หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญส่ง สังฆะ รองผู้อำนวยการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
2 นายบุญเลิศ บุษเนตร รองผู้อำนวยการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
3 นางสุนันทา โคสาแสง รองผู้อำนวยการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
4 นายธนิตย์ วานิช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
5 นายพิทักษ์ มาห้างหว้า ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน  
6 นางเบญจพร คุณารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
7 นายทศพล ศีรษะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
8 นางสายพิณ ประดุจพงษ์เพชร ผู้อำยวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
9 นายสมสิทธิ์ วิเชียรศรี ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน  
10 นายสุริยะศักดิ์ อุทุมภา ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอธวัชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
11 นายวีระศักดิ์ คำขูรู ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอจตุรพักตรพิมาน คณะกรรมการดำเนินงาน  
12 นายสุพรม บัวระคุณ ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอศรีสมเด็จ คณะกรรมการดำเนินงาน  
13 นางกฤษณา สุ่มมาตย์ ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอจังหาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
14 นายอาทิตย์ ดวงวงษา ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอเชียงชวัญ คณะกรรมการดำเนินงาน  
15 นายสมคิด แก้วตา ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอทุ่งเขาหลวง คณะกรรมการดำเนินงาน  
16 นายคมศักดิ์ อิโน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน  
17 นายบัญชา พาหะนิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 ดร.วิไล จุฑางกูร นายกสมาคมการศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นายสุวิทย์ วิเชียรดี ผู้อำยวยการสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นายพิชิต เครือน้ำคำ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นางพัชรี ศีรษะภูมิ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นายรัตนะ บุตรสุรินทร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นายวีรศักดิ์ ศิลาวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 ดร.สุวัฒนพงษ์ ร่มศรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นายเกริกศักดิ์ ไกยราช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นายบุญเติม เครือน้ำคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นายเจษฎา นาสมรูป หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นางเครือฟ้า แก้วคุ้ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นายดิเรก ศรีเกื้อกลิ่น หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นางรำไพ ไชยพาลี หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นายไพโรจน์ ผลากอง หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นางธัญญาพร เกียวรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน  
34 นางสาววันทนา สมภักดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน  
35 นางสาวธิดารัตน์ พาดฤทธิ์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการเกียรติบัตร  
36 นางธาราพร จันทภาส ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการเกียรติบัตร  
37 นางสาววิภารัตน์ พาภักดี ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการเกียรติบัตร  
38 นางสาวพจนีย์ รมไธสง ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการเกียรติบัตร  
39 นางสุวลี ทีน้ำคำ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการเกียรติบัตร  
40 นางดาว ธราวุธ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการเกียรติบัตร  
41 นายสุเนศ วงอามาตร์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการเกียรติบัตร  
42 นางสาวนุชจรี น้อยหลุบเลา ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการเกียรติบัตร  
43 นายสันติราษฎร์ เทียนสี ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนน  
44 นายสมัย มหา ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนน  
45 นายไพรวัลย์ อุ่นเจริญ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนน  
46 นายจิระเดช นิลผาย ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนน  
47 นายกรเอก วิเท่ห์ ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนน  
48 นายอัครพงศ์ สุจริต ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนน  
49 นายพรรษวุฒิ ภาระนะที ครูธุรการโรงเรียน คณะกรรมการบันทึกคะแนน  
50 นายประวัติ อุตรมาตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา  
51 นายคมกฤช พันธุ์พาณิชย์ ผอ.โรงเรียนบ้านอีง่อง คณะกรรมการประเมินสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา  
52 นายวีระชัย ประมงมุข ผอ.โรงเรียนอดุลวิหารกิจ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา  
53 นายสุรชัย ศรีคะเณย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา  
54 นายบุญเลิศ บุษเนตร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา  
55 นายวีระศักดิ์ คำขูรู ผอ.โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน คณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา  
56 นางกฤษณา สุ่มมาตย์ ผอ.โรงเรียนไตรคามวิทยา คณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา  
57 นายสุภาพ วงษามาตย์ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา  
58 นายสมสิทธิ์ วิเชียรศรี ผอ.โรงเรียนบ้านขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา  
59 นายอุทัย น้อมระวี ผอ.โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี คณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา  
60 นายสุพจน์ ไวพจน์ ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองน้อย คณะกรรมการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา  
61 นางวิภาภรณ์ โทพล ผอ.โรงเรียนบ้านมีชัย คณะกรรมการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา  
62 นายบวร แสนหว้า ผอ.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษา  
63 นายนเรศร์ สังฆะพิลา ผอ.โรงเรียนบ้านหมูม้น คณะกรรมการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา  
64 นางกัลยานี ศรีวงษา ผอ.โรงเรียนบ้านไก่ป่า คณะกรรมการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา  
65 นายประสิทธิ์ เศษวงศ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบากหนองแดง คณะกรรมการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา  
66 นางรำไพ ไชยพาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา  
67 นางนพวรรณ วชิราภิวัธน์ ครูโรงเรียนบ้านนิเวศน์ คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา  
68 นางสุธารา มะลิยา ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา  
69 นายรัตนะ บุตรสุรินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย)  
70 นายประยูร วรนาม ผอ.โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย)  
71 นายธีระพันธ์ จีระสมบัติ ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย)  
72 นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (คณิตศาสตร์)  
73 นายเพิ่มพูล ร่มศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (คณิตศาสตร์)  
74 นางพัชรี ศีรษะภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (คณิตศาสตร์)  
75 นายวีรศักดิ์ ศิลาวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (วิทยาศาสตร์)  
76 นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (วิทยาศาสตร์)  
77 นายพิชิต เครือน้ำคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (วิทยาศาสตร์)  
78 นายสุริยากร เขตเจริญ ผอ.โรงเรียนบ้านหวายหลึม คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (สังคมศึกษาฯ)  
79 นายชาญชัย ใจหาญ ผอ.โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (สังคมศึกษาฯ)  
80 นางจันทิมา ร่มศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (สังคมศึกษาฯ)  
81 นายบุญเติม เครือน้ำคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษาฯ)  
82 นายประสพชัย วัฒนสินธุ์ ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษาฯ)  
83 นายสุวัฒน์ ฤทธาพรหม ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (สุขศึกษาฯ)  
84 นายเกริกศักดิ์ ไกยราช ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (ศิลปะ)  
85 นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองดู่ คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (ศิลปะ)  
86 นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (ศิลปะ)  
87 นางเครือฟ้า แก้วคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (ภาษาต่างประเทศ)  
88 นายสุรินทร์ นำนาผล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแก่ง คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (ภาษาต่างประเทศ)  
89 นางสาววันทนา สมภักดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (ภาษาต่างประเทศ)  
90 นายเจษฎา นาสมรูป ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (งานอาชีพฯ)  
91 นายกระจ่าง ประทาย ผอ.โรงเรียนดงแดงหนองเพียร์ขัน คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (งานอาชีพฯ)  
92 นายจำรอง จันทร์ห้างหว้า ผอ.โรงเรียนบ้านงิ้ว คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (งานอาชีพฯ)  
93 นายอาทิตย์ ดวงวงษา ผอ.โรงเรียนบ้านเขือง คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (บูรณาการ)  
94 นายสมัย ไชยพิศ ผอ.โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (บูรณาการ)  
95 นางนราลักษณ์ วงค์วันดี ผอ.โรงเรียนบ้านหัวโนน คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (บูรณาการ)  
96 นายภูมิพัฒน์ บุญคำมี ผอ.โรงเรียนบ้านเหล่าขาม คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (พัฒนาผู้เรียน)  
97 นายพิทักษ์ ต้องโพนทอง ครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (พัฒนาผู้เรียน)  
98 นายเรืองศิลป์ เห็มชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการประเมินครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา (พัฒนาผู้เรียน)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 E- mail : esroiet1@hotmail.com
ศน.อรจิต อุดมฤทธิ์ ศน.ธัญญาพร เกียวรัตน์ และนายธนิตย์ วานิช ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2557 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]