การอบรมผู้ดูแลระบบระดับ ศปอ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้กำหนดศูนย์การแข่งขัดคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็น 9 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
2. กลุ่มอำเภอจตุรพักตรพิมาน
3. กลุ่มอำเภอธวัชบุรี
4. กลุ่มอำเภอศรีสมเด็จ
5. กลุ่มอำเภอจังหาร
6. กลุ่มอำเภอเชียงขวัญ
7. กลุ่มอำเภอทุ่งเขาหลวง
8. กลุ่มการศึกษาเอกชน
9. กลุ่มเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เพื่อให้การส่งข้อมูลในระบบ Online ของทุกกลุ่มเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว จึงขอให้ทุกกลุ่มส่งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบระดับกลุ่มแข่งขัน จำนวนกลุ่มละ 2 คน พร้อมคอมพิวเตอร์ Notebook ไปเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 13:07 น.