สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลร้อยเอ็ด 26 9 4 39 42 4 0 0 46
2 เมืองร้อยเอ็ด 15 6 3 24 22 2 1 0 25
3 พระกุมารร้อยเอ็ด 13 8 6 27 27 4 0 1 31
4 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 8 1 0 9 9 0 0 0 9
5 บ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) 7 8 3 18 16 6 1 1 23
6 โสภโณประชาสรรค์ 5 2 0 7 8 0 0 0 8
7 บ้านเล้าวิทยาคาร 5 1 0 6 4 2 1 0 7
8 บ้านหนองช้าง 4 5 2 11 11 2 0 0 13
9 บ้านนิเวศน์ 4 5 1 10 11 2 0 0 13
10 บ้านซ้งวิทยาคม 4 1 0 5 4 0 1 0 5
11 บ้านแดงโนนสว่าง 4 0 0 4 5 0 0 0 5
12 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 3 6 2 11 16 3 1 0 20
13 บ้านจาน 3 4 4 11 13 7 3 1 23
14 บ้านหนองแอก 3 4 3 10 10 1 0 1 11
15 บ้านมะยาง 3 4 3 10 9 2 1 1 12
16 บ้านกล้วยวิทยา 3 3 7 13 23 3 2 2 28
17 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 3 2 2 7 6 2 1 1 9
18 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 3 2 2 7 5 3 1 1 9
19 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 3 2 1 6 9 2 0 0 11
20 บ้านโคกกลาง 3 1 1 5 5 0 0 0 5
21 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 2 4 3 9 9 2 1 4 12
22 ชุมชนบ้านยางกู่ 2 3 3 8 11 0 1 1 12
23 ดินดำบัวรองวิทยา 2 3 2 7 8 1 2 6 11
24 บ้านดงกลาง 2 3 1 6 7 0 0 0 7
25 ธรรมจารีนิวาส 2 3 0 5 7 0 0 0 7
26 บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 2 2 4 8 10 4 1 1 15
27 โนนสีดาวิทยา 2 2 2 6 7 2 0 2 9
28 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 2 2 1 5 8 3 1 1 12
29 รัฐประชาวิทยาคาร 2 2 1 5 6 2 0 3 8
30 ราชสารสุธีอนุสรณ์ 2 2 0 4 4 1 0 0 5
31 อดุลวิหารกิจ 2 1 3 6 11 2 2 0 15
32 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 2 1 3 6 9 0 1 0 10
33 บ้านดอนชัย 2 1 3 6 5 1 0 0 6
34 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 2 1 1 4 6 1 0 0 7
35 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ 2 1 1 4 4 0 2 1 6
36 บ้านร่องคำ 2 1 1 4 2 3 1 2 6
37 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 2 1 0 3 6 1 1 1 8
38 ชุมชนบ้านโคกล่าม 2 1 0 3 4 1 0 1 5
39 บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 2 1 0 3 4 0 0 0 4
40 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 2 1 0 3 4 0 0 0 4
41 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ 2 1 0 3 3 0 0 0 3
42 บ้านแคน 2 0 2 4 4 0 0 1 4
43 สหคามวิทยา 2 0 0 2 6 0 0 0 6
44 บ้านพลับพลา 2 0 0 2 3 1 0 0 4
45 บ้านน้ำในเที่ยมแข้ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
46 ไพโรจน์วิชชาลัย 1 10 1 12 11 3 0 1 14
47 บ้านเขวาทุ่ง 1 6 5 12 16 1 0 0 17
48 บ้านหมูม้น 1 3 5 9 20 8 1 4 29
49 อนุบาลไพโรจน์ 1 3 2 6 7 2 1 0 10
50 บ้านหนองแวงหนองหัวคน 1 3 1 5 6 3 0 1 9
51 บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 1 3 1 5 5 0 1 0 6
52 เวฬุวันวิทยา 1 2 3 6 8 2 0 4 10
53 บ้านบากหนองแดง 1 2 2 5 7 0 0 0 7
54 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 1 2 1 4 7 1 2 1 10
55 ไพศาลวิทยาคม 1 2 1 4 5 0 0 0 5
56 บ้านอีหมุน 1 2 1 4 3 2 0 1 5
57 ชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 2 1 4 3 0 0 1 3
58 บ้านเขือง 1 1 5 7 13 2 0 4 15
59 บ้านหนองดู่ 1 1 2 4 4 1 0 1 5
60 บ้านขาม 1 1 2 4 4 1 0 0 5
61 หนองคูโคกขุมดิน 1 1 1 3 4 0 0 1 4
62 บ้านเมืองน้อย 1 1 1 3 3 2 1 0 6
63 บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1 1 1 3 3 0 0 1 3
64 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 1 1 1 3 3 0 0 0 3
65 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 1 1 1 3 3 0 0 0 3
66 บ้านสวนจิก 1 1 1 3 3 0 0 0 3
67 บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1 1 1 3 3 0 0 0 3
68 บ้านเหล่ายูง 1 1 1 3 3 0 0 0 3
69 บ้านหนองแวงยาว 1 1 0 2 3 3 0 0 6
70 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 1 1 0 2 3 1 1 0 5
71 บ้านหัวโนน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
72 บ้านหัวนาคำ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
73 บ้านอีง่อง 1 0 3 4 4 0 0 0 4
74 บ้านมะอึ 1 0 2 3 4 1 0 1 5
75 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 1 0 1 2 3 2 1 1 6
76 บ้านเหล่าใหญ่ 1 0 1 2 3 1 1 0 5
77 ชุมชนบ้านประตูชัย 1 0 1 2 2 0 0 0 2
78 บ้านข่า 1 0 1 2 2 0 0 0 2
79 บ้านดู่ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
80 บ้านศรีสมเด็จ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
81 บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2 2 0 0 0 2
82 บ้านจันทร์สว่าง 1 0 1 2 1 1 0 0 2
83 บ้านซองแมว 1 0 0 1 4 1 0 2 5
84 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
85 ไตรมิตรวิทยา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
86 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 2 1 0 1 3
87 บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
88 วังยาวเจริญวิทย์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
89 บ้านค้อกุดจอก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านหนองคูบอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
92 บ้านหนองจิกโคกสูง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านหนองเบิด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านโคกมอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
96 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
97 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 0 4 1 5 8 2 0 2 10
98 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 0 3 0 3 4 3 0 0 7
99 จตุรพักตรพิมาน 0 2 3 5 4 3 1 0 8
100 บ้านป่านหนองอ้อ 0 2 2 4 7 3 1 2 11
101 บ้านหนาด 0 2 1 3 4 4 1 1 9
102 บ้านวังปากบุ่ง 0 2 1 3 3 1 1 0 5
103 บ้านดู่น้อย 0 2 0 2 3 1 0 0 4
104 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 0 2 0 2 2 0 0 0 2
105 บ้านหนองตาไก้หนองตุ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
106 บ้านหนองยูง 0 1 3 4 4 0 0 0 4
107 บ้านบัวหลวง 0 1 2 3 4 1 0 3 5
108 บ้านดอนแคน 0 1 2 3 2 1 0 1 3
109 บ้านแมด 0 1 1 2 9 3 1 1 13
110 บ้านป่าแหนหนองไร่ 0 1 1 2 2 0 1 0 3
111 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 0 1 1 2 2 0 0 1 2
112 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 2 0 0 0 2
113 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 0 1 0 1 6 0 0 1 6
114 บ้านธวัชบุรี 0 1 0 1 3 0 0 0 3
115 บ้านดอนแก้ว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
116 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
117 นาคำเจริญวิทย์ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
118 บ้านค้อ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 บ้านชาดมะเหลื่อม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 บ้านพยอม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองแกหนองโล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
122 บ้านอุ่มเม้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 อาเซียนศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านสังข์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
125 โคกข่าหนองโก 0 0 3 3 2 2 1 1 5
126 อนุบาลเอกกุมาร 0 0 2 2 9 3 1 1 13
127 บ้านนางาม 0 0 2 2 4 0 0 0 4
128 บึงงามพัฒนา 0 0 1 1 1 3 0 0 4
129 บ้านคางฮุง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
130 บ้านไก่ป่า 0 0 1 1 1 2 0 0 3
131 บ้านม่วงน้ำ(ประศิษย์วิทยา) 0 0 1 1 1 1 0 1 2
132 บ้านดอนสำราญ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
133 บ้านดงยาง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
134 บ้านหนองต่าย 0 0 1 1 1 0 1 0 2
135 การกุศลวัดบ้านก่อ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
136 บ้านโนนแท่น 0 0 1 1 1 0 0 1 1
137 บ้านตรีคาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
139 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 0 0 1 1 0 0 0 2 0
140 บ้านหวายน้อย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
141 ประชาราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
142 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 3 1 2 0 6
143 บ้านเหล่ากล้วย 0 0 0 0 2 3 0 1 5
144 บ้านมีชัย 0 0 0 0 2 1 0 1 3
145 บ้านหนองใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 ดงยางสะแบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 บ้านม่วงท่าลาด 0 0 0 0 1 2 1 1 4
148 บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 0 0 0 0 1 1 1 2 3
149 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
150 บ้านโนนราษี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 พุทธเมตตา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 หัวนางามวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
154 พรหมยานุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
155 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
156 บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
157 บ้านดงสวองหนองสูบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านดอนพยอมน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านดอนแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านตาอุด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านป่ายาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านหนองแก่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านหวายหลึม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านเหล่ากุด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านโนนรัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 เมืองจังหาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 ทรายทองวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
169 บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านยางเครือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านหนองชาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านเทอดไทย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านแคนสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านโนนข่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านเกษมสุข 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 บ้านขว้างท่าสะแบง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 บ้านเปลือยสีแก้ว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 บ้านไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 223 206 167 596 754 171 54 90 979