จัดอบรมการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ จัดอบรมการใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับกลุ่มเครือโรงเรียนข่าย ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ (ชั้น ๒) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ จำนวน 2 รุ่น
   
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 08:36 น.