รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 26 - 29 เดือน .สิงหาคม พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงวิภาดา  พรหมสี
 
1. นางทับทิม  จิ่มอาษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายปิยฉัตร   จำปา
 
1. นางวิไลวรรณ    สิงหันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงฉันทนา  บุญเหลา
 
1. นางสาวศศิกานต์  โพธิ์ศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงดีริณี  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวสมสมัย  วะชุม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงณัฐติกา   โนนริบูรณ์
 
1. นางสาววารุณี  พลหาญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐรดี  โยลัย
 
1. นางสาวญาณิกา  อ้อมณฑา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงวรัทยา  เพชรฤทธิ์
 
1. นางสมมิตร  ไชยมงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ลักขณานุกูล
 
1. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  หารสุด
 
1. นางสาวสุวรรณ   บุสุวะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. นายกิตติศักดิ์  บุญเพี้ย
 
1. นางสาวเปียทิพย์  จันทขันธ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กิติศรีวรพันธุ์
2. เด็กหญิงเขมิกา  เขื่อนแก้ว
 
1. นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางยอพกลิ่น  จำปาไชยศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงอรอนงค์  โพธิ์แวง
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  จันทร์ตาเงิน
 
1. นางสวาท  โชติวังโส
2. นายสายันต์  โชติวังโส
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงณัชชา   มะเจี่ยว
 
1. นางสาวพิมพ์รัตน์   วโรรส
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์   อ้วนแก้ว
 
1. นางวิมลดา  รุ่งจินดารัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายณัฐพล  บริบูรณ์
 
1. นางนภาภรณ์   แสนโสม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพะธาย 1. เด็กหญิงญาณิศา  วงค์สีลา
2. เด็กหญิงนวรัตน์  เมืองซอง
3. เด็กชายเจษฏา  นนใส
 
1. นางสาวกัญญ์ณพัชญ์  สีหามาตย์
2. นางสาวสารภี  ไชยมาตร์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กชายศฎาวุฒิ  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อินทรัตน์ชัยกิจ
3. เด็กหญิงอ้อม  กิ่งรุ่งเรือง
 
1. นางบุญญาพร  นนเลาพล
2. นายอุทิศ  นนเลาพล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงชุติมา  ธิสาคร
2. เด็กชายฐิติวัจน์  พลหาราช
3. เด็กชายศักดิ์ดา  บัวสาย
 
1. นางดาหวัน  หุตางกูร
2. นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  คานสี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองวัน
3. เด็กหญิงสายไหม  วรกุมาร
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพืชผล 1. เด็กหญิงศรีสุดา  สุวรรณใจ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนวงษา
 
1. นางขนิษฐา  สาสอน
2. นางโอสถ  โพธิ์ศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงฐิติพร   ตักโพธิ์
2. เด็กหญิงทักษศินา   ผาจวง
 
1. นางสาวรัตนา   สุวรรณโส
2. นายเกรียงไกร   ยศไชยวิบูลณ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงสิริวิมล   พนมเริงไชย
 
1. นางสาวลิษร   วโรรส
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพรรษชล   คำมุข
 
1. นางปฐมาภรณ์   จูมสุพรรณ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงอภัสรา  บุญช่วย
 
1. นางเสถียร  คำเกษ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงรฐา   รักษ์ชุมชน
2. เด็กหญิงศิขรินธาร   แก้วเป็นบุญ
3. เด็กหญิงสุรางคณา  ชินดา
 
1. นางยุพิน   วโรรส
2. นางสมหวัง   มาตย์เมือง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิจันทร์
2. เด็กหญิงพิชญา  จันทะขิน
3. เด็กชายอุทัยพงษ์  พรมเพ็ง
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผาลี
2. เด็กหญิงอาทิตติยา  โคตรบัว
3. เด็กหญิงอุไรพร  ผาลี
 
1. นางพิไลลักษณ์  สุขสมบูรณ์
2. นางสาวอังคณี  วันศรี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไกรสิน
2. เด็กหญิงวรรณิกา  อ่อนชาติ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  เทพเศรษฐา
 
1. นายปรีชา  นาชัย
2. นางหทัยรัตน์  ไตรวงศ์ย้อย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงชนานุช  รังศิริ
2. เด็กหญิงภาวดี  อุดานนท์
3. เด็กชายมนตระการ  โฮมจัตุรัส
 
1. นางนิรมล  ผาสุขเลิศ
2. นายประยงค์  รุ่งจินดารัตน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) 1. นายจักรพล  จันเหลือง
2. เด็กหญิงภรนิภา  ขรรศร
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ธนาคุณ
 
1. นางพัชราภรณ์  ขจรเกตุ
2. นางอมรมาศ  เยียวรัมย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  หลวงโป้
2. เด็กชายสมภพ  เนื่องชมภู
3. เด็กหญิงเกวลิน  อินทรักษ์
 
1. นางคนึงนิต  บุพศิริ
2. นางสาวอรอุมา  สอนบุตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  นนทจันทร์
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์   อินทรักษ์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ภูเม็ด
 
1. นางคนึงนิต  บุพศิริ
2. นางสาวอรอุมา  สอนบุตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ยะจันโท
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ชนะพจน์
 
1. นางสาวขวัญตา  หล้าบา
2. นางเพทาย  เตียงสกุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  สายชุมดี
2. เด็กชายศุภกิตต์  แสงอรุณ
 
1. นางทิพวัลย์  ต่ออำนาจ
2. นางพวงรัตน์  ภูดีทิพย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กชายนิรวิทธ์  ตะลาด
2. เด็กชายนิรันดร  แซ่ว่าง
 
1. นายจิรทีปต์  อุปเสน
2. นางละมัย  ทุมพิลา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ผาลี
2. เด็กชายอรรถพล  พรหมคุณ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  นิลสาขา
2. นางพิไลลักษณ์  สุขสมบูรณ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านนาสามัคคี 1. เด็กชายธนุพล  มหาชัย
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  ละเลิง
 
1. ร้อยตำรวจตรีปรีชา  จูมแพง
2. ส.ต.ท.วรวิทย์  เสนาศรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเต่า 1. เด็กชายหนึ่งฤทัย   จันจุฬา
2. เด็กชายเดชา  สายสีดา
 
1. นายพงศกร   ดาวสุข
2. นายอำนวย   ชิตทรงสวัสดิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายวันเฉลิม  เดชทะศร
2. เด็กชายสลักจิตร  ชอบสะอาด
 
1. นางจารุณี  อภัยโส
2. นายธนพัฒน์  อภัยโส
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงจิตติมา   ภาโสม
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ขันเดช
3. เด็กหญิงจุไรรัตน์   แพงพุย
4. เด็กหญิงณัฐมล   สุวรรณวงษ์
5. เด็กหญิงประภัสสร   ไชยโคตร
 
1. นางสาวทิพสุดา   วายโสกา
2. นางอัญชลี   ตรันเจริญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   ขันเดช
2. เด็กหญิงกุลจิรา   ภาโสม
3. เด็กหญิงคีตภัทร   ธรรมจันทร์
4. เด็กหญิงสายรุ้ง   อภัยโส
5. เด็กหญิงอาริษา    อภัยโส
 
1. นางสาวอัจฉรา   บุตรสิงขรณ์
2. นางอัญชลี   ตรันเจริญ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงชลลดา  นาโควงศ์
2. เด็กหญิงนุจรี  ขาวจิก
3. นางสาวภัทรภร  ระมั่น
4. เด็กหญิงศรัญยา  บัวนา
5. นางสาวสิรินันท์  คำชนะ
 
1. นายชุมพล  สุวรรณชัยรบ
2. นางรจนา  รู้บุญ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงดวงกมล  เทพกรรณ
2. เด็กหญิงทิพย์อักษร  โพติยะ
3. เด็กหญิงนันทิยา  โพติยะ
4. เด็กหญิงอัญชลา  เขียวโป
5. เด็กหญิงเนตรฤทัย  วงศ์โพนทอง
 
1. นางนิภาพร  บันหาร
2. นางวิราวรรณ  สาดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ปากดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา   จำปา
3. เด็กหญิงพัชริดา   จำปา
4. เด็กหญิงวรรณวิสา   จำปา
5. เด็กหญิงอินทุอร   จำปา
 
1. นางรัชนีวรรณ   อนุญาหงษ์
2. นางสุภาพร   ไพรสณฑ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงธิราภรณ์  กุลยะ
2. เด็กหญิงนิตยา  ลำพูน
3. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เทพกรรณ
4. เด็กหญิงอรอุมา   กุจนา
5. เด็กหญิงเบญจรัก  ผ่านสุวรรณ
 
1. นางดาราภรณ์  พิทักษ์
2. นางรุ่งเรือง  ราชมณี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงทลฑิรา  ชินบูรณ์
2. เด็กหญิงปาลิตา  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงพัสราภา  วงพุทธา
4. เด็กหญิงวิลาพร  แก้วปิลา
5. เด็กหญิงสายธาร  อินทรา
 
1. นางดาราภรณ์   พิทักษ์
2. นายบุญสงค์  สาหัส
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงกฤชญา  โยลัย
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เขียวโป
3. เด็กหญิงปวรรณา  ชินบูรณ์
4. เด็กชายรชต  ต้ายคำไว
5. เด็กชายอาทร  ชินบูรณ์
 
1. นายชัยชนะ  เขียวโป
2. นายเฉลิมวุฒิ  แก้วสม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก่นตา
2. เด็กหญิงกิตติญา  ชาเครือ
3. เด็กหญิงจันจิรา  สุพร
4. เด็กหญิงจินตพร  ภิลารัตน์
5. เด็กหญิงชไมพร  ประทุมวงษ์
6. เด็กหญิงญาณี  พรหมคนซื่อ
7. เด็กหญิงฐิตาพา  โคตรพรหม
8. เด็กหญิงณัชนิชา  ชัชวาลย์
9. เด็กชายธีรวัฒน์  ละกังถา
10. เด็กหญิงปัทมพร  ขันเกตุ
11. เด็กชายปิยะพงศ์  ทัศอธิมนตรี
12. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สรสิทธิ์
13. เด็กหญิงวรัญญา  สุพิน
14. เด็กชายสลักจิตร  ชอบสะอาด
15. เด็กหญิงสุธิมา  อุปเสน
16. เด็กหญิงอนงค์วรรณ  วีระวงค์
17. เด็กชายอรรถพล  คุ้มกุดลิง
18. เด็กหญิงอรุณณี  ไหว้ครู
19. เด็กหญิงอลิสา  วะบุตรดี
20. เด็กหญิงอัมรา  ลี้พล
 
1. นางจารุณี  อภัยโส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
3. นายสมชาย  เสียงล้ำ
4. นางสวาท  โชติวังโส
5. นายสายันต์  โชติวังโส
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กชายชลธี  ชัยมาโย
2. เด็กชายชโยดม  นาโควงค์
3. เด็กชายฐากูร  อุสาพรหม
4. เด็กชายณัถยศ  อุสาพรหม
5. เด็กชายตระการ  สะสาร
6. เด็กชายต้นทอง  รัตนตรัยวงศ์
7. เด็กชายทัศนัย  โกษาแสง
8. เด็กชายธนาดร  อุสาพรหม
9. เด็กชายธีรภัทร  ไชยชมภู
10. เด็กชายธีระเดช  พันกาง
11. เด็กชายนฤพล  บัวนา
12. เด็กชายนันทวัฒน์  อุสาพรหม
13. เด็กชายบูรพา  นาโควงค์
14. เด็กชายปรียะชาติ  วงศรีชู
15. เด็กชายภูสิทธิ์  ดีแสง
16. เด็กหญิงวาทินี  ลีรัตนชัย
17. เด็กชายศศิน  ชุมอาจ
18. เด็กชายศิวกร  นาโควงค์
19. เด็กชายอัษฎา  ผานคำ
20. เด็กชายเบนส์  นาโควงค์
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงศ์สุข
2. นายดนตรี  ดีแสง
3. นางนิตยา  พรหมมา
4. นางมีสุข  ไชยพร
5. นางศุภางค์ศรี  ชัยมาโย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันทิมา  คำกองแพง
2. เด็กหญิงจิราพร  แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงชัญญานุช  บุญหล้า
4. เด็กหญิงชไมพร  ประทุมวงษ์
5. เด็กชายธีระวัฒน์  ละกังถา
6. เด็กชายปิยะพงศ์  ทัศอธิมนตรี
7. เด็กหญิงยุพิน  สร้อยเสนา
8. เด็กหญิงวราลักษณ์  ศรีแนน
9. เด็กชายวันเฉลิม  เดชทะศร
10. เด็กหญิงวัลลภา  วงศ์สุรินทร์
11. เด็กชายวิสุทธิ์  ทัพพิมล
12. เด็กชายสลักจิตร  ชอบสะอาด
13. เด็กชายสุรวิศ  ศรีกระสอน
14. เด็กหญิงอนงค์วรรณ  วีระวงค์
15. เด็กหญิงอรอนงค์  โพธิ์แวง
16. เด็กหญิงอลิสา  วะบุตรดี
17. เด็กหญิงอุบลวรรณ  จันทร์ตาเงิน
18. เด็กหญิงเมธิกา  เสนพันธ์
19. เด็กหญิงโสระยา  ศรีบุรินทร์
20. เด็กชายไพรัตน์  โพธิ์แวง
 
1. นายวอ  วงค์จันทะ
2. นายวิเศษ  สาสอน
3. นายสมชาย  เสียงล้ำ
4. นางสวาท  โชติวังโส
5. นายสายันต์  โชติวังโส
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด 1. เด็กชายกตัญญู  อินทริง
2. เด็กชายฉัตรภัทร   โกษาแสง
3. เด็กชายชมัยพร   ชัยมุงคุณ
4. เด็กชายธีรพัก  ทะโคดา
5. เด็กชายธีรวัฒน์   แก้วมุกดา
6. เด็กชายพลากร  ประกิ่ง
7. เด็กหญิงพัชรี   บุนนท์
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  ไชยมาโย
9. เด็กชายรพีพัชร  โกษาแสง
10. เด็กชายลักธพงษ์  แก้วมุกดา
11. เด็กชายวีรวัฒ  นาโควงค์
12. เด็กชายศุภวัต   นาโควงค์
13. เด็กหญิงสุดาพร   โง่นสา
14. เด็กชายสุริยัน  โกษาแสง
15. เด็กชายอนุชา  โกษาแสง
16. เด็กชายอนุชาติ  อุสาพรหม
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุสาพรหม
18. เด็กหญิงอมรรัตน์  โกษาแสง
19. เด็กหญิงอารียา   บุรานะผาย
20. เด็กชายเนติพงษ์  อุสาพรหม
 
1. นางสาวธัญพัฒน์  โกษาแสง
2. นางนิตยา  ไชยวงษ์
3. นางสาวอรัญญา  นาโควงค์
4. นางอรัญญา  พิมพ์ภา
5. นายโกษิต  โกษาแสง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบงคำ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  เหล่าพัดมา
 
1. นางสาวสายใจ  ราชมณี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงสุฑาสินีย์  นะคะจัด
 
1. นางอุบลวรรณ  เวียงอินทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงปนัดดา   สอนนอก
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกวินนาฎ   โภคทรัพย์
2. เด็กชายบวรมงคล   ไชยภูวงศ์
 
1. นางสาวพรประเสริฐ   อภัยโส
2. นางมณีรัตน์   อภัยโส
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายทักษิณ   อภัยโส
2. เด็กหญิงศลิษา   ดีโคตร
 
1. นางสาวพรประเสริฐ   อภัยโส
2. นางมณีรัตน์   อภัยโส
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงธัญญา  ดวงภักดี
2. เด็กชายรณกร  แสนทวีสุข
 
1. นายธัญเทพ  แสงสุวรรณ
2. นางสุวดี  บัวสาย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงกุลนันท์  เจริญวงศ์
3. เด็กหญิงณัชณิชา  ชัชวาลย์
4. เด็กหญิงปิยะรัตน์  โคตะบิน
5. เด็กหญิงพรรณิภา  ตั้งธำรงทรัพย์
6. เด็กชายมาวิน  พันธ์ภักดิ์
7. เด็กหญิงวราลักษณ์  ศรีแนน
8. เด็กหญิงสุธิมา  อุปเสน
9. เด็กหญิงสุพัชรี  มีที
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ละกังถา
 
1. นางจารุณี  อภัยโส
2. นางจิดาภา  วงค์จันทะ
3. นางนภาภรณ์  แสนโสม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงชลดา  ติยะบุตร
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วหาวงค์
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ติยะบุตร
4. เด็กหญิงนิตินันท์  นนท์จันทร์
5. เด็กหญิงนิรชา  วรรณวงศ์
6. เด็กหญิงปุณยาพร  จันปัญญา
7. เด็กหญิงพรรณิภา  ติยะบุตร
8. เด็กหญิงภควดี  ติยะบุตร
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีนุรักษ์
10. เด็กหญิงวริศรา  ใจเป็ง
 
1. นางจงจิต  วรรณวงศ์
2. นางปริญญา  ติยะบุตร
3. นางสาวมิ่งขวัญ   จันทรา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กชายกลวัชร  ใจสมบัติ
2. เด็กหญิงจันทณา  เหวยไทย
3. เด็กชายจีระพงษ์  ลีทอง
4. เด็กชายทวีทรัพย์  ดุลยะลา
5. เด็กชายนพกร  แพงสาระ
6. เด็กชายบุญฤทธิ์  กุลวงค์
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วังคะฮาต
8. เด็กชายวิพัฒน์  คลังชำนาญ
9. เด็กหญิงสายชล  พันธ์ธง
10. เด็กหญิงสุทัตตา  สุรินทร
11. เด็กหญิงสุนิสา  อัมภรัตน์
12. เด็กหญิงหัทยา  นามพะธาย
13. เด็กชายอดิเดช  พุ่มพวง
14. เด็กหญิงเมธิรา  นามพะธาย
15. เด็กหญิงแพรวา  แน่นอุดร
 
1. นายกรภัฎ  ทุมวรรณ
2. นายธนภัทร  คำทะเนตร
3. นายเจษฎา  ไพใหม่
4. นางแววตา  ผายชำนาญ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเข 1. เด็กหญิงกมลชนก  พระโกฏ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุรินาม
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  หมื่นชาติ
4. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีบุญขำ
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไกรสิน
6. เด็กหญิงประไพ  ปาจะ
7. เด็กหญิงปาริศา  เค็งมะโฮง
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำกองแพง
9. เด็กหญิงวิจิตรา  ก่ำเสริฐ
10. เด็กหญิงวิยะดา  เพ็ญศรี
11. เด็กหญิงศิริกัญญา  อภัยโส
12. เด็กหญิงสิรินันท์  หมื่นสา
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  อภัยโส
14. เด็กหญิงอรอุมา   ศิริบูรณ์
15. เด็กหญิงเอมมิกา  ปาจะ
 
1. นางจำเนียร  มหิมา
2. นางสาวผกาขวัญ  โสภีพันธ์
3. นางพิสมัย  โสภีพันธ์
4. นางสมเพ็ช  จิตนาม
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  จุลขันธ์
2. เด็กหญิงสโรชา  ถาวร
3. เด็กหญิงอนิศรา  ช่วงใหญ่
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
2. นายคมกฤช  คะปัญญา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บาลทะจี
2. เด็กหญิงวนิดา  จิตพิมพ์
3. เด็กหญิงอรทัย  การุญ
 
1. นางจันทะจร  แสงนา
2. นางอุไรวรรณ  ไชยสุระ
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก 1. เด็กหญิงธิดา  บุญเทียม
2. เด็กหญิงเมสิยา  โยบุตดา
 
1. นายนิรุตติ์  พรมผง
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นนทะเสน
2. เด็กหญิงชลลดา  พันธ์ชู
 
1. นายดิเรก  ภาโสม
2. นายเทพสิทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงศศิธร   ภูนาแวง
 
1. นางชะอ้อน   สินไชย
 
67 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายทศพร  บุญสมัย
 
1. นางชะอ้อน   สินไชย
 
68 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงอินทิรา   อังคะฮาด
 
1. นางศศิธร  กิติศรีวรพันธุ์
 
69 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงชนมน   รัตนพันธ์
 
1. นางชะอ้อน   สินไชย
 
70 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่า 1. เด็กหญิงชิดชนก  ทีสุกะ
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
71 ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   แก้วไพศาล
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายวัชระ   ยาชมภู
 
1. นางศศิธร  กิติศรีวรพันธุ์
 
73 ศิลปะ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดวงสีดา
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
74 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักหมนาหมากแงว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำไพ
2. เด็กหญิงรัตติยากร  แสนสุข
 
1. นางสาวมลธิดา  เชื้อแคนอ้น
2. นางสาววิริยา  สุปัญญา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า 1. เด็กหญิงเกศินี  จันดาประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชินบูรณ์
 
1. นางสาวพรรณี  ซ้ายสุพรรณ
2. นายอารักษ์  สุวรรธนะ
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ดานหา
2. เด็กหญิงวิลัยพร  สุขสงวน
 
1. นางนิพาภรณ์  คะสีล้วน
2. นางพิมลรัตน์  จันทะรักษ์
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงเมธิกา  เสนพันธ์
 
1. นางสวาท  โชติวังโส
 
78 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายศุภกิตต์  วงคำ
2. เด็กชายศุภณัฐ  ไชยเทศ
3. เด็กชายอัครพล  ด่างเกษี
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงศ์
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กชายวรัญญู  พิมทอง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ธรรมทาทอง
3. เด็กหญิงเนื้อทอง  อุ่นเรือน
 
1. นางถนิม  ฮาบพนม
2. นางประภาพร  ไชยสัตย์
 
80 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กชายกฤษณะ  สีชมภู
2. เด็กชายพุทธมนต์  ศรีหะมงคล
3. เด็กชายอานนท์  พรหมโสภา
 
1. นายสนัทนันท์  เดชขันธ์
2. นายสำเร็จ  อ่อนสุระทุม
 
81 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญเทียม
 
1. นายกฤษฎากร  บุญเทียม
 
82 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วิมลจันทร์
 
1. นายกฤษฎากร  บุญเทียม
 
83 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กชายวุฒิไกร  ภูผายาง
 
1. นายกฤษฎากร  บุญเทียม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กชายชินวัตร  กงกาหน
 
1. นายกฤษฎากร  บุญเทียม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  พรหมแสง
 
1. นางสาวพันธิยา  เกื้อทาน
 
86 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจันจิรา  สุพร
 
1. นายสายันต์  โชติวังโส
 
87 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กหญิงวิภาดา  ผาลี
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
88 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงจิราพร  แสงสุวรรณ
 
1. นายสายันต์  โชติวังโส
 
89 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายพิชญุตม์  สาผิว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
90 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงนิตยกานต์  ดวงภักดี
 
1. นางสาววลัยรัตน์  คะลีล้วน
 
91 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายธนพนธ์  เพ็ชรนนท์
 
1. นางอุษณีย์  อันสุข
 
92 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กชายขรรศร  รัตนะ
 
1. นายชวนันท์  ชินพลชาย
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้วน 1. เด็กหญิงพรประกาย  ตาทิน
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงแป้งร่ำ  หาลาผาย
 
1. นางสวาท  โชติวังโส
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กชายคุณาวัจน์  ไชยต้นเทือก
2. เด็กชายชาคริต  ลาโม
3. เด็กหญิงดมิสา  บุนนท์
4. เด็กชายนลธชัย  บุตรราช
5. เด็กชายนลธวัธ  บุตรราช
6. เด็กชายพงศกร  ดีแสง
7. เด็กหญิงพรชิตา  บุนนท์
8. เด็กหญิงพรฤดี  บุนนท์
9. เด็กหญิงพัชรพร  ไชยมงค์
10. เด็กหญิงวิจิตรา  จิตรไชยศาล
11. เด็กชายวีระ  วงศ์ศรีชู
12. เด็กหญิงศศิธร   จันเติม
13. เด็กชายสุดที่รัก  วงศ์ศรีชู
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุสาพรหม
15. เด็กชายสุทธิมนต์  วะเศษสร้อย
16. เด็กหญิงสุวิษา  นาโควงค์
17. เด็กหญิงหิรัณยา  แดนรักษ์
18. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  จักรบุตร
19. เด็กหญิงอภิสรา  บุญอาสา
20. เด็กชายเจษฎา  โคตพรม
 
1. นางฉันทนา  ไชยต้นเทือก
2. นายประเภท  วะชุม
3. นางสาวพัทยา  อุสาพรหม
4. นายสุพิศ  นาโควงค์
5. นายสุริยันต์  โคตรมิตร
6. นางเกียวทอง  วะชุม
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายชนะศักดิ์  คะพันธุ์
 
1. นางแววตา  ฟังอารมณ์
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำนกกก 1. นายพุฒิเมธ  อุดเสนา
 
1. นายภาคิน  สัมพันธ์
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงญาณิศา  อุปสุ
 
1. นางสายสุดา  สุขวิพัฒน์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงสุลัดดา  ผานาค
 
1. นายเกรียงไกร  ต้ายบุญเทียง
 
100 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายภานุเดช  ประพัศรางค์
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
101 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงปรียากร  ทับพิมพ์แสน
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน
 
102 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีพอ
 
1. นางอุไร  กืกทอง
 
103 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. นางสาวชไมพร  แก้วชุมพล
 
1. นางสุนันทา  ฮมแสน
 
104 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายวัยธยา  โทรัตน์
 
1. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
105 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กชายชนาธิป  อาจวิชัย
 
1. นายสัญญา  อุผา
 
106 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงอิษยา  ประกอบกิจ
 
1. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
107 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงสามิภักดิ์  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาววราลักษณ์  อาจวิชัย
 
108 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายวศิน   ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
109 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กชายวายุ    เพชรนนท์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
110 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงสุรัตนา   ฮมแสง
 
1. นางสาวกอบสุข   บุญชื่น
 
111 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงปวีรา   นาชัยสิทธิ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
112 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1. เด็กหญิงกมลกานต์  เวียงอินทร์
2. เด็กชายขจรพงศ์  อิ่มทอง
3. เด็กหญิงชลธิชา  โคตรเมืองยศ
4. เด็กหญิงชวัลรัตน์  จุ่นหัวโทน
5. เด็กหญิงญาณินท์  กวดวงค์ษา
6. เด็กหญิงณภัทศรา  ขันทมณี
7. เด็กชายณัฐชาต  ใจสุข
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  ริยะบุตร
9. เด็กชายธนภัทร  โคตะบิน
10. เด็กชายธนันชัย  นามเสาร์
11. เด็กชายธีรเกียรติ์  แก้วเกตุ
12. เด็กชายนักรบ  จิตสงคราม
13. เด็กหญิงบงกชกร  ปิตะพรหม
14. เด็กชายพลพงศ์  เจริญรส
15. เด็กชายพลรัตน์  พาลารักษ์
16. เด็กชายพิทักษนันท์  แก้วอุ่นเรือน
17. เด็กชายมงคล  เหมะธุรินทร์
18. เด็กหญิงมนทกานติ์  พิพิธกุล
19. เด็กหญิงมลฑิรา  จันทะยุทธ
20. เด็กหญิงมัณฑนากร  พึ่งทะเล
21. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีรักษา
22. เด็กชายวชิรวิชญ์  เกษมสินธุ์
23. เด็กหญิงวนารี  สุธรรม
24. เด็กหญิงสิริยากร  ปทุมมากร
25. เด็กชายสุรยุทธ  สุภาพันธ์
26. เด็กชายอภิเดช  บารมี
27. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สีแพง
28. เด็กหญิงเกสริน  ปะทะดี
29. เด็กหญิงเจณิสตา  มหาวงค์
30. เด็กชายเศรษฐพล  หลวงพล
 
1. นางสาวขวัญฤดี  วันดี
2. นางสาวธนัชพร  ภักดี
3. นายภูมินทร์  ตระกูลมา
4. นายยุทธศักดิ์  บุญประสม
5. นางสาววลัยพร  โถชารี
6. นางสาวศิรินธร  เสมอพิทักษ์
7. นางสิริพร  ชัยปัญหา
8. นางสาวไมตรี  คำมะทิงษ์
 
113 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก่นตา
2. เด็กชายกฤษฎา  นันทะทอง
3. เด็กหญิงกันตยา  วะบุตรดี
4. เด็กหญิงกิตติญา  ชาเครือ
5. เด็กหญิงจินตพร  ภิลารัตน์
6. เด็กหญิงจิราพร  แสงสุวรรณ
7. เด็กหญิงชลธิชา  แสนศรี
8. เด็กหญิงชัญญานุช  บุญหล้า
9. เด็กหญิงชไมพร  ประทุมวงษ์
10. เด็กหญิงณติญา  เกิดชาวนา
11. เด็กหญิงดาว  เลอเกรฟ
12. เด็กหญิงดุจเดือน  พิกุลทอง
13. เด็กหญิงนิตยา  วะบุตรดี
14. เด็กหญิงนิลวรรณ  ทุมสี
15. เด็กหญิงบุษกร  สิงห์เถื่อน
16. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แพงเนตร
17. เด็กชายปิยะพงษ์  ทัศอธิมนตรี
18. เด็กชายปิยะเชษฐ์  เก่งนอก
19. เด็กหญิงพรนิภา  วรรณสังข์
20. เด็กชายพรพิพัฒน์   กัณหาพันธ์
21. เด็กหญิงพรรณอร  นันทะสอน
22. เด็กหญิงมาริสา  นามบุตร
23. เด็กชายมีนบุรี  เพชรดีคาย
24. เด็กชายมโนชา  คงสิมา
25. เด็กหญิงวรัญญา  สุพิน
26. เด็กหญิงวริญญา  พิลารัตน์
27. เด็กชายวิสุทธิ์  ทับพิมล
28. เด็กชายศรายุทธ  วะบุตรดี
29. เด็กหญิงสุจิตรา  วงค์สุรินทร์
30. เด็กหญิงสุพัตรา  ถันทอง
31. เด็กหญิงอนงค์วรรณ  วีระวงค์
32. เด็กหญิงอภิชญา  ปากดี
33. เด็กหญิงอรปรียา  วงษา
34. เด็กหญิงอรอนงค์  โพธิ์แวง
35. เด็กหญิงอรอนงค์  ชัยภาลา
36. เด็กหญิงอรุณณี  ไหว้ครู
37. เด็กหญิงอลิสา  วะบุตรดี
38. เด็กหญิงอารยา  สมชัย
39. เด็กหญิงโสรยา  ศรีบุรินทร์
40. เด็กชายไพรัตน์  โพธิ์แวง
 
1. นางจารุณี  อภัยโส
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก  ดีโคตร
3. นางนภาภรณ์  แสนโสม
4. นายวิเศษ  สาสอน
5. นายวีระยุทธ  กลับโก
6. นายสมชาย  เสียงล้ำ
7. นางสวาท  โชติวังโส
8. นายสายันต์  โชติวังโส
 
114 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงจณิสนา  ปะสิริ
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  บัวระภา
3. เด็กชายชนะโชค  นนท์จันทร์
4. เด็กชายณิธิพงษ์  นะคะจัด
5. เด็กชายธนากร  ดีบุดชา
6. เด็กหญิงวิชิตา  นะคะจัด
7. เด็กชายศตคุณ  ติยะบุตร
8. เด็กหญิงหทัยชนก  สียา
9. เด็กหญิงอินทิพร  พันเรืองฤทธิ์
10. เด็กชายเจริญทรัพย์  สืบเพ็ง
 
1. นางจงจิต  วรรณวงศ์
2. นางปริญญา  ติยะบุตร
3. นางเกษแก้ว  ติยะบุตร
 
115 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงชลธิชา  คุตะโค
2. เด็กหญิงนลินี  มะสุใส
3. เด็กชายนัฒวิน  จันดาประดิษฐ์
4. เด็กชายปฏิพัทธ์  มะสุใส
5. เด็กชายภัทรพงศ์  อุ่นเทียมโสม
6. เด็กชายวัชรเกียรติ  อุ่นเทียมโสม
7. เด็กหญิงสมพาน  นนเลาพล
8. เด็กหญิงสุนิสา  ดวงดูสัน
9. เด็กหญิงสุพัตรา  มาปัน
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  มะสุใส
 
1. นางกรุณา  ประมูลจักโก
2. นางวิรันยา  อุสาพรม
3. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
 
116 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยกา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยกา
3. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  รัตนะ
4. เด็กหญิงณัฐมล  แก้วปีลา
5. เด็กหญิงวันวิสา  ไชยกา
6. เด็กหญิงเกวลี  บุญชาญ
 
1. นางกัลยาณี  สมรฤทธิ์
2. นายชวนันท์  ชินพลชาย
3. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
4. นางสุวดี  บัวสาย
 
117 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  รัตนะ
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยกา
3. เด็กหญิงดนิตา  อินทริง
4. เด็กหญิงธัญญา  ดวงภักดี
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนะ
6. เด็กหญิงสุกัลยา  ดวงภักดี
 
1. นางกัลยาณี  สมรฤทฑธิ์
2. นายชวนันท์  ชินพลชาย
3. นางสาวนฤมล  ศรีจันทร์งาม
4. นางสุวดี  บัวสาย
 
118 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยบิน
2. เด็กหญิงชาลิษา  ฮองตัน
3. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  บริบูรณ์
5. เด็กหญิงพัชรา  กังวล
6. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ประกิ่ง
7. เด็กหญิงสุชาดา  กำมะณี
8. เด็กหญิงอัญชิตา  คะสุดใจ
 
1. นางนิภาภรณ์  แก้วอินธิ
2. นางวิลาวรรณ  อุสาพรหม
3. นางสาวอริษา  มาตรรักษ์
 
119 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นางสาวทิตติยา  สาหัส
2. นางสาวนฤมล  บุราณเดช
3. นางสาวนัฐนิตย์  กานนท์
4. เด็กหญิงนิศาชล  กุลยะ
5. นางสาวรพีพร  อุ่นเทียมโสม
6. นางสาววรรณี  แสงปลั่ง
 
1. นางสาวรัตนา  วงศ์ล่าม
2. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
3. นางเมตตา  บุพศิริ
 
120 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินธิเกตุ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์ลอ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  รีรักษ์
4. เด็กหญิงวรรณภา  แก่นนาคำ
5. เด็กหญิงวิภาดา  คุ้มพุ่ม
6. เด็กหญิงสุนันทา  พลีวรรณ
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ดาริรัมย์
8. เด็กหญิงอารยะ  ศรีมูลทา
 
1. นางสาวตติยา  เจริญยิ่ง
2. นายสมชิต  จันเทา
3. นางสุนันทา  ฮมแสน
4. นางสาวเพชรมณียา  ชุมชิต
5. นางแค๊ซริยา  ลักขณานุกูล
 
121 ศิลปะ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบัติดี
2. นางสาวทองปาว  โทรัตน์
3. เด็กหญิงนภสร  อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงนรินทร์  โทรัตน์
5. นางสาวนุจรี  โทรัตน์
6. เด็กหญิงพรชิตา  โทรัตน์
7. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ยอดโรจน์
8. เด็กหญิงรินลดา  โทรัตน์
9. เด็กหญิงรุ่งเรือง  อนุญาหงษ์
10. นางสาววาริษา  กรีสอนโคม
11. นางสาวศศิธร  โทรัตน์
12. เด็กหญิงศศิธร  โทรัตน์
13. นางสาวสุธิดา  โทรัตน์
14. นางสาวอรวี  โทรัตน์
15. เด็กหญิงแสงเดือน  โทรัตน์
 
1. นายประสิทธิ์   ปิ่นเมือง
2. นางสุมาลี  มะโนสินธุ์
3. นางสาวเนาวรัตน์  ศิริเมธางกูร
 
122 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ไชยมุงคุณ
2. เด็กหญิงวิชญา  ท่อนสัน
3. เด็กหญิงศศิธร  เสนสุข
4. เด็กชายอุกฤษฎ์  สิทธิยา
5. เด็กหญิงเกวลี  สิทธิยา
 
1. นางจุฑามาศ  โพธิ์สุ
2. นายธนากร  โพธิ์สุ
 
123 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนอม 1. เด็กชายธนากร  ชัยมลตรี
2. เด็กหญิงยุภาวดี  ศรีโสภา
 
1. นายจินดา  อุดมเลิศปรีชา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  มหาชัย
2. เด็กชายฤชากร  วิเศษชัย
3. เด็กชายเจษฎากร  ใหม่วงษ์
 
1. นางสาวปิรัญญา  พิลามาศ
2. นางสาวมิ่งขวัญ   จันทรา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กชายพันนา  ดานหา
2. เด็กชายศักดิ์สยาม  ข้ามมา
3. เด็กชายอัฐพงษ์  อินแกบ
 
1. นางบุญญาพร  นนเลาพล
2. นายอุทิศ  นนเลาพล
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงธีรนารถ  ศรีทัดธิ
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  โทสวนจิต
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ปิลอง
 
1. นางพรสวรรค์  เถรวงแก้ว
2. นางเพ็ญศรี  นาเมืองรักษ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กหญิงขณิษฐา  แสงตีสุ
2. เด็กหญิงทิพย์มลฑา  แสนสุภา
3. เด็กหญิงนริศรา  ขันตี
 
1. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
2. นางวัฒนา  ขุนศรี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กะนะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดีทุ่งน้อย
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ปัญหาไชย
4. เด็กหญิงพันธิภา  ไชยวงค์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีทุ่งน้อย
6. เด็กหญิงเกตุนิภา  ข้ามมา
 
1. นายรวมพล  สมโสภา
2. นางเสาวณีย์  ยุทธมานพ
3. นางสาวโสภา  โสดาภักณ์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อะทะขันธ์
2. เด็กหญิงนลยา  ออทะขันณ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  จงใจ
4. เด็กหญิงรสริน  อินกอง
5. เด็กหญิงวิระดา  ออทะขันธ์
6. เด็กหญิงเกวลิน  สายแสน
 
1. นางดวงธิดา  ว่องไว
2. นางสาวยุวดี  เอกสะพัง
3. นางสาวสุภาพร  อะทะขันธ์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนบก 1. เด็กหญิงประภัสรา  อ่อนทุม
2. เด็กหญิงปัจจารัตน์  วันชา
3. เด็กหญิงพนิน  สนมศรี
 
1. นายมนตรี  ดงขันตะ
2. นางสาวมยุรี  บิดานารา
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กชายชาญชล  ลิปูหนอง
2. เด็กชายพงศกร  ดวงภักดี
3. เด็กชายวัชรินทร์  อนุวรรณ
 
1. นางดารุณี  ทองนู
2. นางสุกานดา  ใจช่วง
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   โพติยะ
2. เด็กหญิงธัญญา   มีวิธี
3. เด็กหญิงเพ็ญประภา  สุธรรม
 
1. นางสาวพิศมัย  ขวาไชยวี
2. นางรุ่งเรือง  ราชมณี
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงฆโนทัย  นามเสาร์
2. เด็กหญิงปรียนันท์  นามเสาร์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เหง้าน้อย
 
1. นายประชื่น  คำชนะ
2. นายวินัย  แสงศักดิ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงขวัญธิตา  อินทรักษ์
2. เด็กหญิงณัชชา  ไตรเสนีย์
3. เด็กหญิงศิรินภา  น้อยนาง
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
2. นางสาวพรเพชร  ขันทะชา
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีวิคำ
2. เด็กหญิงรินรดา  โทรัตน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นายวุฒิพงษ์  ฮาบพนม
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงชนิการ์   สุขเปรมปรี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  วิภา
3. เด็กหญิงรุจิรา   อนุญาหงษ์
 
1. นางวิไลวรรณ    สิงหันต์
2. นางสุภาพร   ไพรสณฑ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกวินธิดา   แก้วจำลอง
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์   บุตรจันทร์
3. เด็กหญิงน้ำฝน   ศรีวงค์
 
1. นางฉวีวรรณ  ลิมวัฒนาสมุทร
2. นางสมโรจน์   ศิริผลา
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กหญิงชไมพร  คำลือ
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเทียม
3. เด็กหญิงสใบแก้ว  คำลือ
 
1. นางวราปภา  พนันชัย
2. นางสาววรีลักษณ์  เจริญชาติ
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กหญิงกมลชนก  เบ้าลี
2. เด็กหญิงอาริยา  ปากดี
3. เด็กหญิงแนน  อินทรักษ์
 
1. นางจิราภรณ์  ไชยมงค์
2. นางปริศนา  พรมดี
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงสุวณี  บุพรม
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ระมงคล
3. นางสาวไพลิน  ชนะพจน์
 
1. นางกิตติยา  ยศไชยวิบูลณ์
2. นางเพทาย  เตียงสกุล
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายดนัย   เทพกรรณ
2. เด็กหญิงตรีทิพย์  โพติยะ
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ราชมณี
 
1. นางสมพิศ   คัดทะจันทร์
2. นายสุรศักดิ์   ฉิมแสง
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงนันธิดา   พรหมกวยถ้ำ
2. เด็กหญิงวรรณพร   โพติยะ
3. เด็กหญิงอินทิรา   เทพกรรณ
 
1. นางสมพิศ   คัดทะจันทร์
2. นายสุรศักดิ์   ฉิมแสง
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนตูมหนองแสง 1. เด็กชายวราวุธ  นามนา
2. เด็กชายอนุชา  มีกุดฮู
 
1. นางสาวพิไลพร   เหล่าหลวง
2. นายวัฒนา  ผึ้งศรี
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายจักรพันธ์  โทรัตน์
2. เด็กหญิงอริศรา   อนุญาหงษ์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นายวุฒิพงษ์  ฮาบพนม
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายธนพล  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ยอดโรจน์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นายวุฒิพงษ์  ฮาบพนม
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพันห่าวดอนดู่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสาแก้ว
2. เด็กหญิงเพชรมณี  คำน้อง
 
1. นายวุฒิชัย  มีระหงษ์
2. นางสาวไอลัดดา  วัดแน่ลำ
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐลินี  คลีสำ
2. เด็กชายศุภกิจ  สีสุทร
3. เด็กหญิงสุธิยา  โยลัย
 
1. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
2. นางสาวแสงดาว  ดวงดูสัน
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 1. เด็กชายจีระวัฒน์  มาคะเซน
2. เด็กชายวิญญู  โยลัย
 
1. นางสาวจินตนา   จ่าเห็ม
2. นางสาวญาณิกา  อ้อมณฑา
 
149 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กชายวชิระ  ล้ำเลิศ
2. เด็กชายสุธิพร  มหานิล
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หาญมนตรี
2. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายณัฐวุธ  จันทรา
2. เด็กชายเจษฎาวุธ  บุษบา
 
1. นายฐาปกรณ์  มอมไทรัตน์
2. นายวีระพล  พันธุ์เวียง
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงจิรภรณ์  โทรัตน์
2. เด็กหญิงนภสร  อนุญาหงษ์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นายวุฒิพงษ์  ฮาบพนม
 
152 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงศรินธร  เลิงโพชะ
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  นาจอมทอง
 
1. นายฐาปกรณ์  มอมไทรัตน์
2. นายวีระพล  พันธุ์เวียง
 
153 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กหญิงวรินญา  โทรัตน์
2. เด็กหญิงอริศรา   อนุญาหงษ์
 
1. นายกนกฉัตร  ละครไชย
2. นายวุฒิพงษ์  ฮาบพนม
 
154 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านดอนสมอ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  อินปาว
2. เด็กชายรัชน์พล  ศรีนาทม
3. เด็กชายสราวุฒิ   กาบสำโรง
 
1. นายดรุณ  อนงค์ไชย
2. นางนงลักษณ์  อนงค์ไชย
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงทิพรดา    โกษาแสง
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงอรวรา  ทองศรี
 
1. นางสาวนันธิดา  บัวสาย
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายภัคคพงษ์   ประสงค์ดี
 
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุด 1. เด็กหญิงปนัดดา  เนตรประดิษฐ์
 
1. นางสาวประภัสสร  เรืองรอง
 
159 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงณัฐธิพร  สิริวัฒนาชัย
 
1. นางศิรินภา  รุ่งเรืองเจริญกิจ
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงวธิตา  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นางรุ้งณพัชร์  มุ่งหมาย
 
161 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงนิรมล  บุญจันทร์
 
1. นางมนชยา  โพธิ์จันทร์
 
162 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงสุพัตรา  คุณากาล
 
1. นางสุภัสศรี  วรรณวงศ์
 
163 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม 1. เด็กหญิงจิราภา  อ้อมณฑา
 
1. นายวีระศักดิ์  โกษาแสง
 
164 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวอัญชลี  บุญทรัพย์
 
1. นางรุ้งณพัชร์  มุ่งหมาย
 
165 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการแสดงละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ไชยกา
2. เด็กหญิงดวงใจ  สมหวัง
3. เด็กหญิงธัญญา  ดวงภักดี
4. เด็กหญิงนันธิดา  สีหา
5. เด็กหญิงสุกัลยา  ดวงภักดี
 
1. นางมยุรัตน์  ศิริสวัสดิ์
2. นางสุวดี  บัวสาย
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz 2012) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล 1. เด็กชายชัยพร  ทุมสี
2. เด็กหญิงวณิชญาดา  ปิดตะ
 
1. ดาบตำรวจกำไลย  ถินวิจารย์
2. ร้อยตำรวจตรีแววมณี  เสนาศรี
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงสายชล  แก่นท้าว
2. เด็กหญิงอรอุมา  หลวงแก้ว
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายธีร์ธวัช  รู้บุญ
2. เด็กชายนราธิป  ศักดิ์จำปา
3. เด็กชายปาราเมศ  ไชยมงค์
4. เด็กชายสิรสินท์  ชาติชำนิ
5. เด็กชายอภิลักษณ์  นาขะมิน
6. เด็กชายอัฒพงษ์  ไชยเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยเอกจำเริญ  นครไทย
2. นางจินดา  วะชุม
3. นายยงยุทธ  อินอุเทน
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญแสนสี
2. เด็กชายกิติศักดิ์  ชาวหนองเพียร
3. เด็กชายณกฤต  โพธิ์ละคร
4. เด็กชายปรมินทร์  คำุภูเงิน
5. เด็กชายวัชระ  วะเกิดเป้ม
6. เด็กชายอนันทชัย  เจริญชัย
 
1. ว่าที่ร้อยเอกจำเริญ  นครไทย
2. นางดวงเดือน  โรจนเศรษฐกุล
3. นายสมใจ  พิมพ์ภา
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  ก้อนกั้น
2. เด็กชายณัฐกุล  มัยวงศ์
3. เด็กชายนพนัยน์  ก้อนกั้น
4. เด็กชายภูธเนศ  คำชนะ
5. เด็กชายศรราม  ศรีสระเกศ
6. เด็กชายศรายุทธ  ชัยปัญหา
7. เด็กชายสรวิศ  จำรัสภูมิ
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  เปาวะนา
 
1. นางสาวกัญญาณี  การุญ
2. นางดาราเด่น  นครไทย
3. นายสุวิทย์  ธำรงวงศ์วิทย์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดแพง 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุพศิริ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ไชยหงษา
3. เด็กชายทนงศักดิ์  นาหมีด
4. เด็กหญิงนพมาศ  มิกราช
5. เด็กชายนฤเทพ  กุลเกลี้ยง
6. เด็กชายนิพิธพนธ์  สัมพันธ์
7. เด็กหญิงนิรมล  อุทัยกาล
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ถวิลคำ
9. เด็กหญิงสรัลรัตน์  พัสนวงค์
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุพศิริ
 
1. นางมลิวรรณ  สรรคชา
2. นายวสันต์  บุพศิริ
3. นายอุดม  สิงห์งอย
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงกัญธิญา  ไชยมงค์
2. เด็กชายคมสิทธิ์  อัครจันทร์
3. เด็กชายธนากร  วะชุม
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  วดีศิริศักดิ์
5. เด็กหญิงนภัสสร  วะชุม
6. เด็กหญิงปิยะพร  นามมุงคุณ
7. เด็กหญิงมนัฐชนก  อุสาพรหม
8. เด็กหญิงวิกานดา  ดัดทุยาวัตร
9. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์แสง
10. เด็กหญิงเมธาวี  ชาติชำนิ
 
1. ว่าที่ร้อยเอกจำเริญ  นครไทย
2. นางดวงเดือน  โรจนเศรษฐกุล
3. นางเพ็ญณี  ยะวาวงศ์
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงพรวิภา  สุริยะวงค์
2. เด็กหญิงภาวรินทร์  หมีทอง
3. เด็กหญิงภาวิณี  นนทะศรี
4. เด็กชายศักดิ์ดา  นิลจำรัส
5. เด็กหญิงอนุสรา  ยะเทียม
 
1. นางศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นางสิริพิมพ์  ต้นไฮ
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   เชยรส
2. เด็กหญิงพรนิภา   โนนริบูรณ์
3. เด็กหญิงสุวนันท์   พรมสิทธิ์
 
1. นางชะอ้อน   สินไชย
2. นางพินีนาถ   พ่ออามาตย
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กหญิงนุศรา  ศรีหะมงคล
2. เด็กหญิงศศิธร  ศรีหะมงคล
3. เด็กหญิงอินธิลา  มัยวงค์
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
2. นายสมนึก  คำประภา
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อ่อนชมภู
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์   ดอนมืด
3. เด็กหญิงภาริดา   พลีจันทร์
 
1. นางมณีรัตน์   อภัยโส
2. นางสาววารุณี   พลหาญ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงนฤมล  ผัดสา
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  บานทะจี
3. เด็กหญิงศศินา  มูลอินทร์
 
1. นางสาวกนกลัดดา  อนุญาหงษ์
2. นางพิมลรัตน์  จันทะรักษ์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กชายณัฐตินัย  พรรณวงค์
2. เด็กหญิงสุธิษา  สาลีพล
 
1. นางยุพา  นนเลาพล
2. นายสอนประเสริฐ  นนเลาพล
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กชายรัฐพล  นนทะศรี
2. เด็กหญิงวันวิสาข์   นนทะศรี
 
1. นางสาวบุศรินทร์  มะสุใส
2. นายสุจิน  บุตรโคษา
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ 1. เด็กหญิงพินภา  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  มลามล
 
1. นางกิตติยา  ยศไชยวิบูลณ์
2. นางรุ่งทิพย์  ชาสมบัติ
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กชายพิทักษ์  ยะภักดี
2. เด็กชายไพรัช  เนตรมุข
 
1. นางวราภรณ์  งามสนิท
2. นางเปรมฤดี  ยะภักดี
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ละกังถา
2. เด็กหญิงยุพิน  สร้อยเสนา
 
1. นางสาวกุสุมา  โชติวังโส
2. นางสวาท  โชติวังโส
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูนยางคำ 1. เด็กหญิงจณิสตา  ศรีสุขใส
2. เด็กหญิงจันทนา  ประกิ่ง
 
1. นางวิภา  ประกิ่ง
2. นางอิสรา  พิทูลทอง
 
184 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม 1. เด็กชายรัฐพงษ์  เชื้อบุญมี
 
1. นางวาสนา  บุญโส
 
185 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงพิมพ์นลิน   ทองคำ
 
1. นางสุมาลี   ประสิทธิ์
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนาพระชัย 1. เด็กหญิงกนกพร  ประวัติศรี
2. เด็กหญิงกนกพร  ไชยนาน
3. เด็กชายกฤษฎา  แสนชัย
4. เด็กหญิงกานต์ชนิต  อภัยโส
5. เด็กหญิงขวัญฤดี  สมขาว
6. เด็กชายคุนัญญา  มูลพงศ์
7. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ไชยนาน
8. เด็กหญิงจันทร์สุดา  จันทะขิน
9. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทะโข
10. เด็กชายจารุวิชญ์  ทุลอ่อง
11. เด็กหญิงจิดาภา  มูลพงศ์
12. เด็กหญิงจุฑามาศ  พันธ์สมบัติ
13. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อนุญาหงส์
14. เด็กหญิงชนัญญา  ไชยนาน
15. เด็กหญิงชนิดา  ไชยนาน
16. เด็กหญิงชลธิชา  ผลพิมาย
17. เด็กหญิงณัฐชา  ยะภักดี
18. เด็กชายณัฐดนัย  สุริฝ่าย
19. เด็กชายณัฐพงษ์  มาพิมาย
20. เด็กชายณัฐพงษ์  คำเรือง
21. เด็กชายณัฐพล  ติธรรม
22. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวนาเมือง
23. เด็กชายดนัย  แวงดา
24. เด็กชายตะวัน  พรมฤทธิ์
25. เด็กชายทนงศักดิ์  พรมคำ
26. เด็กหญิงธนภัทร  ไชยนาน
27. เด็กชายธนัญชัย  โพธิ์ฆัง
28. เด็กชายธนาธิป  สีกุหลาบ
29. เด็กชายธนาวุธ  ไชยนาน
30. เด็กชายธนโชติ  ไชยนาน
31. เด็กหญิงธัญรดี  เสนพันธ์
32. เด็กหญิงธันย์ชนก  ศรีฟ้า
33. เด็กหญิงธิญาดา  เหง้าน้อย
34. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขันตี
35. เด็กชายธีรดนย์  สุดามา
36. เด็กชายธีระพล  พรมคำบุตร
37. เด็กชายธุวชิต  แสงเพ็ชร
38. เด็กชายธุววิช  แสงเพ็ชร
39. เด็กชายนันทกานต์  ไชยนาน
40. เด็กชายนันทิชา  นามเหลา
41. เด็กชายนาธาร  แก้วกัณหา
42. เด็กชายนิธิกร  มณีวรรณ์
43. เด็กชายนิรัตน์  ศรีชนะ
44. เด็กหญิงนิสารัตน์  สีมานอก
45. เด็กชายบดินทร์  มูลพงศ์
46. เด็กหญิงปนัดดา  ผาพรหม
47. เด็กชายปภาวิน  มัตภาพ
48. เด็กชายปริญญา  ศรีนอคำ
49. เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลฉลู
50. เด็กชายพงศกร  มูลพงศ์
51. เด็กชายพนม  มิ่งกุละ
52. เด็กหญิงพรนภา  สายสอาด
53. เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีโสภา
54. เด็กชายภราดร  อุปเสน
55. เด็กหญิงภัสสร  คำใบ
56. เด็กหญิงภัสสร  สุมังคะเศษ
57. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทีสุกะ
58. เด็กชายรัชชานนท์  ยวดยิ่ง
59. เด็กหญิงรุจิรา  ทำนุ
60. เด็กชายวชิระ  โคตรโสภา
61. เด็กหญิงวนิดา  เสนเพ็ง
62. เด็กชายวรเมธ  อังกาบกิ่ง
63. เด็กชายวัชระ  ไชยนาน
64. เด็กชายวาที  แพงสละ
65. เด็กชายวีรภัทร  ดาเกษ
66. เด็กหญิงศรันย่า  สุธรรม
67. เด็กชายศราวุธ  คำบึงกลาง
68. เด็กชายศษวรรษ  พรมดี
69. เด็กชายศุภวิชญ์  บัวแก้ว
70. เด็กชายสิทธิพงษ์  ไชยนาน
71. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไพใหม่
72. เด็กหญิงสิริยากร  ศรีนันทา
73. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญกอ
74. เด็กชายสุทธิพงษ์  เสนาสี
75. เด็กหญิงสุรางคณา  จีนเย่
76. เด็กชายสุริยา  มูลพงศ์
77. เด็กหญิงสุวนันท์  ดาเกษ
78. เด็กหญิงสุวรรณี  เขจรรักษ์
79. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทร
80. เด็กหญิงอนัญญา  มูลพงศ์
81. เด็กชายอนุชา  วังคะฮาด
82. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้วใหญ่
83. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์โค้ว
84. เด็กชายอภินันท์  เหนือพวน
85. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยนาน
86. เด็กชายอรรถพล  จุ้ยเส็ง
87. เด็กชายอรรถพล  ริยะบุตร
88. เด็กหญิงอรอุมา  เทพโยทา
89. เด็กหญิงอริษา  เสนาสี
90. เด็กหญิงอริสา  แสนชัย
91. เด็กชายอัครพนธ์  อารมณ์รัก
92. เด็กชายอัตพร  กิติสกนธ์
93. เด็กชายอัษฎาวุธ  เสนพันธ์
94. เด็กชายอินทร  เชื้อสิงห์
95. เด็กชายอิสรพงษ์  ไชยนาน
96. เด็กหญิงเขมิกา  จันทะโข
97. เด็กหญิงเข็มมิสา  ไชยนาน
98. เด็กชายเทวราช  จันดาวงศ์
99. เด็กชายไกรวิชญ์  ราชกิจ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จิราภรณ์
2. นายณัฎฐพงษ์   ปกป้อง
3. นายนิพนธ์  แก้วกัณหา
4. นางมณีวรรณ  เสนจันทร์ฒิไชย
5. นางสาวระวีวรรณ  พิมภักดี
6. นางรุ้งลาวัลย์  พิมภักดี
7. นายอนันต์   พิมภักดี
8. นางสาวอิสระ  ชอนบุรี
 
187 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนวิทยาคาร 1. เด็กชายพรหมรินทร์  เฟื้อยใต้
 
1. นางวิไลพร  อุ่นอกพันธุ์
 
188 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายสิทธิชาติ  ไตรวงศ์ย้อย
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
189 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียววิทยา 1. เด็กชายสรวิชญ์  ทันบุญ
 
1. นายประเวศ  ศรีสร้อย
 
190 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กชายกิตติเชษ  ทันบุญ
 
1. นายณัชพณ  อ้อยรักษา
 
191 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กชายอดิศร  ระวัตร
 
1. นางประภัสสร  วรรณทุ
 
192 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายศรัญญู  ชาสงวน
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
193 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว 1. เด็กชายเสกสรร  อาศัยน้ำ
 
1. นายนายณรงค์ศักดิ์  ปิลอง
 
194 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ 1. เด็กชายอรรถพล  อินทริง
 
1. นายสุทธิกร  สุทธิประภา
 
195 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. นายกฤษดา  เปาวะนา
2. นายกิตติพงษ์  โกดหอม
3. นายกิตติพงษ์  โคตรพันธ์
4. เด็กหญิงกิตติยา  บุดดาเคย
5. นายกิตติเชษฐ์  ทันบุญ
6. นางสาวชฎาพา  บินศรี
7. เด็กหญิงณัชณิชา  เปาวะนา
8. นายณัฐพงษ์  สุขสร้อย
9. นางสาวณัฐวดี  ชาสงวน
10. เด็กหญิงณัฐวิภา  เปาวะนา
11. นางสาวดวงตะวัน  ไชยบิล
12. เด็กหญิงดาริณี  เปาวะนา
13. นางสาวธิติมา  วะนานาม
14. เด็กหญิงปนัดดา  เปาวะนา
15. นางสาวปิยะนุช  อ่อนหอม
16. เด็กหญิงภัครมัย  เทียนเมืองปัก
17. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีมุงคุล
18. เด็กหญิงวิภาดา  พรมศาลา
19. นายศรัญญู  ชาสงวน
20. นายศักดา  บุญหาร
21. นายสิทธิชาติ  ไตรวงย้อย
22. เด็กชายสิทธิราช  แมดมิ่งเหง้า
23. เด็กหญิงสุดาภา  อาษาวัง
24. นางสาวสุธิภรณ์  แสงหล้า
25. นางสาวอทิตยา  แน่นอน
26. นายอภินันทร์  ประมุงคุณ
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  เปาวะนา
28. นางสาวอุบลรัตน์  ขุนปากดี
29. นางสาวโสภิตา  เดชโฮม
 
1. นางวันเพ็ญ  กาฬหว้า
2. นายสยุมภู  ชัยปัญหา
3. นายอัมพล  ชาสงวน
4. นายเกษชัย  มิ่งวงศ์ธรรม
 
196 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เปาวะนา
2. เด็กหญิงขวัญดาว  แมดมิ่งเหง้า
3. เด็กชายจิรศักดิ์  วะชุม
4. เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์แสนศรี
5. เด็กชายณภัทร  ก้อนกั้น
6. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วมะ
7. เด็กชายทองแท้  ชาสงวน
8. เด็กชายธนกฤต  เปาวะนา
9. เด็กหญิงธนพล  อาษาวัง
10. เด็กชายธนวัฒน์  ยกซื้อ
11. เด็กหญิงนภัสสร  แสงหล้า
12. เด็กหญิงนัฐรี  บินศรี
13. เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิริเมธางกูร
14. เด็กชายภานุวัฒน์  ปฏิโยพันธ์
15. เด็กหญิงรัชนีกร  ลือรินทร์
16. เด็กชายรัตนชัย  อ้อยรักษา
17. เด็กชายวสุนทร  ชาสงวน
18. เด็กชายวาคิม  บุนนท์
19. เด็กหญิงสุภาพร  สุริยะเลิศ
20. เด็กหญิงสุวรรนา  ยางขันธ์
21. เด็กหญิงอทิติยา  อินอุเทน
22. เด็กชายอภิชาติ  วะนานาม
23. เด็กหญิงอภิญญา  สวัสดี
24. เด็กหญิงอมรรัตน์  เปาวะนา
25. เด็กหญิงอมลวรรณ  คำชนะ
26. เด็กหญิงอรุณภรณ์  วะนานาม
27. เด็กชายอำนวย  นาโควงค์
28. เด็กหญิงอินทิรา  จวงจันทร์
29. เด็กหญิงเมขลา  เนินทราย
30. เด็กชายเมธาวิน  ปาลา
 
1. นางวันเพ็ญ  กาฬหว้า
2. นายสยุมภู  ชัยปัญหา
3. นายอัมพล  ชาสงวน
4. นายเกษชัย  มิ่งวงศ์ธรรม
 
197 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงณิชากานต์   ม่วงไทย
 
1. นางสาวนิภาวรรณ   ภูส่งศรี
 
198 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธุรดา  ไชยเทศ
2. เด็กชายหริวงศ์  ผิวบาง
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เกิดปทุมสุวรรณ
 
1. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
2. นายเนรมิตร  บุตรสุวรรณ์
 
199 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุสุวะ
2. เด็กหญิงมนัสพร  ข้ามมา
3. เด็กหญิงศิริกร  ปากดี
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  บุพศิริ
2. นางวชิราวรรณ  แวงโสธรณ์
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงจิดาภา  โพชะโน
 
1. นางเกศรา  อุดมเดชาเวทย์
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา 1. เด็กหญิงวานิสา  จิตรปัญญา
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  คำไหล
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กหญิงรจนา  แก้วห้วยพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงบา
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ชัยปัญหา
 
204 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 1. เด็กชายกิติภูมิ  คำศิริ
 
1. นางชีวรัตน์  ติยะบุตร
 
205 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ชนะพจน์
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีดา
 
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1. เด็กชายธีรเทพ  พันธ์หนอง
 
1. นางสาววาสนา  ฝ่ายพนอม
 
207 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามราช 1. เด็กหญิงชลนิศา  แก้วนิวงศ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทะนะ
3. เด็กหญิงโชติกา  นิวงษา
 
1. นายบันเทิง  ศัตรูพ่าย
2. นายรังสิมันตุ์  ฉิมรักษ์
 
208 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายนัดธิวุฒิ  สุกทอง
2. เด็กหญิงภาวรินทร์  รัดบ้านด่าน
3. เด็กชายวิสิทธิ์  เบ้าลี
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวสุวรรณ  บุสุวะ
 
209 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายดุลยวัต  มีปี้
2. เด็กหญิงรมย์มณี  สุวรรณมาโจ
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวทัศนีย์  อุทัยแสน
 
210 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนศาลา 1. เด็กชายวันชัย  คะสา
2. เด็กชายวุฒิพร  มักธิพันธ์
 
1. นางพันไย  จำรักษา
2. นางภาวนา  แง่มสุราช
 
211 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กชายชาตรี   วงษ์โพนทอง
2. เด็กชายภูริเดช  ทองจันทร์
 
1. นางบุญทัน  แต้มกลาง
2. นางสาววิลัยวรรณ   กุจนา
 
212 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ 1. เด็กหญิงพัชรา  ไชยพรม
2. เด็กชายอนุพงษ์  กำจร
 
1. นางปัญจา  คาระวงค์
2. นางสาววนิดา  ตะวะนะ
 
213 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์ชนะ
2. เด็กชายอานุภาพ  ริยะบุตร
 
1. นางสาวพรพรรณ  ทัศนิจ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  คอแก้ว
 
214 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายครรชิตพล  พรมเภา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ลื้อพอก
3. เด็กชายทรงศักดิ์  ท่าเข
4. เด็กชายธีรเมศ  ผาโม้
5. เด็กชายวรวุฒิ  พรมเภา
6. เด็กชายอานนท์  หนันคำ
 
1. นางกาญจนา  กาญจนินธ์
2. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
3. นางรัชนีย์  สัญจรเลิศ
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ 1. เด็กหญิงอนันยา  อุเทนหลอย
 
1. นางสาวอรนุช  ไชยพันธุ์
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายวีรพงศ์  มาธาตุ
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูกระแต 1. เด็กชายพงษ์ิชัย  เหล่ามูล
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้วปัดโป่ง 1. เด็กชายสมชาย  บุญเทียม
 
1. นายสำเร็จ  อ่อนสุระทุม
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กหญิงศศิธร   ประสานวงษ์
 
1. นางชะอ้อน   สินไชย
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงวิไลภรณ์  อินทะศรี
 
1. นางอานันท์  นิลสนิท
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพระ 1. เด็กชายยุทธพงษ์   แก้วห้วยพระ
 
1. นายธนาวุฒิ   ค่ำคูณ
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียวสงคราม 1. เด็กหญิงอชิรญา    สุขวัน
 
1. นายบดินทร์  รักษาวงศ์
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซียงเซา 1. เด็กหญิงชนิตา  โพธิ์สุ
2. เด็กหญิงชนินาถ  โพธิ์สุ
3. เด็กหญิงศดานันท์  ปัญวงศ์สา
4. เด็กหญิงเกศรา  อุปสิทธิ์
 
1. นางกชพร  มูลพงษ์
2. นางฉัตรมงคล  สวนกัน
3. นางสาววิลาวัณย์  ไชยต้นเทือก
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดรำไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงธนัชพร  จอมแก้ว
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  อุ้น
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ลื้อพอก
4. เด็กหญิงวรัญญา  เตปิลัย
5. เด็กหญิงสุวนิดา  บุญเทียม
 
1. นางกษิรา  พรเตชาวัชร์
2. นางกาญจนา  กาญจนินธ์
3. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร 1. เด็กชายธีรภัทร  สาดี
 
1. นางกนิษฐา  ศรีวะโสภา
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กหญิงนันทิยา  จันทะขิน
 
1. นางนันท์นภัส  รมย์สูงเนิน
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนก่อ(ราษฎร์อนุสรณ์) 1. เด็กชายจตุพล  วงค์พุทธา
2. เด็กชายณัฐพล  บุพศิริ
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร
4. เด็กหญิงนันทิดา  สีทอง
5. เด็กหญิงมุธิตา  คำภิลัง
6. เด็กชายล้อมพงษ์  สำราญพิทักษ์
 
1. นายกฤษฎา  แข็งการ
2. นางสาวจินตนา  ปากดี
3. นางจุฑามาศ  ยอดสะอึ
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนางัว 1. เด็กหญิงชลธิชา    นาโควงค์
2. เด็กชายปองพล   ปาทา
3. เด็กชายพูลทรัพย์   นาโควงค์
 
1. นายสิงห์คำ  บัวสาย
2. นางอรพิน  นิวงษา
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปฏิรูป 1. เด็กชายปรัชญา  อินทร์เสนลา
2. เด็กชายสมพงษ์  รังษี
3. เด็กชายอำพล  พรตา
 
1. นางคม  วดีศิริศักดิ์
2. นางสุฑามาศ  ป้อมศิลารัตน์
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียง 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  ตีบกลาง
2. เด็กหญิงปริยดา  โสภา
3. เด็กชายอภิชาติ  ทิสอาด
 
1. นางสาวรัศมี  มณีปกรณ์
2. นางรุ่งนภา  แก้วดวงดี
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. เด็กชายฉัตรชนก  เบ้าสี
2. เด็กชายณัฐวงศ์  รังสี
3. เด็กชายปิยะ  มีต่อม
 
1. นางกาญจนา  แผนสิงห์
2. นางลลิตตา  คำชนะ
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว 1. เด็กชายประกาศิต  วงค์คำสาย
2. เด็กชายประกิต  วงค์คำสาย
3. เด็กชายวันชัย  สุริยทุง
 
1. นางจารุวรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
2. นายวีระพล  บัวคำภู
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงนิพาดา    จำปา
2. เด็กหญิงพลอยวรีย์   จำปา
3. เด็กหญิงยุพเรศ   ลาโสภา
 
1. นางสาวิตรี   อุทำกา
2. นางสุภาพร   ไพรสณฑ์
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีอูด 1. เด็กหญิงชนิตา  มหาวงศ์
2. เด็กหญิงวริษา  มหาวงศ์
3. เด็กชายเดชา  ผสมสี
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
2. นางสุทิน  มหาวงค์
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้อย 1. เด็กหญิงดารินทร์  พันธุกาง
2. เด็กหญิงพรไพลิน  นามเสาร์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หาญมนตรี
2. นางวิมลรัตน์  บุพศิริ
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ่มไผ่ 1. เด็กชายฉัตริน  อิงเอนุ
2. เด็กชายธรณ์ธันย์  แน่นอุดร
 
1. นายนรภัทร์  รัตนมาลี
2. นายเกียรติศักดิ์  เจริญสุข
 
237 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กหญิงฐิณัดดา  เดชทะศร
2. เด็กหญิงมณีเมขลา  ชอบสอาด
 
1. นายกิตติพงษ์   อัคศรี
2. นางสาวยุภาวรรณ  เดชทะศร
 
238 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 1. เด็กชายฉัตรชัย  แก้วดีมูล
2. เด็กชายนัทพงศ์  บุรีขันธ์
 
1. นายศิริพงษ์  ฟองแก้ว
2. นายสมบูรณ์  พุฒซ้อน
 
239 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กชายนราธิป  คำเกษ
2. เด็กหญิงสโรชา  อุปทุม
3. เด็กหญิงเปียทิพย์  ขันทะชา
 
1. นายกุศล  วรรณวงศ์
2. นายณัฐวุฒิ  วรรณวงศ์
 
240 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงบา
2. เด็กชายอดิศร  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวพรม
 
1. นายชัยณรงค์  เหมะธุรินทร์
2. นายสมบูรณ์  วงษาพัฒน์
 
241 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา 1. เด็กหญิงทิพากร  ยศหนองทุ่ม
2. เด็กหญิงประนิตา  หาทำ
3. เด็กชายพีระพัฒน์  กวนฮางฮอง
 
1. นางรจนา  อุ่นกรม
2. นางสุภาพรรณ  สุธรรม