หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 46 42 91.3% 4 8.7% 0 0% 0 0% 46
2 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 32 27 84.38% 4 12.5% 0 0% 1 3.13% 32
3 โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 30 23 76.67% 3 10% 2 6.67% 2 6.67% 30
4 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 25 22 88% 2 8% 1 4% 0 0% 25
5 โรงเรียนบ้านหมูม้น 34 20 60.61% 8 24.24% 1 3.03% 4 12.12% 33
6 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์) 25 16 66.67% 6 25% 1 4.17% 1 4.17% 24
7 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 23 16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20
8 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 18 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
9 โรงเรียนบ้านจาน 25 13 54.17% 7 29.17% 3 12.5% 1 4.17% 24
10 โรงเรียนบ้านเขือง 19 13 68.42% 2 10.53% 0 0% 4 21.05% 19
11 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย 15 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
12 โรงเรียนอดุลวิหารกิจ 16 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
13 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ 14 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
14 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
15 โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 13 11 84.62% 0 0% 1 7.69% 1 7.69% 13
16 โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
17 โรงเรียนบ้านหนองแอก 12 10 83.33% 1 8.33% 0 0% 1 8.33% 12
18 โรงเรียนบ้านแมด 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
19 โรงเรียนอนุบาลเอกกุมาร 14 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
20 โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 17 9 56.25% 2 12.5% 1 6.25% 4 25% 16
21 โรงเรียนบ้านมะยาง 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
22 โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
23 โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 10 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
24 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
25 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 13 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
26 โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 17 8 57.14% 2 14.29% 0 0% 4 28.57% 14
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 13 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
28 โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 25 8 47.06% 1 5.88% 2 11.76% 6 35.29% 17
29 โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
30 โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 13 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
31 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
32 โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 11 7 63.64% 2 18.18% 0 0% 2 18.18% 11
33 โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
34 โรงเรียนบ้านดงกลาง 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
35 โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
36 โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
38 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 11 6 54.55% 2 18.18% 0 0% 3 27.27% 11
40 โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
42 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
43 โรงเรียนสหคามวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
44 โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
45 โรงเรียนบ้านดอนชัย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
47 โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
48 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
49 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
50 โรงเรียนบ้านหนาด 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
51 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์) 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
53 โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านบัวหลวง 9 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
55 โรงเรียนบ้านซองแมว 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
56 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
57 โรงเรียนบ้านมะอึ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
58 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนบ้านขาม 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์ 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านแคน 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
64 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
65 โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนบ้านนางาม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านหนองยูง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนบ้านอีง่อง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
73 โรงเรียนบ้านอีหมุน 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
74 โรงเรียนบ้านหวายน้อย 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 10 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
79 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านดู่น้อย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านพลับพลา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
83 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
84 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านน้ำในเที่ยมแข้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนบ้านสวนจิก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านหัวโนน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านร่องคำ 9 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
96 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
97 โรงเรียนโคกข่าหนองโก 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
99 โรงเรียนบ้านดอนแคน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
100 โรงเรียนบ้านมีชัย 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
101 โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนดงยางสะแบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านข่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านดู่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนบึงงามพัฒนา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
118 โรงเรียนบ้านคางฮุง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านไก่ป่า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
121 โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประศิษย์วิทยา) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านโนนราษี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนพุทธเมตตา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนหัวนางามวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
130 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านหนองต่าย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านหนองผือ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
133 โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
136 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
137 โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
138 โรงเรียนบ้านโนนแท่น 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
139 โรงเรียนบ้านค้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านดงสวองหนองสูบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านตรีคาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านตาอุด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านพยอม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนบ้านหนองเบิด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านหวายหลึม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านโคกมอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนอาเซียนศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนเมืองจังหาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนทรายทองวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนบ้านยางเครือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านสังข์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านหนองชาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนบ้านโนนข่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
177 โรงเรียนบ้านคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
178 โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
179 โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
180 โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
181 โรงเรียนบ้านไผ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 E- mail : esroiet1@hotmail.com
ศน.อรจิต อุดมฤทธิ์ ศน.ธัญญาพร เกียวรัตน์ และนายธนิตย์ วานิช ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2557 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]