ้านเหม้าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพนิดา หารสุโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหินน้อยประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ เสรีเรืองยุทธโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการ
3. นางบังอร วงศ์หนองแวงโรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรักกรรมการ
4. นางนาตยา มิรัตนไพรโรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลดกรรมการ
5. นางมานิต ทวยหาญโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
6. นางสาวเบญวลี คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
7. นางพจนาลักษณ์ ไชยวงค์วัฒน์โรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
8. นางสุพัตรา ศรีประสารโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายโสภณ พลสมบัติโรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายคำพันธ์ พาโคกทมโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีกรรมการ
3. นายฉลาด ใจมั่นโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
4. นายสมพร ปะกิลาเคโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
5. นายนิคม บุตรโชติโรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการ
6. นางดวงจันทร์ แสงน้ำโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวมัลลิกา นาศพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการ
8. นายชินพันธ์ บุตรรักษาโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ สมบูรณ์พันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาดประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จันใหม่โรงเรียนบ้านโพนพอุงกรรมการ
3. นางอินภิรมย์ ชุมตรีนอกโรงเรียนบ้านดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณกรรมการ
4. นางจุรีพร นพรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสงกรรมการ
5. นางสมาภรณ์ ศรีวงษาโรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารกรรมการ
6. นายวิจิตร เทียบโพธิ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
7. นายพิชิต เทพสมบัติโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
8. นายทิวา ทองเพชรโรงเรียนบ้านส่องอนามัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง มณีแสงโรงเรียนบ้านโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางดอกไม้ วรเชษฐโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นางสาวอรสา เสนามาตย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายประสาน ปะเสระกังโรงเรียนบ้านสำราญหนองบากกรรมการ
5. นายฉันท์ ฤทธาพรมโรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทองกรรมการ
6. นางระเบียบ เพ็งวิชัยโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่กรรมการ
7. นางวัชราภรณ์ สีกู่กาโรงเรียนบ้านจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายลิขิต สองสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็นประธานกรรมการ
2. นายถาวร ยมรัตน์โรงเรียนบ้านสระโพนทองกรรมการ
3. นายประยูร สาระภักดีโรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นางสุภาวดี วงสาโทโรงเรียนบ้านดงครั่งน้อยกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ พรมรีโรงเรียนบ้านจานใต้กรรมการ
6. นางศิริพร ปานุดดาโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการ
7. นางเสาวรีย์ จารึกกลางโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
8. นายสุนทร อินทรวิเชียรโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายทรงศิลป์ เสนาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสฯประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ผดุงกิจโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการ
3. นางจินตนา เกษตรสิงห์โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคีกรรมการ
4. นางสุวลักษณ์ แจ้งสว่างโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
5. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
6. นางนิตยา ศรีบุญโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
7. นางศรีสุดา สุดาเดชโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
8. นางอุไรวรรณ กาสิงห์โรงเรียนชุมนบ้านโคกทมกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ ชุมภักดีโรงเรียนบ้านขมิ้น ประธานกรรมการ
2. นายสุบัน เย็นศิริโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นายสมชาย ออมอดโรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคีกรรมการ
5. นายเอกชัย ถนัดค้าโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
6. นายศราวุฒิ วิริยะกุลโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการ
7. นางเบญจมาศ ไหมพรมโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ สุขประเสริฐโรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ สงเคราะห์โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
3. นางกันธิชา คลังมนตรีโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางนฤมล จันมะโฮงโรงเรียนบ้านยางเลิงกรรมการ
5. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
6. นางประมวล บุญโพธิ์โรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ขุมเงินโรงเรียนบ้านสีสวาดเล็บขาวประธานกรรมการ
2. นางมานิดา ภูนิคมโรงเรียนบ้านโนนจานกรรมการ
3. นางนิตยา สร้อยสิงห์โรงเรียนบ้านน้ำคำกรรมการ
4. นางคำปุ่น บุญพาทำโรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายจรูญ ศรีประสารโรงเรียนบ้านจานเตยกรรมการ
6. นางเบญจมาศ ชาญวิรัตน์โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา)กรรมการ
7. นางสาวสุปัญญา สำลีโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ ภูหินกองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้านหญ้าประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย แม่นมาตย์โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ วงษ์สามารถโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
4. นางมัณฑนา ลาชัยโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
5. นางนิธิญา เพียรถนอมโรงเรียนเขวาโคกสวายโดยกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ กาแก้วโรงเรียนบ้านสะแบงตากกรรมการ
7. นางปิยสุดา โสหนองบัวโรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยากรรมการ
8. นางสมหมาย ดวงประภาโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ พลศรีโรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาดประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตต์ นิลสระคูโรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ โชติขันธ์โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์กรรมการ
4. นางประกอบศิลป์ โพธิ์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อยกรรมการ
5. นางพวงชมภู จันทร์สำราญโรงเรียนบ้านมะกอกกรรมการ
6. นางสาวอภินันท์ สุวรรณธาดาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยประธานกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ นวลมณีโรงเรียนบ้านดงเมืองจอกกรรมการ
3. นางอรุณี ศรีประสารโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นางอนงค์นาฎ ศรีเวียงโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
5. นางวงเดือน ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านโพนสะอาดกรรมการ
6. นายวิชัย ไข่สังข์โรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
7. นางสาคร สุวรรณษาโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
8. นางสาวอภินันท์ สุวรรณธาดาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวชิระ ไชยรัตน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร วรรณสุทธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2กรรมการ
3. นางวราภรณ์ มูลมณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2กรรมการ
4. นายอุบล แก้วปิ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2กรรมการ
5. นางมิญช์มนัส สลางสิงห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2กรรมการ
6. นางสาววชิราภรณ์ จันทร์นีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2กรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2กรรมการ
8. นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวชิระ ไชยรัต์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร วรรณสุทธิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ ๒กรรมการ
3. นางวราภรณ์ มูลมณีศึกษานิเทศก์ สพป.รอ ๒กรรมการ
4. นายอุบล แก้วปิ่นศึกษานิเทศก์ สพป.รอ ๒กรรมการ
5. นางมิญช์มนัส สลางสิงห์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ ๒กรรมการ
6. นางสาววชืราภรณ์ จันทร์นีศึกษานิเทศก์ สพป.รอ ๒กรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ ๒กรรมการ
8. นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.รอ ๒กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพิสรร ปัดชาศรีโรงเรียนดงเกลือวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายคำไพ ขามพยาโรงเรียนบ้านท่าค้อกรรมการ
3. นางชื่นจิต ใหม่คามิโรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาสกรรมการ
4. นายเมียนฟิน อ่อนสีแดงโรงเรียนชุมชนบ้านหมากยางกรรมการ
5. นายอภิเชษฐ์ ชาญอุไรโรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์กรรมการ
6. นางประนอม ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านชาติกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสิงขร ริโยธาโรงเรียนบ้านบัวงาม ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล สาธารณ์โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคลกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ ชาวงษ์โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสงกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ แก่นสาโรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยากรรมการ
5. นายวสิต พรหมกัลป์โรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
6. นายบุญทัน เรืองมนตรีโรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญกรรมการ
7. นางสาวอรวรรณ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ แก้วภูมิแห่ โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ ศรีเที่ยง โรงเรียนบ้านเขวาตะคอง กรรมการ
3. นายวชิรา ทำมิโรงเรียนบ้านจานใต้กรรมการ
4. นายชาญวิทย์ อาจสมโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นางดารณี โตไทยะโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
6. นางสาวอรพรรณ คำหมอนโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพนมภูมิ ไชยแสนโรงเรียนบ้านหนองมะเขือประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ แจ้งสนามโรงเรียนจตุรคามพัฒนา กรรมการ
3. นายสุเทพ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านเหล่าหัวภูกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีทองอยู่ มิรัตนไพรโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นายสราวุธ เมรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี กรรมการ
6. นายพรชัย หะโทโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
7. นายประเสริฐ ศรีสม โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญกรรมการ
8. นางสาวกนกพรรณ บุตรสิงห์ โรงเรียนบ้านห้างหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวรรณะ อุดมคําโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นายสมยศ แสงผุยโรงเรียนโนนทรายสระทองกรรมการ
3. นายไชยธร พะตันโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
4. นายสมปอง เวียงนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม กรรมการ
5. นางพวงเพชร โพธิ์สนามโรงเรียนบ้านสาหร่ายกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร แสงสุมาศ โรงเรียนบ้านโพนดวน ประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ จงใจจิตรโรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อกรรมการ
3. นายหัน เวียงนนท์โรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นายสมพร นามทะจันทร์โรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
5. นายสุวิทย์ สนสมบัติโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิบูลย์ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยากรรมการ
7. นายประสิทธิ์ ภูพวกโรงเรียนบ้านคูฟ้ากรรมการ
8. นางสาวศศินา ดาราศาสตร์โรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพูลทรัพย์ มานะดี โรงเรียนเมืองอาจสามารถประธานกรรมการ
2. นายทองยศ เพ็งวิชัยโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่กรรมการ
3. นายสุเทพ พวงไธสงโรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา กรรมการ
4. นางไพลิน เตียงพลกรังโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
5. นางสุรีพร คำงามโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร กัณหาจันทร์ โรงเรียนบ้านข่อยประธานกรรมการ
2. นายวินัย โพธิ์หมุดโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
3. นายบุญยืน คำสอนโรงเรียนบ้านหนองจานกรรมการ
4. นายพลากร จันทร์ซ้ายโรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว กรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัทร สงค์ศรี โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิเลิศ ไชยมีโรงเรียนเมืองจำปาขัน ประธานกรรมการ
2. นางสวาท พิมพ์แพทย์โรงเรียนบ้านคูเมือง กรรมการ
3. นายธงไชย ประทุมมาโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นายอนุชิต ฤทธิวุธโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
5. นายอนวัช ประทุมชนกกูลโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
6. นายปัญญาฤทธิ์ ถาวงษ์กลาง โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง กรรมการ
7. นางสาวปิลันธสุทธิ์ นาสถิตย์โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุรพันธ์ มูลทรัพย์ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย ประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย สมสุขโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ กรรมการ
3. นายบัญญัติ ภูครองตาโรงเรียนชุมชนบ้านผำ กรรมการ
4. นายวาทิน ไหวดีโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองกรรมการ
5. นายอารมณ์ จันชาราโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอดุลย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
7. นางคัทรียา เสนาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ศรี ชราศรีโรงเรียนบ้านหนองบึง ประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ หล้าสร้อยโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
3. นายอักษร หาญอาษาโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
4. นายธนศักดิ์ หรเพลิดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่มกรรมการ
5. นายสุทัศน์ หงษ์ศรี โรงเรียนบ้านเปลือยคุรุสรรพ์ กรรมการ
6. นายอดิศักดิ์ ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
7. นางพาโชค สาภูเมืองโรงเรียนกู่คันธนามหนองฝั่งแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสมจิตร ชัยบังวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายชินสิงห์ เวียงวะลัยวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายสมบัติ แก้วมงคลวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายนิรันดร์ คูคำวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นายคณิต กลางคารวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นายโกศล คำทองวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร ชัยบังวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายชินสิงห์ เวียงวะลัยวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายสมบัติ แก้วมงคลวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายนิรันดร์ คูคำวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นายคณิต กลางคารวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นายโกศล คำทองวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสมจิตร ชัยบังวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายชินสิงห์ เวียงวะลัยวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายสมบัติ แก้วมงคลวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายนิรันดร์ คูคำวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นายคณิต กลางคารวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นายโกศล คำทองวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสมจิตร ชัยบังวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิประธานกรรมการ
2. นายชินสิงห์ เวียงวะลัยวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นายสมบัติ แก้วมงคลวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
4. นายนิรันดร์ คูคำวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นายคณิต กลางคารวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการ
6. นายโกศล คำทอง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ หันตุลาโรงเรียนบ้านหนองฮางประธานกรรมการ
2. นายสำราญ บุญกลอยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
3. นางสาวอุไรพร แฮดเมยโรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดดกรรมการ
4. นางสาวราตรี สายเขียนโรงเรียนบ้านสาหร่ายกรรมการ
5. นางบังอร มูลตรีภักดีโรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)กรรมการ
6. นางสาววราพร อุลหัสสาโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายอุไร เลิศพันธ์โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางจันทราษี ไชยเสนาโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
3. นางเบญวลี คำจันทร์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ ราชบัวผันโรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยากรรมการ
5. นายฤทธิรงค์ เศษวงค์โรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ พรมชินวงค์โรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายนคร สุรวาทกุลโรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงประธานกรรมการ
2. นางสนทยา ไชยพิมพ์โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ เฮงสวัสดิ์โรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
4. นางปิยสุดา โสหนองบัวโรงเรียนบ้านหนองหินใหญ่กรรมการ
5. นายวัลลภ เหล่าผงโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการ
6. นางสาวอัมพา ลาอินทร์โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายแสวง ทอนศรีโรงเรียนบ้านโนนตาดประธานกรรมการ
2. นางกุลสินี ธีระกุลโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจุรีพร รมเพ็งโรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการ
4. นางประนอม พารานะทีโรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)กรรมการ
5. นางสุนันทา พรหมป้องโรงเรียนโนนไทยวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายบวร พิมพ์ภูโรงเรียนบ้านคำแดงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สาโพนทันโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสราพร เริงรื่นโรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสงกรรมการ
4. นางอังศุธร จันทะคามโรงเรียนชิโนวาทธำรงกรรมการ
5. นางสงกรานต์ จันทะนามโรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี โชติขันธ์โรงเรียนบ้านบัวขาวประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา วรฉัตรโรงเรียนบ้านหนองอีเข็มกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ด่านซ้ายโรงเรียนบ้านดงหมากไฟกรรมการ
4. นายสุระศักดิ์ นวนรักษาโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
5. นางสุภาพร คำอำไพรโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ นาปองสีโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางระภีพร ไวพจน์โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสุภารัตน์ สามิบัติโรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ น้อยถนอมโรงเรียนบ้านเมืองคลองกรรมการ
5. นางปาริชาติ ทองศิริรัตน์โรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการ
6. นางสาวนวลฉวี ศรีชนะโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายวรรณธง สาคำไมย์โรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
2. นางศรีดร บุตรบุญชูโรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสุภาวดี ประมะลิโรงเรียนหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ไม้หอมโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญแข เห็มสมัครโรงเรียนบ้านนกเหาะกรรมการ
6. นายนันทวิชญ์ จุนทวิเทศโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ หันตุลาโรงเรียนบ้านหนองฮางประธานกรรมการ
2. นางอำนวย มาขุมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
3. นางนงคราญ เวียงนนท์โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญกรรมการ
4. นางจันทร์หอม อันน้อยนนท์โรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
5. นางอรัญญา วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการ
6. นางสาวบัวสอน วงค์สนิทโรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีมานิตย์ ซาชิโยโรงเรียนบ้านน้ำคำประธานกรรมการ
2. นางนวลสะอาด พิมทาโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
3. นายปริญญ์ เรืองจันทร์โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยากรรมการ
4. นางณัฐชุดา อุ่นพิกุลโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
5. นางสำอาง พิกากันโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
6. นางสาวปาริฉัตร โชติขันธ์โรงเรียนบ้านสวนปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ชื่นใจโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสำลี จันทร์ดำโรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงกรรมการ
3. นายสยาม โคชาโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการ
4. นางอรุณี จันทร์หนองสรวงโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
5. นางสาวสุขุมาล โยธะกาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายไชยยงค์ บัวศรีคำโรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ นวนรักษาโรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)กรรมการ
3. นางสาวพิลาวัลย์ บุญอรัญโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
4. นางพิมลพร ลาวัลย์โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโพนสวรรค์กรรมการ
5. นางรัญธิญา สุกใสโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายไชยยงค์ บัวศรีคำโรงเรียนบ้านหัวนาประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ นวนรักษาโรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)กรรมการ
3. นางพิมลพร ลาวัลย์โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโพนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวพิลาวัลย์ บุญอรัญโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
5. นางรัญธิญา สุกใสโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายไชยยงค์ บัวศรีคำโรงเรียนบ้านหัวนากรรมการ
2. นายวิศิษฐ์ นวนรักษาโรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)กรรมการ
3. นางพิมลพร ลาวัลย์โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโพนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวพิลาวัลย์ บุญอรัญโรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐกรรมการ
5. นางรัญธิญา สุกใสโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. นายพนมภูมิ ไชยแสนโรงเรียนบ้านหนองมะเขือประธานกรรมการ
2. นางกนกพร ปุลาโมกข์โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวเต็มเดือน ศรีส่องโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ กันโพนงามโรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤตภรณ์ อิทธิเจริญพงษ์โรงเรียนบ้านวารีสีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย ตรีพงษ์โรงเรียนชิโนวาทธำรงประธานกรรมการ
2. นางอุไร ดวงประภาโรงเรียนโนนไทยวิทยาคารกรรมการ
3. นางวิรัตน์ กำลังรัมย์โรงเรียนบ้านพิลากรรมการ
4. นางนิฤมล สุทธิสนโรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวฐาปนีย สิงห์นันท์โรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสีดา บุตรนาแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ ทองแสนครูโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ ยอดบุดดีครูโรงเรียนบ้านห้างหว้ากรรมการ
4. นางสาวสนอง กาศรีครูโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองกรรมการ
5. นายยุทธนา สุดวิลัยครูโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวีรชัย เอราวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองประธานกรรมการ
2. นายนพดล แสงน้ำครูโรงเรียนหนองยางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ มณีเรืองครูโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
4. นายทองพูน ภูมิเรศสุนทรครูโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
5. นายเข็มชาติ พวงจันทร์ครูโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
6. นายธนันชัย พรมภูงาครูโรงเรียนบ้านคูดินทรายกรรมการ
7. นายสุรพงษ์ จำปาทิพย์ครูโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
8. นายศักดา ชัยสงครามครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสุวณีย์ ขันโมลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหงส์ทอง(แสนสุขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ แสนบุญเรืองครูโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
3. นายคูณ ขจรภพครูโรงเรียนบ้านสองชั้นกรรมการ
4. นายประจวบ มาขุมเหล็กครูโรงเรียนบ้านหนองทัพไทยกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ชัยสงครามครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สาลำผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบัวเรียน มังตาครูโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางสำลี ธรรมะครูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
4. นางอัญญาณี ไชยพลงามครูโรงเรียนบ้านแขมกรรมการ
5. นางยุพา สงเคราะห์นักวิชาการศึกษา สพป.รอ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสุจิตรา พันธุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอกประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สังกะสิงห์ครูโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการ
3. นายหาญชนะ บรรทัดเรียนครูโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
4. นางนงคราญ พาราครูโรงเรียนพนัสดงสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางอนุรักษ์ บุญแจ่มครูโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายมานิตย์ ประเดิมผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรคามพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายธีรไนย ธรรมวิเศษครูโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางปราณี ลีทองครูโรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์กรรมการ
4. นางเอมอร สายเชื้อครูโรงเรียนบ้านโนนกรรมการ
5. นางเพลินจิต วรรณสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านกกกุงฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทรงจิต สมุทรเขตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง กัญญาคำครูโรงเรียนบ้านเปลือยฯกรรมการ
3. นางณัฐนิช น้อยสุพรรณครูโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวรจนา วงศ์เพ็ชรศรีครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
5. นางอรทัย โพธิ์มนต์ครูโรงเรียนบ้านกอกแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายโกวิท สิทธิศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร จันทร์ฝางครูโรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรักกรรมการ
3. นางฐปนีย์ ไทยโสภาครูโรงเรียนบ้านจานเหนือกรรมการ
4. นางนภาพร วงศ์คำมาครูโรงเรียนบ้านสาหร่ายกรรมการ
5. นายวีระ ชาติท่าค้อครูโรงเรียนชีโหล่นวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายทรงวิทย์ กัญญาคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมประธานกรรมการ
2. นางเข็มพร ทองใบครูโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางพิทยาภรณ์ ศรีสุไชยครูโรงเรียนบ้านแสนสีกรรมการ
4. นางรจิต ยางเพชรครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการ
5. นางอรนุช ใจมั่นครูโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายภิญโญ หอมไกลผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา ผสมศรีครูโรงเรียนหนองขามวิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา จำปาเณรครูโรงเรียนบ้านนาชมดอนกลางกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณี นากอกครูโรงเรียนจานเตยวิทยาฯกรรมการ
5. นางคัทรียา เสนาครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายบุญศรี จันสุระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ รัตนศรีครูโรงเรียนบ้านห้างหว้ากรรมการ
3. นายสัมพันธ์ หอมขจรครูโรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทองกรรมการ
4. นางสาวอภิชญา วงสาโทครูโรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์กรรมการ
5. นางพัชรา มานะดีครูโรงเรียนบ้านสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายสมใจ อุลมานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางวาริณี อักโขครูโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ อุดมทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่กรรมการ
4. นายทองใบ คำมณีครูโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
5. นายนิกร มานะดีครูโรงเรียนบ้านดงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางเยาวมาลย์ อาวรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเบาประธานกรรมการ
2. นางเสาวรีย์ จารึกกลางครูโรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา แตงทิพย์ครูโรงเรียนบ้านผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขามกรรมการ
4. นางสาวเกศแก้ว ศรวิชัยครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
5. นายฉกาจ ตรีวงษ์ครูโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสุดารัตน์ อยู่ประไพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าประธานกรรมการ
2. นางสายยนต์ ทวีนันท์ครูโรงเรียนบ้านโพนทันกรรมการ
3. นางนิชากร คิมหันต์ครูโรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ)กรรมการ
4. นางนารี สุดานิชครูโรงเรียนบ้านต้อโนนสว่างกรรมการ
5. นางอุมารินทร์ นวนรักษาครูโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงษ์ ดีพลงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวงวังเซียมประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ นูเรครูโรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยากรรมการ
3. นายบุญเลิศ ไชยโยลาครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นายชัยนวพงษ์ สืบสำราญครูโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
5. นางติตาพร จันทะวงษ์ครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายเจสดา พรหมเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเขียวประธานกรรมการ
2. นายนิรัตต์ ดำริครูโรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวิทย์ บุญญาพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระกรรมการ
4. นางชัชฎาภรณ์ อินทะโชติครูโรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสมใจ มุูลหล้าครูโรงเรียนหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายจักรสิน สามารถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกกุงฯประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสวีร์ พันธ์ศิริครูโรงเรียนบ้านเขวาตะคลองกรรมการ
3. นางสุคนธ์ ชัยสีหาครูโรงเรียนบ้านโพนแท่นกรรมการ
4. นางพะงา งามคำครูโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
5. นายสุรพรหม ผาลาครูโรงเรียนบ้านส่องอนามัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายชัยรัตน์ ชลาชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย รัญระนาโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
3. นายจำรูญ ธุระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองย่างงัวกรรมการ
4. นายเรืองเดช อรังศรีโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ประกอบเสริมโรงเรียนเมืองจำปาขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายไพรัช เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแล้งประธานกรรมการ
2. นางทองพูน ปาโทโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
3. นายดำรง รู้ยืนยงโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
4. นายนฤนาถ ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุภาพร ไชยโยโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอุเทน อุบลบานโรงเรียนบ้านแคน(วันครู2503)กรรมการ
7. นายศักดา ภาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
8. นายวันฉัตร ชาติประเสริฐโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายไพรัช เลิศพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแล้งประธานกรรมการ
2. นางทองพูน ปาโทโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการ
3. นายดำรง รู้ยืนยงโรงเรียนบ้านหนองคูณกรรมการ
4. นายนฤนาถ ธรรมวิเศษโรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุภาพร ไชยโยโรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์กรรมการ
6. นายอุเทน อุบลบานโรงเรียนบ้านแคน(วันครู2503)กรรมการ
7. นายศักดา ภาโคกทมโรงเรียนเมืองบัววิทยาคารกรรมการ
8. นายวันฉัตร ชาติประเสริฐโรงเรียนเมืองพนมไพรกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นายประยงค์ รักษาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีประธานกรรมการ
2. นางณัทธร จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
3. นางวิรวรรณ วรไวยโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ ศรีผาโรงเรียนยางคำวิทยากรรมการ
5. นางฉวีวรรณ บัวบุศย์โรงเรียนบ้านตากแดดฯกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายมารศรี คันธาโรงเรียนกมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สัตนันท์โรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการ
3. นางนิตยา ปรักมาศโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการ
4. นางสาวฉันทรียภัส กาญจนสารธนาโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
5. นางปิยฉัตร บุญธรรมโรงเรียนบ้านหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสถิตย์ สาระวิถีโรงเรียนชีโหล่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี ทองดีโรงเรียนอุ่มเม่าสิงห์ไคลกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีเมืองเฮ้าโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
4. นางสิภากรณ์ ซ้ายโพธิ์กลางโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
5. นางรัชนี ผารัตน์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
ฮูลาฮูป ปฐมวัย
1. นายสมเกียรติ อำมะเหียะโรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ประธานกรรมการ
2. นางหนูแก้ว ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ พิมพ์เวินโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการ
4. นางบุญเพ็ง ลาดเสนาโรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยากรรมการ
5. นางสุภา บำรุงเอื้อโรงเรียนบ้านเปลือยกรรมการและเลขานุการ
science show ปฐมวัย
1. นายสุริยะ จันทร์เพ็งโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ประธานกรรมการ
2. นางรำพัน งามสายโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
3. นางคนึงนิจ สุดวิลัยโรงเรียนจตุรคามพัฒนากรรมการ
4. นางจงดี ธนะมูลโรงเรียนบ้านสองชั้นกรรมการ
5. นางประภัสสร โพธิ์เคนโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การร้องเพลง ปฐมวัย
1. นายอนุพงษ์ บุญธรรมโรงเรียนบ้านหัวดงประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ เวโรจน์โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
3. นางฐะปะนีย์ อุบลบานโรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)กรรมการ
4. นางบุญเก็ง กาสิงห์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ทูลแก้วโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
วาดภาพต่อเติมจากสิ่งเร้า ปฐมวัย
1. นายสง่า ไตรมณีโรงเรียนบ้านเหล่าฮกประธานกรรมการ
2. นางราตรี พวงช้อยโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพรกรรมการ
3. นายวิทยา แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านคูดินทรายกรรมการ
4. นางศิรินันท์ ชื่นใจโรงเรียนเมืองโพนทรายกรรมการ
5. นางสุจิตรา โอปากโรงเรียนเมืองอาจสามารถกรรมการและเลขานุการ
มารยาทไทย ปฐมวัย
1. นายดำรง ขุมเงินโรงเรียนเมืองโพนทรายประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ รัญระนาโรงเรียนบ้านดอนเจริญกรรมการ
3. นางศิริพร แหลมคมโรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยากรรมการ
4. นางปนัดดา ก้านจักรโรงเรียนบ้านสำราญหนองบากกรรมการ
5. นางมณี สีแก่นจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ โฆษรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดประธานกรรมการ
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
3. นางอำนวย สอนสนามโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางฐิติมาภรณ์ นามโสมโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
5. นางปฤษฎางค์ พาราโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ โฆษรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดประธานกรรมการ
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
3. นางอำนวย สอนสนามโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางฐิติมาภรณ์ นามโสมโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
5. นางปฤษฎางค์ พาราโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ โฆษรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดประธานกรรมการ
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
3. นางอำนวย สอนสนามโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางฐิติมาภรณ์ นามโสมโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
5. นางปฤษฎางค์ พาราโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ โฆษรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดประธานกรรมการ
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงโรงเรียนบ้านเหล่าฮกกรรมการ
3. นางอำนวย สอนสนามโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางฐิติมาภรณ์ นามโสมโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
5. นางปฤษฎางค์ พาราโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ โฆษรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดประธานกรรมการ
2. นางวัลย์ลัดดา ยางสูงโรงเรียนเหล่าฮกกรรมการ
3. นางอำนวย สอนสนามโรงเรียนบ้านสว่างกรรมการ
4. นางฐิติมาภรณ์ นามโสมโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
5. นางปฤษฎางค์ พาราโรงเรียนบ้านหนองฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปราโมทย์ สร้อยสระคูโรงเรียนบ่อพันขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
3. นางละอองทิพย์ พวงศรีเคนโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางวิราภรณ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปราโมทย์ สร้อยสระคูโรงเรียนบ่อพันขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
3. นางละอองทิพย์ พวงศรีเคนโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางวิราภรณ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปราโมทย์ สร้อยสระคูโรงเรียนบ้านบ่อพันขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
3. นางละอองทิพย์ พวงศรีเคนโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางวิราภรณ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ สร้อยสระคูโรงเรียนบ่อพันขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
3. นางละอองทิพย์ พวงศรีเคนโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางวิราภรณ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ สร้อยสระคูโรงเรียนบ่อพันขันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านลำโกนกรรมการ
3. นางละอองทิพย์ พวงศรีเคนโรงเรียนบ้านขามป้อมกรรมการ
4. นางวิราภรณ์ วรรณวงษ์โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยมกรรมการ
5. นางอุไรรัตน์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สวาสดิ์วรกุลโรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สอนภักดีโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการ
3. นางปาริชาติ บุญกองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
4. นางสาวรสรินทร์ อยู่ไพรโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภัค สุตันทวงษ์โรงเรียนบ้านฮองสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ สวาสดิ์วรกุลโรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สอนภักดีโรงเรียนบ้านหัวหนองแวงกรรมการ
3. นางปาริชาติ บุญกองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
4. นางสาวรสรินทร์ อยู่ไพรโรงเรียนสามขาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภัค สุตันทวงษ์โรงเรียนบ้านฮองสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณทอง วรรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
3. นางสาววิยะดา จันดาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางคำปุ่น บุญพาทำโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
5. นางวิจิตร เมืองภูงาโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณทอง วรรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
3. นางสาววิยะดา จันดาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางคำปุ่น บุญพาทำโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
5. นางวิจิตร วันภูงาโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพรรณทอง วรรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อยประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ละอองวิจิตรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
3. นางสาววิยะดา จันดาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางคำปุ่น บุญพาทำโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
5. นางวิจิตร เมืองภูงาโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประจักษ์ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นางละออง วงศ์คำโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ สิทธิลาโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวหนูจิ๋ว แสนเส็งโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
4. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
5. นางสำราญ ทองปานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
6. นายลือเดช ฤทธาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ สิทธลาโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวหนูจิ๋ว แสนเส็งโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
4. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
5. นางสำราญ ทองปานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
6. นายลือเดช ฤทธาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านส่ว่างประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ สิทธิลาโรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
3. นางสาวหนูจิ๋ว แสนเส็งโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
4. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
5. นางสาวสำราญ ทองปานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
6. นายลือเดช ฤทธาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ สิทธิลาโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวหนูจิ๋ว แสนเส็งโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
4. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
5. นางสำราญ ทองปานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
6. นายลือเดช ฤทธาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ สิทธิลาโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวหนูจิ๋ว แสนเส็งโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
4. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
5. นางสาวสำราญ ทองปานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
6. นายลือเดช ฤทธาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ ศณีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ สิทธิลาโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวหนูจิ๋ว แสนเส็งโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
4. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
5. นายลือเดช ฤทธาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ ศณีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ สิทธิลาโรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวหนูจิ๋ว แสนเส็งโรงเรียนบ้านแจ้งกรรมการ
4. นายกสิณ สิมลีโรงเรียนเมืองปทุมรัตต์กรรมการ
5. นางสำราญ ทองปานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการ
6. นายลือเดช ฤทธาพรมโรงเรียนชุมชนบ้านผำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประจักษ์ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านอ่องสังข์กรรมการ
4. นางละออง วงศ์คำโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางกัลยาณี ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประจักษ์ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านฮ่องสังข์กรรมการ
4. นางละออง วงศ์คำโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางกัลยาณ๊ ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ ยอดภิรมย์โรงเรียนบ้านดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรากรณ์ ไชยสุนทรโรงเรียนสาวแหวิทยากรรมการ
3. นางสาวดาราพร ทอนศรีโรงเรียนบ้านอ่องสังข์กรรมการ
4. นางละออง วงศ์คำโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
5. นางกัลยาณ๊ ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านสูงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทรเพ็ญ จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวประธานกรรมการ
2. นางปรียาภัทร์ โฆษรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
3. นางสาวปิยพร พรมศรโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
4. นางไพรจิตร ไพรพยอมโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
5. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวประธานกรรมการ
2. นางปรียาภัทร์ โฆษรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
3. นางสาวปิยพร พรมศรโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
4. นางไพรจิตร ไพรพยอมโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
5. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุทัย ถนอมพลโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอัครพงษ์ ศรีหะวงษ์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางอุบล สมภักดีโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
4. นายประเสริฐชัย รัตนจันทร์โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นางเพลินพิศ สายยุทธ์โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอุทัย ถนอมพลโรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอัครพงษ์ ศรีหะวงษ์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางอุบล สมภักดีโรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์กรรมการ
4. นายประเสริฐชัย รัตนจันทร์โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นางเพลินพิศ สายยุทธ์โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจันทร์เพ็ญ จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวประธานกรรมการ
2. นางปรียาภัทร์ โฆษรโรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮดกรรมการ
3. นางสาวปิยพร พรมศรโรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยากรรมการ
4. นางไพรจิตร ไพรพยอมโรงเรียนบ้านหนองไศลกรรมการ
5. นางทรงศรี ขันธวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอำนาจ บุญทันโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธานกรรมการ
2. นางวัชรากรณ์ ภูวิจักร์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางสาวสุภาวินี บุญมาตย์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นางสาวสมเพียร เหลาคาโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นางสาวทองสุข พลทะกลางโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอำนาจ บุญทันโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธานกรรมการ
2. นางวัชรากรณ์ ภูวิจักร์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางสาวสุภาวินี บุญมาตย์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นางสาวสมเพียร เหลาคาโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นางสาวทองสุข พลทะกลางโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอำนาจ บุญทันโรงเรียนบ้านโพนแท่นประธานกรรมการ
2. นางวัชรากรณ์ ภูวิจักร์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางสาวสุภาวินี บุญมาตย์โรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นางสาวสมเพียร เหลาคาโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
5. นางสาวทองสุข พลทะกลางโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสำรวย ชื่นใจโรงเรียนสาวแหวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า บุญเต็มโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
3. นายชลธีร์ วรรณโพธิ์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร วรภูมิโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
5. นายศุภวัตร อะทาโสโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสำรวย ชื่นใจโรงเรียนสาวแหวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสง่า บุญเต็มโรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคารกรรมการ
3. นายชลธีร์ วรรณโพธิ์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางสาวปัทมาพร วรภูมิโรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวกรรมการ
5. นายศุภวัตร อะทาโสโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ ศน.แสงเพชร จันทร์ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]