สรุปเหรียญรางวัล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลร้อยเอ็ด 42 4 0 0 46
2 พระกุมารร้อยเอ็ด 27 4 0 1 31
3 บ้านกล้วยวิทยา 23 3 2 2 28
4 เมืองร้อยเอ็ด 22 2 1 0 25
5 บ้านหมูม้น 20 8 1 4 29
6 บ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) 16 6 1 1 23
7 บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 16 3 1 0 20
8 บ้านเขวาทุ่ง 16 1 0 0 17
9 บ้านจาน 13 7 3 1 23
10 บ้านเขือง 13 2 0 4 15
11 ไพโรจน์วิชชาลัย 11 3 0 1 14
12 อดุลวิหารกิจ 11 2 2 0 15
13 บ้านหนองช้าง 11 2 0 0 13
14 บ้านนิเวศน์ 11 2 0 0 13
15 ชุมชนบ้านยางกู่ 11 0 1 1 12
16 บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 10 4 1 1 15
17 บ้านหนองแอก 10 1 0 1 11
18 บ้านแมด 9 3 1 1 13
19 อนุบาลเอกกุมาร 9 3 1 1 13
20 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 9 2 1 4 12
21 บ้านมะยาง 9 2 1 1 12
22 ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 9 2 0 0 11
23 ป่าแดงหนองฮูโนนไทย 9 0 1 0 10
24 บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 9 0 0 0 9
25 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 8 3 1 1 12
26 เวฬุวันวิทยา 8 2 0 4 10
27 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 8 2 0 2 10
28 ดินดำบัวรองวิทยา 8 1 2 6 11
29 โสภโณประชาสรรค์ 8 0 0 0 8
30 บ้านป่านหนองอ้อ 7 3 1 2 11
31 อนุบาลไพโรจน์ 7 2 1 0 10
32 โนนสีดาวิทยา 7 2 0 2 9
33 ชุมชนบ้านเหล่าล้อ 7 1 2 1 10
34 บ้านดงกลาง 7 0 0 0 7
35 ธรรมจารีนิวาส 7 0 0 0 7
36 บ้านบากหนองแดง 7 0 0 0 7
37 บ้านหนองแวงหนองหัวคน 6 3 0 1 9
38 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 6 2 1 1 9
39 รัฐประชาวิทยาคาร 6 2 0 3 8
40 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง 6 1 1 1 8
41 บ้านเลิงคาประชาเนรมิต 6 1 0 0 7
42 โพธิ์สัยสว่างวิทย์ 6 0 0 1 6
43 สหคามวิทยา 6 0 0 0 6
44 ดอนแคนดอนหวายสามัคคี 5 3 1 1 9
45 บ้านดอนชัย 5 1 0 0 6
46 บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 5 0 1 0 6
47 บ้านแดงโนนสว่าง 5 0 0 0 5
48 บ้านโคกกลาง 5 0 0 0 5
49 ไพศาลวิทยาคม 5 0 0 0 5
50 บ้านหนาด 4 4 1 1 9
51 จตุรพักตรพิมาน 4 3 1 0 8
52 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 4 3 0 0 7
53 บ้านเล้าวิทยาคาร 4 2 1 0 7
54 บ้านบัวหลวง 4 1 0 3 5
55 บ้านซองแมว 4 1 0 2 5
56 ชุมชนบ้านโคกล่าม 4 1 0 1 5
57 บ้านหนองดู่ 4 1 0 1 5
58 บ้านมะอึ 4 1 0 1 5
59 ราชสารสุธีอนุสรณ์ 4 1 0 0 5
60 บ้านขาม 4 1 0 0 5
61 ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ 4 0 2 1 6
62 บ้านซ้งวิทยาคม 4 0 1 0 5
63 บ้านแคน 4 0 0 1 4
64 หนองคูโคกขุมดิน 4 0 0 1 4
65 บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 4 0 0 0 4
66 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 4 0 0 0 4
67 บ้านอีง่อง 4 0 0 0 4
68 บ้านหนองยูง 4 0 0 0 4
69 บ้านนางาม 4 0 0 0 4
70 บ้านหนองแวงยาว 3 3 0 0 6
71 บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 3 2 1 1 6
72 บ้านเมืองน้อย 3 2 1 0 6
73 บ้านอีหมุน 3 2 0 1 5
74 บ้านหวายน้อย 3 2 0 0 5
75 ประชาราษฎร์รังสรรค์ 3 2 0 0 5
76 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 3 1 2 0 6
77 บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 3 1 1 0 5
78 บ้านเหล่าใหญ่ 3 1 1 0 5
79 บ้านวังปากบุ่ง 3 1 1 0 5
80 บ้านพลับพลา 3 1 0 0 4
81 บ้านดู่น้อย 3 1 0 0 4
82 ชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 3 0 0 1 3
83 บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 3 0 0 1 3
84 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ 3 0 0 0 3
85 บ้านน้ำในเที่ยมแข้ 3 0 0 0 3
86 ชุมชนบ้านเมืองหงส์ 3 0 0 0 3
87 บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 3 0 0 0 3
88 บ้านสวนจิก 3 0 0 0 3
89 บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 3 0 0 0 3
90 บ้านเหล่ายูง 3 0 0 0 3
91 บ้านหัวโนน 3 0 0 0 3
92 บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 3 0 0 0 3
93 ไตรมิตรวิทยา 3 0 0 0 3
94 บ้านธวัชบุรี 3 0 0 0 3
95 บ้านร่องคำ 2 3 1 2 6
96 บ้านเหล่ากล้วย 2 3 0 1 5
97 โคกข่าหนองโก 2 2 1 1 5
98 บ้านหนองสองห้อง 2 1 0 1 3
99 บ้านดอนแคน 2 1 0 1 3
100 บ้านมีชัย 2 1 0 1 3
101 บ้านป่าแหนหนองไร่ 2 0 1 0 3
102 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 2 0 0 1 2
103 บ้านหัวนาคำ 2 0 0 0 2
104 ชุมชนบ้านประตูชัย 2 0 0 0 2
105 บ้านข่า 2 0 0 0 2
106 บ้านดู่ 2 0 0 0 2
107 บ้านศรีสมเด็จ 2 0 0 0 2
108 บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
109 บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 2 0 0 0 2
110 วังยาวเจริญวิทย์ 2 0 0 0 2
111 บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองตาไก้หนองตุ 2 0 0 0 2
113 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
114 บ้านหนองใหญ่ 2 0 0 0 2
115 ดงยางสะแบง 2 0 0 0 2
116 บึงงามพัฒนา 1 3 0 0 4
117 บ้านม่วงท่าลาด 1 2 1 1 4
118 บ้านคางฮุง 1 2 0 0 3
119 บ้านไก่ป่า 1 2 0 0 3
120 บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 1 1 1 2 3
121 บ้านม่วงน้ำ(ประศิษย์วิทยา) 1 1 0 1 2
122 บ้านจันทร์สว่าง 1 1 0 0 2
123 บ้านดอนแก้ว 1 1 0 0 2
124 บ้านดอนสำราญ 1 1 0 0 2
125 บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 1 1 0 0 2
126 บ้านโนนราษี 1 1 0 0 2
127 พุทธเมตตา 1 1 0 0 2
128 หัวนางามวิทยา 1 1 0 0 2
129 เขวาชีรัฐประชาสรรค์ 1 0 1 1 2
130 บ้านดงยาง 1 0 1 0 2
131 บ้านหนองต่าย 1 0 1 0 2
132 บ้านหนองผือ 1 0 1 0 2
133 พรหมยานุสรณ์ 1 0 1 0 2
134 วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 1 0 1 0 2
135 นาคำเจริญวิทย์ 1 0 0 1 1
136 การกุศลวัดบ้านก่อ 1 0 0 1 1
137 บ้านโนนแท่น 1 0 0 1 1
138 บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 1 0 0 1 1
139 บ้านค้อกุดจอก 1 0 0 0 1
140 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
141 บ้านหนองคูบอน 1 0 0 0 1
142 บ้านหนองจิกโคกสูง 1 0 0 0 1
143 บ้านหนองเบิด 1 0 0 0 1
144 บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 1 0 0 0 1
145 บ้านโคกมอน 1 0 0 0 1
146 เทศบาลวัดบูรพาภิราม 1 0 0 0 1
147 บ้านค้อ 1 0 0 0 1
148 บ้านชาดมะเหลื่อม 1 0 0 0 1
149 บ้านพยอม 1 0 0 0 1
150 บ้านหนองแกหนองโล 1 0 0 0 1
151 บ้านอุ่มเม้า 1 0 0 0 1
152 อาเซียนศึกษา 1 0 0 0 1
153 บ้านตรีคาม 1 0 0 0 1
154 บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1 0 0 0 1
155 บ้านดงสวองหนองสูบ 1 0 0 0 1
156 บ้านดอนพยอมน้อย 1 0 0 0 1
157 บ้านดอนแดง 1 0 0 0 1
158 บ้านตาอุด 1 0 0 0 1
159 บ้านป่ายาง 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองหิน 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองแก่ง 1 0 0 0 1
162 บ้านหวายหลึม 1 0 0 0 1
163 บ้านเหล่ากุด 1 0 0 0 1
164 บ้านโนนรัง 1 0 0 0 1
165 เมืองจังหาร 1 0 0 0 1
166 บ้านสังข์ 0 1 0 0 1
167 ทรายทองวิทยา 0 1 0 0 1
168 บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
169 บ้านยางเครือ 0 1 0 0 1
170 บ้านหนองชาด 0 1 0 0 1
171 บ้านเทอดไทย 0 1 0 0 1
172 บ้านแคนสามัคคี 0 1 0 0 1
173 บ้านโนนข่า 0 1 0 0 1
174 อนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 0 1 0 0 1
175 บ้านเกษมสุข 0 0 1 0 1
176 บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 0 0 0 2 0
177 บ้านคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 0 0 0 1 0
178 บ้านขว้างท่าสะแบง 0 0 0 1 0
179 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 0 0 0 1 0
180 บ้านเปลือยสีแก้ว 0 0 0 1 0
181 บ้านไผ่ 0 0 0 1 0
รวม 754 171 54 90 979