หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   3 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   5 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1407 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1408 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1409 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2303 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2304 5 ต.ค. 2556 09.00-10.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1404 5 ต.ค. 2556 09.00-10.30
2 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1203 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1204 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารคอมพิวเตอร์ 5 ต.ค. 2556 09.00-11.30
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1201 5 ต.ค. 2556 09.00-10.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1301 5 ต.ค. 2556 09.00-10.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1205-1207 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1208-1209 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1302 5 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1303 5 ต.ค. 2556 09.00-16.00
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 5 ต.ค. 2556
7 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 5 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1308 5 ต.ค. 2556 09.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ใต้อาคาร1 5 ต.ค. 2556 09.00
3 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1309 5 ต.ค. 2556 09.00
4 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ใต้อาคาร1 5 ต.ค. 2556 13.00
5 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ใต้อาคาร1 5 ต.ค. 2556 13.00
6 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1401 5 ต.ค. 2556 09.00
7 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 6103 5 ต.ค. 2556 09.00
8 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1402 5 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00
2 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2103-2104 5 ต.ค. 2556 09.00
3 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2101 5 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2201 5 ต.ค. 2556 09.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2202 5 ต.ค. 2556 09.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2203 5 ต.ค. 2556 09.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2204 5 ต.ค. 2556 09.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2205 5 ต.ค. 2556 09.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2301 5 ต.ค. 2556 09.00
7 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2302 5 ต.ค. 2556 09.00
8 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 5 ต.ค. 2556
9 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 5 ต.ค. 2556
10 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 5 ต.ค. 2556
11 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 5 ต.ค. 2556
12 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้องดนตรี 5 ต.ค. 2556 09.00
13 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้องดนตรี 5 ต.ค. 2556 09.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 5 ต.ค. 2556
15 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 5 ต.ค. 2556
16 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้องดนตรี 5 ต.ค. 2556 09.00
17 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน 5 ต.ค. 2556
18 340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน 5 ต.ค. 2556
19 342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน 5 ต.ค. 2556
20 344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน 5 ต.ค. 2556
21 346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ไม่มีการแข่งขัน 5 ต.ค. 2556
22 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 12.00
23 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00
24 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 09.00
25 364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 10.00
26 368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 10.00
27 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 11.00
28 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 11.00
29 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 13.00
30 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 13.00
31 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 5 ต.ค. 2556 13.00
32 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00
33 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.00
34 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 09.30
35 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 10.30
36 400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 11.00
37 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ 5 ต.ค. 2556 11.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 3201-3202 5 ต.ค. 2556 09.00
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 3104-3105 5 ต.ค. 2556 09.00
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 3203-3204 5 ต.ค. 2556 09.00
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 3102-3103 5 ต.ค. 2556 09.00
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 3205 5 ต.ค. 2556 09.00
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหารสายชั้นอนุบาล 5 ต.ค. 2556 09.00
7 034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหารสายชั้นอนุบาล 5 ต.ค. 2556 09.00
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหารสายชั้นอนุบาล 5 ต.ค. 2556 09.00
9 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 5101-5102 5 ต.ค. 2556 09.00
10 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง คอม 3 5 ต.ค. 2556 09.00
11 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง คอม 3 5 ต.ค. 2556 09.00
12 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง คอม 2 5 ต.ค. 2556 09.00
13 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง คอม 3 5 ต.ค. 2556 09.00
14 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง คอม 2 5 ต.ค. 2556 09.00
15 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง คอม 2 5 ต.ค. 2556 09.00
16 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง คอม 3 5 ต.ค. 2556 09.00
17 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โรงอาหารด้านหลัง ห้อง 5 ต.ค. 2556 09.00
18 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โรงอาหารด้านหลัง ห้อง 5 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 3301 5 ต.ค. 2556 09.00
2 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 3302 5 ต.ค. 2556 09.00
3 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 3303 5 ต.ค. 2556 09.00
4 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 3304 5 ต.ค. 2556 09.00
5 063 การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 3305 5 ต.ค. 2556 09.00
6 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง พิกุลทอง 5 ต.ค. 2556 09.30
7 722 การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 5101 5 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ข้างเสาธงหน้าอาคาร 1 5 ต.ค. 2556 09.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 5103 5 ต.ค. 2556 09.00
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 5104 5 ต.ค. 2556 09.00
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 5201 5 ต.ค. 2556 09.00
5 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 5202 5 ต.ค. 2556 09.00
6 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 5203 5 ต.ค. 2556 09.00
7 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 6101 5 ต.ค. 2556 09.00
8 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 6201 5 ต.ค. 2556 09.00
9 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 6202 5 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 724 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ บ่าย 5 ต.ค. 2556
2 726 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ บ่าย 5 ต.ค. 2556
3 728 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ บ่าย 5 ต.ค. 2556
4 730 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ บ่าย 5 ต.ค. 2556
5 732 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ บ่าย 5 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เวทีสนามเด็กเล่น รายการ 1 5 ต.ค. 2556 09.00
2 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เวทีสนามเด็กเล่น รายการ 1 5 ต.ค. 2556 09.00
3 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เวทีสนามเด็กเล่น รายการ 1 5 ต.ค. 2556 09.00
4 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เวทีสนามเด็กเล่น รายการ 1 5 ต.ค. 2556 09.00
5 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 311 5 ต.ค. 2556 09.00
6 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 311 5 ต.ค. 2556 09.00
7 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 313 5 ต.ค. 2556 09.00
8 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 314 5 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 110 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 321 5 ต.ค. 2556 09.00
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 321 5 ต.ค. 2556 09.00
3 111 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 322 5 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 136 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 212 5 ต.ค. 2556 09.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 212 5 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 151 การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้องประชุมอาคารประทุมทอง รายการ2 5 ต.ค. 2556 10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 416 5 ต.ค. 2556 09.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 416 5 ต.ค. 2556 09.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 416 5 ต.ค. 2556 09.00
4 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 415 5 ต.ค. 2556 09.00
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 416 5 ต.ค. 2556 09.00
6 266 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 215 5 ต.ค. 2556 09.00
7 267 การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 211 5 ต.ค. 2556 09.00
8 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้องประชุมอาคารประทุมทอง รายการ 1 5 ต.ค. 2556 09.00
9 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้องประชุมอาคารประทุมทอง รายการ 1 5 ต.ค. 2556 09.00
10 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้องประชุมอาคารประทุมทอง รายการ 1 5 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โรงอาหารด้านหลัง 5 ต.ค. 2556 09.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อาคารประทุมทอง ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดมหน้าอาคาร 3 5 ต.ค. 2556 09.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดมหน้าอาคาร 3 5 ต.ค. 2556 09.00
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อาคารประทุมทอง ชั้น 1 5 ต.ค. 2556 09.00
6 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง คอม 2 5 ต.ค. 2556 09.00
7 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 411, 412 5 ต.ค. 2556 09.00
8 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 413, 414 5 ต.ค. 2556 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 E- mail : esroiet1@hotmail.com
ศน.อรจิต อุดมฤทธิ์ ศน.ธัญญาพร เกียวรัตน์ และนายธนิตย์ วานิช ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2557 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]