หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ระหว่าง วันที่ 7 ต.ค.56...... เดือน ..10 ต.ค.56......

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2556   8 ต.ค. 2556   9 ต.ค. 2556   10 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้อง ป.1/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้อง ป.1/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้อง ป.2/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้อง ป.2/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้อง ป.2/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้อง ป.2/4 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้อง ป.3/1 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้อง อาคาร1ห้องประชุมพนมฯ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้อง ป.3/2 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้อง ป.3/3 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 ห้อง กู่คันธนาม 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 ห้อง กู่คันธนาม 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
3 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 ห้อง กู่คันธนาม 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
4 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 ห้อง กู่คันธนาม 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
5 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 ห้อง กู่คันธนาม 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 ห้อง กู่คันธนาม 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 ห้อง กู่คันธนาม 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 ห้อง กู่คันธนาม 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 ห้อง กู่คันธนาม 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 ห้อง กู่คันธนาม 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 ห้อง กู่คันธนาม 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
12 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 ห้อง กู่คันธนาม 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
13 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00-10.00
14 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
15 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
16 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
17 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 เวทีเล็ก2 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
18 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 เวทีเล็ก2 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
19 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 เวทีเล็ก1 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
20 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 เวทีเล็ก1 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
21 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบริหารธุรกิจรักไทย 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
22 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบริหารธุรกิจรักไทย 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
23 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 11.00-15.00
24 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 11.00-15.00
25 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 10.00-11.00
26 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 10.00-11.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ อาคารโรงอาหาร 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 อาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านดอกไม้ 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
3 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ อาคารเอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาคาร2 8 ต.ค. 2556 09.00-11.00
5 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอกไม้ อาคารอเนกประสงค์ 8 ต.ค. 2556 13.00 น. เป็นต้นไป
6 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ใต้ถุนอาคาร 2 8 ต.ค. 2556 13.00-15.00
7 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ระดับชั้น ป.๔-๖ ห้อง ห้องคอม ๑ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
๐๙.๐๐-๑๔.๐๐
8 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ระดับชั้น ม.๑-๓ ห้อง ห้องประชุม ชั้น ๒ ตึกอำนวยการ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐
9 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ระดับชั้น ม.๑-๓ ห้อง ห้องคอม ๓ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
๐๙.๐๐-๑๔.๐๐
10 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ตึกอำนวยการ ชั้น ระดับชั้น ม.๑-๓ ห้อง ห้องคอม ๔ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 3 - 3
๐๙.๐๐-๑๔.๐๐

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ ห้องประชุมพนม-วรินธร 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร5 ชั้น ล่าง ห้อง PEER Center 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ป.1/2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น ล่าง ห้อง ป.1/3 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 3 เวทีการแสดง ปฐมวัย 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 3 เวทีการแสดงปฐมวัย 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น บน ห้อง ป.5/2 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 5 ชั้น บน ห้อง ป.5/3 8 ต.ค. 2556 09.00-16.00
11 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ หอประชุมใหญ่ 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
12 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น บน ห้อง ป.2/2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
13 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น บน ห้อง ป.2/2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น บน ห้อง ป.2/2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
15 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ชั้น บน ห้อง ป.4/1 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00
16 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ อาคาร 4 ชั้น บน ห้อง ป.4/2 8 ต.ค. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-12.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง E - Classroom 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-12.00
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ป.6/5 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-12.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป5/2 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป5/3 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.5/4 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
7 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป5/5 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
8 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.6/4 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
9 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร ICT ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.6/3 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
10 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ชั้น ป2/1 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
11 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ชั้น ป.2/2 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
12 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ชั้น ป.3/1 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
13 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.3/2 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
14 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.3/3 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
15 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ชั้น ป.4/1 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-16.00
16 718 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-12.00
17 719 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 8 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 19
08.30-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศน.มิญช์มนัส สลางสิงห์ ศน.สุกัญญา ศรีนนท์ ศน.แสงเพชร จันทร์ขอนแก่น
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]