รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 1. เด็กหญิงพรรษมน  สกุลพูนทรัพย์
 
1. นางอรวรรณ  ชารีวัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   เพชรโต
 
1. นางวัจนา   นามน้าวแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ 1. เด็กหญิงจีรณัฐ  สงวนพฤกษ์
 
1. นายโอภาส  มณีเรือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงชนิสรา  ศรีสุข
 
1. นางอำพร  ทมโยธา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวีร์ลักษิกา  อะโน
 
1. นางเพ็ชรัตน์  เหล่าคะเนย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิชาราช
 
1. นายประทีป  อรรคคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงปณิตา  ชนะชัย
 
1. นางนวลใย  หงส์ผาแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซองแมว 1. เด็กชายกิตติพนธ์  พานาสันต์
 
1. นางกาญจนา  พรมเกตุ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูม้น 1. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  อารีเอื้อ
 
1. นางระวิวรรณ  สหัสนา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ปัญญ
 
1. นางเพ็ญประภา  ทองเภ้า
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงญาณศา  พันธ์โนนงิ้ว
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  ชนะพล
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีคะเณย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 1. นางสาววริศรา  ไชยเกตุ
2. นางสาวเบญจภรณ์   พิมพ์วิชัย
 
1. นางอรลดา  หอมอินทร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   มลาไลย์
 
1. นางพิมพ์นิภา   ศรรักษ์จรัส
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายเชื้อพงศ์    วชิรเมธารัชต์
 
1. นายชัยรักษ์    พลหาญ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคามวิทยา 1. เด็กชายสุภัค  ยมภักดี
 
1. นายประทวน  เปไธสง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขเลิศ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ละอองคำ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  แต้สุวรรณ
 
1. นายนิพนธ์  เฉลิมแสน
2. นางสาวเพ็ญพยอม  ภูกะฐิน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกมลพร   ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    แสนจันทร์
3. เด็กหญิงอรปรียา   กันหาเล่ย์
 
1. นางสมสนิตย์   ศิริวุฒิ
2. นางอุทัยวรรณ  อนุพันธ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วสวนจิก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีประเสริฐ
3. เด็กหญิงปาลิตา  ชาโสม
 
1. นางปทุมวัน  ม่วงดี
2. นางวาสนา  จันทร์ศิริ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายนครินทร์  เหล่าน้ำใส
2. เด็กชายปั้นทรัพย์  คลังพระศรี
 
1. นางสาวณัติจรี  แสงพันธุ์
2. นายไพทูรย์  ชินสุทธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขือง 1. เด็กหญิงจารุพร  รักษาก้านตง
2. เด็กหญิงวสุคนธ์  พลสง่า
 
1. นายพินิจ  ฤทธิแสง
2. นายอุทัย  อะวิชิน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ไชยปัญญา
 
1. นางรสสุคนธ์  ศิริเวช
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 1. เด็กหญิงอนัญญา  พุดสีเสน
 
1. นางราตรี  พลวุฒิ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 1. เด็กชายภานุเดช  วินทะไชย์
 
1. นางพิศมัย  ศรีโคตา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกันต์  กลางคาร
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  จิตรจักร์
3. เด็กชายภาณุเกียรติ  หมายมุ่ง
 
1. นางนิตยา  คำใสสุข
2. นางสิริธร  คำแสงดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 1. เด็กชายนันทชัย  ฤาชา
2. เด็กชายศรัญญู   ตรีเหรา
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สรรพวุธ
 
1. นางณัฏณภัทร  เนืองภา
2. นางพยอม  หรุ่นทะเล
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพิรญาณ์   เตชาเสถียร
2. เด็กหญิงลภัสรดา   แดงสูงเนิน
3. เด็กหญิงอารียา   แก้วคำไสย์
 
1. นางอัจฉรา    มีสวัสดิ์
2. นางเต็มเดือน   สุวรรณพันธ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ตรีกุล
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ฤาชัยราม
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สังฆะมณี
 
1. นางสาวชันยา  นิลผาย
2. นายภัทรพงษ์  เมธาคุณวุฒิ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  สาไชยยันต์
2. เด็กชายพิทยา  แก้วประสาร
3. เด็กชายวาทิต  วงษาหาร
 
1. นางสุธาสินี  จังหวัดกลาง
2. นางเวียงพิศ  คำสุทธี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ 1. เด็กชายต้นตระการ  ที่สำราญ
2. เด็กหญิงวริศรา  หลักชัย
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ตรีกุล
 
1. นางสาวจุฬาพรรณ  ภักดีศรี
2. นายรัฐภูมิ  เขวาลำธาร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 1. เด็กหญิงณิชกมล  หลวงเพชร
2. เด็กหญิงอริษา  ตรีเหรา
3. เด็กหญิงเมสา  ภารสง่า
 
1. นายสมประสงค์  เพริดพราว
2. นางเพ็ญศรี  แสงสว่าง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิดา  โวอ่อนศรี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สีลาดเลา
 
1. นายนภา  มาตย์วิเศษ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายภิยวัฒน์  เมืองโคกลี
2. เด็กชายมนตรี  ประจุดทะเนย์
 
1. นายปัญญา  ชัยหงส์ษา
2. นางสาวสุภาดี  หงส์ชารี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีอุดร
2. เด็กชายตะวัน  เปี่ยมวิมล
 
1. นายขจร  ศักดิ์แสง
2. นางสาวเยาวนิตย์  พนมพงษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 1. เด็กชายจุมพล  ดวงแก้ว
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โคตะโน
 
1. นางทองเพชร  เกริกชัย
2. นางราตรี  พลวุฒิ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายบูรพา  แก้วมาเคน
2. เด็กชายมงคล  ทุมรินทร์
 
1. นายนิคม  ชาแก้ว
2. นายปรีชา  หงษ์ทอ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 1. เด็กชายกัมพล  สุรินาม
2. เด็กชายชัยชนะ  ยาดี
 
1. นายศิววงศ์  ปิตะบูรณ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กชายชัยอนันต์  ใจกล้า
2. เด็กชายธีรวุฒิ  วงค์สมศรี
 
1. นางสุธิดา  รถทอง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกชกร   ชารีวัน
2. เด็กหญิงณัฐฐธิดา   วรรณราช
3. เด็กหญิงพัชรสิริ   คู่กระสังข์
4. เด็กหญิงภูษณิชา    บุญวิเศษ
5. เด็กหญิงวรรณลดา   อมรมรกต
 
1. นางพิกุล   อังกระโทก
2. นางศิริประภา   พลคำมาก
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์    ผุศรี
2. เด็กหญิงณัฐชาวดี  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงดรุณภรณ์  จอมคำสิงห์
4. เด็กหญิงพิชญากร   ศรีทรัพย์
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์   ดุจนาคี
 
1. นางสาวมารยาท   โคตะโน
2. นางเพ็ญศรี    ศรีจักรโคตร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจตุพร  บูรณกิตติ
2. เด็กหญิงณีรนุช  วงศ์ก้อม
3. เด็กหญิงรัชรินธร  เทียมสิงห์
4. เด็กหญิงวราสินี  บันโย
5. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญสงค์
 
1. นายชูเกียรติ  คูเมือง
2. นางสุภาพ  คูเมือง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิช  โกสากุล
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีด้วง
3. เด็กหญิงปภาวริณท์  ปริปุณณะ
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  นามไพร
5. เด็กหญิงรุจิรา  พลหนองแวง
 
1. นางสาวอารยา  อุตะมะ
2. นางสาวเสาวนีย์  สีสด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ข่าขันมะลี
2. เด็กหญิงพาณิภัค  ข่าขันมะลี
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สีหาบุตร
4. เด็กหญิงรัตติกาล  พืชสิงห์
5. เด็กหญิงศิริวิภา  ประภาวะเก
 
1. นายมรกต  บุญเหลี่ยม
2. นางสุขใจ  บุญเหลี่ยม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจิรประภา  พิมูล
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  เจริญแก่นทราย
3. เด็กหญิงรังสิมา  สิทธิศักดิ์
4. เด็กหญิงวรรณภา  ปวิณวิชญพันธ์
5. เด็กหญิงวราศินี  อรัญเที่ยง
 
1. นางรุศดา  พารานะที
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. นางสาวจิระพร   ปัญยาง
2. นางสาววรรณิสา    โสลา
3. นายวันเฉลิม   วัฒนศรี
4. นางสาวสุวัจนีย์   แสงหัวช้าง
5. นางสาวอารีรัตน์    หินจันทร์
 
1. นายคงคา  วงค์อามาตย์
2. นายปิยะพงษ์   พันธ์สุภา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  หาฉวี
2. เด็กหญิงนลินี  ชื่นตา
3. เด็กชายภูริพัฒน์  พรมภักดี
4. เด็กชายวีระวัฒน์  บัวระคุณ
5. เด็กชายอัครเดช  หนูทะแค
 
1. นางละเอียด  กองแก้ว
2. นางไพบูลย์  สุขพิพัฒน์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  อุดมโภชน์
2. เด็กหญิงจิรภัทร   ศรีใส
3. เด็กชายชนาธิป  เหลี่ยมกลาง
4. เด็กหญิงทัศวรรณ  กลางบัว
5. เด็กชายธัชชัย  ไพรหลวง
6. เด็กหญิงธารีรัตน  ธนะโภค
7. เด็กหญิงนรภัทร  ผดุงสันต์
8. เด็กชายบรรชา  จุระไพร
9. เด็กชายปกรณ์  ซุยจุมจัง
10. เด็กชายปรเมฆ  นาวัลย์
11. เด็กชายพิสิฐ  วรวงค์
12. เด็กชายภีรภัทร  รังสีศักดิ์
13. เด็กหญิงรัตนาวลี  นราวุธ
14. เด็กชายวงศกร  ไพรหลวง
15. เด็กชายศราวุธ  น้อยหลุบเลา
16. เด็กหญิงศิริวัลย์  ศรีบุญเรือง
17. เด็กชายสิทธิพล   จ่างเจริญ
18. เด็กหญิงสุกัญญา  ชาวโคราช
19. เด็กหญิงสุชาวดี  ถ่อแก้ว
20. เด็กหญิงสไบทอง  พึ่งพักดิ์
 
1. นายศักดิ์ชัย  สุวภาพ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงชลิดา  ฮวดศรี
2. เด็กชายณัฐพล  ชุมภาษี
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  หงส์สอ
4. เด็กหญิงนิตยา  ลุนละลาด
5. เด็กชายบวร  เหลียวพัฒนพงษ์
6. เด็กชายวรวุฒิ  ศิริเวช
7. เด็กชายวัฒนา  บำรุงรัตน์
8. เด็กหญิงสายสวรรค์  จันทะสาร
9. เด็กชายสิทธิชัย  สีเหลือง
10. เด็กหญิงสิริกร  แสงใส
11. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรีระยศ
12. เด็กชายอนิวรรต  วงค์อามาตย์
13. เด็กหญิงอัญชลี  โมกสุวรรณ
14. เด็กหญิงอารยา  วงค์อามาตย์
15. เด็กชายอิทธิพงษ์  กระสินหอม
 
1. นางละออง  ทวินันท์
2. นางวิภา  อิโน
3. นางโฉมเฉลา  หงษ์ทะนี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 1. เด็กชายกวีสาร  สารโยธา
2. นางสาวดวงแก้ว  คำจะโป๊ะ
3. นายดำรงชัย  ชัยศิริ
4. นายทยากร  ลายแพ่ง
5. เด็กหญิงทัดดาว  หล้าสำลี
6. เด็กหญิงนภัทร  อารีเอื้อ
7. เด็กหญิงนิลวรรณา  พาดฤทธิ์
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  มาดหมาย
9. นางสาวปิยธิดา  ไชยทิพย์
10. เด็กหญิงพัชรี  เวียงวิเศษ
11. นายมินธดา  วินทะไชย
12. เด็กหญิงรุ่งธิวา  ศรีพนา
13. เด็กชายวีรวัฒน์  สุขเกษม
14. เด็กชายศุภกิจ  ประชารัตน์
15. เด็กชายสันติ  พิชัยเชิด
16. เด็กชายอภิชัย  สีลาดเลา
17. เด็กหญิงอัจฉรา  วินทะไชย
18. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองเบาะ
19. นางสาวอาริยา  วินทะสมบัติ
20. นางสาวเกษมณี  สกุลน้อย
 
1. นายจรินทร์  สีบุดดี
2. นางญาณิศา  คตโคตร
3. นางทิพาพร  สีบุดดี
4. นางนภาพร  เฉวียงวาศ
5. นางเพทาย  ศรีมานนท์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  ไกยสวน
2. เด็กชายณัฐพงษ์  หัสดี
3. เด็กชายณัฐพล  แน่นอุดร
4. เด็กชายธนภัทร  เพชรแสน
5. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ทองดอนจันทร์
6. เด็กชายพงศภัค  ธานีวรรณ
7. เด็กหญิงพรนภา  แก่นอากาศ
8. เด็กชายพัสกร  วินทะไชย
9. เด็กหญิงภัทรวดี  บุราณปู่
10. เด็กหญิงวิยะดา  สกุลน้อย
11. เด็กหญิงศรีสุดา  สกุลน้อย
12. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีเพ็ง
13. เด็กชายสรวิศ  เกิดศิริ
14. เด็กชายสิริพร  พานุรัตน์
15. เด็กชายสุรสิงห์  แก่นสิงห์
16. เด็กชายอภิสิทธิ์  ไวทำ
17. เด็กหญิงเกษฎาพร  ปัทมะแก่นทราย
18. เด็กชายเจษฎา  ศรีชาเนตร
19. เด็กหญิงเปรมวดี  สุทธิบาก
20. เด็กชายไมตรี  อินทะแสง
 
1. นางจันทิมา  เวียงสมุทร
2. นางพนิตตา  สิงห์ยะบุศย์
3. นางพรหมพร  พูลภักดี
4. นายมังกร  อัฒจักร
5. นายสมบัติ  ทองดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เวียงอินทร์
 
1. นางจันทร์จิต  ศรีขาวรส
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 1. เด็กชายวีรวัฒน์  โบราณมูล
 
1. นางมัณทนา  เสียงเลิศ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กชายอดิศร  โนนนอก
 
1. นางเสาวภา  จันทอุ่มเม้า
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกฤศฐากร  พิมพ์เบ้าธรรม
2. เด็กหญิงวรวณิชชา   ปิยะศุภฤกษ์
 
1. นางสุขสันต์  ลารังสิทธิ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกานต์รวี   แฝงชะโด
2. เด็กชายเชาวริน   ทวีธัชธรรม
 
1. นางบานชื่น   ผลากอง
2. นางพรสวรรค์   พรมมร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงวรพรรณ  ประทุมดวง
2. เด็กชายอาทิตย์  กรัญทิศ
 
1. นางวรารัตน์  ทองอาจ
2. นายวีระ  ทองอาจ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังฆมะณี
2. เด็กหญิงกาญจนา  พัสโสดา
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อังคุนะ
4. เด็กหญิงชีวรัตน์  มาตวังแสง
5. เด็กหญิงณัฐติยาภรณ์  พิมพ์ศักดิ์
6. เด็กหญิงธนัญญา  ทนเหมาะ
7. เด็กหญิงประกายแก้ว  วงค์คำหูม
8. เด็กหญิงรามนารี  เป่าโต
9. เด็กหญิงสุรินธร  อาจศรี
10. เด็กหญิงอรัญญา  ซองเงิน
 
1. นายยงพันธ์  พันธ์ดงยาง
2. นางสาววราสินี  ประวิรัตน์
3. นางอุดร  วิชัยวงษ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วกาหลง
2. เด็กหญิงกุลิสะรา  ทะนงแผลง
3. เด็กหญิงจารุวัลย์  มะลาลัย
4. เด็กหญิงชลธิชา  คำหงส์
5. เด็กหญิงธิญาดา  มหาสิงห์
6. เด็กหญิงมณีวรรณ  แก้วกาหลง
7. เด็กหญิงรุจิรา  ชะนะพา
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดาแก้ว
9. เด็กหญิงอนัญญา  พรมโคตร
10. เด็กหญิงอนันตญา  คำวังศรี
 
1. นางกนกพร  พันธ์ภักดี
2. นายสรรเพชญ  พันธ์ภักดี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลือจันดา
2. เด็กหญิงกาญจนสุดา  ชัยบังคม
3. เด็กชายจรัญ  คำสมัย
4. เด็กหญิงฉัตรสุดา  บุดสี
5. เด็กหญิงชมัยพร  คำสมัย
6. เด็กชายทรงสิทธิ์  อินทะชัย
7. เด็กหญิงธนัชพร  บุญวงษา
8. เด็กชายปริวัฒน์  งัดเกาะ
9. เด็กชายพลนภัส  ภูทอง
10. เด็กหญิงภัทรภรณ์  อินทร์สีเชียงใหม่
11. เด็กหญิงมัลลิษา  คอนมะลา
12. เด็กชายวรรณพงษ์  น้ำมนต์ดี
13. เด็กหญิงวิลดา  พันธุเกด
14. เด็กหญิงศรินธร  ซุยเซียงสา
15. เด็กหญิงอารญา  คลังทอง
 
1. นางศิริวรรณ   นาคดี
2. นายสมทรง  ก้านจักร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนาวะดี
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  คืนดี
3. เด็กหญิงณัฐลดา  คืนดี
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แดนไธสง
5. เด็กหญิงธัญวรรณ  กุลนิตย์
6. เด็กหญิงปภัสรา  หลอดคำ
7. เด็กหญิงปรียานันท์  ไชยเกตุ
8. เด็กหญิงพรวิภา  ชุมสิงห์
9. เด็กหญิงศิริรัตน์   จิตริต
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปานทอง
11. เด็กหญิงสมิตา  สาสุนันท์
12. เด็กหญิงสุชามนต์  เมฆลา
13. เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยเกตุ
14. เด็กหญิงสุมินตรา  เมฆลา
15. เด็กหญิงอรดา  รู้ยืนยง
 
1. นางรภัสลดา  นามสง่า
2. นางสมถวิล  พันธุ์พาณิชย์
3. นายสุริยันต์   พรหมพักตร์
4. นางอรลดา  หอมอินทร์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกฤษณ์ชนา   เจตจอหอ
2. เด็กชายธีรภัทร   กิจแสวง
3. เด็กหญิงศุภิสรา   วรรณุเสน
 
1. นายธีระ   พนมรัมย์
2. นางปรมา   จูงกลาง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วินทะไชย
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แวดอุดม
 
1. นายจรินทร์  สีบุดดี
2. นางทิพาพร  สีบุดดี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกิตติพศ   กิตติสมสกุล
2. เด็กหญิงฤติมา   สิทธิสวนจิก
 
1. นายธีระ   พนมรัมย์
2. นายอุรุทัศน์   บรรเลงการ
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิริเวช
2. เด็กชายปรเมธ  ธรรมภิบาล
 
1. นายพีระชัย  ไม้แก้ว
 
64 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงลภัสรดา  ขุ่มด้วง
 
1. นายสุริเยศ  อะโน
 
65 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุชาดา   ศีรษะภูมิ
 
1. นายชัยณรงค์   มังคะวัฒน์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  สมยางมาศ
 
1. นายสุริเยศ  อะโน
 
67 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงสุภาพร  หรพริ้ง
 
1. นายสุริเยศ  อะโน
 
68 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 1. เด็กชายปัญญาเลิศ  คำตา
 
1. นางสมถวิล  พันธุ์พาณิชย์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. นางสาววิภาวรรณ  พันธุ์ศรี
 
1. นายสุริเยศ  อะโน
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  พิรมย์
 
1. นางมยุรี  สายรัตน์
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 1. เด็กชายวัชรากร  จันทพร
 
1. นายเชิดชาย  พลเยี่ยม
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  จำปาเกตุ
2. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ไฮงาม
 
1. นางสาวกาญจนี  พลสีราช
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเบิด 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หนองแห้ว
2. เด็กหญิงธาริณี  สายยางห้า
 
1. นางวัลลภา   ศรีอนุกูล
2. นายสุภาพ  จอมไพรศรี
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 1. เด็กหญิงบุสดี  เวียงสิมา
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเจริญ
 
1. นางมยุรี  สายรัตน์
2. นางอรินทร  จตุเทน
 
75 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศศิธร   คำประเวศ
 
1. นายถวัลย์   ก้านจักร
 
76 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ศิริวงค์
2. เด็กชายชัชวาล    พนมเขต
3. เด็กชายธนพล   อุทุมภา
 
1. นายต่อศักดิ์   สุทธิสา
2. นายถาวร  จันทร์ขอนแก่น
 
77 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กชายจักรี   อุดมประเสริฐ
2. เด็กชายธนายุทธ  สารรัตน์
3. เด็กชายอภิชาติ  อัญญะโพธิ์
 
1. นายพิศิษฐ์  ศรีวิไล
2. นายวุฒิพงษ์  มุสิกพันธ์
 
78 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กชายวิชิต  บุตระ
2. เด็กชายอนันต์  มหามาตย์
3. เด็กชายไมตรี  ทองพิลา
 
1. นายพิศิษฐ์  ศรีวิไล
2. นายวุฒิพงษ์  มุสิกพันธ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 1. เด็กหญิงสวลี  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  ยอดมงคล
 
80 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำในเที่ยมแข้ 1. เด็กชายภานุมาศ   ปฏิโก
 
1. นายบุญจันทร์   ป้องขวาเลา
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงธนภรณ์   มณีอินทร์
 
1. นางสาวกอบกุล   กรมไกรยศร
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำในเที่ยมแข้ 1. นายธนพล   สินธุชน
 
1. นายบุญจันทร์   ป้องขวาเลา
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ตะราษี
 
1. นางกชพรรณ   พาหะนิชย์
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปานระพี  วิลาศ
 
1. นายอนันต์  บุตราษี
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรกฎ  บัวระบัน
 
1. นางอาวร  วิเชียรศรี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กชายศราวุธ  แสนรัตน์
 
1. นางอาวร  วิเชียรศรี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุวนันท์    ประเสริฐสังข์
 
1. นางมยุรี   ลิ้มรัตนพันธ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เวียงอินทร์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  รักศรี
3. เด็กชายกวีศิลป์  พัฒนสาร
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  รักศรี
5. เด็กชายณหทัย  ระถาวณิชย์
6. เด็กหญิงทิพปภา  จันมะดัน
7. เด็กหญิงธัญสุดา  อังกาบ
8. เด็กหญิงนนทกานต์  โมกขรัตน์
9. เด็กหญิงบุษกร  นารถก้านตง
10. เด็กหญิงปิยะฎา  เวียงวิเศษ
11. เด็กหญิงภัทรวดี  สุจริต
12. เด็กหญิงภัศรา  โพธิสาย
13. เด็กหญิงมะลิกา  เงาะเศษ
14. เด็กหญิงรุจิรา  ภูผาลาด
15. เด็กชายวงศธร  จันทะสิทธิ์
16. เด็กหญิงวิชชุรดา  พัฒนสาร
17. เด็กชายวินัย  ไพศาลธรรม
18. เด็กหญิงวิภาวี  โมฆรัตน์
19. เด็กชายสหรัถ  ฤทธิมนตรี
20. เด็กหญิงสิริกร  ศรีโยธี
21. เด็กชายเดชดวง  ดาด้วง
 
1. นางสาวกมลณัฐ  สร้อยสีดำ
2. นายทองฉัตร  จันทะคัด
3. นายพรชัย  โทพล
4. นางพัทรามาศ  ทิณบุตร
5. นายวันชัย  ชมนก
6. นางสายตา  จันทะคัด
 
89 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรประทักษ์
2. เด็กชายกิตติชัย  สุวรรณเดชา
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  หล่มเหลา
4. เด็กชายชัยวัฒน์  พงษ์จันโอ
5. เด็กชายชาคริต  คล้ายปาน
6. เด็กชายทัศนะ  แสนนาใต้
7. เด็กหญิงธีรนาฏ  ตุ้มทอง
8. เด็กหญิงน้ำฝน  บำมิลา
9. เด็กหญิงประภาสิริ  ธุระพันธ์
10. เด็กชายพงษ์พีระ  จัตตะวาภักดี
11. เด็กชายพัฒนพงษ์  ประเสริฐสังข์
12. เด็กหญิงมัลลิกา  แบนไธสงค์
13. เด็กหญิงมินตรา  วินทะไชย
14. เด็กหญิงรัตติยากร  นุ่นนาแซง
15. เด็กหญิงวาเนสซ่า  คิม บินเดอร์
16. เด็กหญิงศิริรัตน์  เพ็งนาม
17. เด็กหญิงสุกุลยา  ประกอบศรี
18. เด็กหญิงสุดธิดา  ศิริเวช
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชะรัมย์
20. เด็กหญิงสุนิสา  หล่มเหลา
21. เด็กหญิงสุพรรณี  อนุแก่นทราย
22. นางสาวสุภัตรา  สุภาพ
23. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ฤาชาคำ
24. เด็กหญิงสุภาวดี  พิมพ์วงค์
25. เด็กชายอธิกร  คำยอง
26. เด็กชายอภิชัย  คำมา
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทับทิม
28. เด็กหญิงอรชร  ภาษิต
29. เด็กหญิงอรยา  วงษา
30. เด็กหญิงอริญญา  ประระจูม
31. เด็กชายอัครพล  ศรีระษา
32. เด็กหญิงอโณทัย  เศษวงษ์
33. เด็กหญิงเกศกมล  อิมาพัด
 
1. นายชาญ  อาวรณ์
2. นายณัฐพงษ์  บุญใหญ่
3. นางธิดา  แว่นประชา
4. นายธีรวัฒน์  พัฒโท
5. นายบพิตร  ยิ่งกำแหง
6. นางสาววศยา  เอกวิชัย
7. นายสง่า  ชัยพิมล
8. นางสมพร  อาวรณ์
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ไชยรส
 
1. นางทับทิม  วรรณสุข
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. นายอทิวัส  โมลาเลิศ
 
1. นางสมบัติ  รักษาภักดี
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กหญิงอภิญญา  นันทิพย์
 
1. นางสัมพันธ์  คณาศรี
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุริยะเนตร  สุริยะแก่นทราย
 
1. นายวิเชียร  บัวระบัน
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ปิยะนารถ
 
1. นางวนิดา  สุภรัตนกูล
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงสุธิสา  เพิ่มพร
 
1. นายสุริยา  ข่าขันมะลี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหมุน 1. เด็กชายพรชัย  ลำพองชาติ
 
1. นายอนุพงษ์  นิรมลสมบัติ
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) 1. เด็กหญิงสุภาพร  พิมภู
 
1. นายเสถียร  ศรีชัยเชิด
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วัดพิมาย
 
1. นางจุไรรัตน์  ขนันแข็ง
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ  บุตรสอน
 
1. นางวันนิสา  พลเยี่ยม
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วปัญญา
 
1. นางลำดวน  บุญล้อม
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย 1. เด็กหญิงบุญธิชา  เจนเชี่ยวชาญ
 
1. นางบุษบงพรรณ  นามทอง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กชายธนดล  พรมเวียง
 
1. นางราตรี  เรืองทอง
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ศรีแสนยงค์
 
1. นางราตรี  เรืองทอง
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกรกมล   มหาวัน
 
1. นางพวงทอง   ธุลีจันทร์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ 1. เด็กหญิงศีวรา  หงษาวะดี
 
1. นางกนกกาญจน์  ศิรารัตน์
 
106 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีรักษ์
2. เด็กหญิงกิตติพร  แก้วคำกอง
3. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ถวิลรักษ์
4. เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรพรม
5. เด็กชายจตุพล  แก่นนาคำ
6. เด็กหญิงชนาภา  เถาว์ชาลี
7. เด็กหญิงชลธิชา  นาทองคำ
8. เด็กหญิงชลธิชา  เผ่าเพ็ง
9. เด็กชายชาญวิทย์  ศรีรักษ์
10. เด็กหญิงณัฐสุต  ถวิลรักษ์
11. เด็กหญิงทิพวรรณ  เศษโถ
12. เด็กหญิงทิพาภรณ์  เหล่าลาภะ
13. เด็กหญิงนันทพร  บุญเง็ก
14. เด็กหญิงนันทพร  จันทมุลตรี
15. เด็กหญิงนิรชา  แก่นนาคำ
16. เด็กหญิงบันทิตา  ทองโสม
17. เด็กชายประกาศิต  จันทร์มี
18. เด็กชายปรเมศวร์  บัวบุญ
19. เด็กหญิงปาริชาติ  อิทรสูงเนิน
20. เด็กหญิงพรนภัส  สุ่มมาตย์
21. เด็กหญิงพรไพลิน  จันทร์ขันธ์
22. เด็กหญิงพิมพิไล  พันธมา
23. เด็กหญิงพิสพิมล  คงบุญวาท
24. เด็กชายภาชิณ  บัวพันธุ์
25. เด็กชายภูวดล  บุตรพรม
26. เด็กหญิงวิมลรัตน์  กระธรรม
27. เด็กหญิงศิริวรรณ  วรศิริ
28. เด็กชายสุเรนทร์  ทองเกิดหลวง
29. เด็กชายอดิศักดิ์  พรมมะดาม
30. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุวรรณไตย
31. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีคำบ่อ
 
1. นางกลิ่นสุคนธ์  จอมไพรศรี
2. นางขจรศรี  ชำนาญเอื้อ
3. นางทองล้วน  มาตย์สาลี
4. นางนงลักษณ์  ณ พัทลุง
5. นายนพคุณ  มลีรัตน์
6. นางสาวนภัสภรณ์  พลคีรี
7. นางปาริชาติ  วรรณราชู
8. นายวิเชฐชัย  ไชยทุม
 
107 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สวัสเอื้อ
2. เด็กหญิงกานดา  ทนาสี
3. เด็กหญิงชฎาพร  งามหนองอ้อ
4. เด็กชายชัยวัฒน์  จตุเทน
5. เด็กหญิงชุดารัตน์  จตุเทน
6. เด็กชายณัฐพล  ไชยวารี
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริสาร
8. เด็กชายธนากร  ภาระ
9. เด็กชายธรรมนูญ  มาตมูลตรี
10. เด็กหญิงนันทิชา  มะณี
11. เด็กชายปรมัตถ์  ศิริพจน์
12. เด็กชายปริญญา  ศรีขัดเค้า
13. เด็กหญิงปัทมวรรณ  สูงสันเขต
14. เด็กชายปุณยวีร์  เหมือนศรี
15. เด็กหญิงฟ้าสวย  สุทธิประภา
16. เด็กหญิงฟ้าใส  สุทธิประภา
17. เด็กหญิงยวนใจ  เก่งจักสาร
18. เด็กหญิงยุภาวดี  โตใจเย็น
19. เด็กหญิงรวิสรา  สาระดี
20. เด็กหญิงรักษ์สุดา  กิจสวา
21. เด็กชายวายุ  สาระดี
22. เด็กหญิงวิชชุดา  สุ่มมาตย์
23. เด็กชายวิธวัชชัย  เห็มสมัคร
24. เด็กชายวิษณุ  แสงบุญ
25. เด็กหญิงสุภัทรา  รูจีพันธ์
26. เด็กชายอาคม  รูจีพันธ์
27. เด็กชายอานนต์  กลมเกลี่ยว
28. เด็กชายเอกสิทธิ์  ประเสริฐสังข์
 
1. นายจักรกริช  เวียงพล
2. นายธราชัย  ทัศนภักดิ์
3. นายธวัชชัย  สิทธิจินดา
4. นางพยุงศรี  นนทภา
5. นางภัชภา  ศรีทองแดง
6. นางวรรณนิษา  รูจีพันธ์
7. นายสงคราม  แก่นสา
8. นายไปรวิท  ลีประโคน
 
108 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 1. เด็กหญิงชรันรัตน์  บุญทอง
2. เด็กชายทวีโชค  ไสวดี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  มัดทะปะนัง
4. เด็กชายมณฑล  ศิโกมาตย์
5. เด็กชายวราวุฒิ  น้อยใย
6. เด็กชายวัชรินทร์  มัดทะปะนัง
7. เด็กชายสมจิต  ไสวดี
8. เด็กหญิงสุนิชฌาย์  เลิศฤทธิ์
9. เด็กหญิงสุปราณี  ชุมสิงห์
10. เด็กหญิงอภิญญา  พรมแพน
 
1. นางนันทณัฐ  บุราณ
2. นางบัวลอง  ฮ่วนอัมพร
 
109 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กชายตะวัน  พันละกา
2. เด็กชายธีรภัทร  สุทธิมล
3. เด็กหญิงพรรณลศา  ไชยคิรินทร์
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดีสวน
5. เด็กชายวรวุฒิ  แน่นอุดร
6. เด็กหญิงวิชชุดา  เวียงอินทร์
7. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แสงสวาสดิ์
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  มัจฉาโชติ
9. เด็กชายสุรสิทธิ์  วินทะไชย
10. เด็กหญิงอรวรรณ  สุทธิโพธิ์
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
2. นายพิทักษ์  ดลเจือ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  เสนะพันธ์
2. เด็กหญิงกุลธิดารัตน์  แสงอุ่น
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พิมพ์มหา
4. เด็กหญิงชลลดา  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงนริศรา  สมวงศ์
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  วิเศษโวหาร
7. เด็กหญิงอติกานต์  บุญมี
8. เด็กหญิงแพรพลอย  วินทะไชย
 
1. นางรัตติยา  สวัสดิ์เอื้อ
2. นายวิโรจน์  วัฒนะเลิศโรจน์
3. นางศศิธร  หน่ายครบุรี
4. นางอุมาวดี  สง่างาม
 
111 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วินทะไชย
2. เด็กหญิงพัชราพร  แสงอุ่น
3. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทะราช
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีทอง
5. เด็กหญิงอัฉราภรณ์  ทิ้งโคตร
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฤกษ์สนอง
 
1. นางศศิธร  หน่ายครบุรี
2. นางสมควร  แก้วนาเหนือ
3. นายสามล  แก้วนาเหนือ
4. นางสาวสุฎาจันทร์  ศรีใส
 
112 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รอดสุโข
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยมาลา
3. เด็กหญิงพรพิมล  ธุระกิจ
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตาติจันทร์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมสวย
6. เด็กหญิงสุนิสา  แสนนาใต้
7. เด็กหญิงแพรวพรรณ  พละพันธ์
 
1. นายชัยวัฒน์  พันธุ์เสือ
2. นายนิพนธ์  ใจยาว
3. นางสาวสุภาวดี  สำลีพันธู์
4. นางอุดร  วิชัยวงษ์
 
113 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเลิศล้น
2. เด็กหญิงกิตติยา  นะราธร
3. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ไชยมี
4. เด็กหญิงปนัดดา  หลอดโสภา
5. เด็กหญิงพรชิตา  พัฒนาศูร
6. เด็กหญิงพัชรมัย  เจริญเขต
7. เด็กหญิงระพินพร  ชมพูวิเศษ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วิเศษดอนหวาย
9. เด็กหญิงสวรส  ช่วงบัว
10. เด็กหญิงสาวิตรี  มะสิ
11. เด็กหญิงสุพิณดา  วิเศษดอนหวาย
12. เด็กหญิงไพริน  วรรณแสง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  สุวรรณศรี
2. นางปาริชาติ  เศษจันทร์
3. นางพูนศิริ  อุปาขันโท
4. นางสาววรารัตน์  กองทุน
 
114 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงจิรัชยา  จิตแสง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แหลมไธสงค์
3. เด็กหญิงดวงฤดี  รักษาภักดี
4. เด็กหญิงนฤพร  ใสงาม
5. เด็กหญิงนฤมล  จันทะเลิศ
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  ขอดทอง
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ลาวัลย์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองยวง
9. เด็กหญิงสุภากรณ์  แสนสุข
 
1. นายจิระเดช  ผือโย
2. นางนุกร  สีใส
3. นายวรรณกรณ์  บุญเหลี่ยม
4. นางสาววิภาวรรณ  เอกศิริ
5. นางเนียรนิภา  ทวินันท์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. นายกิตติพงษ์  วงเฟือง
2. เด็กชายธนวุฒิ  แก้วมณี
3. นางสาวสุธาริณี  วุฒินิรันดร์กุล
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ศักดิ์ศรีวัน
5. นางสาวอริศรา  ชาติชะนะ
 
1. นายประยงค์  พายไธสง
2. นายมรกต  บุญเหลี่ยม
 
116 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 1. เด็กหญิงประภัสสร  คำภักดี
2. เด็กชายอภิวัช  เวียงสมุทร
 
1. นางพัฒนา  โยวทิตย์
2. นายวีระพงษ์  จันทะเขต
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  หงส์อุดร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สวัสดิ์ผล
3. เด็กหญิงสุพัชชา  สุทธิบาก
 
1. นางพัทยา  ศรีชาดา
2. นางสำรวย  บุญประชุม
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 1. นายทนงศักดิ์  วินทะไชย
2. นายพลนภา  สุภารี
3. นายศิลายุทธ  กุดเสนา
 
1. นายจรินทร์  สีบุดดี
2. นายสง่าเกียรติ  แสงคำไพ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวโนน 1. เด็กชายชินวัตร  ทิพวัลย์
2. เด็กหญิงธีรนันท์  ดวงสมสี
3. เด็กหญิงแพรวนภา  ที่สำราญ
 
1. นางเครือพงษ์  ประชาชิต
2. นายโสภณ  ไชยคิรินทร์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 1. เด็กชายชาญชัย  อามาตย์มนตรี
2. เด็กชายนิยม  อาจอำนวย
3. เด็กชายวุฒินันท์  เวียงอินทร์
 
1. นายประญัติ  บุตรมะลา
2. นางวีระยา  บุตรมะลา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลับพลา 1. เด็กหญิงจิราพร  พรมมา
2. เด็กหญิงจิราพร  จำปาเทศ
3. เด็กหญิงนุชบา  อาษาบาล
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชาญชรา
5. เด็กหญิงพิยดา  ติดถาพันธ์
6. เด็กหญิงเปรมวิกา  อุดใจ
 
1. นางวิไลลักษณ์  นาสมรูป
2. นายสงกรานต์  แหล่งสนาม
3. นางสาวเยาวลักษณ์  สวัสดิ์เอื้อ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สมสัตย์
2. เด็กหญิงปภากร  ช่วยสงฆ์
3. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยเสนา
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สังกะสี
5. เด็กหญิงสลิตา  เพชรแสน
6. เด็กหญิงเอมิกา  ศาลาจันทร์
 
1. นางจิตรลดา  เหล่าดี
2. นางรุจิรา  สตารัตน์
3. นางแจ่มนภา  พุทธมอญ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  วงษ์สิงห์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปัจมล
 
1. นายประเทือง  ชำนิกำจร
2. นางรจนา  ธานี
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 1. เด็กชายนพพงศ์  หงส์วิลัย
2. เด็กหญิงปณิดา  มูลคร
3. เด็กหญิงพรจันทรา  ภูมิขันธ์
 
1. นายภิรมย์  พันธะไชย
2. นางสมพร  พันธะไชย
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงนิภาพร  วิยะทา
2. เด็กหญิงบุษรินทร์  เพ็ดนอก
3. เด็กหญิงรัชฎา   พุฒิวิทย์ศรีนอก
 
1. นายประเทือง  ชำนิกำจร
2. นางรจนา  ธานี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กชายนัฐพงษ์  เสาแบน
2. เด็กหญิงศิริกุล  แซ่ลี้
3. เด็กชายสถาพร  ตะริดโน
 
1. นางสมควร  แก้วนาเหนือ
2. นายสามล  แก้วนาเหนือ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอดุลวิหารกิจ 1. เด็กหญิงดารารัตน์  พันอะนุ
2. เด็กหญิงวัณณี  จันทะวงค์
3. เด็กหญิงอังคะวรา  สิทธิสวนจิก
 
1. นางสาวนิธิดา  ศิริโยธา
2. นายวีระชัย  ประมงมุข
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงบุหลัน  ประทุมเนตร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สืบชมภู
3. เด็กหญิงวราภรณ์  มนตรีโพธิ์
 
1. นางดวงสุดา  ศิริเวช
2. นายถิรพล  จันทรวารี
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงดลพร  หาหอม
2. เด็กหญิงวรอาภา  บุญกาพิมพ์
 
1. นายนคร  ศรีวะอุไร
2. นางศรีสกุล  บุตรช่วง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 1. เด็กหญิงวริษา   พรบุตร
2. เด็กหญิงเกศกนก  กระจ่างเดือน
3. เด็กหญิงเทวธิดา  สารพล
 
1. นางพิกุล  ธรรมสาร
2. นายสรวง  ชิณวุธ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โภคาแสง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทวีบูลย์
3. เด็กหญิงเณศรา  ด่านวันดี
 
1. นางราวีย์  วัฒนสินธุ์
2. นางศิริพรรณ  รุ่งแสง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ปิยนารถ
2. เด็กหญิงพิยดา  ภูสุวรรณ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เสถียรธรรมกุล
 
1. นางจิราพรรณ  มูลศรี
2. นางสาวสำรวย  พลอ่อนสา
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วรรณโพธิ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  บุญพันธุ์
3. เด็กหญิงสุปัญญา  ประวันตา
 
1. นายชูชาติ  โคตะโน
2. นางบรรจบ  ชุ่มสูงเนิน
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1. เด็กหญิงชื่นสุมล  กอสิงห์
2. เด็กหญิงณิชากร  มนตรีโพธิ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  ศุภมูลา
 
1. นางฉัฐภัณฑ์  สุกทน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 1. เด็กหญิงจิราพร  ผ่านแผ้ว
2. เด็กหญิงวริษรา  น้อยใย
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ขันชะพัฒน์
 
1. นางกาญจนา  สุนทะวงศ์
2. นางบุญเพ็ญ  เสนามาตย์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายคณิน   อมรรัตนวรรณ์
2. เด็กชายชลสิทธิ์   วิเชียรพันธ์
 
1. นายมนูเวทย์   เพชรโต
2. นายเข้ม   ตากใบ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  บัวสิงห์
2. เด็กชายไตรภพ  สาไชยันต์
 
1. นางธันยพร  แนวจำปา
2. นายสุวิทย์  แนวจำปา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทับแสง
2. เด็กหญิงธัญสุดา  สุระมรรคา
 
1. นายนคร  ศรีวะอุไร
2. นางศรีสกุล  บุตรช่วง
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงชาลิสา  พิชรักษ์
2. เด็กชายรัฐรวี  ปิ่นละออ
 
1. นายนคร  ศรีวะอุไร
2. นางสุภากาญจน์  สุขรัตน์
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. นางสาวบุญญาพร   จิณรินทร์
2. นางสาวศิรินญา   ขันทะวงศ์
3. นางสาวสุวัจนีย์   แสงหัวช้าง
 
1. นายปิยะพงษ์   พันธ์สุภา
2. นางสุนีย์   ตอเสนา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โสมสะอาด
2. เด็กชายภูมินทร์  ปัสสาแก้ว
 
1. นางนงเยาว์  ปีกกลาง
2. นางรัชนีย์  ดวงประทุม
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หนองสูง
2. เด็กชายนรินธรณ์  บุญเสริม
 
1. นางสาวนงเยาว์  โพธิศรี
2. นางสาวสมฤดี  เฉนียง
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 1. เด็กชายวรายุทธ  สีสอนเหม่น
2. เด็กชายวัฒนชัย  ชุมพล
 
1. นายฐาปนัท  ภิรมย์
2. นางอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภัคพงษ์  มิทรานนท์
2. นายเนติพงศ์  ดาพงค์
 
1. นางสาวรัชนีย์  ดวงประทุม
2. นางราวีย์  วัฒนสินธุ์
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณหทัย   บุตรดีวงศ์
2. เด็กหญิงนภสร  บัวผัน
 
1. นางชุติมา   โพธิ์ขี
2. นางสาวทิพย์กมล   สนสมบัติ
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 1. เด็กหญิงชิชญา  ต้องโพนทอง
2. เด็กชายปจักรี  บรรเทา
3. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรคำโชติ
 
1. นายภัทร  พรมทองดี
2. ดร.วิไล  จุฑางกูร
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เสนาวุฒิ
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  พุทธโกมาตย์
3. เด็กชายอภิวิชญ์  น้อยบาท
 
1. นายดำเนิน  โสมาเกตุ
2. นางสุปรานี  สตารัตน์
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 1. เด็กชายจารุพงษ์  ศิวิแว่น
2. เด็กชายปรองพล  มีโคกกลาง
3. เด็กชายมงคลจักรวาล  ภาระพงษ์
 
1. นางสุปรานี  สตารัตน์
2. นายไพบูลย์  ศิริแว่น
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายณภัทร   รัตนเดชสกุล
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ลำเหลือ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปัญญาพร   คำสวาสดิ์
 
1. นางศรีอัมพร  สมภักดี
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีมงคล
 
1. นางเพียงจิตต์  สุพานิช
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายภัทร   จันทร์โอวาท
 
1. นางวิไล   นิลผาย
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีคะเณย์
 
1. นายภาณุพงค์  อุ่นเจริญ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงโซเฟีย  แอซเลอร์
 
1. นางวีรสดา  ด้วงคำจันทร์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กชายอัฒมันต์   เฉลิมแสน
 
1. นางสุภาภรณ์   จีกลาง
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพร   คู่กระสังข์
2. เด็กชายธนากร   รูปแก้ว
3. เด็กชายปริญญา   สมใจ
4. เด็กหญิงวริศรา   มะโนรัตน์
5. เด็กชายเนวิน   วรรณสิงห์
 
1. นางประภาพรรณ    อุทธิสินธุ์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพรนัชชา   ทองภู
 
1. MissGU   WEI
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 1. เด็กชายวศิน  งามระหงษ์
 
1. นายอุเทน  แหล่งสท้าน
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  วงศ์สมศรี
2. เด็กชายจักรชัย  ชินสมบัติ
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ไชยจันลา
2. นางวลัยลักษณ์  ทุมแสน
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนจิก 1. เด็กชายยศพล  โบราณมูล
2. เด็กหญิงอนุธิดา  กันยานุช
 
1. นางนิภา  ไชยราช
2. นางสุนทรี  จอมสมสา
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 1. เด็กชายชัยณรงค์  โชติรัตน์
2. เด็กชายทัีกษิณ  ทิพนัด
3. เด็กชายธนศักดิ์  เสถียรอุดร
4. เด็กชายธนันตชัย  มาตสเหียน
5. เด็กชายวรวุฒิ  ชาญสมร
6. เด็กชายอภิวุิฒิ  ปัทมฤทธิ์
 
1. นายไพบูลย์  สวัสดิ์ผล
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 1. เด็กชายชนะชล  จันทร์เหลืง
2. เด็กชายธนากร  คำเหล็ก
3. เด็กชายนาวิน  โพสาราช
4. เด็กชายปฏิภาณ  เกณฑ์สาคู
5. เด็กชายพิชัย  ปิตะบูรณ์
6. เด็กชายสิทธิชัย  พลีใส
 
1. นายทองจันทร์  ศิลาวุธ
2. นางวัชรินทร์  เวียงสมุทร
3. นายสมศักดิ์  เวียงสมุทร
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. นายกฤษฎา  วงษ์พินิจ
2. นายขจรศักดิ์  โพธิ์ธร
3. นายขจรเกียรติ  จันทะสิงห์
4. นายปานเพชร  สองศรี
5. นายพิชิต  จันทะวงศ์
6. นายภานุวัฒน์  ภาคมฤค
7. นายสิทธิโชค  สุขโต
8. นายไวทยา  นรพัฒน์
 
1. นางปัทมาวดี  สมภูมิ
2. นายพิทักษ์  ต้องโพนทอง
3. นางราวีย์  วัฒนสินธุ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 1. นายณัฐพงษ์  อรรคมูล
2. เด็กหญิงดุษฎี  สิมมา
3. เด็กหญิงนิตยา  อรัญมิตร
4. นางสาวพรทิพย์  เอี่ยมฤทธิ์
5. นางสาวมะลิวัลย์  สอนโคตร
6. นางสาววาสินี  พรมเกตุ
7. นายศรายุทธ  โปลาแสน
8. นางสาวศุภรดา  วงศ์ลำเจียก
9. เด็กหญิงอทิตยา  จอมคำสิงห์
10. นายอลงกรณ์  เฑียรถิน
 
1. นางมิรันตี  เวียงอินทร์
2. นายยุพิน  ชมภูบุตร
3. นายระดับ  พรมเกตุ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายจีรศักดิ์  นนทฤทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑาพร  พุทธา
3. เด็กชายตรีวิทย์  นามแสง
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  กีรติพงศ์
5. เด็กหญิงแพรวา  เมาะราษี
 
1. นางนภาดล  อุดมทรัพย์
2. นายพิทักษ์  ต้องโพนทอง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพัทธวรรณ   วันทานี
2. เด็กหญิงสิริวิญญพรรณ   เฉลยพจน์
3. เด็กหญิงอาภาภัทร   พิลาศเอมอร
 
1. นางคำพู    ไชยฮะนิจ
2. นางวัจนา   นามน้าวแสง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  บัวสิงห์
2. เด็กหญิงวารุณี  บุญสิทธิ์
3. เด็กหญิงอมรกานต์  จันทเรณู
 
1. นางนงนุช  คะอังกุ
2. นางมณีรัตน์  เหลาไผ่
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงยวพร  มูลพฤกษ์
2. เด็กหญิงอนันตญา  สิงหะ
3. เด็กหญิงโสภาพรรณ  มะอินทร์
 
1. นางจรนา  ธานี
2. นางยุพาพร  อะโน
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศิริเวช
2. เด็กหญิงสุภาพร  พรมชินวงศ์
3. เด็กหญิงอริศรา  ตาหนองไผ่
 
1. นางจรุณี  แตงสมบูรณ์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชนะพงศ์  วิเศษวิสัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษาเสน
 
1. นางสาวระยอง  ภักดีสมัย
2. นางสมปอง  วงษ์เวียม
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณัฐติมา  รังใส
2. เด็กหญิงณัฐริกา  รังใส
 
1. นางจรรยา  เพ็งสุวรรณ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจาน 1. นางสาวพรทิพา  ไชยจะรา
2. เด็กชายศุภชัย  สุดดี
 
1. นางสายฝน  นิลวัลย์
2. นางอรุณี   ทศไชย
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชินวัตร  จตุเทน
2. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ศรีเวียง
 
1. นางสาวณัติจรี  แสงพันธุ์
2. นายไพทูรย์  ชินสุทธิ์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กหญิงฐิติมา  โคตรทิพย์
2. เด็กหญิงอภิญญา  มูลมณี
 
1. นายชนะ  ภูมลี
2. นางมนธิรา  ภูมลี
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงภรภัทร  เถาว์ทิพย์
2. เด็กชายเพียว  โพธิ์โสรีย์
 
1. นางสาวนิรวรรณ  ธงทอง
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคามวิทยา 1. เด็กชายพิพัฒนพงษ์  เพ็งงาม
 
1. นางสาวอัญชลี  สืบสำราญ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายศุภกิตติ์  เวลุนารักษ์
 
1. นายอภิวัฒน์  พรดรก่อ
 
178 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 1. เด็กชายธีรภัทร  ลีแวง
 
1. นายวีระพงศ์  พืชสิงห์
 
179 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กชายวรวุฒิ  แน่นอุดร
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
 
180 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 1. เด็กชายสราวิศ  สีลาเกตุ
 
1. นางนกษมล  เคนโยธา
 
181 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กชายภัทรพงษ์  คำศิริ
 
1. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
 
182 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีง่อง 1. เด็กชายสมรัก  มีเพชร
 
1. นายวิโรจน์  จันทร์อุตส่าห์
 
183 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 1. เด็กชายสุขสันต์  บุญมี
 
1. นางนันทิยา  แก่นนาคำ
 
184 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 1. เด็กชายธนากร  หรบรรณ์
 
1. นางอนงค์  คล้ายสมจิตร
 
185 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 1. เด็กชายสุกฤษฏิ์  ทศภานนท์
 
1. นายวีระยุทธ  สุเลิศ
 
186 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกฤษณา  เวียงอินทร์
2. เด็กหญิงกัลยา  กันตรง
3. เด็กหญิงจตุพร  หันจรัส
4. เด็กหญิงฐิติมา  ผ่องใส
5. เด็กหญิงณัฐกมล  พันธุลี
6. เด็กหญิงดุจฑริกา  ศรีมาลา
7. เด็กชายตะวัน  พันละกา
8. เด็กชายธงชัย  ชมภูวิเศษ
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนสมจิตร
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  แคนเพชร
11. เด็กชายธีรภัทร  สุทธิมล
12. เด็กชายบุรินทร์  ราชพลแสน
13. เด็กหญิงบุษญมาศ  หมุนวงษ์
14. เด็กหญิงพรรณลศา  ไชยคิรินทร์
15. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดีสวน
16. เด็กชายภัทรพงษ์  คำศิริ
17. เด็กชายวรวิทย์  ชมภูวิเศษ
18. เด็กชายวรวุฒิ  แน่นอุดร
19. เด็กหญิงวิชชุดา  เวียงอินทร์
20. เด็กหญิงวิมลรัตน์  แสงสวาสดิ์
21. เด็กหญิงสุทธิดา  ชมภูวิเศษ
22. เด็กชายสุทธิพงษ์  มัจฉาโชติ
23. เด็กหญิงสุพัตรา  พันละกา
24. เด็กหญิงสุพิชชา  อารีเอื้อ
25. เด็กหญิงสุพิชา  พันธะไชย
26. เด็กชายสุรสิทธิ์  วินทะไชย
27. เด็กหญิงอรวรรณ  สุทธิโพธิ์
28. เด็กหญิงอิชยา  นิคมวัน
29. เด็กหญิงอุไรพร  แพงจิตร
30. เด็กชายเอกชัย  ชมภูวิเศษ
 
1. นายทองสุข  สมบูรณ์
2. นางสาวนารี  ชมภูวิเศษ
3. นายพิทักษ์  ดลเจือ
4. นางศุกภัตรา  บุษเนตร
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แวดอุดม
2. เด็กหญิงฉัตรทิพย์  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงชนินทร์ธร  ฤทธิมนตรี
4. เด็กชายชาญอิสระ  พรมฤาษี
5. เด็กชายทักษิณ  กริ้วหนู
6. เด็กชายธนากร  หรบรรณ์
7. เด็กหญิงนันทนา  หาระสุข
8. เด็กหญิงนุชรินทร์  แก้วปัญญา
9. เด็กหญิงปนัดดา  หรบรรณ์
10. เด็กชายปรมัตถ์  แน่นอุดร
11. เด็กหญิงปิยดา  หัดรัตน์ชัย
12. เด็กหญิงพรรณรายณ์  เหมนวล
13. เด็กชายพีระพงค์  คำมูลนา
14. เด็กชายภูชิสสะ  เหมนวล
15. เด็กหญิงมณีรัตน์  เวียงสมุทร
16. เด็กหญิงรัฐนนท์  ตรีกุล
17. เด็กหญิงวรันธรา  หัดจะรวย
18. เด็กชายวัฒนา  สงคราม
19. เด็กชายวีระชัย  พัฒนะแสง
20. เด็กหญิงศรัญญา  หัดรัตไชย
21. เด็กชายศักดา  เดชทวี
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หรบรรณ์
23. เด็กชายสิทธิโชค  กุลนะลา
24. เด็กชายสุทธิศักดิ์  กองกวด
25. เด็กชายสุพงษ์  ชนโนราช
26. เด็กชายสุรศักดิ์  กองกวด
27. เด็กชายอนุวัฒน์  วิชัยผิน
28. เด็กหญิงอมรทิพย์  อุทัยแสง
29. เด็กหญิงอรอุมา  คำพูเพชร
30. เด็กหญิงอาธิติยา  นามประเสริฐ
 
1. นายกรุงศรี  แก้วปัญญา
2. นางศรารัตน์  แสงปลาด
3. นางสาวศิรินยา  แสนยะบุตร
4. ดร.สมัย  ทองมาก
5. นางสุภาวดี  มุลาลี
6. นางอนงค์   คล้ายสมจิตร
7. นางสาวแพรวิไล  เวียงสมุทร
 
188 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อนันเต่า
 
1. นางอัมพร  ชมภูคำ
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โมฆรัตน์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  เชื้อสระคู
3. เด็กชายนิติธร  โอวรากร
 
1. นางแวววาว  เซซ่ง
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงชญานิศ    ไกรแก้ว
2. เด็กชายพงศธร    โคตะยันต์
3. เด็กหญิงสุธิดา   ศรีปัญญา
 
1. นางวิสุดา   อรรคพงษ์
2. นางไสวลิน   ฐานะ
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายติจิตวิณพร  โนทายะ
 
1. นางสุรีพร  โพธิ์สิงห์
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. นายเกรียงไกร  พรมมีดี
 
1. นางทัศนีวรรณ  จำนงกิจ
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 1. เด็กชายอภิวััฒน์  สิงห์สนั่น
 
1. นายอัครพล  ศรแม้น
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. นายภาคินทร์  เที่ยงเดช
 
1. นางบุญร่วม  บุญไชย
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธัญยบูรณ์  ทิพย์รักษ์
 
1. นางนภาดล  อุดมทรัพย์
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 1. เด็กชายเข็มเพ็ชร  พรหมภักดี
 
1. นางพัฒนา  โยวทิตย์
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เวียงวงศ์
 
1. นางรัตดาวัล  ลำพาย
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิเวศน์ 1. เด็กชายกงศุล  พิมพ์มหา
2. เด็กชายทัตธน  วิไลศิลป์
3. เด็กชายภาณุพงศ์  ผาแสนเถิน
 
1. นางวิไลย์  เจริญศักดิ์
2. นางวิไลวรรณ  ศีรษะภูมิ
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ประดิษฐจา
2. เด็กชายธีระพันธ์   แสนประกอบ
3. เด็กหญิงสุภาพร  สุขกำเนิด
 
1. นายนิพนธ์  ใจยาว
2. นางเพ็ญประภา  ทองเภ้า
 
200 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 1. เด็กชายชัยนันท์   กลางโคตร
2. เด็กชายศักรินทร์   กุยะวาปี
 
1. นางมณี   พืชสิงห์
2. นางสาวไกรวัลย์   ชิญหงส์
 
201 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมอน 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   แสนมาตย์
2. เด็กหญิงเสาวภา    แสนมาตย์
 
1. นายคำจันทร์   วรรณสิงห์
2. นางพิกุล  ปาโส
 
202 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพีระวิชญ์  จงเจตน์ดี
2. เด็กชายสมชาย  มากอง
 
1. นางสาวณัติจรี  แสงพันธุ์
2. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
203 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กชายประสิทธิ์  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุกใส
 
1. นางทองล้วน  มาตย์สาลี
2. นางวรางคณา  พรหมราช
 
204 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิเวศน์ 1. เด็กชายธนวินท์  นาใจตรอง
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ตุลากัลป์
 
1. นายชิราดล  เวียงธรรม
2. นายภาณุสิทธิ์  แดนขนบ
 
205 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิเวศน์ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุภารี
2. เด็กหญิงประภาพร  วรคุณ
3. เด็กหญิงลลิตา  โพธิ์นอก
4. เด็กหญิงสุจิตรา  สาสังข์
5. เด็กหญิงสโรชา  เย็นวัฒนา
6. เด็กหญิงอินทิรา  หอมสุวรรณ
7. เด็กหญิงเกษรา  นาวัลย์
 
1. นางกฤษากุศลิน  สาระทะนงค์
2. นายประดิษฐ์  สุ่มมาตย์
3. นางเกษริณ  ชมผา
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ 1. เด็กชายหัฎฐกร  โบราณมูล
 
1. นางสาวสุพรรณ  วินสา
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงวาสิตา  กันยายน
 
1. นางสาววรัญญา  หาญกล้า
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 1. เด็กชายภัทรนิษฐ์  สุทธิบาก
 
1. นางอุไร  พรมมงคล
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ขนานแข็ง
 
1. นายธงชัย  แก้วคำใต้
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะอึ 1. เด็กชายอัครนีรุต  พวงจันทร์
 
1. นายสมศักดิ์  บุญภา
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) 1. เด็กหญิงนฤมน  พิมพาลุน
2. เด็กหญิงวิริยา   คอนมะลา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  วินทะสมบัติ
4. เด็กหญิงอรดี  สุริสาร
5. เด็กหญิงเกตุมณี   โพธิชัย
6. เด็กหญิงเยาวภา  น้อยตำแย
 
1. นางสมพร  ไชยพิศ
2. นางสาวสุภาพร  พรมเกตุ
3. นางสาวสุภาวดี  สำลีพันธุ์
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1. เด็กชายขวัญ  อินาขาม
2. เด็กชายธนากร  เทพขาม
3. นางสาวนพวรรณ  นวนหว่านไฟ
4. เด็กหญิงอรญา  จันหอม
 
1. นางมยุรา   สว่างวงษ์
2. นางสาวลำใย  อรรคเศรษฐัง
3. นางอรวรรณ  ศรีใหญ่
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงสุปราณี  สหะชัย
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  สุขจิตร
 
1. นายมงคล  หนองพล
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิเวศน์ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทะแสง
 
1. นางกฤษากุศลิน  สาระทะนงค์
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกาญจนา  มัชเรศ
2. เด็กชายชัยยา  ปิติแก่นทราย
3. เด็กชายสุวิทย์  สุขโต
 
1. นางปิยนุช  แก่นสา
2. นางเพลินทิพย์  พิมพ์วิชัย
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพลับพลา 1. เด็กชายชัยพร  ปัญจเนตร
2. เด็กชายศุภชัย  บุญวิเศษ
3. เด็กชายศุภโชค  บุญวิเศษ
 
1. นางรัตนา  แก้วกาหลง
2. นายสงกรานต์  แหล่งสนาม
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 1. เด็กหญิงทิวาพร  ดิษฐขุนทด
2. เด็กชายธนากร  ทาจันทึก
3. เด็กหญิงโสภิตรา  สุ่มมาตย์
 
1. นางสาวรำพึง  ไชยคีรี
2. นางลำดวน  ไชยคีรี
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมเพชร
2. เด็กชายพิพัฒน์  ตักปัญญาวงศ์
3. เด็กชายอัครเดช  ขันธวงศ์
 
1. นางสาวพรรัมภา  พิลาคำ
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  สาระวาท
2. เด็กชายศักรินทร์  กำเนิดขอนแก่น
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีถาวร
 
1. นางอาวร  วิเชียรศรี
2. นางเรวดี  สุภาพ
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 1. เด็กชายศิรพัฒน์  อนุวาร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  อนุวาร
 
1. นางลำพูน  ปิดสายา
2. นางสาวอุมาภรณ์  ไชยสัตย์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ข่าขันมาลี
2. เด็กชายธีรพล  สังฆมาตย์
3. เด็กชายศักดิ์ตวรรษ  นนทะภา
 
1. นางอรอนงค์  พระสุมาตย์
2. นายเพชรรุ่ง  รถทอง
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 1. เด็กชายทิวากร  พรมวัน
2. เด็กชายพันธกร  สุริยาทรงธรรม
3. เด็กหญิงวรรณิกา  ผาโคตร
 
1. นางจันทนา  ศรีทอง
2. นางสาวชวนพิศ  พันธ์นาเหนือ