การประกวดแข่งขันระดับ ศปอ.
ให้ทุก ศปอ. ดำเนินการประกวดแข่งขันคัดเลือกนักเรียน ในระดับ ศปอ. ตั้งแต่
เดือน สิงหาคม - 10 กันยายน 2557 และส่งผลการคัดเลือกทางonline
ตั้งแต่วันที่ 6-15 กันยายน 2557 (ระบบจะปิดรับผลในวันที่ 15 กันยายน 25567 เวลา 24.00 น.)
วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:38 น.