สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลร้อยเอ็ด 42 3 0 0 45
2 พระกุมารร้อยเอ็ด 27 4 0 1 31
3 บ้านกล้วยวิทยา 23 3 2 2 28
4 บ้านหมูม้น 20 8 1 4 29
5 เมืองร้อยเอ็ด 16 2 1 0 19
6 บ้านเขวาทุ่ง 14 1 0 0 15
7 บ้านจาน 13 7 3 1 23
8 บ้านเขือง 13 2 0 4 15
9 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 12 3 1 0 16
10 บ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) 12 3 0 1 15
11 ไพโรจน์วิชชาลัย 11 3 0 1 14
12 บ้านหนองช้าง 11 2 0 0 13
13 ชุมชนบ้านยางกู่ 11 0 1 1 12
14 บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 10 4 1 1 15
15 อดุลวิหารกิจ 10 2 2 0 14
16 บ้านหนองแอก 10 1 0 1 11
17 อนุบาลเอกกุมาร 9 3 1 1 13
18 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 9 2 1 4 12
19 บ้านมะยาง 9 2 1 1 12
20 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 9 2 0 0 11
21 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 9 0 1 0 10
22 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 9 0 0 0 9
23 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 8 3 1 1 12
24 เวฬุวันวิทยา 8 2 0 4 10
25 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 8 2 0 2 10
26 ดินดำบัวรองวิทยา 8 1 2 6 11
27 บ้านป่านหนองอ้อ 7 3 1 2 11
28 อนุบาลไพโรจน์ 7 2 1 0 10
29 โนนสีดาวิทยา 7 2 0 2 9
30 ธรรมจารีนิวาส 7 0 0 0 7
31 บ้านแมด 6 2 1 1 9
32 รัฐประชาวิทยาคาร 6 2 0 3 8
33 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 6 1 0 0 7
34 บ้านนิเวศน์ 6 1 0 0 7
35 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 6 0 0 1 6
36 โสภโณประชาสรรค์ 6 0 0 0 6
37 สหคามวิทยา 6 0 0 0 6
38 บ้านบากหนองแดง 6 0 0 0 6
39 บ้านหนองแวงหนองหัวคน 5 2 0 1 7
40 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 5 1 2 1 8
41 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 5 1 0 1 6
42 บ้านดอนชัย 5 1 0 0 6
43 บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 5 0 1 0 6
44 บ้านแดงโนนสว่าง 5 0 0 0 5
45 บ้านโคกกลาง 5 0 0 0 5
46 บ้านดงกลาง 5 0 0 0 5
47 ไพศาลวิทยาคม 5 0 0 0 5
48 บ้านหนาด 4 4 1 1 9
49 จตุรพักตรพิมาน 4 3 1 0 8
50 บ้านเล้าวิทยาคาร 4 2 1 0 7
51 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 4 1 1 1 6
52 บ้านบัวหลวง 4 1 0 3 5
53 บ้านซองแมว 4 1 0 2 5
54 ชุมชนบ้านโคกล่าม 4 1 0 1 5
55 บ้านหนองดู่ 4 1 0 1 5
56 บ้านขาม 4 1 0 0 5
57 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ 4 0 2 1 6
58 บ้านซ้งวิทยาคม 4 0 1 0 5
59 บ้านแคน 4 0 0 1 4
60 บ้านอีง่อง 4 0 0 0 4
61 บ้านหนองยูง 4 0 0 0 4
62 บ้านนางาม 4 0 0 0 4
63 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 3 3 1 1 7
64 บ้านหนองแวงยาว 3 3 0 0 6
65 บ้านเมืองน้อย 3 2 1 0 6
66 บ้านอีหมุน 3 2 0 1 5
67 บ้านหวายน้อย 3 2 0 0 5
68 ประชาราษฎร์รังสรรค์ 3 2 0 0 5
69 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 3 1 2 0 6
70 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 3 1 1 0 5
71 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 3 1 0 1 4
72 บ้านมะอึ 3 1 0 1 4
73 ราชสารสุธีอนุสรณ์ 3 1 0 0 4
74 บ้านดู่น้อย 3 1 0 0 4
75 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 3 1 0 0 4
76 ชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3 0 0 1 3
77 บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 3 0 0 1 3
78 หนองคูโคกขุมดิน 3 0 0 1 3
79 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 3 0 0 0 3
80 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ 3 0 0 0 3
81 บ้านน้ำในเที่ยมแข้ 3 0 0 0 3
82 บ้านสวนจิก 3 0 0 0 3
83 บ้านเหล่ายูง 3 0 0 0 3
84 บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 3 0 0 0 3
85 บ้านหัวโนน 3 0 0 0 3
86 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 3 0 0 0 3
87 ไตรมิตรวิทยา 3 0 0 0 3
88 บ้านธวัชบุรี 3 0 0 0 3
89 บ้านร่องคำ 2 3 1 2 6
90 บ้านเหล่ากล้วย 2 3 0 1 5
91 บ้านวังปากบุ่ง 2 1 1 0 4
92 บ้านดอนแคน 2 1 0 1 3
93 บ้านมีชัย 2 1 0 1 3
94 บ้านพลับพลา 2 1 0 0 3
95 บ้านป่าแหนหนองไร่ 2 0 1 0 3
96 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 2 0 0 1 2
97 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 2 0 0 0 2
98 บ้านข่า 2 0 0 0 2
99 บ้านดู่ 2 0 0 0 2
100 บ้านศรีสมเด็จ 2 0 0 0 2
101 บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
102 วังยาวเจริญวิทย์ 2 0 0 0 2
103 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 2 0 0 0 2
104 บ้านหนองตาไก้หนองตุ 2 0 0 0 2
105 บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 2 0 0 0 2
106 บ้านหนองใหญ่ 2 0 0 0 2
107 ดงยางสะแบง 2 0 0 0 2
108 บึงงามพัฒนา 1 3 0 0 4
109 บ้านม่วงท่าลาด 1 2 1 1 4
110 บ้านคางฮุง 1 2 0 0 3
111 บ้านไก่ป่า 1 2 0 0 3
112 บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 1 1 1 2 3
113 บ้านม่วงน้ำ(ประศิษย์วิทยา) 1 1 0 1 2
114 บ้านหนองสองห้อง 1 1 0 1 2
115 บ้านจันทร์สว่าง 1 1 0 0 2
116 บ้านดอนแก้ว 1 1 0 0 2
117 บ้านดอนสำราญ 1 1 0 0 2
118 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 1 1 0 0 2
119 บ้านโนนราษี 1 1 0 0 2
120 พุทธเมตตา 1 1 0 0 2
121 หัวนางามวิทยา 1 1 0 0 2
122 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 1 0 1 1 2
123 บ้านดงยาง 1 0 1 0 2
124 บ้านหนองต่าย 1 0 1 0 2
125 บ้านหนองผือ 1 0 1 0 2
126 บ้านเหล่าใหญ่ 1 0 1 0 2
127 พรหมยานุสรณ์ 1 0 1 0 2
128 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 1 0 1 0 2
129 นาคำเจริญวิทย์ 1 0 0 1 1
130 การกุศลวัดบ้านก่อ 1 0 0 1 1
131 บ้านโนนแท่น 1 0 0 1 1
132 บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 1 0 0 1 1
133 บ้านค้อกุดจอก 1 0 0 0 1
134 บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 1 0 0 0 1
135 บ้านหนองคูบอน 1 0 0 0 1
136 บ้านหนองจิกโคกสูง 1 0 0 0 1
137 บ้านหนองเบิด 1 0 0 0 1
138 บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
139 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 1 0 0 0 1
140 บ้านค้อ 1 0 0 0 1
141 บ้านชาดมะเหลื่อม 1 0 0 0 1
142 บ้านพยอม 1 0 0 0 1
143 บ้านหนองแกหนองโล 1 0 0 0 1
144 บ้านอุ่มเม้า 1 0 0 0 1
145 อาเซียนศึกษา 1 0 0 0 1
146 ชุมชนบ้านประตูชัย 1 0 0 0 1
147 บ้านตรีคาม 1 0 0 0 1
148 บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1 0 0 0 1
149 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
150 บ้านดงสวองหนองสูบ 1 0 0 0 1
151 บ้านดอนพยอมน้อย 1 0 0 0 1
152 บ้านดอนแดง 1 0 0 0 1
153 บ้านตาอุด 1 0 0 0 1
154 บ้านป่ายาง 1 0 0 0 1
155 บ้านหนองหิน 1 0 0 0 1
156 บ้านหนองแก่ง 1 0 0 0 1
157 บ้านหวายหลึม 1 0 0 0 1
158 บ้านเหล่ากุด 1 0 0 0 1
159 บ้านโนนรัง 1 0 0 0 1
160 เมืองจังหาร 1 0 0 0 1
161 โคกข่าหนองโก 0 1 1 1 2
162 บ้านสังข์ 0 1 0 0 1
163 ทรายทองวิทยา 0 1 0 0 1
164 บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
165 บ้านยางเครือ 0 1 0 0 1
166 บ้านหนองชาด 0 1 0 0 1
167 บ้านเทอดไทย 0 1 0 0 1
168 บ้านแคนสามัคคี 0 1 0 0 1
169 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 0 1 0 0 1
170 บ้านเกษมสุข 0 0 1 0 1
171 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 0 0 0 2 0
172 บ้านคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 0 0 0 1 0
173 บ้านขว้างท่าสะแบง 0 0 0 1 0
174 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 0 0 0 1 0
175 บ้านเปลือยสีแก้ว 0 0 0 1 0
176 บ้านไผ่ 0 0 0 1 0
รวม 691 157 51 90 989