หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   3 ต.ค. 2556   4 ต.ค. 2556   5 ต.ค. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 321, 322 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 323, 324 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 331 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 332 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 311 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 314 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
7 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 334 4 ต.ค. 2556 09.00-10.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 431 4 ต.ค. 2556 09.00-10.30
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 432 4 ต.ค. 2556 09.00-10.30
3 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 411, 412 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 413, 414 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง คอมฯ1 4 ต.ค. 2556 09.00-11.30
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 535 4 ต.ค. 2556 09.00-10.30
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 515 4 ต.ค. 2556 09.00-10.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 433 4 ต.ค. 2556 09.00-10.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 513, 514 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 415, 416 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 711 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 421 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
6 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สนามกีฬาโรงเรียน 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สนามกีฬาโรงเรียน 4 ต.ค. 2556 09.00-16.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สนามกีฬาโรงเรียน 4 ต.ค. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 435 4 ต.ค. 2556 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 436 4 ต.ค. 2556 09.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 511 4 ต.ค. 2556 09.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 512 4 ต.ค. 2556 09.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 425 4 ต.ค. 2556 09.00
6 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เวทีโรงอาหาร รายการ 1 4 ต.ค. 2556 09.00
7 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เวทีโรงอาหาร รายการ 2 4 ต.ค. 2556 10.00
8 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้องประชุมประทุมทอง รายการ 1 4 ต.ค. 2556 09.00
9 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้องประชุมประทุมทอง รายการ 2 4 ต.ค. 2556 10.00
10 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 213 4 ต.ค. 2556 09.00
11 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 212 4 ต.ค. 2556 09.00
12 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 211 4 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 09.00
2 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2103-2104 4 ต.ค. 2556 09.00
3 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2101 4 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1203 4 ต.ค. 2556 09.00
2 263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1204 4 ต.ค. 2556 09.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1205 4 ต.ค. 2556 09.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1207 4 ต.ค. 2556 09.00
5 307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1302 4 ต.ค. 2556 09.00
6 308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1303 4 ต.ค. 2556 09.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1304 4 ต.ค. 2556 09.00
8 312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 1307 4 ต.ค. 2556 09.00
9 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 4 ต.ค. 2556
10 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 4 ต.ค. 2556
11 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้องดนตรี 4 ต.ค. 2556 09.00
12 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 4 ต.ค. 2556
13 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 4 ต.ค. 2556
14 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้องดนตรี 4 ต.ค. 2556 09.00
15 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้องดนตรี 4 ต.ค. 2556 09.00
16 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้องดนตรี 4 ต.ค. 2556 09.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้องดนตรี 4 ต.ค. 2556 09.00
18 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้องดนตรี 4 ต.ค. 2556 10.00
19 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 4 ต.ค. 2556
20 341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 4 ต.ค. 2556
21 343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ไม่มีการแข่งขัน 4 ต.ค. 2556
22 345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง ดนตรี 4 ต.ค. 2556 09.00
23 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เวทีใต้อาคาร 1 4 ต.ค. 2556 09.00
24 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เวทีใต้อาคาร 1 4 ต.ค. 2556 09.00
25 357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เวทีใต้อาคาร 1 4 ต.ค. 2556 10.00
26 360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เวทีใต้อาคาร 1 4 ต.ค. 2556 10.00
27 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เวทีใต้อาคาร 1 4 ต.ค. 2556 11.00
28 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เวทีใต้อาคาร 1 4 ต.ค. 2556 11.00
29 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เวทีใต้อาคาร 1 4 ต.ค. 2556 13.00
30 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เวทีใต้อาคาร 1 4 ต.ค. 2556 13.00
31 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เวทีใต้อาคาร 1 4 ต.ค. 2556 13.30
32 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00
33 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00
34 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.00
35 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 09.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 3201-3202 4 ต.ค. 2556 09.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 3104-3105 4 ต.ค. 2556 09.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 3203-3204 4 ต.ค. 2556 09.00
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 3102-3103 4 ต.ค. 2556 09.00
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 3205 4 ต.ค. 2556 09.00
6 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง คอม 3 4 ต.ค. 2556 09.00
7 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหารสายชั้นอนุบาล 4 ต.ค. 2556 09.00
8 033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหารสายชั้นอนุบาล 4 ต.ค. 2556 09.00
9 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหารสายชั้นอนุบาล 4 ต.ค. 2556 09.00
10 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 5101-5102 4 ต.ค. 2556 09.00
11 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง คอม 3 4 ต.ค. 2556 09.00
12 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง คอม 2 4 ต.ค. 2556 09.00
13 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง คอม 2 4 ต.ค. 2556 09.00
14 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง คอม 3 4 ต.ค. 2556 09.00
15 235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โรงอาหารด้านหลัง 4 ต.ค. 2556 09.00
16 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โรงอาหารด้านหลัง 4 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 812 4 ต.ค. 2556 09.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 813 4 ต.ค. 2556 09.00
3 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 814 4 ต.ค. 2556 09.00
4 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 815 4 ต.ค. 2556 09.00
5 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 816 4 ต.ค. 2556 09.00
6 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 817 4 ต.ค. 2556 09.00
7 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 818 4 ต.ค. 2556 09.00
8 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 819 4 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด หน้าอาคาร 2 4 ต.ค. 2556 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สนามฟุตบอล 4 ต.ค. 2556 09.00
3 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2202 4 ต.ค. 2556 09.00
4 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2203 4 ต.ค. 2556 09.00
5 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2204 4 ต.ค. 2556 09.00
6 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2205 4 ต.ค. 2556 09.00
7 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2301 4 ต.ค. 2556 09.00
8 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ห้อง 2302 4 ต.ค. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 723 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 10.30
2 725 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 10.30
3 727 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 10.30
4 729 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โรงอาหาร 4 ต.ค. 2556 10.30
5 731 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2556 11.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เวทีสนามเด็กเล่น 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 123, 124 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ห้อง 127, 128 4 ต.ค. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่่ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 E- mail : esroiet1@hotmail.com
ศน.อรจิต อุดมฤทธิ์ ศน.ธัญญาพร เกียวรัตน์ และนายธนิตย์ วานิช ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2557 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]