หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ret1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางชุลีภรณ์ ทินบุตรโรงเรียนบ้านโนนราษีประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา พิมพะทิตย์โรงเรียนบ้านปอภารกรรมการ
3. นางสุภาพ พุดมีโรงเรียนบ้านขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสุทาริกา สมอุดรโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ประธานกรรมการ
2. นางพิมล สุขเกษมโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ นาสมรูปโรงเรียนบ้านพลับพลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางจำเนียร ศรีปัตถาโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางยุวดี พรมมงคลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางกอบแก้ว สุดเสน่ห์โรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางดอกแก้ว บุญเอกโรงเรียนบ้านนิเวศน์ประธานกรรมการ
2. นางอาวรณ์ เมธาวีโรงเรียนบ้านหนองยูงกรรมการ
3. นางสาวพิมรดา แสงภาราโรงเรียนสหคามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา สุดานิชโรงเรียนไตรคามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสัมพันธ์ คณาศรีโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
3. นางสุดา แสงงามโรงเรียนบ้านแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางนิภาพรรณ จันทะชำนิโรงเรียนบ้านเขืองประธานกรรมการ
2. นางอภิรดี ศรีหาคลังโรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองกรรมการ
3. นางสาวกรีน ผุยปุโรยโรงเรียนโนนศรีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสมปอง เหิรเมฆโรงเรียนบ้านขามประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ ทองดีโรงเรียนบ้านโสกเชือกกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี ชลเทพโรงเรียนบ้านแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางตุ้มทอง วิเชียรศรีโรงเรียนบ้านขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางศศิธร นามไพรโรงเรียนบ้านอีหมุนกรรมการ
3. นางอรทัย พุดสีเสนโรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สุมิตร สืบสำราญโรงเรียนบ้านกล้วยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรี พรมแพนโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการ
3. นางสาวคัทรีภรณ์ อุทุมพรโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางเมขลา ลือโสภาโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ ฮวดศรีโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์กรรมการ
3. นางกาญจนา นพนิยมโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6
1. นายเรืองศักดิ์ หงษ์ทะนีโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางศิริกานต์ อัครบาลโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นางบังอร ทินบุตรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ สหัสนาโรงเรียนบ้านหมูม้นประธานกรรมการ
2. นางศศิลักษณ์ แสงใสโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
3. นางศศิธร นามไพรโรงเรียนบ้านอีหมุนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางวาสนา จันทร์ศิริโรงเรียนโนนสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร ใจสุภาพโรงเรียนป่าสุ่มหนองปิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนัทธ์มนต์ นามไพรสันต์โรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบุญเลิศ ไชยชิตผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เฉลิมแสนโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางนกษมล เคนโยธาโรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจันดา ม่วงดีผอ.โรงเรียนโนนสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายฝน นิลวัลย์โรงเรียนบ้านจานกรรมการ
3. นางวรรณิษา รุูจีพันธ์โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ ดวงวงษาผอ.โรงเรียนบ้านเขืองประธานกรรมการ
2. นางมะลิ วรรณสินธ์โรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
3. นางบานเย็น แสงหัวช้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางระพีพรรณ ไชยเชษฐ์โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา นิวาสวงศ์โรงเรียนบ้านหัวโนนตาลกรรมการ
3. นางปิยนันท์ ปาณีนิจโรงเรียนบ้านซองแมวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางพิณทอง บุตรวงศ์โรงเรียนไพศาลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัมพร โสมเกตรินทร์โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นางละมัย บุตรมาตร์โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอิทธิฤทธิ์ โยธาสุขโรงเรียนบ้านหนองคูโคกขุมดินประธานกรรมการ
2. นายวิลัยศักดิ์ ศิริวรรณโรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์)กรรมการ
3. นางพิสมัย ทุมจีนโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ป้านภูมิผอ.โรงเรียนบ้านมะอึประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย สุวภาพโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการ
3. นางเครือจิต อุทธาพงษ์โรงเรียนบ้านแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอำพัน ประชาชิตโรงเรียนบ้านหัวโนนประธานกรรมการ
2. นางยุวณี ศรีโยธีโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการ
3. นางรพีพรรณ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงสวองหนองสูบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายจำรอง โสมาบุตรโรงเรียนประชาราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพัชพิชชา สิงหกำโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นางศรีลา วรวงค์โรงเรียนบ้านดอนวิเวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ใจยาวโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี ทศไชยโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
3. นางวรารัตน์ ทองอาจโรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ พนมเขตผอ.โรงเรียนหนองแวงหนองหัวคนประธานกรรมการ
2. นายเดชอนันต์ จันโทภาสโรงเรียนอดุลวิหารกิจกรรมการ
3. นายฉัตรประพล มโนชัยโรงเรียนบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายถาวร ชมภูบุตรผอ.โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ภาระบุตรโรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
3. นางปิยนุช แก่นสาโรงเรียนบ้านเมืองทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายปรัชญา จันทร์เจริญผอ.โรงเรียนทรายทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิรัญดร ต้นหลุบเลาโรงเรียนบ้านอุ่มเม้ากรรมการ
3. นางสาวชันยา นิลผายโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ วิเศษวงษาผอ.โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโกประธานกรรมการ
2. นางประจิต จันทะสิงห์โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางพรพันธ์ สายยุทธโรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ร้อยตรีดำรงค์ อินอุ่นโชติผอ.โรงเรียนดงยางสะแนงประธานกรรมการ
2. นายคำนวณ พรเพ็งรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
3. นางอรุณี จันไชยชิตโรงเรียนบ้านอีหมุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ น้อมระวีโรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัยประธานกรรมการ
2. นางโกสุม เพชรอำไพโรงเรียนบ้านเปลือยกรรมการ
3. นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสมประสงค์ เพริดพราวผอ.โรงเรียนบ้านจันทร์สว่างประธานกรรมการ
2. นายศิรินรัตน์ จันทร์ภิรมย์โรงเรียนบ้านนิเวศน์กรรมการ
3. นางสาวพนาไพร วิเศษเตมีย์โรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายกวพัทธ์ เพ็งเหล่างิ้วผอ.โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสุธัมมา กาบินพงษ์โรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสุจิต ไกรแก้วผอ.โรงเรียนบ้านดอนแดงประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา มีสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ ไวพจน์โรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย น้อมระวีผอ.โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายถวิล โพโสภาโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
3. นางพรพรรณ ศรีม่วงโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายพูลศักดิ์ ณ ร้อยเอ็ดโรงเรียนดงยางโคกพิลาประธานกรรมการ
2. นายเดชชาติ นนทะโชติโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ แสงอินทร์โรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ ทองดีโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุรฉัตร์ วิหงส์โรงเรียนหนองคูโคกขุมดินกรรมการ
3. นายภานุสิทธิ์ แดนขนบโรงเรียนบ้านนิเวศน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายถาวร สมโพธิ์โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ จุลสมโรงเรียนวัดโนนสำราญกรรมการ
3. นายสันติ จรรยายงค์โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย โคตรโยธาโรงเรียนหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นายประยงค์ พายไธสงโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการ
3. นางสาวศุภกาญจน์ คามบุศย์โรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม บุญลาดผอ.โรงเรียนหนองตอวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธำรงศักดิ์ ประสานโรงเรียนบ้านป่าสุ่มกรรมการ
3. นายมังกร อัฒจักรโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญเริง พันธ์ศิลาโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ สังวิบุตรโรงเรียนบ้านสังข์สงยางกรรมการ
3. นางสุนารี ไตรประวัตรโรงเรียนบ้านข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบัวลอง เพ็งพิพาทโรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นายอัมพวา แสนนาใต้โรงเรียนบ้านเมืองทองกรรมการ
3. นายทวี พันธุ์พานิชย์โรงเรียนบ้านดอนแคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรรณี ไชยมีสุขโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งประธานกรรมการ
2. นางอมรา สระประทุมโรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดกรรมการ
3. นางดวงเดือน วรรณโชติโรงเรียนบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุธาสินี ศรีทองแดงโรงเรียนบ้านธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ นามโนโรงเรียนบ้านดงยางสะแบงกรรมการ
3. นางหอมจันทร์ ดิศเจริญโรงเรียนบ้านหัวโนนตาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุปรานี สตารัตน์โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัยประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ผดุงกิจโรงเรียนบ้านหนองตากร้ากรรมการ
3. นางสุภาพ คูเมืองโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรรณี โยชพนัสโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางประกายแก้ว ปุยฝ้ายโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อกรรมการ
3. นางกุศล ไชยทองโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประวีน เชิงสะอาดผอ.โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ แนวจำปาโรงเรียนโนนสีดาวิทยากรรมการ
3. นายนรินทร์ ศักดิ์คำดวงโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นายสุบิน ประกอบคำโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายประวีน เชิงสะอาดผอ.โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ แนวจำปาโรงเรียนโนนสีดาวิทยากรรมการ
3. นายนรินทร์ ศักดิ์คำดวงโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นายสุบิน ประกอบคำโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6
1. นางทองปาน สายวรโรงเรียนบ้านโสกเชือกประธานกรรมการ
2. นายสมัย อิโนโรงเรียนสหคามวิทยาคารกรรมการ
3. นางส่องหล้า บุญอรัญโรงเรียนโนนสีดาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายทวี วิชัยวงษ์ผอ.โรงเรียนบ้านจานประธานกรรมการ
2. นางทองปาน สายวรโรงเรียนบ้านโสกเชือกกรรมการ
3. นางปราณี โพโสภาโรงเรียนบ้านป่าสังข์ป่าม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวีรพล ช่วยนาผอ.โรงเรียนหนองคูโคกขุมดินประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สุวนัตถ์โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้กรรมการ
3. นางราศรี หาหอมโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายวีรพล ช่วยนาผอ.โรงเรียนหนองคูโคกขุมดินประธานกรรมการ
2. นายประหยัด สุวนัตถ์โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้กรรมการ
3. นางราศรี หาหอมโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพวงทอง วงศ์อามาตย์โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญเตียง คุณารักษ์โรงเรียนดงยางสะแบงกรรมการ
3. นางสมพร อาวรณ์โรงเรียนบ้านเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเกษร ยัพราษฎร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
2. นางประพิส พันธะไชยโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
3. นางเครือพงษ์ ประชาชิตโรงเรียนบ้านหัวโนนกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดาราวรรณ อุดมโภชน์โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี เทพมณีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นางดาราวรรณ รจพจน์โรงเรียนธรรมจารีนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอรุณรัตน์ ผลินยศโรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัยกรรมการ
2. นางเกษมศรี โล่วันทาโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางวรรณภา มนตรีโพธิ์โรงเรียนบ้านยางเครือกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจุฬารัตน์ รัตนบุตราโรงเรียนหนองตอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมาลี สร้อยเสนาโรงเรียนหัวนางามวิทยากรรมการ
3. นางอัฐญาภรณ์ อริยาพัฒน์โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมะลิวัลย์ หล้าก่ำโรงเรียนเวฬุวันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุญมี ชมภูวิเศษโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
3. นางพรสวรรค์ พรมมรโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6
1. นายสรรเพชญ พันธ์ภักดีโรงเรียนบ้านพระเจ้าประธานกรรมการ
2. นางไพบูลย์ สมศิลาโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ เหมราโรงเรียนบ้านป่าสุ่มกรรมการ
4. นางเอมอร สังเวโรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสรรเพชญ พันธ์ภักดีโรงเรียนบ้านพระเจ้าประธานกรรมการ
2. นางไพบูลย์ สมศิลาโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ เหมราโรงเรียนบ้านป่าสุ่มกรรมการ
4. นางเอมอร สังเวโรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ตรีเหราโรงเรียนบ้านฝั่งแดงประธานกรรมการ
2. นายสาคร ภักดีศรีโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
3. นางธนวรรณ ไวยศรีแสงโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายทวี คิมหันตาผอ.โรงเรียนบ้านอีหมุนประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ปาเสโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่มกรรมการ
3. นายบุญเติม เครือน้ำคำศน.สพป.รอ.1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมทรง ก้านจักรโรงเรียนบ้านอีโคตรประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนเวฬุวันวิทยากรรมการ
3. นายวรพจน์ วินทะไชยโรงเรียนบ้านโนนแท่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางปรมา จูงกลางโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายเทิดเกียรติ กุนอกโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์กรรมการ
3. นายพนมสินธ์ ผลาพรมโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวัชระ สิงห์เสนาผอ.โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายประธานกรรมการ
2. นายบุญโฮม พิมพลทองโรงเรียนบ้านหนองยูงกรรมการ
3. นางวัลภา บุศเนตรโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจิระเดช ผือโยผอ.โรงเรียนบ้านไม้ล่าวประธานกรรมการ
2. นายสามล แก้วนาเหนือโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
3. นายวิศิษฐ์ กิ่งโสดาโรงเรียนบ้านเมืองทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสนั่น แพงสายผอ.โรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ผดุงเวียงโรงเรียนรัฐวิคามกรรมการ
3. นายสุรชัย ทิพนัสโรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบงกรรมการ
4. นางสุวคนธ์ ไชยเกตุโรงเรียนบ้านหนองชาดกรรมการ
5. นางสาวสุธิศา พฤฒามาตย์โรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสนั่น แพงสายผอ.โรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ผดุงเวียงโรงเรียนรัฐวิคามกรรมการ
3. นายสุรชัย ทิพนัสโรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบงกรรมการ
4. นางสุวคนธ์ ไชยเกตุโรงเรียนบ้านหนองชาดกรรมการ
5. นางสาวสุธิศา พฤฒามาตย์โรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสิน มูลศรีผอ.โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จประธานกรรมการ
2. นายชาญ อาวรณ์โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายนพดล หาหอมโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายสันทัด ศักดิ์คำดวงโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
3. นายมงคลเดช เพชรศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุกรรมการ
4. นายรวีวร กองพิธีโรงเรียนบ้านสวนมอญกรรมการ
5. นางอุไร พรมมงคลโรงเรียนบ้านบากหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายพยุงเกียรติ ศีลพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองดู่ประธานกรรมการ
2. นายสันทัด ศักดิ์คำดวงโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
3. นายมงคลเดช เพชรศรีเมืองโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุกรรมการ
4. นายรวีวร กองพิธีโรงเรียนบ้านสวนมอญกรรมการ
5. นางอุไร พรมมงคลโรงเรียนบ้านบากหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายยม ดำรงเชื้อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ทิพย์ลมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางสาวจงกลณี เวียงนนท์โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แก้วคำใต้โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองประธานกรรมการ
2. นายเชิดชาย พลเยี่ยมโรงเรียนธรรมจารีนิวาสกรรมการ
3. นายวิรัช พลสนองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางพรนภา จรรยาโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย แก้วคำใต้โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองประธานกรรมการ
2. นายเชิดชาย พลเยี่ยมโรงเรียนธรรมจารีนิวาสกรรมการ
3. นายวิรัช พลสนองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางพรนภา จรรยาโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสิงห์สยาม ภูสิทธิ์โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสากล เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
3. นางสุภาพร อินเพนโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นายสุนทร นุศาสตร์เลิศโรงเรียนดงยางโคกพิลากรรมการ
5. นางละเอียด กองแก้วโรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสิงห์สยาม ภูสิทธิ์โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสากล เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านโนนข่ากรรมการ
3. นางสุภาพร อินเพนโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นายสุนทร นุศาสตร์เลิศโรงเรียนดงยางโคกพิลากรรมการ
5. นางละเอียด กองแก้วโรงเรียนหนองแสงโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมประสงค์ สมยาภักดีโรงเรียนบ้านโนนรังประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ มุสิกพันธ์โรงเรียนบ้านมะยางกรรมการ
3. นางสาวชวนพิศ พันธ์นาเหนือโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ มังคะวัฒน์โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อประธานกรรมการ
2. นายฤทธิรณ จุปะมะตังโรงเรียนบ้านไม้ล่าวกรรมการ
3. นายธราชัย ทัศนภักดิ์โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3
1. นายนราวุฒิ สุทธิปัญโญผอ.โรงเรียนบ้านอุ่มเม้าประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ ปะจะตังโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายชวลิต มณีทัพโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่ากรรมการ
4. นายจรัญ ศิริเวชโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
5. นายสราวุธ ระวาทชัยโรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6
1. นายนราวุฒิ สุทธิปัญโญผอ.โรงเรียนบ้านอุ่มเม้าประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ จุปะมะตังโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นายชวลิต มณีทัพโรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่ากรรมการ
4. นายจรัญ ศิริเวชโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
5. นายสราวุธ ระวาทชัยโรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเทวัญ บุญสีลาโรงเรียนบ้านกอกนายูงประธานกรรมการ
2. นายกิตติ นนท์ชนะโรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้กรรมการ
3. นางสุดาทิพย์ มังคะวัฒน์โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเกริกศักดิ์ ไกยราชสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ พัฒโทโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางกอบกุล คำภักดีโรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบงกรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเกริกศักดิ์ ไกยราชสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ พัฒโทโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางกอบกุล คำภักดีโรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเกริกศักดิ์ ไกยราชสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ พัฒโทโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางกอบกุล คำภักดีโรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบงกรรมการ
4. นางทศพร มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเกริกศักดิ์ ไกยราชสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ พัฒโทโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางกอบกุล คำภักดีโรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบงกรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเกริกศักดิ์ ไกยราชสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางกอบกุล คำภักดีโรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบงกรรมการ
3. นางกฤษดา ชะรารัตน์โรงเรียนบ้านแก่นทรายกรรมการ
4. นางสาวทศพร มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเกริกศักดิ์ ไกยราชสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวทศพร มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นางกอบกุล คำภักดีโรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบงกรรมการ
4. นางกฤษดา ชะรารัตน์โรงเรียนบ้านแก่นทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายเกริกศักดิ์ ไกยราชสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ พัฒโทโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางกอบกุล คำภักดีโรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
1. นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสงผอ.โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดิเรก วงค์ผดุงโรงเรียนบ้านหัวโนนกรรมการ
3. นางสาวสมประสงค์ แสนสวาทโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ เนียมศรีใสโรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางวนิดา สาวิสิทธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าขามกรรมการ
3. นางดวงใจ วัจนามัยโรงเรียนสหคามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ เนียมศรีใสโรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางอุบล ฮวดศรีโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
3. นางวนิดา สาวิสิทธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ เนียมศรีใสโรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางวนิดา สาวิสิทธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าขามกรรมการ
3. นางดวงใจ วัจนามัยโรงเรียนสหคามวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ เนียมศรีใสโรงเรียนบ้านเมืองน้อยประธานกรรมการ
2. นางอุบล ฮวดศรีโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
3. นางวนิดา สาวิสิทธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เพรียว ศรีบัวชุมโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บังแสงโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางนิลุบล ไกรแก้วโรงเรียนบ้านดอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เพรียว ศรีบัวชุมโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บังแสงโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางเบญจลักษณ์ แสนสุขโรงเรียนพรหมยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เพรียว ศรีบัวชุมโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บังแสงโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางเบญจลักษณ์ แสนสุขโรงเรียนพรหมยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพงษ์เพรียว ศรีบัวชุมโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บังแสงโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางเบญจลักษณ์ แสนสุขโรงเรียนพรหมยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสงผอ.โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดิเรก วงศ์ผดุงโรงเรียนบ้านหัวโนนกรรมการ
3. นางนิธินันท์ วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสงผอ.โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดิเรก วงศ์ผดุงโรงเรียนบ้านหัวโนนกรรมการ
3. นางนิธินันท์ วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสงผอ.โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดิเรก วงศ์ผดุงโรงเรียนบ้านหัวโนนกรรมการ
3. นางนิธินันท์ วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์อนันต์ ยาวไธสงผอ.โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายดิเรก วงศ์ผดุงโรงเรียนบ้านหัวโนนกรรมการ
3. นางนิธินันท์ วิเศษวงษาโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ผาบุตราโรงเรียนบ้านปอภารประธานกรรมการ
2. นายพิมล บูรณรักษ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ ประเสริฐรัตน์โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ผาบุตราโรงเรียนบ้านปอภารประธานกรรมการ
2. นายพิมล บูรณรักษ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ ประเสริฐรัตน์โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ผาบุตราโรงเรียนบ้านปอภารประธานกรรมการ
2. นายพิมล บูรณรักษ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ ประเสริฐรัตน์โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ผาบุตราโรงเรียนบ้านปอภารประธานกรรมการ
2. นายพิมล บูรณรักษ์โรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ ประเสริฐรัตน์โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางกฤษณา สุ่มมาตย์ผอ.โรงเรียนไตรคามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ วิเชียรศรีโรงเรียนบ้านโนนแท่นกรรมการ
3. นางบรรจง บุญสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา สุ่มมาตย์ผอ.โรงเรียนไตรคามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ วิเชียรศรีโรงเรียนบ้านโนนแท่นกรรมการ
3. นางบรรจง บุญสุวรรณโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจารุณี เสนารัตน์โรงเรียนบ้านธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ปิดโตโรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
3. นางธิดา แว่นประชาโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจารุณี เสนารัตน์โรงเรียนบ้านธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ปิดโตโรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี สำลีพันธ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางจารุณี เสนารัตน์โรงเรียนบ้านธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ปิตโตโรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี สำลีพันธ์โรงเรียนบ้านนาโพธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจารุณี เสนารัตน์โรงเรียนบ้านธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ปิดโตโรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี สำลีพันธ์โรงเรียนบ้านนาโพธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางปภัสสร วันโพนทองโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางเทียนสว่าง มูลศรีโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ เที่ยงผดุงโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางปภัสสร วันโพนทองโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางเทียนสว่าง มูลศรีโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ เที่ยงผดุงโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางปภัสสร วันโพนทองโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางเทียนสว่าง มูลศรีโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ เที่ยงผดุงโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปภัสสร วันโพนทองโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางเทียนสว่าง มูลศรีโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารกรรมการ
3. นางศิริรัตน์ เที่ยงผดุงโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายนเรศน์ สังฆะพิลาผอ.โรงเรียนบ้านหมูม้นประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ กลางสุขผอ.โรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพรรณ พรรณเกตุผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายนเรศน์ สังฆะพิลาผอ.โรงเรียนบ้านหมูม้นประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ กลางสุขผอ.โรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพรรณ พรรณเกตุผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายเตียง พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายโผบิน บุตรมาตร์โรงเรียนบ้านเมืองทองกรรมการ
3. นางสาววรารัตน์ กองทุนโรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิชัย พัฒนทองดีโรงเรียนบ้านเขืองประธานกรรมการ
2. นายสุรพล นกแก้วโรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคารกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ นามลาโรงเรียนบ้านป่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวณิช ถิ่นแสนดีโรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ สีบุดดีโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นางวีระยา บุตรมะลาโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ไชยมีสุขโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งประธานกรรมการ
2. นายทองคูณ ข่อยแก้วโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางบุญน้อม ต่อโชติโรงเรียนบ้านบัวหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพัชรีภรณ์ ศรีวัฒนาโรงเรียนบ้านธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางเจริญจิต ดิษเจริญโรงเรียนบ้านหนองยูงกรรมการ
3. นางเตือนใจ ศรีหาคลังโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเฟื่องฟ้า ภักดีเหลาโรงเรียนบ้านรอบเมืองประธานกรรมการ
2. นางภณิดา สุ่มมาตย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางเกศรา ยินดีมากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนราลักษณ์ วงค์วันดีผอ.โรงเรียนบ้านหัวโนนประธานกรรมการ
2. นายประภัสสร ภูมิเย็นโรงเรียนบ้านเหล่าขามกรรมการ
3. นางทองคำ บูระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธนบดี เมาะราษีผอ.โรงเรียนบ้านหนาดประธานกรรมการ
2. นายวิชัยมงคล แปลกสินธุ์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ ศักดิ์แสงโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอัมพล สังฆะมณีโรงเรียนหนองคูโคกขุมดินประธานกรรมการ
2. นายมังกร วรกิตตนนท์โรงเรียนธรรมจารีนิวาสกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ ศรสุทธิ์โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมังกร วรกิตตนนท์โรงเรียนธรรมจารีนิวาสประธานกรรมการ
2. นายอัมพล สังฆะมณีโรงเรียนหนองคูโคกขุมดินกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ ศรสุทธิ์โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอมร วริลุนโรงเรียนบึงงามพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา โภคาเทพโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสินีนาฏ ศรีวิไลโรงเรียนบ้านมะยางกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายกระจ่าง ประทายผอ.โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียร์ขันประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านเขืองกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ สังฆะมณีโรงเรียนบ้านปอภารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางณฤดี สังฆทิพย์โรงเรียนบ้านอุ่มเม้าประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร บุญเจริญโรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่ามกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ชะยุมาตร์โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
1. นางวิภาภรณ์ โทพลผอ.โรงเรียนบ้านมีชัยประธานกรรมการ
2. นางทรรศนีย์ ศิริวรรณโรงเรียนบ้านหมูม้นกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ หงส์ศรีโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางกัลยานี ศรีวงษาผอ.โรงเรียนบ้านไก่ป่าประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล วันนิจโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางจิราพรรณ มูลศรีโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอมร วริลุนโรงเรียนบึงงามพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ไขษรศักดิ์โรงเรียนบ้านอีง่องกรรมการ
3. นางสดศรี โสภาพลโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวนิช ปัญจแก้วโรงเรียนบ้านหนองผือน้อยประธานกรรมการ
2. นางอมร วริลุนโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการ
3. นางราวีย์ วัฒนสินธุ์โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางผุสดี สมอุดรโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยประธานกรรมการ
2. นางสุนัดดา ทัณทะรักษ์โรงเรียนดงยางโคกพิลากรรมการ
3. นางนวลสี สมภักดีโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมทรง พันธ์อนุโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางลำพูน พิมพ์วิชัยโรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์กรรมการ
3. นางจิราพร นิสยันต์โรงเรียนเวฬุวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเกษมสันต์ ข่าขันมะลีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานประธานกรรมการ
2. นายชัย โหรเวชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายชิตพล อุดมพรโรงเรียนบ้านหัวโนนตาลกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายคมกริช มาตย์วิเศษผอ.โรงเรียนบ้านหนองต่ายประธานกรรมการ
2. นายปัญญาวุฒิ สีลาดเลาโรงเรียนธรรมจารีนิวาสกรรมการ
3. นายวิทยา ภูกลางโรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสุภาวดี พรรณศรีโรงเรียนบ้านมะอึประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา ท้าวบุตรโรงเรียนบ้านสังข์สงยางกรรมการ
3. นางสาววิรัญญา ลีแวงโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายจำรอง จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนบ้านงิ้วประธานกรรมการ
2. นางศิริกนก สุวรรณธาดาโรงเรียนหนองคูโคกขุมดินกรรมการ
3. นางสาวดอกไม้ บุญเหลี่ยมโรงเรียนบ้านเหล่ายูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายตวงสิทธิ์ ศรีจำนงค์ผอ.โรงเรียนบ้านยางใต้ประธานกรรมการ
2. นายนริศ โคตะนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงศ์กรรมการ
3. นางสาวผดุงพร ขันธ์ศรีมนต์โรงเรียนบ้านเหล่าขามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายตวงสิทธิ์ ศรีจำนงค์ผอ.โรงเรียนบ้านยางใต้ประธานกรรมการ
2. นายนริศ โคตะนนท์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์กรรมการ
3. นางสาวผดุงพร ขันศรีมนต์โรงเรียนบ้านเหล่าขามกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรัช คำยิ่งผอ.โรงเรียนบ้านแคนสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ พรหมพักตร์โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการ
3. นายมนูเวทย์ เพชรโตโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเกษมสันต์ ข่าขันมะลีโรงเรียนจตุรพักตรพิมานประธานกรรมการ
2. นายชัย โหรเวชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
3. นายชิตพล อุดมพรโรงเรียนบ้านหัวโนนตาลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเกษม สานุจิตรโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นายอัครพงศ์ ไวยเวชโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ สมุทรเขตโรงเรียนบ้านอุ่มเม้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายกอบทรัพย์ ศรีใหญ่ผอ.โรงเรียนบ้านหนองแวงยาวประธานกรรมการ
2. นายมนูเวทย์ เพชรโตโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวจุฑาณัฐ สุภาพโรงเรียนบ้านมะยางกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายคมกริช มาตย์วิเศษผอ.โรงเรียนบ้านหนองต่ายประธานกรรมการ
2. นายเชาว์วัศ ปิตุรงคพิทักษ์โรงเรียนบ้านโนนรังกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ กุลสิงห์โรงเรียนดงแดงหนองเพียร์ขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายคมกฤช พันธุ์พาณิชย์ผอ.โรงเรียนบ้านอีง่องประธานกรรมการ
2. นาย ปฏิวัติ จันทสิทธิ์รอง ผอ.โรงเรียนบ้านนิเวศน์กรรมการ
3. นายรักศักดิ์ จันทราชโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายคมกฤช พันธุ์พาณิชย์ผอ.โรงเรียนบ้านอีง่องประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์รอง ผอ.โรงเรียนบ้านนิเวศน์กรรมการ
3. นายรักศักดิ์ จันทราชโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายคมกฤช พันธุ์พาณิชย์ผอ.โรงเรียนบ้านอีง่องประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ จันทสิทธิ์รอง ผอ.โรงเรียนบ้านนิเวศน์กรรมการ
3. นายรักศักดิ์ จันทราชโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายสุริยากร เขตเจริญผอ.โรงเรียนบึงงามพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ จตุเทนโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์กรรมการ
3. นางอนงค์ ผลนาคโรงเรียนบ้านหนองนาสร้างกรรมการ
4. นายบวร บุญจันทร์โรงเรียนบ้านกอกนายูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางกมลวรรณ พันธ์พาณิชย์โรงเรียนบ้านอีง่องประธานกรรมการ
2. นางพรสวัสดิ์ สุ่มมาตย์โรงเรียนบ้านมีชัยกรรมการ
3. นางช่อทิพย์ บุตรแสนโรงเรียนบ้านปอภารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายบวร แสนหว้าผอ.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ผลนาคโรงเรียนบ้านหนองนาสร้างกรรมการ
3. นางสาวบราลี สุขกำเนิดโรงเรียนบ้านหนองแอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายสมบัติ รักษาภักดีโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา นิตยารสโรงเรียนบ้านไก่ป่ากรรมการ
3. นางสาวกานต์สินี ยอยโพธิ์สัยโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสุพัตรา พิมพ์วิชัยโรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางวลัยลักษณ์ ทุมแสนโรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
3. นางธิติมาพร จันทสิทธิ์โรงเรียนบ้านหัวโนนตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวระยอง ภักดีสมัยโรงเรียนบ้านปอภารประธานกรรมการ
2. นางกฤติยา มโนธรรมโรงเรียนบึงงามพัฒนากรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ แสงคุณโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนันทพร ธนกัญญาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์งาม วงศ์นุกูลโรงเรียนบ้านนิเวศน์กรรมการ
3. นางสาวสนิท ผลาพรมโรงเรียนเวฬุวันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสัมผัส งามสนิทโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ ขนันแข็งโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ ประชานันท์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางธนภัคร สารทนงโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมอร แสนยะมูลโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อกรรมการ
3. นางสาวฐาปนีย์ สีลาดเลาโรงเรียนธรรมจารีนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางปัณฑิตา อัลบัททาห์โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร สังฆธรรมโรงเรียนไพศาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เหล่าสะพานโรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายนิน โพธืศรีโรงเรียนบ้านเมืองทองประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ชลาศัยโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
3. นางสาวไกรวัลย์ ชิณหงส์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางเครือฟ้า แก้วคุ้มสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางนันทพร ธนกัญญาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
3. นางธัญญาพร เกียวรัตน์สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายธนิตย์ วานิชสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ ไวพจน์ผอ.โรงเรียนบ้านเมืองน้อยกรรมการ
3. นางเครือฟ้า แก้วคุ้มสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6
1. ดร.สุรินทร์ นำนาผลผอ.โรงเรียนบ้านหนองแก่งประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงศ์ อุ่นเจริญโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
3. นางธนภรณ์ ขันธ์ดวงโรงเรียนบ้านอีหมุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3
1. นางปิ่นอนงค์ ดิษฐ์เจริญโรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อประธานกรรมการ
2. นายใจ ปลิดดอกโรงเรียนบ้านเขวาทุ่งกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ไทยนุกูลโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายบุญถม สุ่มมาตย์โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมาน คำปลิวโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นายนุกูล วงศ์วิลาศโรงเรียนบ้านดอนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเนาวรัตน์ จันทร์เจริญโรงเรียนอดุลวิหารกิจประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ รัตนทาหงส์โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสนอง นวนนุกูลโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ บุญเหลี่ยมโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ สวัสดิผลโรงเรียนบ้านหนองแวงยาวกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ จันทร์สระบัวโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ผาเจริญผอ.โรงเรียนบ้านหวายน้อยประธานกรรมการ
2. นายธีระ พนมรัมย์โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายวิระ สุขวันดีโรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายศุรักษ์ ขันธ์ดวงผอ.โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งประธานกรรมการ
2. นางมิรันตี เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นางนิมิตราภรณ์ กฤตาคมโรงเรียนบ้านสวนจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางกาญจนาวดี พันโภคาโรงเรียนบ้านนางามประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ธวันทาโรงเรียนจตุรพักตรพิมานกรรมการ
3. นางสาวอุราวรรณ อนุพันธ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประญัติ บุตรมะลาโรงเรียนดินดำบัวรองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางโสภา จตุรัสโรงเรียนบ้านจานกรรมการ
3. นางสังวาลย์ แซ่จิวโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางชื่น ก้านจักรโรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ศรีสายันต์โรงเรียนบ้านไก่ป่ากรรมการ
3. นางกรวิกาห์ สยามาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพรรณ ภักดีผลโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางชื่น ก้านจักรโรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ศรีสายันต์โรงเรียนบ้านไก่ป่ากรรมการ
3. นางกรวิกาห์ สยามาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพรรณ ภักดีผลโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางเพียงจิตต์ สุพานิชโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ณ พัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
3. นางสาวอมิตา อุปจันทร์โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ณ พัทลุงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางมาลี พรมเกตุโรงเรียนบ้านปอภารกรรมการ
3. นางสาวกตัญตา ภาระพงษ์โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสุทธาวดี คุณอุดมโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี อย่างสวยโรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยากรรมการ
3. นางศรุตา ราตรีสุขโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสุทธาวดี คุณอุดมโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางศรุตา ราตรีสุขโรงเรียนบ้านดอนชัยกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ มุกดาโรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นายสุนทร วิเศษผอ.โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ไชยยนต์โรงเรียนบ้านแคนสามัคคีกรรมการ
3. นางชนิสรา วงศ์อินตาโรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายประมวล วินทะไชยโรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยากรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ไชยยนตโรงเรียนบ้านแคนสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายจันดา ม่วงดีผอ.โรงเรียนโนนสีดาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุพดี ไชยปัญญาโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวพลอยชมพู ชัยจันลาโรงเรียนนาคำเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายคำพอง อุดมโภชน์ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
3. นางยุพดี ไชยปัญญาโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายกระจ่าง ประทายโรงเรียนดงแดงหนองเพียร์ขันประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล จตุรพรโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ บุญไทยโรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ ดิษดำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางศศิธร หน่ายครบุรีโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศรีขาวรสโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล จตุรพรโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายวีระพงศ์ พืชสิงห์โรงเรียนบ้านค้อกุดจอกกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ ดิษดำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางศศิธร หน่ายครบุรีโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6
1. นายกระจ่าง ประทายโรงเรียนดงแดงหนองเพียร์ขันประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล จตุรพรโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ บุญไทยโรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ ดิษดำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางศศิธร หน่ายครบุรีโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศรีขาวรสโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล จตุรพรโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายวีระพงศ์ พืชสิงห์โรงเรียนบ้านค้อกุดจอกกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ ดิษดำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางศศิธร หน่ายครบุรีโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6
1. นายกระจ่าง ประทายโรงเรียนดงแดงหนองเพียร์ขันประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล จตุรพรโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ บุญไทยโรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ ดิษดำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางศศิธร หน่ายครบุรีโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศรีขาวรสโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล จตุรพรโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายวีระพงศ์ พืชสิงห์โรงเรียนบ้านค้อกุดจอกกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ ดิษดำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางศศิธร หน่ายครบุรีโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6
1. นายกระจ่าง ประทายโรงเรียนดงแดงหนองเพียร์ขันประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล จตุรพรโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ บุญไทยโรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ ดิษดำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางศศิธร หน่ายครบุรีโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศรีขาวรสโรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล จตุรพรโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายวีระพงศ์ พืชสิงห์โรงเรียนบ้านค้อกุดจอกกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ ดิษดำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางศศิธร หน่ายครบุรีโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายกระจ่าง ประทายโรงเรียนดงแดงหนองเพียร์ขันประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล จตุรพรโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ บุญไทยโรงเรียนบ้านดู่น้อยกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ ดิษดำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางศศิธร หน่ายครบุรีโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ศรีขาวรสผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล จตุรพรโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายวีระพงศ์ พืชสิงห์โรงเรียนบ้านค้อกุดจอกกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ ดิษดำโรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
5. นางศศิธร หน่ายครบุรีโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย
1. นางประภาส ศักดิ์คำดวงโรงเรียนบ้านหนองแอกประธานกรรมการ
2. นางวัชรีภรณ์ โสดาทิพย์โรงเรียนบ้านเทอดไทยกรรมการ
3. นางสุธารา มะลิยาโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนพวรรณ วชิราภิวัธน์โรงเรียนบ้านนิเวศน์ประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ ถิ่นมุกดาโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางดารา โคตรมุงคุณโรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางส่องสี จอมทองโรงเรียนบ้านธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางจันทร์มร แก้วคำใต้โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทองกรรมการ
3. นางบุญหลาย เพ็งอารีย์โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดอกไม้ สินธุชาติโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วประธานกรรมการ
2. นางญานิศา คตโคตรโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายทิวากร สุธิบากโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางอัฐญาภรณ์ อริยาพัฒน์โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดอกไม้ สินธุชาติโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายทิวากร สุทธิบากโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางญานิศา คตโคตรโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัฐญาภรณ์ อริยาพัฒน์โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางดอกไม้ สินธุชาติโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วประธานกรรมการ
2. นางญานิศา คตโคตรโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายทิวากร สุทธิบากโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นางอัฐญาภรณ์ อริยาพัฒน์โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางดอกไ สินธุชาติโรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วประธานกรรมการ
2. นายทิวากร สุทธิบากโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางญานิศา คตโคตรโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางอัฐญาภรณ์ อริยาพัฒน์โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนภาพร เฉวียงวาสโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมประธานกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนภาพร เฉวียงวาสโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางคำพู ไชยฮะนิจโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางวิไลย์ เจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านนิเวศน์กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ มัยสินโรงเรียนบ้านเหล่าขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางคำพู ไชยฮะนิจโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางวิไลย์ เจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านนิเวศน์กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ มัยสินโรงเรียนบ้านเหล่าขามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมควร ทุมสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอารีลักษณ์ สุทธิศรีโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นายถนัด โสภักดีโรงเรียนรอบเมืองกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมควร ทุมสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางอารีลักษณ์ สุทธศรีโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นายถนัด โสภักดีโรงเรียนรอบเมืองกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มึความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางทองล้วน มาตย์สาลีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีประธานกรรมการ
2. นางบุญช่วย จันทรประทักษ์โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุกรรมการ
3. นางสุพรรณ ตันศรีชนโรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัชวาล อัคบาลโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทองหล่อโรงเรียนบ้านแวงวิทยากรรมการ
3. นางสจิตรา สุขกมลโรงเรียนธรรมจารีนิวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ ยิ่งกำแหงโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนงนาถ บุญชูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาลกรรมการ
3. นางรัตติยา สวัสดิ์เอื้อโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ ยิ่งกำแหงโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนงนาถ บุญชูโรงเรียนบ้านหัวโนนตาลกรรมการ
3. นางรัตติยา สวัสดิ์เอื้อโรงเรียนบ้านหนองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความนักเรียนที่มีความทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพูล เนตรรัตน์โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทยประธานกรรมการ
2. นางสุดสวาท ทานะขันโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางประภัสสร วันโพนทองโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมพูล เนตรรัตน์โรงเรียนบ้านป่าแดงหนองฮูโนนไทยประธานกรรมการ
2. นางสุดสวาท ทานะขันโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคนกรรมการ
3. นางประภัสสร วันโพนทองโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเสถียร สายลวดคำผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ศรีปัตถาโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจำรัส พลหาญโรงเรียนบ้านป่าสุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเถียร สายลวดคำโรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัยประธานกรรมการ
2. นายสุรเดช ศรีปัตถาโรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจำรัส พลหาญโรงเรียนบ้านป่าสุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสมนิตย์ นนท์อาษาโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางลำพูล ปิดสายาโรงเรียนหนองคูโคกขุมดินกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ อรรคคำโรงเรียนบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวอรพิน สุดจะชารีโรงเรียนบ้านหนองแอกประธานกรรมการ
2. นางคำผัน สีลาโสโรงเรียนบ้านบากหนองแดงกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ บุญมากโรงเรียนบ้านงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอัครพล ศรแม้นโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางนภัทร จอมทองโรงเรียนบ้านโคกสง่ากรรมการ
3. นางพยุงศรี นนทภาโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเนตรนรินทร์ อินทพันธ์โรงเรียนอดุลวิหารกิจประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ ค้อชากุลโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางพยุงศรี นนทภาโรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอุษา วงศ์มณีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นางอุบล บุตรสอนโรงเรียนบ้านปอภารกรรมการ
3. นางวนิดา ไชยมีโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประทวน เปไธสงโรงเรียนสหคามวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวัลย์ บุผาวิพันธ์โรงเรียนบ้านแวงวิทยากรรมการ
3. นายชวลิต โหรเวชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์ศิลป์ วรรณโอสถโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุปัญญา ชำนิกำจรโรงเรียนบ้านปอภารกรรมการ
3. นายโสภณ อัปมรกังโรงเรียนบ้านเปลือยน้อยกรรมการ
4. นางดวงใจ สังฆะวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายพงษ์ศิลป์ วรรณโอสถโรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายโสภณ อัปมรกังโรงเรียนบ้านเปลือยน้อยกรรมการ
3. นางสุปัญญา ชำนิกำจรโรงเรียนบ้านปอภารกรรมการ
4. นางดวงใจ สังฆะวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 E- mail : esroiet1@hotmail.com
ศน.อรจิต อุดมฤทธิ์ ศน.ธัญญาพร เกียวรัตน์ และนายธนิตย์ วานิช ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2557 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]