หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 275 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ 7 19 9
2 131 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 8 37 13
3 029 โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 3 29 8
4 030 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 13 17 16
5 211 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 3 4 4
6 063 โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ 11 20 16
7 207 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 6 20 11
8 091 โรงเรียนดงยางสะแบง 2 6 3
9 093 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 10 37 19
10 085 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 25 87 35
11 127 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1 1 0
12 197 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 17 50 26
13 144 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 7 21 14
14 276 โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 2 2 2
15 072 โรงเรียนบึงงามพัฒนา 4 8 5
16 125 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 30 53 41
17 150 โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 4 14 8
18 111 โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 1 2 2
19 142 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 3 16 7
20 255 โรงเรียนบ้านขาม 5 7 5
21 242 โรงเรียนบ้านข่า 2 2 1
22 254 โรงเรียนบ้านคางฮุง 3 5 4
23 101 โรงเรียนบ้านคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 2 4 2
24 173 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 9 15 12
25 087 โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 7 15 7
26 204 โรงเรียนบ้านค้อ 1 3 2
27 217 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 1 1 1
28 273 โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 2 4 3
29 199 โรงเรียนบ้านจาน 25 47 41
30 090 โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 1 2 1
31 194 โรงเรียนบ้านซองแมว 7 16 12
32 179 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 5 48 16
33 214 โรงเรียนบ้านดงกลาง 8 28 16
34 064 โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 16 28 23
35 245 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 4 3
36 174 โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 1 5 2
37 149 โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1 1 1
38 175 โรงเรียนบ้านดงสวองหนองสูบ 1 2 2
39 284 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 0 0 0
40 226 โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 3 11 6
41 084 โรงเรียนบ้านดอนชัย 6 13 9
42 053 โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 1 3 2
43 040 โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 3 8 5
44 043 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 2 6 2
45 200 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 6 4
46 224 โรงเรียนบ้านดอนแคน 4 5 5
47 036 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 2 1
48 265 โรงเรียนบ้านดู่ 2 4 3
49 244 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 4 6 6
50 279 โรงเรียนบ้านตรีคาม 1 1 1
51 268 โรงเรียนบ้านตาอุด 1 1 1
52 253 โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 3 7 4
53 080 โรงเรียนบ้านนางาม 4 16 8
54 078 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) 25 70 44
55 026 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ 14 53 27
56 231 โรงเรียนบ้านน้ำในเที่ยมแข้ 3 3 3
57 042 โรงเรียนบ้านบัวหลวง 9 32 12
58 058 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 7 10 8
59 114 โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1 1 1
60 160 โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 6 15 10
61 082 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 13 25 17
62 152 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 3 2
63 274 โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 0 0 0
64 062 โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 1 2 1
65 124 โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 3 10 6
66 099 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 13 31 20
67 092 โรงเรียนบ้านพยอม 1 1 1
68 054 โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 2 12 3
69 060 โรงเรียนบ้านพลับพลา 4 15 9
70 260 โรงเรียนบ้านมะยาง 13 34 21
71 035 โรงเรียนบ้านมะอึ 6 19 11
72 049 โรงเรียนบ้านมีชัย 4 9 5
73 105 โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 5 18 8
74 094 โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประศิษย์วิทยา) 3 6 5
75 233 โรงเรียนบ้านยางเครือ 1 3 1
76 238 โรงเรียนบ้านร่องคำ 9 20 16
77 038 โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 5 10 8
78 065 โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 2 6 4
79 162 โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 2 22 7
80 126 โรงเรียนบ้านสวนจิก 3 39 5
81 262 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 2 4 3
82 269 โรงเรียนบ้านสังข์ 1 2 2
83 283 โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง 0 0 0
84 208 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 1 3 2
85 148 โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 1 1 1
86 246 โรงเรียนบ้านหนองชาด 1 2 1
87 264 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 13 78 42
88 258 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 6 10 6
89 079 โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 2 4 2
90 177 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 2 2 2
91 267 โรงเรียนบ้านหนองต่าย 2 7 4
92 239 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 8 3
93 185 โรงเรียนบ้านหนองยูง 4 6 5
94 066 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 5 9 7
95 223 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 3 2
96 270 โรงเรียนบ้านหนองเบิด 1 2 2
97 252 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโล 1 3 2
98 057 โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 1 1 1
99 109 โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 6 19 7
100 243 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 10 19 12
101 122 โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 1 5 2
102 241 โรงเรียนบ้านหนองแอก 12 36 15
103 129 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 3 5 3
104 050 โรงเรียนบ้านหนาด 10 18 13
105 048 โรงเรียนบ้านหมูม้น 34 58 44
106 202 โรงเรียนบ้านหวายน้อย 5 9 8
107 112 โรงเรียนบ้านหวายหลึม 1 3 2
108 046 โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 10 39 19
109 215 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 2 4 2
110 257 โรงเรียนบ้านหัวโนน 3 6 5
111 151 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 3 8 5
112 195 โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 9 14 13
113 218 โรงเรียนบ้านอีง่อง 4 9 5
114 259 โรงเรียนบ้านอีหมุน 6 13 9
115 222 โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 2 20 4
116 278 โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 1 3 2
117 205 โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 7 10 8
118 059 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 1 2 2
119 263 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 18 69 35
120 051 โรงเรียนบ้านเขือง 19 41 32
121 192 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1 2 2
122 203 โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 1 2 2
123 161 โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 5 8 6
124 266 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 6 15 11
125 088 โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 7 42 16
126 180 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 8 17 8
127 041 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 6 14 11
128 108 โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 1 15 4
129 178 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 3 12 7
130 227 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 5 19 6
131 210 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 3 38 11
132 067 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 5 14 5
133 106 โรงเรียนบ้านแคน 5 6 5
134 143 โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 1 1 1
135 102 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 23 37 28
136 186 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 5 43 9
137 034 โรงเรียนบ้านแมด 14 29 23
138 287 โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 0 0 0
139 213 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 15 10
140 236 โรงเรียนบ้านโคกมอน 1 2 2
141 045 โรงเรียนบ้านโนนข่า 1 2 1
142 272 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1 3 2
143 201 โรงเรียนบ้านโนนราษี 2 6 3
144 183 โรงเรียนบ้านโนนแท่น 2 23 7
145 123 โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 5 8 5
146 086 โรงเรียนบ้านไก่ป่า 3 6 5
147 097 โรงเรียนบ้านไผ่ 1 1 1
148 212 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 4 21 12
149 076 โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ 5 5 5
150 235 โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 4 23 4
151 247 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 10 30 14
152 230 โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 2 3 1
153 216 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 11 26 12
154 220 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 5 5 5
155 248 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 11 30 14
156 055 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 2 29 9
157 083 โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 2 4 3
158 286 โรงเรียนวัดโนนสำราญ 0 0 0
159 225 โรงเรียนสหคามวิทยา 6 8 5
160 061 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 5 17 8
161 096 โรงเรียนหัวนางามวิทยา 2 4 3
162 070 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ 16 29 25
163 158 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 46 83 67
164 113 โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 3 7 6
165 104 โรงเรียนเมืองจังหาร 1 15 3
166 157 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 25 92 49
167 261 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 17 27 24
168 110 โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ 3 23 8
169 056 โรงเรียนโคกข่าหนองโก 6 9 7
170 128 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 11 23 18
171 120 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 7 25 13
172 077 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 8 29 13
173 285 โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 0 0 0
174 132 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 3 7 3
175 025 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 13 25 21
176 277 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 5 9 5
177 118 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ 2 4 2
178 116 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 32 88 44
179 130 โรงเรียนพุทธเมตตา 2 3 3
180 117 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร 14 25 21
181 028 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 10 22 15
182 119 โรงเรียนอาเซียนศึกษา 1 5 2
183 115 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 15 31 23
184 280 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4 11 8
185 282 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 3 1
186 281 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 1 1 1
187 271 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 11 49 26
รวม 1108 3023 1733
4756

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 E- mail : esroiet1@hotmail.com
ศน.อรจิต อุดมฤทธิ์ ศน.ธัญญาพร เกียวรัตน์ และนายธนิตย์ วานิช ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2557 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]