สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลร้อยเอ็ด 25 9 4 38 42 3 0 0 45
2 พระกุมารร้อยเอ็ด 13 8 6 27 27 4 0 1 31
3 เมืองร้อยเอ็ด 10 5 3 18 16 2 1 0 19
4 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 8 1 0 9 9 0 0 0 9
5 บ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) 5 5 2 12 12 3 0 1 15
6 บ้านเล้าวิทยาคาร 5 1 0 6 4 2 1 0 7
7 บ้านหนองช้าง 4 5 2 11 11 2 0 0 13
8 โสภโณประชาสรรค์ 4 1 0 5 6 0 0 0 6
9 บ้านซ้งวิทยาคม 4 1 0 5 4 0 1 0 5
10 บ้านแดงโนนสว่าง 4 0 0 4 5 0 0 0 5
11 บ้านจาน 3 4 4 11 13 7 3 1 23
12 บ้านหนองแอก 3 4 3 10 10 1 0 1 11
13 บ้านมะยาง 3 4 3 10 9 2 1 1 12
14 บ้านกล้วยวิทยา 3 3 7 13 23 3 2 2 28
15 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 3 2 1 6 9 2 0 0 11
16 บ้านโคกกลาง 3 1 1 5 5 0 0 0 5
17 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 2 4 3 9 9 2 1 4 12
18 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 2 4 1 7 12 3 1 0 16
19 ชุมชนบ้านยางกู่ 2 3 3 8 11 0 1 1 12
20 ดินดำบัวรองวิทยา 2 3 2 7 8 1 2 6 11
21 ธรรมจารีนิวาส 2 3 0 5 7 0 0 0 7
22 บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 2 2 4 8 10 4 1 1 15
23 โนนสีดาวิทยา 2 2 2 6 7 2 0 2 9
24 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 2 2 1 5 8 3 1 1 12
25 รัฐประชาวิทยาคาร 2 2 1 5 6 2 0 3 8
26 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 2 2 1 5 5 1 0 1 6
27 บ้านดงกลาง 2 2 1 5 5 0 0 0 5
28 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 2 2 1 5 3 3 1 1 7
29 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 2 1 3 6 9 0 1 0 10
30 บ้านดอนชัย 2 1 3 6 5 1 0 0 6
31 อดุลวิหารกิจ 2 1 2 5 10 2 2 0 14
32 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 2 1 1 4 6 1 0 0 7
33 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ 2 1 1 4 4 0 2 1 6
34 บ้านร่องคำ 2 1 1 4 2 3 1 2 6
35 ชุมชนบ้านโคกล่าม 2 1 0 3 4 1 0 1 5
36 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 2 1 0 3 3 0 0 0 3
37 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
38 บ้านแคน 2 0 2 4 4 0 0 1 4
39 สหคามวิทยา 2 0 0 2 6 0 0 0 6
40 บ้านน้ำในเที่ยมแข้ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
41 ไพโรจน์วิชชาลัย 1 10 1 12 11 3 0 1 14
42 บ้านหมูม้น 1 3 5 9 20 8 1 4 29
43 อนุบาลไพโรจน์ 1 3 2 6 7 2 1 0 10
44 บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 1 3 1 5 5 0 1 0 6
45 เวฬุวันวิทยา 1 2 3 6 8 2 0 4 10
46 บ้านหนองแวงหนองหัวคน 1 2 1 4 5 2 0 1 7
47 ไพศาลวิทยาคม 1 2 1 4 5 0 0 0 5
48 บ้านอีหมุน 1 2 1 4 3 2 0 1 5
49 ชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 2 1 4 3 0 0 1 3
50 ราชสารสุธีอนุสรณ์ 1 2 0 3 3 1 0 0 4
51 บ้านเขือง 1 1 5 7 13 2 0 4 15
52 บ้านหนองดู่ 1 1 2 4 4 1 0 1 5
53 บ้านขาม 1 1 2 4 4 1 0 0 5
54 บ้านเมืองน้อย 1 1 1 3 3 2 1 0 6
55 บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 1 1 3 3 0 0 1 3
56 บ้านสวนจิก 1 1 1 3 3 0 0 0 3
57 บ้านเหล่ายูง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
58 บ้านหนองแวงยาว 1 1 0 2 3 3 0 0 6
59 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 1 1 0 2 3 1 1 0 5
60 บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 1 1 0 2 3 0 0 0 3
61 บ้านหัวโนน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
62 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
63 บ้านอีง่อง 1 0 3 4 4 0 0 0 4
64 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 1 0 1 2 3 1 0 1 4
65 บ้านข่า 1 0 1 2 2 0 0 0 2
66 บ้านดู่ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
67 บ้านศรีสมเด็จ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
68 บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2 2 0 0 0 2
69 บ้านจันทร์สว่าง 1 0 1 2 1 1 0 0 2
70 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 1 0 0 1 4 1 1 1 6
71 บ้านซองแมว 1 0 0 1 4 1 0 2 5
72 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
73 ไตรมิตรวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
74 บ้านพลับพลา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
75 วังยาวเจริญวิทย์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านค้อกุดจอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านหนองคูบอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านหนองจิกโคกสูง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 บ้านหนองเบิด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านเขวาทุ่ง 0 5 5 10 14 1 0 0 15
84 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 0 4 1 5 8 2 0 2 10
85 บ้านนิเวศน์ 0 3 1 4 6 1 0 0 7
86 จตุรพักตรพิมาน 0 2 3 5 4 3 1 0 8
87 บ้านป่านหนองอ้อ 0 2 2 4 7 3 1 2 11
88 บ้านบากหนองแดง 0 2 2 4 6 0 0 0 6
89 บ้านหนาด 0 2 1 3 4 4 1 1 9
90 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 0 2 0 2 5 1 2 1 8
91 บ้านดู่น้อย 0 2 0 2 3 1 0 0 4
92 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 0 2 0 2 2 0 0 0 2
93 บ้านหนองตาไก้หนองตุ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
94 บ้านหนองยูง 0 1 3 4 4 0 0 0 4
95 บ้านบัวหลวง 0 1 2 3 4 1 0 3 5
96 บ้านดอนแคน 0 1 2 3 2 1 0 1 3
97 หนองคูโคกขุมดิน 0 1 1 2 3 0 0 1 3
98 บ้านวังปากบุ่ง 0 1 1 2 2 1 1 0 4
99 บ้านป่าแหนหนองไร่ 0 1 1 2 2 0 1 0 3
100 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 0 1 1 2 2 0 0 1 2
101 บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 0 1 1 2 2 0 0 0 2
102 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 0 1 0 1 6 0 0 1 6
103 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 0 1 0 1 3 1 0 0 4
104 บ้านธวัชบุรี 0 1 0 1 3 0 0 0 3
105 บ้านดอนแก้ว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
106 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
107 นาคำเจริญวิทย์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
108 บ้านค้อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านชาดมะเหลื่อม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 บ้านพยอม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 บ้านหนองแกหนองโล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านอุ่มเม้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 อาเซียนศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 บ้านสังข์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
115 อนุบาลเอกกุมาร 0 0 2 2 9 3 1 1 13
116 บ้านนางาม 0 0 2 2 4 0 0 0 4
117 บ้านมะอึ 0 0 2 2 3 1 0 1 4
118 บึงงามพัฒนา 0 0 1 1 1 3 0 0 4
119 บ้านคางฮุง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
120 บ้านไก่ป่า 0 0 1 1 1 2 0 0 3
121 บ้านม่วงน้ำ(ประศิษย์วิทยา) 0 0 1 1 1 1 0 1 2
122 บ้านดอนสำราญ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
123 บ้านดงยาง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
124 บ้านหนองต่าย 0 0 1 1 1 0 1 0 2
125 การกุศลวัดบ้านก่อ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
126 บ้านโนนแท่น 0 0 1 1 1 0 0 1 1
127 ชุมชนบ้านประตูชัย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 บ้านตรีคาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
131 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 0 0 1 1 0 0 0 2 0
132 บ้านแมด 0 0 0 0 6 2 1 1 9
133 บ้านหวายน้อย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
134 ประชาราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
135 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 3 1 2 0 6
136 บ้านเหล่ากล้วย 0 0 0 0 2 3 0 1 5
137 บ้านมีชัย 0 0 0 0 2 1 0 1 3
138 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
139 ดงยางสะแบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
140 บ้านม่วงท่าลาด 0 0 0 0 1 2 1 1 4
141 บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 0 0 0 0 1 1 1 2 3
142 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
143 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
144 บ้านโนนราษี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
145 พุทธเมตตา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
146 หัวนางามวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
147 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
148 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
149 พรหมยานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
150 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
151 บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
152 บ้านดงสวองหนองสูบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านดอนพยอมน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านดอนแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านตาอุด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองแก่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านหวายหลึม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านเหล่ากุด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านโนนรัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 เมืองจังหาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 โคกข่าหนองโก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
164 ทรายทองวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
165 บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
166 บ้านยางเครือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
167 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
168 บ้านเทอดไทย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านแคนสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านเกษมสุข 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 บ้านคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 บ้านขว้างท่าสะแบง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 บ้านเปลือยสีแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
176 บ้านไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 190 186 154 530 691 157 51 90 899