สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลร้อยเอ็ด 42 4 0 0 46
2 พระกุมารร้อยเอ็ด 27 4 0 1 31
3 บ้านกล้วยวิทยา 23 3 2 2 28
4 เมืองร้อยเอ็ด 22 2 1 0 25
5 บ้านหมูม้น 16 8 1 4 25
6 บ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) 16 6 1 1 23
7 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 16 2 0 0 18
8 บ้านจาน 13 7 3 1 23
9 บ้านเขือง 13 2 0 4 15
10 ไพโรจน์วิชชาลัย 11 3 0 1 14
11 อดุลวิหารกิจ 11 2 2 0 15
12 บ้านหนองช้าง 11 2 0 0 13
13 บ้านนิเวศน์ 11 2 0 0 13
14 บ้านเขวาทุ่ง 11 1 0 0 12
15 ชุมชนบ้านยางกู่ 11 0 1 1 12
16 บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 10 4 1 1 15
17 บ้านแมด 9 3 1 1 13
18 อนุบาลเอกกุมาร 9 3 1 1 13
19 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 9 2 1 4 12
20 บ้านมะยาง 9 2 1 1 12
21 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 9 2 0 0 11
22 บ้านหนองแอก 9 1 0 1 10
23 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 9 0 1 0 10
24 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 9 0 0 0 9
25 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 8 3 1 1 12
26 เวฬุวันวิทยา 8 2 0 4 10
27 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 8 2 0 2 10
28 โสภโณประชาสรรค์ 8 0 0 0 8
29 บ้านป่านหนองอ้อ 7 3 1 2 11
30 อนุบาลไพโรจน์ 7 2 1 0 10
31 โนนสีดาวิทยา 7 2 0 2 9
32 ดินดำบัวรองวิทยา 7 1 2 6 10
33 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 7 1 2 1 10
34 บ้านดงกลาง 7 0 0 0 7
35 ธรรมจารีนิวาส 7 0 0 0 7
36 บ้านบากหนองแดง 7 0 0 0 7
37 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 6 2 1 1 9
38 รัฐประชาวิทยาคาร 6 2 0 3 8
39 สหคามวิทยา 6 0 0 0 6
40 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 5 3 1 1 9
41 บ้านหนองแวงหนองหัวคน 5 3 0 1 8
42 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 5 1 1 1 7
43 บ้านดอนชัย 5 1 0 0 6
44 บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 5 0 1 0 6
45 บ้านโคกกลาง 5 0 0 0 5
46 ไพศาลวิทยาคม 5 0 0 0 5
47 บ้านหนาด 4 3 1 1 8
48 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 4 3 0 0 7
49 บ้านเล้าวิทยาคาร 4 2 1 0 7
50 บ้านบัวหลวง 4 1 0 3 5
51 บ้านซองแมว 4 1 0 2 5
52 ชุมชนบ้านโคกล่าม 4 1 0 1 5
53 บ้านมะอึ 4 1 0 1 5
54 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ 4 0 2 1 6
55 บ้านซ้งวิทยาคม 4 0 1 0 5
56 บ้านแคน 4 0 0 1 4
57 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 4 0 0 1 4
58 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 4 0 0 0 4
59 บ้านขาม 4 0 0 0 4
60 บ้านนางาม 4 0 0 0 4
61 จตุรพักตรพิมาน 3 3 1 0 7
62 บ้านหนองแวงยาว 3 3 0 0 6
63 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 3 2 1 1 6
64 บ้านเมืองน้อย 3 2 1 0 6
65 บ้านอีหมุน 3 2 0 1 5
66 บ้านหวายน้อย 3 2 0 0 5
67 ประชาราษฎร์รังสรรค์ 3 2 0 0 5
68 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 3 1 2 0 6
69 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 3 1 1 0 5
70 บ้านเหล่าใหญ่ 3 1 1 0 5
71 บ้านวังปากบุ่ง 3 1 1 0 5
72 บ้านหนองดู่ 3 1 0 1 4
73 ราชสารสุธีอนุสรณ์ 3 1 0 0 4
74 บ้านพลับพลา 3 1 0 0 4
75 บ้านดู่น้อย 3 1 0 0 4
76 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 3 1 0 0 4
77 ชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3 0 0 1 3
78 บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 3 0 0 1 3
79 หนองคูโคกขุมดิน 3 0 0 1 3
80 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ 3 0 0 0 3
81 บ้านน้ำในเที่ยมแข้ 3 0 0 0 3
82 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 3 0 0 0 3
83 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 3 0 0 0 3
84 บ้านสวนจิก 3 0 0 0 3
85 บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 3 0 0 0 3
86 บ้านเหล่ายูง 3 0 0 0 3
87 บ้านหัวโนน 3 0 0 0 3
88 บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 3 0 0 0 3
89 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 3 0 0 0 3
90 ไตรมิตรวิทยา 3 0 0 0 3
91 บ้านธวัชบุรี 3 0 0 0 3
92 บ้านร่องคำ 2 3 1 2 6
93 บ้านเหล่ากล้วย 2 3 0 1 5
94 โคกข่าหนองโก 2 2 1 1 5
95 บ้านหนองสองห้อง 2 1 0 1 3
96 บ้านดอนแคน 2 1 0 1 3
97 บ้านมีชัย 2 1 0 1 3
98 บ้านป่าแหนหนองไร่ 2 0 1 0 3
99 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 2 0 0 1 2
100 บ้านหัวนาคำ 2 0 0 0 2
101 บ้านข่า 2 0 0 0 2
102 บ้านศรีสมเด็จ 2 0 0 0 2
103 บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
104 บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 2 0 0 0 2
105 วังยาวเจริญวิทย์ 2 0 0 0 2
106 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 2 0 0 0 2
107 บ้านหนองตาไก้หนองตุ 2 0 0 0 2
108 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
109 บ้านหนองยูง 2 0 0 0 2
110 บ้านหนองใหญ่ 2 0 0 0 2
111 ดงยางสะแบง 2 0 0 0 2
112 บึงงามพัฒนา 1 3 0 0 4
113 บ้านม่วงท่าลาด 1 2 1 1 4
114 บ้านคางฮุง 1 2 0 0 3
115 บ้านไก่ป่า 1 2 0 0 3
116 บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 1 1 1 2 3
117 บ้านม่วงน้ำ(ประศิษย์วิทยา) 1 1 0 1 2
118 บ้านจันทร์สว่าง 1 1 0 0 2
119 บ้านดอนแก้ว 1 1 0 0 2
120 บ้านดอนสำราญ 1 1 0 0 2
121 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 1 1 0 0 2
122 บ้านโนนราษี 1 1 0 0 2
123 พุทธเมตตา 1 1 0 0 2
124 หัวนางามวิทยา 1 1 0 0 2
125 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 1 0 1 1 2
126 บ้านดงยาง 1 0 1 0 2
127 บ้านหนองต่าย 1 0 1 0 2
128 บ้านหนองผือ 1 0 1 0 2
129 พรหมยานุสรณ์ 1 0 1 0 2
130 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 1 0 1 0 2
131 นาคำเจริญวิทย์ 1 0 0 1 1
132 การกุศลวัดบ้านก่อ 1 0 0 1 1
133 บ้านโนนแท่น 1 0 0 1 1
134 บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 1 0 0 1 1
135 ชุมชนบ้านประตูชัย 1 0 0 0 1
136 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
137 บ้านดู่ 1 0 0 0 1
138 บ้านหนองคูบอน 1 0 0 0 1
139 บ้านหนองเบิด 1 0 0 0 1
140 บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
141 บ้านแดงโนนสว่าง 1 0 0 0 1
142 บ้านโคกมอน 1 0 0 0 1
143 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 1 0 0 0 1
144 บ้านค้อ 1 0 0 0 1
145 บ้านชาดมะเหลื่อม 1 0 0 0 1
146 บ้านพยอม 1 0 0 0 1
147 บ้านหนองแกหนองโล 1 0 0 0 1
148 บ้านอุ่มเม้า 1 0 0 0 1
149 อาเซียนศึกษา 1 0 0 0 1
150 บ้านตรีคาม 1 0 0 0 1
151 บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1 0 0 0 1
152 บ้านอีง่อง 1 0 0 0 1
153 บ้านดงสวองหนองสูบ 1 0 0 0 1
154 บ้านดอนพยอมน้อย 1 0 0 0 1
155 บ้านดอนแดง 1 0 0 0 1
156 บ้านตาอุด 1 0 0 0 1
157 บ้านป่ายาง 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองหิน 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองแก่ง 1 0 0 0 1
160 บ้านหวายหลึม 1 0 0 0 1
161 บ้านเหล่ากุด 1 0 0 0 1
162 บ้านโนนรัง 1 0 0 0 1
163 เมืองจังหาร 1 0 0 0 1
164 บ้านสังข์ 0 1 0 0 1
165 ทรายทองวิทยา 0 1 0 0 1
166 บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
167 บ้านยางเครือ 0 1 0 0 1
168 บ้านหนองชาด 0 1 0 0 1
169 บ้านเทอดไทย 0 1 0 0 1
170 บ้านแคนสามัคคี 0 1 0 0 1
171 บ้านโนนข่า 0 1 0 0 1
172 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 0 1 0 0 1
173 บ้านเกษมสุข 0 0 1 0 1
174 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 0 0 0 2 0
175 บ้านขว้างท่าสะแบง 0 0 0 1 0
176 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 0 0 0 1 0
177 บ้านเปลือยสีแก้ว 0 0 0 1 0
178 บ้านไผ่ 0 0 0 1 0
179 บ้านคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 718 168 53 89 1,028